Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » zmiany
Podobne tagi tematw
zmiany

Tematy oznaczone jako zmiany
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Zmiany na forum


Historia zmian::

2009-03-02
Rozdzia³ kategorii "Komentarze do wymian" i "Przedstaw siê" na subkategorie - kolejne litery alfabetu.
Dodanie subkategorii "Paragony, rachunki" w kategorii "Dokumenty, papiery warto¶ciowe".

2009-03-11
Dodanie modyfikacji "Zobacz swoje tematy // Show own topics by @Centurion".
Dodanie pola Skype.

2009-03-15
Dodanie modyfikacji "Lock / unlock own topics by RuseK".

2009-03-21
Dodanie pola "Kraj".
Zmiana umiejscowienia pola "Rodzaj kolekcji" w widoku tematu.
Zmiana nazwy pola "Sk±d" na "Miasto". Oznaczenie pola jako wymaganego przy rejestracji.
Usuniêcie grup.
Zmiana pól "Kraj" i "Rodzaj kolekcji" na dwujêzyczne.
---
Stworzenie grup.
Rozpoczêcie dodawania u¿ytkowników do grup.

2009-04-11
Dwujêzyczne forum.
Dodanie modyfikacji "Multi Server Uploader v.2.5 by Kica".

2009-06-06
Aktualizacja forum do wersji 1.12.6p2.
Dodanie pola "Potwierd¼ e-mail".[br ...
24382 122

Zmiany w dziale "Komentarze do wymian"


Poniewa¿ "Komentarze do wymian" bardzo nam siê rozros³y, by³y konieczne pewne zmiany. Wprowadzi³em sortowanie alfabetyczne. Dlatego proszê najpierw sprawdziæ, czy u¿ytkownik, któremu chcesz podziêkowaæ ma ju¿ za³o¿ony swój temat, a je¶li nie ma i trzeba za³o¿yæ nowy, to ¿eby w temacie by³ sam nick, a nie "Podziêkowania dla nicka".

[ Dodano: ~Morion ]
Proszê zwracaæ uwagê, czy kto¶ komu chcecie podziêkowaæ nie ma ju¿ za³o¿onego tematu. Czasami znajduje siê on na drugiej stronie.

Uwaga! W swoich tematach nie odpowiadamy, nie dziêkujemy za komentarze, nie k³ócimy siê, ani nic z tych rzeczy.
11458 0

Drobne zmiany w PW


Mam dwa ma³e zastrze¿enia do funkcjonowania PW.

Czy jest mo¿liwo¶æ dodania jakiej¶ wtyczki, dziêki której przy odpisywaniu na PW bêdzie widoczna tre¶æ wiadomo¶ci na któr± odpisujemy?
Choæby wtyczka Szybka odpowied¼ w PW.
Nastêpnie, czy jest mo¿liwo¶æ zmiany Nie masz wiadomo¶ci na Brak nowych wiadomo¶ci. Ta druga wersja brzmi bardziej logicznie. Pierwsza sugeruje, ¿e skrzynka PW jest pusta.


No i standardowo - czy da siê powiêkszyæ PW, chocia¿ podwoiæ pojemno¶æ :-)
4627 7

Dodatki, zmiany itp.


Nie bêdê ukrywa³, ¿e od pewnego czasu przymierzamy siê do przenosin Forum na trochê inny skrypt (chodzi o phpBB3). Co prawda, nie zbli¿a to Forum do jego wersji docelowej (na któr± po prostu brak funduszy), ale trochê od¶wie¿a i daje pewne nowe mo¿liwo¶ci. Jednak w chwili obecnej na Forum jest ca³a masa ró¿nych modyfikacji i dodatków, o których nawet nie pamiêtam ju¿, ¿e je dodawa³em.

Gdyby¶cie mogli, na razie w takim w±skim gronie, wskazaæ, je¶li pamiêtacie, te, które warto by³oby przenie¶æ do tej nowszej wersji. A tak¿e mo¿e zaproponowaæ pewne zmiany w obecnych mechanizmach, które poprawi³yby dzia³anie Forum (czy te¿ mo¿e w samym wygl±dzie, zachowaniu, czymkolwiek).

Nie obiecujê, ¿e nowa wersja szybko zostanie wprowadzona. Tym bardziej, ¿e za jakie¶ 2 tygodnie zaczyna mi siê rok akademicki. Ale to ograniczy³oby w pewnym stopniu brniêcie w ¶lepe uliczki w czasie modernizacji.

Zreszt±, co ...
2020 7

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne