Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: miasta, pocztowki, polska, widokowki, zagraniczne

Autor Wiadomo
Zbieram widokówki z miast i miejscowo¶ci w Polsce i poza ni±
Horg 

Poland

Wiek: 42
Posty: 11
Skd: Czêstochowa
Wysany: 2018-07-29, 18:11   Zbieram widokówki z miast i miejscowo¶ci w Polsce i poza ni±
  Rodzaj kolekcji: widokówki z miast


Witam
Jestem tu w zasadzie nowy :) Kolekcjonujê widokówki z miast i mniejszych miejscowo¶ci polskich i zagranicznych, w zasadzie od dziecka, tak bez napinki uzbiera³o siê ju¿ 381 szt :) Nie wiem czy to du¿o czy ma³o, ale powoli poszerzam kolekcjê dalej, gdy mam okazjê. Chêtnie nawi±za³bym kontakt z kolekcjonerami z innych regionów polski (lub mieszkaj±cych zagranic±?) którzy mogliby zdobyæ dla mnie co¶ nowego. W zamian oferujê mo¿liwe do zdobycia widokówki z mojej okolicy (Czêstochowa + okolice Jury Krakowsko-Czestochowskiej), mam tez trochê róznych pocztówek na wymianê, które dla mnie siê nie nadaj±.Mogê tez pomóc zdobyæ jakie¶ lokalne okazy do innych kolekcji z mojego miasta. Nawet pojedyncze widokówki mnie uciesz± :) na PW napisze wiêcej, na razie nie zamieszczam listy tego co sam mogê zaoferowaæ, bo to miks wszystkiego, choæ g³ównie te¿ z miast.

Osoby chêtne mi pomóc czy nawi±zaæ wspó³pracê proszê o PW, napisze dok³adniej co mnie interesuje.
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Horg 

Poland

Wiek: 42
Posty: 11
Skd: Czêstochowa
Wysany: 2018-07-29, 18:31   
  Rodzaj kolekcji: widokówki z miast


Jeszcze kilka s³ów o wymaganiach, bo nie ka¿da widokówka siê nadaje do ojej kolekcji :)

- PRZEDE WSZYSTKIM - wodokówki z óznych miast, miejscowosci wsi itp. Nie interesuj± mnie góry, regiony, jeziora itd. ównie¿ widokówki ³aczone z kilku miast odpadaj±. Jedno miejsce - jedna widokówka. W pozosta³ych przypadkach budz±cych w±tpliwosci rozpatrujê kazdy indywidualnie :)
- widokówki w standardowym kszta³cie i rozmiarze tj prostok±t ok 10,5x15 cm (wiêksze nie wejd± do albumu, choæ 2-3mm mo¿na wcisn±æ)
- uk³ad widokówki poziomy (ogl±dane w poziomie)
- z ty³u czyste, bez napisów, piecz±tek czy znaczków
- minimum 3 zdjêcia na awersie z danej miejscowo¶ci
- na awersie musi byæ napis z nazw± miejscowosci, czyli np "Szczecin" i nic wiêcej - napisy typu "Pozdrowienia z Poznania" czy "Czêstochowa i okolice" siê nie nadaj±
- brzeg w miarê mo¿liwosci g³adki, choæ je¶li siê nie da, to mo¿e byæ delikatne z±bkowanie lub jakie¶ karby
- na awersie bez innych napisów z wyj±tkiem nazwy (bez podpisów poszczególnych zdjêæ), w ostatecznosci, je¶li brak lepszych, a napisy nie k³uj± w oczy - czasem dopuszczam
- mini mapka lub herb miasta mo¿e byæ, byle nie zakrywa³o to po³owy widokówki.
- widokówka powinna w miarê mo¿liwo¶ci reprezentowaæ dane miasto. Czyli primo bez okre¶lonych tendencjii - ¿adna kompozycja z³o¿ona wy³±cznie ze zdjêæ w nocy, albo prezentuj±ca np wy³±cznie miejscowe ko¶cio³y nie jest dobra (chyba ¿e w mie¶cie brak innych zabytków). Podobnie widokówka z³o¿ona z 3-4 zdjêæ jest dobra dla mniejszych miasteczek, ale miasta wojewódzkie na pewno zas³uguj± na wiêcej. Tak wiêc kwestia proporcji, szczególnie dla du¿ych miast.
- widokówka powinna byæ w miarê nowa, tj aktualna. Nie chodzi o kupion± w tym roku, ale takie z lat 70-tych s± ju¿ mocno nieaktualne. Akceptujê je ale w miarê mo¿liwosci wymieniam na nowsze. Choæ w antykwariatach te¿ siê ju¿ zaopatryw±³em, szczególnie w przypadku zagranicznych widokówek :)

I to... chyba wszystko :) Z góry dziêkujê za ¿yczliwo¶æ
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2018-07-29, 20:18   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Wymagania do¶æ precyzyjne. Zobacz, czy co¶ z tych: http://collections.pl/off...zwa-vt27321.htm lub http://collections.pl/off...ica-vt15568.htm ewentualnie http://collections.pl/off...oraw-vt9010.htm . Je¿eli które¶ z przodu siê nadadz±, sprawdzê czy s± zapisane lub nie i czy przypadkiem wiekowo nie za stare (prawdê powiedziawszy jak bêdziesz zbiera³ bez spinania to za 25 lat te z lat 90. te¿ ju¿ bêd± stare :-) ). Pozdrawiam i ¿yczê powodzenia w uzupe³nianiu kolekcji. Oczywi¶cie zawsze s³u¿ê Wieluniem - ale my¶lê, ¿e to za blisko (jak by nie by³o to Jura Krakowsko-Czêstochowsko-Wieluñska :-) ).
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2018-07-29, 20:24   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Rzuæ okiem: http://wymiana.web-album.org/album/45231,pocztowki .
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
Dorotadusia 

Poland

Wiek: 61
Posty: 213
Skd: R±bino
Wysany: 2018-08-11, 21:43   
  Rodzaj kolekcji: pocztówki,piny,lalki,2NG,starocie,opakowania czekolad,s³onie


Mam w domu trochê widokówek zagranicznych,które nie pasuj± do mojej kolekcji;) Teraz jestem w De i mogê kupiæ jakie¶.Czy by³by¶ zainteresowany widokówkami miast z landu Badenia Winterbergia?
_________________
Denerwowaæ siê to m¶ciæ siê na w³asnym zdrowiu za g³upotê innych.
 
     
Kasiucha Poland

Wiek: 51
Posty: 431
Skd: Gdañsk
Wysany: 2018-08-12, 12:19   
  Rodzaj kolekcji: Pocztówki z mapkami


Zerknij do albumu: http://kasiucha.web-album.org/
 
     
Horg 

Poland

Wiek: 42
Posty: 11
Skd: Czêstochowa
Wysany: 2018-08-20, 18:57   
  Rodzaj kolekcji: widokówki z miast


Widokówki które mam na wymianê - prawie wszystkie s± czyste z ty³u, nieliczne maj± piecz±tki turystyczne, albo np naklejone znaczki (ale niewypisane). Esteci powinni siê dopytaæ przed zamówieniem, gdy¿ niektóre miewaj± np uszkodzon± lakierowan± powierzchniê - czego nie widaæ wprost, ale pod ¶wiat³o bêdzie widaæ plamê. Wolê uprzedziæ.

Na wymianê widokówki polskie
http://horghorg.web-album...wymiane-polskie

Na wymianê widokówki zagraniczne
http://horghorg.web-album...ane-zagraniczne

I zapraszam do ogl±dania
Ostatnio zmieniony przez Horg 2018-08-21, 16:04, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Kasiucha Poland

Wiek: 51
Posty: 431
Skd: Gdañsk
Wysany: 2018-08-21, 10:46   
  Rodzaj kolekcji: Pocztówki z mapkami


Horg napisa/a:
Widokówki które mam na wymianê - prawie wszystkie s± czyste z ty³u, nieliczne maj± piecz±tki turystyczne, albo np naklejone znaczki (ale niewypisane). Esteci powinni siê dopytaæ przed zamówieniem, gdy¿ niektóre miewaj± np uszkodzon± lakierowan± powierzchniê - czego nie widaæ wprost, ale pod ¶wiat³o bêdzie widaæ plamê. Wolê uprzedziæ.

Na wymianê widokówki polskie
http://www.web-album.org/pl/profile-album/47548

Na wymianê widokówki zagraniczne
http://www.web-album.org/pl/profile-album/47549

I zapraszam do ogl±dania
Poda³e¶ linki prywatne.
Tylko Ty je mo¿esz ogl±daæ. ;-)
 
     
Horg 

Poland

Wiek: 42
Posty: 11
Skd: Czêstochowa
Wysany: 2018-08-21, 16:05   
  Rodzaj kolekcji: widokówki z miast


A jak teraz?
 
     
Kasiucha Poland

Wiek: 51
Posty: 431
Skd: Gdañsk
Wysany: 2018-08-21, 17:11   
  Rodzaj kolekcji: Pocztówki z mapkami


Horg napisa/a:
A jak teraz?Znacznie lepiej :-)
 
     
Horg 

Poland

Wiek: 42
Posty: 11
Skd: Czêstochowa
Wysany: 2018-12-16, 18:15   
  Rodzaj kolekcji: widokówki z miast


Od¶wie¿am temat. Doda³em kilka widokówek zagranicznych i polskich. Zapraszam do wymiany!
 
     
temir 

Russia

Wiek: 65
Posty: 866
Wysany: 2018-12-16, 18:34   
  Rodzaj kolekcji: banknoty, monety


Dobry wieczór. Mam du¿o pocztówek z obrazem ró¿nych miast ZSRR i Rosji. Jeden problem. Sam nie zbieram pocztówki. Mnie interesuj± Polskie banknoty. Prastare i wspó³czesne. Je¶li wam ciekawie, zwracajcie siê. Przy¶lê obraz obecnych u mnie pocztówek.
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2018-12-16, 19:06   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Pisa³e¶, ¿e moje Ciê interesuj±, mia³e¶ czego¶ poszukaæ i cisza... Trzymaæ je od³o¿one?
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw [Want] Widokówki z herbami dolno¶laskich miast
dolnoslazak Pocztówki - Polska 3 2016-01-12, 08:24
dolnoslazak
Brak nowych postw [Want] Szukam ksi±¿ki Poza kontrol± - Erick Schlosser
domimuseums Ksi±¿ki, komiksy, gazety, czasopisma 0 2018-09-07, 16:06
domimuseums
Brak nowych postw [Offer] Magnesy z miejscowo¶ciami Dolnego ¦l±ska
monika_z Inne 1 2018-08-11, 21:45
Dorotadusia
Brak nowych postw ¯etony do wózków sklepowych - ZBIERAM
bilety Inne 33 2020-05-02, 10:44
rwd8
Brak nowych postw Zbieram polskie karty telefoniczne. Wymieniê lub przyjmê.
krysti27 Karty telefoniczne 8 2016-04-01, 09:49
krysti27

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne