Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: forum, zmiany

Autor Wiadomo
Zmiany na forum
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2009-03-02, 20:13   Zmiany na forum
  


Historia zmian
Kod:


2009-03-02
Rozdzia³ kategorii "Komentarze do wymian" i "Przedstaw siê" na subkategorie - kolejne litery alfabetu.
Dodanie subkategorii "Paragony, rachunki" w kategorii "Dokumenty, papiery warto¶ciowe".

2009-03-11
Dodanie modyfikacji "Zobacz swoje tematy // Show own topics by @Centurion".
Dodanie pola Skype.

2009-03-15
Dodanie modyfikacji "Lock / unlock own topics by RuseK".

2009-03-21
Dodanie pola "Kraj".
Zmiana umiejscowienia pola "Rodzaj kolekcji" w widoku tematu.
Zmiana nazwy pola "Sk±d" na "Miasto". Oznaczenie pola jako wymaganego przy rejestracji.
Usuniêcie grup.
Zmiana pól "Kraj" i "Rodzaj kolekcji" na dwujêzyczne.
---
Stworzenie grup.
Rozpoczêcie dodawania u¿ytkowników do grup.

2009-04-11
Dwujêzyczne forum.
Dodanie modyfikacji "Multi Server Uploader v.2.5 by Kica".

2009-06-06
Aktualizacja forum do wersji 1.12.6p2.
Dodanie pola "Potwierd¼ e-mail".
Zmiana standardowych ¿yczeñ.

2009-06-15
Rozwi±zanie problemu z "E-mail przez forum" (gmail -> wp)

2009-08-04
Pokolorowanie subkategorii w "Komentarzach do wymian"

2009-08-19
Aktualizacja forum do wersji 1.12.6p3.

2009-10-03
Dodanie modyfikacji PM on register - wysy³anie wiadomo¶ci do nowo zarejestrowanych u¿ytkowników z krótkim przewodnikiem po Forum
Dodanie modyfikacji Move all replies - przydatne jedynie moderatorom

2009-10-25
Dodanie modyfikacji Spider Friendly by Crack oraz Spider Friendly Optimized by Centurion - modyfikacja poprawia indeksowanie strony przez wyszukiwarki.

2010-05-25
Zmiana regulaminu
W sobotê wieczorem uda³o nam siê porozdzielaæ kategorie "Komentarze do wymian" oraz "Przedstaw siê". Jak zapewne ka¿dy zd±¿y³ zauwa¿yæ zosta³y one podzielone na kolejne litery alfabetu (# oznacza cyfry oraz znaki niebêd±ce literami). Mam nadziejê, ¿e taki podzia³ u³atwi poruszanie siê po tych kategoriach oraz usprawni przeszukiwanie. Je¿eli jaki¶ temat jest nie w tym dziale co trzeba to proszê o informacjê, bo mog³em co¶ przeoczyæ i ¼le przerzuciæ.

Ostatnio tak¿e dodali¶my subkategoriê "Paragony, rachunki" w "Dokumentach...". Zosta³ on jednak dodany w inny sposób ni¿ pozosta³e subkategorie na forum. Je¿eli kto¶ nie widzi ró¿nicy to ju¿ j± podajê. Do tej pory istnia³y dzia³y, a w nich kategorie i dopiero w nich mo¿na by³o co¶ pisaæ. W tym 'eksperymentalnym' dziale mo¿na pisaæ (oferty o dokumentach itd.), a oprócz tego jest, tak jakby doczepiony dzia³ o paragonach. Dziêki temu mo¿na np. zamie¶ciæ og³oszenie dotycz±ce ca³ego dzia³u w tym dziale, a nie w ka¿dej z kategorii osobno. Nie wiem czy jest to dobre rozwi±zanie, dlatego czekam na opinie odno¶nie tej zmiany.

A teraz mo¿e napisze tylko o tym, co zamierzamy jeszcze wprowadziæ.

  1. Pierwsz± rzecz± i najwa¿niejsz± jest zrobienie wyszukiwarki. Dla niewtajemniczonych powiem, ¿e chodzi o ³atwe szukanie osób kolekcjonuj±cych dan± rzecz.

  2. Drug± spraw±, która bezpo¶rednio ³±czy siê z poprzedni± i nie bêdzie bez niej istnieæ, jest wygl±d pola "rodzaj kolekcji". Jest na forum temat , w którym jest wszystko opisane jak ma to wygl±daæ, dlatego zainteresowanych odsy³am w³a¶nie tam.

  3. Nowa opcja wy¶wietlenia "wszystkich tematów u¿ytkownika". Da to mo¿liwo¶æ sprawdzenia jakie tematy u¿ytkownik rozpocz±³, a wiêc tak¿e wszystkich rzeczy wystawionych na forum.

  4. "Posty edytowane jako nieprzeczytane" - edycja postu spowoduje, ¿e wy¶wietli siê on dla ka¿dego jako nieprzeczytany. Bêdzie mo¿na wiêc, zamiast pisania kolejnego postu o zmianach w swojej ofercie, po prostu zmieniæ go i byæ spokojnym o to, ¿e zostanie zauwa¿ony.

  5. Styl na forum. My¶limy nad tym, aby zmieniæ trochê wygl±d forum (mo¿e jaki¶ be¿owy, br±zowy albo co¶ z zieleni±). Nowy styl, je¿eli powstanie, bêdzie oparty na obecnym subSilver - ulegn± zmianom jedynie kolory, ikony, a samo rozmieszczenie wszystkiego pozostanie bez zmian. Je¶li styl powstanie to bêdzie ustawiony jako domy¶lny, ale na pewno u¿ytkownik bêdzie móg³ wybraæ subSilver, je¶li nowy nie bêdzie mu pasowaæ.

  6. Prawdopodobnie ulegnie zmianie regulamin. Zostanie trochê uszczegó³owiony i rozszerzony, jednak za³o¿enia pozostan± te same.

  7. Planujemy stworzyæ Przewodnik, czy te¿ FAQ, w którym napisane by³oby co w danym dziale mo¿na, a czego nie mo¿na wystawiaæ. Ka¿da czê¶æ tego Przewodnika dotycz±ca danego dzia³u by³aby podklejona w danym dziale.

  8. Byæ mo¿e powstanie tak¿e krótki poradnik obróbki zdjêæ oraz wklejania ich na forum. Mo¿liwe jest te¿, ¿e bêdzie mo¿na prosto z forum wrzucaæ zdjêcia na np. fotosik lub podobny serwer.

To by by³o na tyle planów jakie mamy w planach zrobiæ. Je¶li kto¶ dotrwa³ do koñca to siê bardzo cieszê. Je¶li kto¶ ma jakie¶ pytania lub pomys³ i uwagi to proszê pisaæ. Mogli¶my co¶ przeoczyæ lub o czym¶ nie pomy¶leæ, dlatego wa¿ne jest aby¶cie wy, u¿ytkownicy forum zerknêli na to i powiedzieli czy jest wszystko dobrze, czy te¿ trzeba co¶ zmieniæ.
Ostatnio zmieniony przez Wostr 2010-05-24, 23:38, w caoci zmieniany 4 razy  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Go

Wysany: 2009-03-02, 20:55   
  


Jestem pod wra¿eniem, zmiany zapowiadaj± siê bardzo pozytywnie! :-) nic tylko ¿yczyæ zapa³u i powodzenia :-)
 
     
Chitos 


Poland

Wiek: 34
Posty: 24
Skd: Cisiec
Wysany: 2009-03-06, 09:52   
  Rodzaj kolekcji: podstawki


Wydaje mi siê ¿e przyda³a by siê opcja "Odznacz wszystkie tematy jako przeczytane" na stronie g³ównej, a nie tak jak jest teraz, ¿e ta opcja jest dostêpna tylko w dzia³ach tematycznych.

Ciekawym pomys³em te¿ by³aby mapka pokazuj±ca gdzie kto mieszka, tak± jak± ma np. Lista Przebojów Trójki http://www.fani.lp3.pl/. Taka mapka nie do¶æ ¿e by³aby ciekawym urozmaiceniem na forum, to by w niektórych przypadkach pomaga³a w powiêkszaniu naszych kolekcji. Niestety ja nie wiem jak tak± mapkê siê robi, ale mo¿e inny u¿ytkownik posiada tak± wiedzê.
_________________
Wymieniê siê na http://collections.pl/viewtopic.php?p=13764#13764
 
 
     
Go

Wysany: 2009-03-06, 10:00   
  


Chitos napisa/a:
Wydaje mi siê ¿e przyda³a by siê opcja "Odznacz wszystkie tematy jako przeczytane" na stronie g³ównej,

jest ta opca ja stronie glownej ;-)

a ja nie mam nic dodatkowego , uwazam ze to co wymysleliscie zapowiada sie pozytywnie :lol:
 
     
Chitos 


Poland

Wiek: 34
Posty: 24
Skd: Cisiec
Wysany: 2009-03-06, 17:06   
  Rodzaj kolekcji: podstawki


Przepraszam za zamieszanie. Nie zauwa¿y³em tego wcze¶niej.
_________________
Wymieniê siê na http://collections.pl/viewtopic.php?p=13764#13764
 
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2009-03-07, 13:19   
  


Mapki takie s± ju¿ zrobione,

http://www.frappr.com/
http://www.przemo.org/php...der,asc,start,0
http://beatsfactory.pl/forum/google_map.html

wiêc jedynym problemem by³oby chyba tylko wstawienie tego na forum, jednak¿e nie zale¿y to ode mnie, tylko od czasu i chêci kogo¶ innego.

Pozdrawiam
_________________
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2009-03-11, 20:34   
  


Dzisiaj wprowadzony zosta³ pkt. 3 tzn. "Poka¿ wszystkie tematy u¿ytkownika".

Na stronie g³ównej po prawej stronie pod avatarem pojawi³ siê napis: "Poka¿ swoje tematy" - po naci¶niêciu pokazuje wszystkie tematy jakie za³o¿yli¶my.

W profilu ka¿dego u¿ytkownika pojawi³ siê napis: "Znajd¼ wszystkie tematy u¿ytkownika".

My¶lê, ¿e pomo¿e znale¼æ swoje posty porozrzucane po forum, a tak¿e wszystkie przedmioty wystawione przez danego u¿ytkownika.
_________________
 
     
Go

Wysany: 2009-03-11, 20:43   
  


Super! bardzo przydatna funkcja, zawsze mi tego brakowa³o jak chcia³am co¶ znale¼æ napisanego przez danego u¿ytkownika forum, a teraz jest to pod rêk±! Gratuleszyn :-D
 
     
Prankster 

Poland

Wiek: 36
Posty: 152
Skd: Sieradz
Wysany: 2009-03-11, 21:03   
  Rodzaj kolekcji: numizmatyka


Baaaardzo przydatna funkcja, przed chwil± nawet z niej skorzysta³em.

W ramach podziêkowañ napiszê "Podstawy obróbki zdjêæ".
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2009-03-11, 21:14   
  


Ach... i jeszcze jedno: zosta³o dodane pole "Skype" w profilu i jest wy¶wietlane pod postem ko³o GG.

A poza tym zmieni³y siê tak¿e kolory moderatorów i administratorów.
_________________
 
     
Glopik Poland

Wiek: 30
Posty: 265
Skd: Che³m\Kraków
Wysany: 2009-03-12, 19:15   
  Rodzaj kolekcji: Bilety, monety i banknoty polskie, etykiety zapa³czane, karty telefoniczne


Mam pytanie. Kiedy zostanie wprowadzona zapowiadana zmiana sposobu pokazywania rodzaju kolekcji? Pytam siê z czystej ciekawo¶ci :)
_________________
Przedmioty, które posiadam na wymianê znajduj± siê pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100570130696071177676
 
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2009-03-12, 19:24   
  


Od poniedzia³ku mam 3 dni wolnego, dlatego wtedy ze zgrredkiem pojedziemy do osoby, która mia³a siê tym zaj±æ i bêdê w stanie powiedzieæ co¶ wiêcej. Ogólnie to zmiana sposoby pokazywania kolekcji mog³aby byæ zrobiona ju¿ dzi¶ jednak wyszukiwarka nie bêdzie z tym dzia³a³a prawid³owo i dopóki nie wiadomo nic o wyszukiwarce to nie zabieramy siê za rodzaj kolekcji.

Pozdrawiam
_________________
 
     
Glopik Poland

Wiek: 30
Posty: 265
Skd: Che³m\Kraków
Wysany: 2009-03-12, 19:33   
  Rodzaj kolekcji: Bilety, monety i banknoty polskie, etykiety zapa³czane, karty telefoniczne


To dobrze, poniewa¿ s±dzê, ¿e bêdzie to najbardziej istotna zmiana, u³atwi bowiem wyszukiwanie kolekcjonerów.
_________________
Przedmioty, które posiadam na wymianê znajduj± siê pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100570130696071177676
 
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2009-03-15, 16:37   
  


Dzisiaj zosta³a dodana kolejna modyfikacja.
W ca³ej kategorii WYMIANA u¿ytkownik mo¿e zamykaæ/otwieraæ utworzone przez siebie tematy. Wystarczy, ¿e naci¶nie przycisk aby zamkn±æ lub aby otworzyæ. Nie trzeba ju¿ pisaæ "Proszê o zamkniêcie tematu" - mo¿na zamykaæ samodzielnie.
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2009-03-15, 16:42   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Wazne - moze tez otwierac, czyli jak zdobedzie kolejny np. bilecik, to nie musi zakladac nowego tematu, ale otwierac stary.
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2009-03-21, 15:57   
  


Dzisiaj zosta³o dodane nowe pole w profilu "Kraj" (wy¶wietlane s± flagi pañstw) - jest wymagane przy rejestracji)
Na próbê zosta³o zmienione miejsce wy¶wietlania "Rodzaju kolekcji".

Pole "Rodzaj kolekcji" zosta³o zmodyfikowane tak, aby przy w³±czonym jêzyku angielskim wy¶wietla³o siê "Collections" , a nie "Rodzaj kolekcji" (tak samo zreszt± jest w polu "Kraj" - ang. "Country")

"Sk±d" zosta³o zmienione na "Miasto" (chcieli¶my "Miejscowo¶æ", ale ma a¿ 11 znaków).

Informujê, ¿e wszystkie grupy (oprócz "Moderatorzy") musz± zostaæ usuniête z przyczyn technicznych. Ma to zwi±zek z pewnymi usprawnieniami. Zostan± ponownie dodane w przeci±gu kilku dni.
Ostatnio zmieniony przez Wostr 2009-03-21, 16:03, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Glopik Poland

Wiek: 30
Posty: 265
Skd: Che³m\Kraków
Wysany: 2009-03-21, 16:00   
  Rodzaj kolekcji: Bilety, monety i banknoty polskie, etykiety zapa³czane, karty telefoniczne


Mo¿e jestem niecierpliwy, ale kiedy nast±pi± zmiany zwi±zane z oznaczaniem rodzaju swojej kolekcji? S±dzê ¿e bêdzie to bardzo ciekawa zmiana.
_________________
Przedmioty, które posiadam na wymianê znajduj± siê pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100570130696071177676
 
 
     
Go

Wysany: 2009-03-21, 16:02   
  


Przyda³oby siê dodaæ funkcjê by przy zmianie pierwszego posta tematu, który ¿e¶my za³o¿yli wy¶wietla³o siê, ¿e jest on "nowy". Teraz trzeba dodawaæ nowy post w danym temacie aby go od¶wie¿aæ za ka¿dym razem jak dodajemy co¶ do kolekcji lub na wymianê.
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2009-03-21, 16:07   
  


karin861, tak± modyfikacjê mam na komputerze i wiem jak j± dodaæ (zajmie to z 5 minut), jednak autor odradza wprowadzania czego¶ takiego... Muszê porozmawiaæ z kim¶ m±drzejszym i siê dok³adnie dowiedzieæ o co chodzi.

Glopik, niestety wyszukiwarka oraz taki sposób wy¶wietlania pól "Rodzaj kolekcji" bêdzie niemo¿liwy do zrealizowania na phpBB by przemo. Jednak nie nale¿y siê martwiæ, bo mamy plan B (zgrredek uwa¿a, ¿e nawet lepszy od tej wyszukiwarki) i bêdzie on w³a¶nie zwi±zany z grupami.

Pozdrawiam
_________________
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2009-03-21, 19:08   
  


1. czê¶æ "planu B" zosta³a zrobiona - tzn. zosta³y dodane wszystkie nowe grupy. Trochê osób zosta³o ju¿ pododawanych, ale ju¿ siê trochê zmêczy³em i resztê dodam jutro. Ka¿dy mo¿e byæ w ilu grupach chce, dlatego proszê siê dodawaæ samemu (ja dodajê patrz±c na pole "rodzaj kolekcji", dlatego nie do wszystkich grup wszystkich dodam.

Nasz plan zak³ada, ¿e bêdzie przy rejestracjo autododawanie do grup. A w ka¿dej grupie bêdzie opis danej kolekcji.

Prawdopodobnie bêdzie mo¿liwo¶æ dodania kilku moderatorów grupy.

Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Wostr 2009-03-21, 19:10, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Glopik Poland

Wiek: 30
Posty: 265
Skd: Che³m\Kraków
Wysany: 2009-03-21, 22:26   
  Rodzaj kolekcji: Bilety, monety i banknoty polskie, etykiety zapa³czane, karty telefoniczne


Co do moderatorów grup, czy starzy moderatorzy powróc± na stare stanowisko? Czy trzeba bêdzie siê o nie ubiegaæ od nowa np na drodze g³osowania? A mo¿e jedynymi moderatorami bêd± administratorzy forum?
_________________
Przedmioty, które posiadam na wymianê znajduj± siê pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100570130696071177676
 
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2009-03-21, 22:29   
  


Jak tylko zrobiê tak, aby mog³o byæ kilku moderatorów to powróc±. Ale dzisiaj ju¿ tego nie zrobiê - bo mnie oczy bol± od dodawania do grup...

Pozdrawiam
_________________
 
     
Glopik Poland

Wiek: 30
Posty: 265
Skd: Che³m\Kraków
Wysany: 2009-03-21, 22:31   
  Rodzaj kolekcji: Bilety, monety i banknoty polskie, etykiety zapa³czane, karty telefoniczne


Dziêkujê za informacje :)
_________________
Przedmioty, które posiadam na wymianê znajduj± siê pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100570130696071177676
 
 
     
zgrredek Poland

Wiek: 58
Posty: 540
Skd: Józefów nad ¦wirem
Wysany: 2009-03-22, 12:52   
  Rodzaj kolekcji: Klocki LEGO, ksi±¿ki Terry'ego Pratchetta


Morion napisa/a:
Dzisiaj zosta³o dodane nowe pole w profilu "Kraj"
My¶lê, ¿e nie nale¿y traktowaæ tego jako przynale¿no¶æ narodow±, a raczej jako miejsce pobytu. Je¶li kto¶ przez d³u¿szy czas przebywa za granic± to mo¿e wstawiæ sobie flagê odpowiedniego pañstwa i bêdzie to sygna³ dla innych, ¿e mo¿e zdobyæ kolektybilia stamt±d w³a¶nie.
_________________
MOJE KLOCKI
Regulamin Forum | Forum Rules | Poradnik obróbki zdjêæ
 
 
     
cringer 


Poland

Wiek: 88
Posty: 143
Skd: BB
Wysany: 2009-03-22, 13:04   
  Rodzaj kolekcji: kapsle


Nie podoba mi siê wymaganie podania daty urodzenia (po co to komu???)
_________________
KAPSLE PIWNE,rzeczy dotycz±ce BIELSKA-BIA£EJ,ksi±¿ki MARKA H£ASKI,gad¿ety i pami±tki TS PODBESKIDZIE BB,materia³y i rzeczy dotycz±ce JOHNNY'EGO CASHA i LUCYNY WINNICKIEJ,czasopisma PO PROSTU.
Tego mi trzeba.
 
     
zgrredek Poland

Wiek: 58
Posty: 540
Skd: Józefów nad ¦wirem
Wysany: 2009-03-22, 13:32   
  Rodzaj kolekcji: Klocki LEGO, ksi±¿ki Terry'ego Pratchetta


Z tego powodu, ¿e nie mo¿na byæ u¿ytkownikiem Forum nie maj±c skoñczone 13 lat. Poza tym mo¿esz liczyæ na jakie¶ ¿yczenia urodzinowe od innych u¿ytkowników. ;o)
_________________
MOJE KLOCKI
Regulamin Forum | Forum Rules | Poradnik obróbki zdjêæ
 
 
     
Go

Wysany: 2009-03-22, 14:06   
  


Wychodzi na to ¿e Cringer ma 75 lat :-P
 
     
cringer 


Poland

Wiek: 88
Posty: 143
Skd: BB
Wysany: 2009-03-22, 14:44   
  Rodzaj kolekcji: kapsle


Poda³em datê urodzin mojego idola.
Mam "schizê" na punkcie w³asnej prywatno¶ci w necie.
Zgrredku podanie daty urodzin nie rozwi±zuje problemu dzia³alno¶ci na forum osób poni¿ej 13 roku ¿ycia.Nie mamy przecie¿ mo¿liwo¶ci sprawdzenia czy to prawda vide mój przypadek (75 lat).
_________________
KAPSLE PIWNE,rzeczy dotycz±ce BIELSKA-BIA£EJ,ksi±¿ki MARKA H£ASKI,gad¿ety i pami±tki TS PODBESKIDZIE BB,materia³y i rzeczy dotycz±ce JOHNNY'EGO CASHA i LUCYNY WINNICKIEJ,czasopisma PO PROSTU.
Tego mi trzeba.
 
     
zgrredek Poland

Wiek: 58
Posty: 540
Skd: Józefów nad ¦wirem
Wysany: 2009-03-22, 15:12   
  Rodzaj kolekcji: Klocki LEGO, ksi±¿ki Terry'ego Pratchetta


Chodzi tylko o to, ¿eby unikn±æ pretensji, ¿e jaki¶ dzieciak wyci±gn±³ ojcu kolekcjê rzymskich monet i powymienia³ na resoraki.
Teoretycznie dzieciak powy¿ej 13ego roku ¿ycia jest prawnie odpowiedzialny za to co robi.
_________________
MOJE KLOCKI
Regulamin Forum | Forum Rules | Poradnik obróbki zdjêæ
 
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2009-03-22, 15:25   
  


Cytat:
Mam "schizê" na punkcie w³asnej prywatno¶ci w necie.


Je¶li kto¶ by bardzo chcia³ siê o Tobie czego¶ dowiedzieæ np. adres (który poda³e¶ przez np. PW) móg³by np. wykra¶æ go z bazy danych tego forum. Nie mówiê, ¿e to ³atwe - ale na pewno wykonalne.

cringer napisa/a:
Nie podoba mi siê wymaganie podania daty urodzenia (po co to komu???)


A w czym to przeszkadza? Miliony osób urodzi³o siê tego samego dnia co Ty...

cringer napisa/a:
Poda³em datê urodzin mojego idola.


Oj...! Patrz pkt. 2 regulamin w ustêpie Rejestracja :-D

zgrredek napisa/a:
Teoretycznie dzieciak powy¿ej 13ego roku ¿ycia jest prawnie odpowiedzialny za to co robi.


Na pewno czê¶ciowo odpowiedzialny, bo ju¿ ma ¶wiadomo¶æ co jest z³e, a co dobre. W dalszym ci±gu do 18 roku ¿ycia jego rodzice s± nadal za niego odpowiedzialni i to oni ponios± zapewne wiêksz± karê (odszkodowanie etc.)
_________________
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Ogoszenie: Zmiany w dziale "Komentarze do wymian"
zgrredek Komentarze do wymian 0 2008-03-02, 19:28
zgrredek
Brak nowych postw Ogoszenie: I Ty mo¿esz pomóc w rozwoju Forum!
zgrredek O Forum 11 2018-01-22, 21:19
domimuseums
Brak nowych postw Drobne zmiany w PW
Prankster Archiwum 7 2010-02-12, 00:29
Wostr
Brak nowych postw Forum miêdzynarodowe
zgrredek Archiwum 22 2009-03-26, 16:48
zgrredek
Brak nowych postw O¿ywienie forum
pietras Pub 291 2019-09-16, 12:24
domimuseums

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne