Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: warczp

Autor Wiadomo
Warczp
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2018-08-06, 11:18   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Metodami kombinowanymi: drut i wikol, zszywki i poxipol. :-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-08-06, 11:26   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


4 w 1 :-P
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-09-02, 22:47   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Niespodzianka od Mari dla Ciebie :-P
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2018-09-04, 05:14   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Dwa nowe widzê od razu :-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2018-10-27, 11:18   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Z korkowych ciekawostek pokazywa³em ju¿ korkow± pocztówkê.
Teraz dosta³em w prezencie zeszyt z korkow± obwolut± :-)

zeszyt korkowy.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 238.2 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-10-28, 18:31   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ekstra!
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2018-10-28, 20:44   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Dosta³em od Córki :-D
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-10-28, 22:13   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Masz fajn± Córkê! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2019-01-08, 05:55   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Wed³ug przekonañ obowi±zuj±cych w XVIII-wiecznej Anglii, sk³onno¶æ do pope³niania przestêpstw by³a dziedziczona, a w resocjalizacjê w³adza nie wierzy³a. Przestêpców nale¿a³o wiêc odseparowaæ od genetycznie czystej i uczciwej czê¶ci spo³eczeñstwa lub wyeliminowaæ.

¯eby poradziæ sobie z rosn±c± przestêpczo¶ci±, która zosta³a spowodowana bezrobociem i skrajn± nêdz± spo³eczeñstwa u progu rewolucji przemys³owej, s±dy orzeka³y bardzo surowe wyroki, a kara ¶mierci grozi³a za blisko 200 wykroczeñ. Dodatkowo takie rozwi±zanie problemu by³o po prostu... tañsze. Poniewa¿ wiêzienia w Anglii by³y przepe³nione, dla tych, którym oszczêdzono stryczka, utworzono kolonie karne daleko poza granicami wyspy. Przy tym p³eæ i wiek skazanych nie mia³y znaczenia.

Wielu "kryminalistów", którzy pop³ynêli do kolonii karnej w Australii w XVIII i XIX w,. to nawet nie by³y nastolatki tylko dzieci - jeden ze skazañców mia³ tylko 7 lat.

13 maja 1787r. z Wielkiej Brytanii wyruszy³o 11 statków i okrêtów z 1487 lud¼mi. W¶ród nich by³o 778 skazañców (192 kobiety i 586 mê¿czyzn). Celem Pierwszej Floty (ang. First Fleet) by³o za³o¿enia pierwszej europejskiej kolonii na kontynencie australijskim, w Nowej Po³udniowej Walii. Potem t± sam± drogê przeby³o jeszcze wiele analogicznych konwojów.

Skazañcy nie byli zbrodniarzami, lecz w wiêkszo¶ci drobnymi z³odziejaszkami. Przyk³adowo jedna z kobiet na antypody pop³ynê³a w wieku 70 lat za kradzie¿ kawa³ka sera, inna za kradzie¿ spódnicy. Pewien mê¿czyzna zosta³ uznany za winnego kradzie¿y p³aszcza przeciwdeszczowego i pary skarpet - zosta³ za to zes³any do Australii na siedem lat. Drugi ukrad³ kilka, kogutów, kur i kaczek - szubienicê zamieniono mu na siedem lat kolonii karnej. Kolejny oskar¿ony za kradzie¿ ksi±¿ki wartej kilka pensów dosta³ siedem lat kolonii karnej.

W bardzo du¿ej czê¶ci obecni Australijczycy to potomkowie rzeszy skazañców z obecnej Wielkiej Brytanii. Australia nie odcina siê od swojej historii. W ciekawy sposób ci przodkowie zostali przypomnieni i uhonorowani w serii win o wspólnej nazwie "19 Crimes".


Standardowa w sytuacja w moich nowych zdobyczach korkowych jest taka, ¿e nie wiem co dostanê, ale cieszê siê z ka¿dego korka. Kiedy trafi³em w necie na informacje o serii "19 Crimes" wiedzia³em, ¿e chcia³bym mieæ te korki, tylko nie mia³em pomys³u sk±d je zdobyæ. Niestety wina te (i tym samym korki) dostêpne s± w Australii, USA, Kanadzie i mo¿e jeszcze kilku krajach. Pierwszy raz zdarzy³o siê, ¿e najpierw wiedzia³em jakie korki chcia³bym, a potem uda³o siê je dosta³em. Sta³o siê tak dziêki S³awkowi Lynxowi, który pamiêta³ o mnie i przywióz³ mi je! I to od razu prawie ca³± seriê!!

Poni¿ej jeden z tych korków.

19Crimes00korek.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 82.88 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2019-01-08, 20:07, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2019-01-08, 12:13   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Piêknie to opisa³e¶. Super puenta! :-D

Bardzo fajne korki - mam info ¿e znajomemu nie uda³o nic trafiæ w stanie Maryland :-D
A S³awek, proszê bardzo :!:

Ilu Ci brakuje i których?
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2019-01-08, 12:21   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


brakuj± mi 4 sztuki - chyba, ¿e wydali te¿ drug± seriê w innej wersji to niestety wiêcej. Czyta³em, ¿e pod k±tem rynku amerykañskiego Australijczycy zmienili butelki to i mo¿e korki.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2019-02-04, 16:43, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2019-01-09, 05:31   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Wraz z rewolucj± przemys³ow± i towarzysz±c± jej urbanizacj± w pe³nym rozkwicie, brytyjskie miasta stawa³y siê coraz bardziej zat³oczone. Bior±c pod uwagê ówczesne podej¶cie do ¶wiadczeñ spo³ecznych, populacja miejskiej biedoty gwa³townie wzros³a, podobnie jak drobna przestêpczo¶æ. W tym czasie by³o tylko 12 sêdziów. Rezultatem by³o bardzo formalne, surowe podej¶cie do prawa, w którym kara ¶mierci osi±gnê³a osza³amiaj±c± liczbê. Z biegiem czasu, g³ównie za spraw± opozycji spo³ecznej, prawo by³o stopniowo reformowane przez ca³y XIX wiek, ale przez ten czas transport wiê¼niów by³ czêsto wykorzystywany jako sposób na zmniejszenie zat³oczenia w wiêzieniach.

Pierwsze dwa korki prezentuj± rozró¿nienie kalibru kradzie¿y na drobn± lub powa¿n±. Granic± by³a warto¶æ... jednego szylinga.

Dawniej jeden funt by³ równy 20 szylingom, za¶ jeden szyling (shilling) - 12 pensom (pence).
Mo¿e osoby interesuj±ce siê dawnymi pieniêdzmi bêd± w stanie prze³o¿yæ jak± wtedy warto¶æ przedstawia³ 1 szyling.

19Crimes01korek.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 36.89 KB

19Crimes02korek.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 36.18 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2019-01-18, 19:57   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Dwa kolejne korki opisuj± przestêpstwa i dzisiaj ¶cigane: kradzie¿ surowców lub udzia³ w paserstwie nadal jest niemile widziane.
Choæ jak siê we¼mie pod uwagê poziom warto¶ci, za które karano wtedy cz³owiek mo¿e nabraæ podejrzeñ czy dawniej i dzi¶ ten sam duch prawa przy¶wieca³ tym wykroczeniom.

19Crimes03korek.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 36.24 KB

19Crimes04korek.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 32.66 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2019-02-03, 11:24   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Jako m³ody cz³owiek John Boyle O'Reilly by³ cz³onkiem Irlandzkiego Bractwa Republikanów (Fenian), za co zosta³ przetransportowany do zachodniej Australii. Po ucieczce do Stanów Zjednoczonych sta³ siê wybitnym rzecznikiem spo³eczno¶ci irlandzkiej i kultury, jako redaktor bostoñskiej gazety The Pilot oraz poprzez jego p³odne pisarstwo i wyk³ady.
Mo¿na o nim poczytaæ na Wikipedii

Michael Harrington zosta³ skazany za udzia³ w dobrze udokumentowanej ucieczce grupy Fenian skazanych na wiêzienia Fremantle w Zachodniej Australii. Jednym z uwolnionych by³ John Boyle O'Reilly.
Mo¿na o tym poczytaæ wiêcej na Wikipedii.
Prawdopodobnie takiego czynu jakiego dokona³ Michael Harrington dotyczy zamieszczony korek.

Cornelius Dwyer Kane (Keane) (1839-1891) by³ urzêdnikiem w Skibbereen w hrabstwie Cork (Irlandia). Przewieziony za granicê do Hougoumont zosta³ u³askawiony, ale nie wolno mu by³o wracaæ do Irlandii. Nigdy wiêcej nie zobaczy³ ¿ony i dzieci. Osiedli³ siê w Queensland i zosta³ urzêdnikiem pañstwowym.

19crimes12x Boyle O'Reilly.jpg
John Boyle O'Reilly
Plik cignito 0 raz(y) 54.86 KB

19crimes01x Michael Harrington.jpg
Michael Harrington
Plik cignito 0 raz(y) 45.11 KB

19crimes06x Cornelius Dwyer Kane.jpg
Cornelius Dwyer Kane
Plik cignito 0 raz(y) 44.27 KB

19Crimes18korek.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 34.83 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2019-02-03, 20:49, w caoci zmieniany 2 razy  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2019-02-04, 11:31   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ciekawe! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2019-03-03, 17:17   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Kolejna porcja korków - cztery ró¿ne paragrafy dotycz±ce kradzie¿y.
A potem dwoje kolejnych mê¿czyzn skazanych za dzia³alno¶æ polityczn± i jedna kobieta.
Ale tym razem nie bêdê opisywa³ ich historii - sami mo¿ecie je... pos³uchaæ (s±dzê, ¿e jako¶æ zdjêæ na ekranie bêdzie wystarczaj±ca).
Je¶li macie telefon z Androidem to zainstalujcie sobie ze Sklepu Play apkê "Living Wine Labels" i... mi³ej zabawy :-)

z19crimes05x Jane Castings.jpg
Plik cignito 8476 raz(y) 39.13 KB

19Crimes06korek.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 34.13 KB

19Crimes09korek.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 35.61 KB

19Crimes10korek.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 34.6 KB

19Crimes11korek.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 33.83 KB

z19crimes19x.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 37.49 KB

z19crimes07x.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 46.2 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2019-03-03, 17:56   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


¦wietne! :-D
Ta... ³apkê to se mogê zainstalowaæ na tym moim H...ja³eju :-P
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2019-03-03, 18:00   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


To mam dwie propozycjê dla Ciebie: zobacz u kogo¶ innego lub... uwierz mi na s³owo, ¿e to ciekawe ;-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2019-03-03, 18:01   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Pu¶cisz mi to na zlocie :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2019-03-03, 18:03   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Oki! :-D
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2019-12-23, 09:09   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


To których korków/paragrafów Ci brakuje? :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2019-12-29, 16:50   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Brakuje mi korków z numerami: 8, 12, 16, 19.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Ogoszenie: warczp
Rosomak W 100 2020-12-12, 16:36
karoleena
Brak nowych postw [Offer] Pocztówki <warczp>
(równie¿ starsze, np. z ZSRR!)
warczp Pocztówki - reszta ¶wiata 1 2020-08-09, 18:32
domimuseums
Brak nowych postw [Offer] Ró¿no¶ci z chipsów <warczp>
warczp Dodatki z czipsów 22 2017-06-25, 11:58
warczp
Brak nowych postw [Offer] Porcelanka <warczp>
warczp Porcelanki 2 2021-08-23, 21:08
warczp
Brak nowych postw [Offer] Cyrkowe <warczp>
warczp Polskie bilety wstêpu 1 2020-08-09, 18:44
domimuseums

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne