Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: sprzedaz+wymiana, vs, wymiana

Autor Wiadomo
Przesunity przez: Wostr
2012-09-26, 15:59
Wymiana Vs. Sprzeda¿+Wymiana
Pawwwle 


Poland

Wiek: 40
Posty: 16
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-05-12, 21:32   Wymiana Vs. Sprzeda¿+Wymiana
  Rodzaj kolekcji: Figurki Gormiti Final Evolution wraz z kartami, komiksy z serii Gigant


Nurtuje mnie pytanie: Dlaczego jest zakaz sprzedawania i kupowania na forum? :-?
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Glopik Poland

Wiek: 30
Posty: 265
Skd: Che³m\Kraków
Wysany: 2010-05-12, 21:37   
  Rodzaj kolekcji: Bilety, monety i banknoty polskie, etykiety zapa³czane, karty telefoniczne


Poniewa¿ jest to forum kolekcjonerów a nie Allegro.
_________________
Przedmioty, które posiadam na wymianê znajduj± siê pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100570130696071177676
 
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2010-05-12, 21:52   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Poniewa¿ znakomita wiêkszo¶æ osób chc±cych co¶ sprzedaæ jest zainteresowana tylko pieniêdzmi i ca³o¶æ ich bytno¶ci na Forum zakoñczy siê na 1 po¶cie góra kilku.
Poniewa¿ po zrealizowaniu tego w±skiego celu 99% tych Osób od razu zniknie zostawiaj± tylko "martwego" u¿ytkownika, a nie wniesie tu nic wiêcej.
Poniewa¿ stron gdzie mo¿na co¶ sprzedaæ jest ogrom, a Takich stron tylko garstka, niech wiêc zostanie taki "czysty atol" na tym "oceanie biznesu".
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Pawwwle 


Poland

Wiek: 40
Posty: 16
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-05-12, 22:07   
  Rodzaj kolekcji: Figurki Gormiti Final Evolution wraz z kartami, komiksy z serii Gigant


Znajdujê wiele powodów i korzy¶ci p³yn±cych z wprowadzenia tutaj mo¿liwo¶ci zamieszczania og³oszeñ o sprzeda¿y i kupnie. Oto niektóre z nich:
1) Ka¿dy chce by jego kolekcja, której siê pozbywa trafi³a w dobre rêce - tutaj jest wiêksza na to szansa ni¿ w ró¿notematycznych serwisach og³oszeniowych czy aukcyjnych.
2) Og³oszenia kolekcjonerskie w jednym miejscu - koniec z bieganiem po ró¿nych serwisach.
3) Koniec z wyrzucaniem kolekcji do ¶mietnika, bo "nie ma gdzie tego sprzedaæ", bo "nikt tego nie zechce kupiæ".
4) Koniec p³aczu, ¿e chcesz co¶ od kogo¶, a nie masz co zaoferowaæ w zamian, bo "nie posiadasz rzeczy z Gwiezdnych Wojen".
5) Wprowadzenie mo¿liwo¶ci sprzeda¿y przyci±gnie nowych u¿ytkowników i zwiêkszy ruch - je¿eli nie bêd± d³u¿ej siê udzielaæ to mo¿na przecie¿ kasowaæ takie konta.
6) Wiêcej u¿ytkowników to szersza popularyzacja hobby jakim jest kolekcjonowanie.
7) Wiêcej transakcji = szybciej rosn±ce kolekcje.
8) Wiêksze kolekcje = bardziej zadowoleni ludzie.
9) Wiêksza swoboda dzia³ania - wiêkszy realizm i brak szarej strefy.
 
     
alibaba 

Poland

Wiek: 58
Posty: 93
Skd: sl±sk
Wysany: 2010-05-12, 22:23   
  Rodzaj kolekcji: numizmatyka


No i siê zaczyna od nowa ten sam temat .
_________________
Przesy³kê wysy³am po otrzymaniu twojej przesy³ki
numizmatyka i akcesoria
monety stare i nowe ca³y ¶wiat
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2010-05-12, 22:28   
  


Na pocz±tku istnienia Forum sprzeda¿ i kupno by³o tak samo dozwolone jak wymiana. Bo nie by³o w tym nic z³ego. Niestety wraz z rozwojem zala³a nas fala handlarzy, którzy wszystko chcieli sprzedaæ oraz wiêksza fala, tsunami wrêcz, samych linków do ró¿nych aukcji Allegro. Postanowili¶my wiêc ograniczyæ to, poniewa¿ Forum zalane ¶mieciami jest bezu¿yteczne. Nie mo¿na by³o wklejaæ linków Allegro oraz dozwolone by³y oferty wymieniê lub sprzedam. Tylko ¿e niestety pod takimi ofertami nadal czaili siê handlarze i nadal nie wnosili nic do Forum, ani nie robili sobie nic z Regulaminu. Uznali¶my, ¿e i tak ka¿dy zainteresowany codziennie przegl±da Allegro, a Forum nie musi wcale oferowaæ tego co inne strony. Tak wiêc sprzeda¿y/kupna nie ma na Forum.

Oczywi¶cie wiem tak¿e, ¿e u¿ytkownicy sprzedaj± i kupuj± ró¿ne rzeczy poprzez to Forum → PW. Jednak ograniczenie handlu sprawdza siê. Handlarze nie chc± traciæ czasu na mozolne szukanie, dogadywanie siê i sprzedawanie poprzez PW. Na Forum kto¶ taki zamie¶ci³ by og³oszenie i czeka³ - tak jak na Allegro. Tutaj po prostu nie bêdzie mu siê chcia³o - Allegro jest ³atwiejsze pod tym wzglêdem. Fakt ¿e niektórzy i tak sprzedaj±/kupuj± jest ju¿ tak na prawdê bez znaczenia → to ¿e który¶ z kolekcjonerów, który ca³y czas wymienia siê, raz czy dwa co¶ kupi lub sprzeda, bo ju¿ na prawdê nie bêdzie mia³ za co siê wymieniæ jest niewa¿ne, gdy¿ Forum ma przede wszystkim s³u¿yæ kolekcjonerom.

Poza tym podstawow± ide± Forum by³a w³a¶nie wymiana. Wymiana takich przedmiotów, których sprzeda¿ lub kupno np. na Allegro jest trudne lub niemo¿liwe. I skupienie kolekcjonerów ró¿nych takich rzeczy w jednym miejscu, aby u³atwiæ tak± wymianê. Sprzeda¿ i kupno na pocz±tku by³o tylko efektem ubocznym, który po jakim¶ czasie wyeliminowali¶my.

I, prawdê mówi±c, nic mnie ani zgrredka nie przekona do zmiany tej zasady funkcjonowania Forum. I pewien jestem, ¿e jest tu wiele osób, które to popieraj±.

Pozdrawiam i dobranoc.
_________________
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2010-05-12, 23:07   
  


Odniosê siê do poszczególnych punktów, gdy¿ w czasie pisania mojego poprzedniego posta pojawi³y siê nowe odpowiedzi.

Pawwwle napisa/a:
1) Ka¿dy chce by jego kolekcja, której siê pozbywa trafi³a w dobre rêce - tutaj jest wiêksza na to szansa ni¿ w ró¿notematycznych serwisach og³oszeniowych czy aukcyjnych.


I ka¿dy kto chce ma mo¿liwo¶æ. Mo¿e wystawiæ to tutaj do wymiany (ew. oddania) lub mo¿e wystawiæ na Allegro. Ale czy na pewno ka¿dy chce, aby trafi³a w dobre rêce? Kolekcja to nie pies... Je¶li kto¶ chce sprzedaæ to ju¿ mu raczej na niej nie zale¿y, tylko bardziej na jej warto¶ci.

Pawwwle napisa/a:
2) Og³oszenia kolekcjonerskie w jednym miejscu - koniec z bieganiem po ró¿nych serwisach.


1. Sprzedaj±cy i tak czêsto "biegaj±" po ró¿nych serwisach/forach, np. po to aby zareklamowaæ swoj± aukcjê lub wystawiæ to samo na kilku forach.
2. Kupuj±cy przewa¿nie i tak korzystaj± z ró¿nych stron. To Forum nigdy nie by³oby tak popularne jak Allegro, z którego i tak korzysta³oby bardzo wiele osób.

Pawwwle napisa/a:
3) Koniec z wyrzucaniem kolekcji do ¶mietnika, bo "nie ma gdzie tego sprzedaæ", bo "nikt tego nie zechce kupiæ".


Jest gdzie to sprzedaæ → Allegro (albo inne serwisy). Chyba mo¿na wystawiæ ofertê sprzeda¿y kolekcji przyk³adowo paragonów...

Pawwwle napisa/a:
4) Koniec p³aczu, ¿e chcesz co¶ od kogo¶, a nie masz co zaoferowaæ w zamian, bo "nie posiadasz rzeczy z Gwiezdnych Wojen".


A czy nie ma p³aczu, jak kto¶ przelicytuje Ciê na Allegro. Albo da 5 z³ wiêcej na podobnym Forum? Ró¿nie mo¿na siê umówiæ na wymianê → e.g. wymiana w kilka osób.

Pawwwle napisa/a:
5) Wprowadzenie mo¿liwo¶ci sprzeda¿y przyci±gnie nowych u¿ytkowników i zwiêkszy ruch - je¿eli nie bêd± d³u¿ej siê udzielaæ to mo¿na przecie¿ kasowaæ takie konta.


Zale¿y nam oczywi¶cie na nowych u¿ytkownikach, ale na kolekcjonerach. Bo z my¶l± o nich powsta³o to Forum. Nie chcemy zwiêkszaæ ruchu za wszelk± cenê. A wprowadzenie sprzeda¿y przyci±gnie oczywi¶cie nowych u¿ytkowników, takich którzy spêdz± tu kilka godzin max. A niestety spowoduje odej¶cie osób, które spêdzaj± tu znacznie wiêcej czasu, czyli parafrazuj±c "Ilo¶æ vs Jako¶æ".

Pawwwle napisa/a:
6) Wiêcej u¿ytkowników to szersza popularyzacja hobby jakim jest kolekcjonowanie.


Ta wiêksza ilo¶æ u¿ytkowników to raczej nie kolekcjonerzy, a handlarze. I nie wiem gdzie mia³aby zachodziæ ta popularyzacja. Je¶li kto¶ siê tu rejestruje to raczej ma hobby, wiêc u niego popularyzowaæ kolekcjonerstwa ju¿ nie trzeba.

Pawwwle napisa/a:
7) Wiêcej transakcji = szybciej rosn±ce kolekcje.

Byæ mo¿e i masz racjê, jednak zazwyczaj kolekcjoner ma pewne ograniczone fundusze na rozwój swojej kolekcji. I pewnie je¶li nie tutaj to i tak wyda³by je np. na Allegro. Móg³by to byæ tak¿e czynnik hamuj±cy rozwój kolekcji. Przypu¶æmy, ¿e osoba X zbiera opakowania po czekoladach, a osoba Y papierki po cukierkach. Obie te osoby maj± co¶ co interesuje drug± stronê i mog± siê wymieniæ → powiêkszyæ swoj± kolekcjê. Jednak co by siê sta³o, gdyby osoba X chcia³a sprzedaæ swoje papierki po cukierkach osobie Y, a ta nie chcia³aby w ogóle wydawaæ pieniêdzy na ich kupno? Obie osoby nie powiêkszy³yby swoich kolekcji oraz mog³yby nawet wyrzuciæ niepotrzebne "¶miecie".

Pawwwle napisa/a:
8) Wiêksze kolekcje = bardziej zadowoleni ludzie.

No tak, tu masz racjê :). Chyba ¿e kto¶ ma za du¿± i brak mu miejsca na jej przechowywanie.

Pawwwle napisa/a:
9) Wiêksza swoboda dzia³ania - wiêkszy realizm i brak szarej strefy.

Czy móg³by¶ sprecyzowaæ "realizm", gdy¿ nie za bardzo w tym momencie wiem o co Ci chodzi (byæ mo¿e z powodu pó¼nej pory) oraz "szar± strefê" (w odniesieniu do tego Forum; gdzie j± w tym momencie zauwa¿asz)?

Pozdrawiam
_________________
 
     
Bender
[Usunity]

Wysany: 2010-05-13, 11:24   
  


Pawwwle nie ma sensu kontynuowaæ tego tematu. Jak kto¶ proponuje ¿e nie ma nic na wymianê i chce co¶ od Ciebie kupiæ to Ci to pisze w prywatnej wiadomo¶ci i siê dogadujecie... Je¿eli kogo¶ to oburza czy siê z tym nie zgadza to jego problem, ale taka jest prawda. To jest skomplikowana sytuacje i naprawdê nie ma sensu tego tematu dalej ci±gn±æ bo wiêkszo¶æ siê nie zgadza i ja to szanujê. Nic na si³ê.
 
     
Pawwwle 


Poland

Wiek: 40
Posty: 16
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-05-13, 16:28   
  Rodzaj kolekcji: Figurki Gormiti Final Evolution wraz z kartami, komiksy z serii Gigant


Morion napisa/a:
Chyba ¿e kto¶ ma za du¿± i brak mu miejsca na jej przechowywanie.

No ja mam w³a¶nie tak± sytuacjê. Trzysta komiksów Gigant na regale - nie mogê ich trzymaæ bez koñca, a znalaz³em tutaj tak± osobê, ¿e mogê siê wymieniæ jeden komiks za jeden + sprzedaæ parê egzemplarzy i nie chcia³bym za to wylecieæ z Forum. Je¿eli akceptujê jakie¶ zasady (regulamin) to nie po to by je ³amaæ.

Dziêki za wyja¶nienia, ale muszê jednak jeszcze dopytaæ o t± sprzeda¿, gdy¿ we wcze¶niejszym temacie, który za³o¿y³em otrzyma³em tak± odpowied¼:
Morion napisa/a:
Na Forum jest zabroniona sprzeda¿. Nie zdziw siê tak¿e je¶li kto¶ nie bêdzie chcia³ od Ciebie czego¶ kupiæ - s± tu osoby, które szanuj± ideê tego Forum. Odpowiedz wiêc sobie na pytanie: czy nie bêdziesz mia³ wyrzutów sumienia, gdy gdzie¶ po kryjomu na Forum bêdziesz prowadziæ sprzeda¿ tych przedmiotów. Pamiêtaj tak¿e o jednym: nie sprawdzamy Prywatnych Wiadomo¶ci sami z siebie, ale je¶li kto¶ zg³osi, ¿e handlujesz poprzez PW to poniesiesz tego konsekwencje.

Sytuacjê, któr± opisa³e¶ powy¿ej nazwa³em "szara stref±".

Z powy¿szego wynika, ¿e sprzeda¿ na forum jest ca³kowicie zabroniona nawet przez PW. No ale teraz piszecie:
Morion napisa/a:
Oczywi¶cie wiem tak¿e, ¿e u¿ytkownicy sprzedaj± i kupuj± ró¿ne rzeczy poprzez to Forum → PW. Jednak ograniczenie handlu sprawdza siê. Handlarze nie chc± traciæ czasu na mozolne szukanie, dogadywanie siê i sprzedawanie poprzez PW. Na Forum kto¶ taki zamie¶ci³ by og³oszenie i czeka³ - tak jak na Allegro. Tutaj po prostu nie bêdzie mu siê chcia³o - Allegro jest ³atwiejsze pod tym wzglêdem. Fakt ¿e niektórzy i tak sprzedaj±/kupuj± jest ju¿ tak na prawdê bez znaczenia → to ¿e który¶ z kolekcjonerów, który ca³y czas wymienia siê, raz czy dwa co¶ kupi lub sprzeda, bo ju¿ na prawdê nie bêdzie mia³ za co siê wymieniæ jest niewa¿ne, gdy¿ Forum ma przede wszystkim s³u¿yæ kolekcjonerom.

Bender napisa/a:
Jak kto¶ proponuje ¿e nie ma nic na wymianê i chce co¶ od Ciebie kupiæ to Ci to pisze w prywatnej wiadomo¶ci i siê dogadujecie...


Proszê wiêc o sprecyzowanie:
1) Czy jest ca³kowity zakaz sprzeda¿y na forum w tym tak¿e poprzez wiadomo¶ci prywatne?
2) Czy zakaz dotyczy wy³±cznie zamieszczania og³oszeñ sprzeda¿y, a na PW mo¿na dowolnie siê dogadywaæ?
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2010-05-13, 19:26   
  


Zakaz dotyczy ca³ego Forum. Tak¿e PW.

Inn± spraw± jest fakt, ¿e zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e u¿ytkownicy i tak sprzedaj± i kupuj± poprzez PW. I nie zamierzamy za wszelk± cenê próbowaæ tego zmieniæ. Trzeba by by³o filtrowaæ wszystkie PW pod wzglêdem wielu zadanych s³ów, a potem je jeszcze przegl±daæ, co k³óci siê z zasad±, ¿e ot tak nie przegl±damy niczyich PW. Ma to znikom± szkodliwo¶æ spo³eczn± i nie zak³óca dzia³ania Forum. Oczywiste jednak jest, ¿e je¿eli kto¶ zg³osi do nas przypadek sprzeda¿y/kupna poprzez PW, to dany handlarz zostanie ukarany.

To co napisa³em w 3. przytoczonym przez Ciebie cytacie, moim zdaniem, nie k³óci siê z zakazem sprzeda¿y/kupna na Forum. → Na Forum têpimy, bo mamy tak± mo¿liwo¶æ. Na PW nie mamy takiej mo¿liwo¶ci, wiêc nie mamy jak têpiæ. Ale nie oznacza to, ¿e jest to dozwolone.

(Nie wiem czy przypadkiem jeszcze bardziej nie zagmatwa³em - wizja Forum jest po prostu troszkê skomplikowana ;-) )
_________________
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2011-06-16, 20:15   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Zauwa¿y³em, ¿e ostatnio zwiêkszy³a siê ilo¶æ ofert sprzeda¿y. Dotyczy to g³ównie nowych osób.
Nie wiem jak to jest obecnie przy rejestracji, ale (je¶li tak nie jest) to mo¿e dobrze by³oby, ¿eby przed zarejestrowaniem nowej osoby musia³a ona dwukrotnie potwierdziæ informacjê, ¿e jest ¶wiadoma zakazu sprzeda¿yna tym Forum.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2011-06-16, 20:16, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2011-06-17, 07:08   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


To chyba bez sensu. Kolejny zniechecacz to by byl.

Po prostu trzeba odmawiac sprzedawania jak sie pucuja na PW, a posty z ofertami handlu i tak w miare szybko znikaja.

Najlepiej zniechecic w jeszcze lepszy sposob. Potargowac sie, wywalczyc jak najlepsze warunki transakcji (bo sprzedajacy najczesciej chce sprzedac za "wszelka cene"), a przed finalizacja nagle sie rozmyslic :mrgreen:
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2011-06-17, 09:56   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Pomy¶la³em, ¿e przynajmniej niektórzy by siê rozmy¶lili i by³oby mniej ¶mieci.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Puszki po piwie, sprzeda¿ b±d¼ wymiana
jaqubowski Puszki 0 2021-06-10, 21:57
jaqubowski
Brak nowych postw Wymiana
Dorotadusia Pocztówki - Polska 1 2016-02-26, 11:06
domimuseums
Brak nowych postw WYMIANA
GOEBBELS Karty telefoniczne 5 2017-01-04, 14:23
domimuseums
Brak nowych postw Wymiana 2,- z³ GN
al Monety 22 2017-04-26, 09:58
al
Brak nowych postw Wymiana - co o tym my¶licie
oen Pub 5 2016-01-22, 20:51
Kasiucha

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne