Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » troche
Podobne tagi tematw
troche

Tematy oznaczone jako troche
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Trochê autografów na wymianê


Lista autografów do wymiany (bli¿sze informacje lub skany na ¿yczenie):
Selekcja na dziedziny (13.06.2018):

Muzyka:

1. Gosia Andrzejewicz
2. Apostolos Anthimos
3. Micha³ Bajor
4. Beata Bednarz
5. Rafa³ Blechacz
6. Urszula Dudziak
7. Sebastian Gabry¶ - baryton
8. Gang Marcela
9. Majka Je¿owska
10. Krzysztof Kiljañski
11. Krzysztof Knittel
12. Kasia Kowalska
13. Micha³ Niemiec
14. Barbara Oblizajek
15. zespó³ Plateau /+ Krzysztof Kiljañski/
16. Janusz Radek
17. Irena Santor - zarezerwowany
18. Shazza
19. Izabela Skrybant-Dziwi±tkowska /[/u]Tercet Egzotyczny/
20. Antek Smykiewicz
21. Anna Stankiewicz - piosenkarka
22. Janusz Strobel
23. Micha³ Szulim
24. Dariusz Tokarzewski (zespó³ VOX)
25. José Torres
26. Roksana Wardenga - mezzosopran
27. Zespó³ VOX
28. Zayazd /zespó³/
...
18970 48

Trochê piwnego szk³a


Wymieniê na otwieracze z browarów lub kapsle.
7489 0

Trochê banknotów


Wymieniê najchêtniej na klocki Lego. Albo na co¶ innego .
7471 6

Trochê zak³adek.


Najchêtniej wymieniê to na jakiekolwiek klocki Lego. Wa¿ne, ¿eby to by³o Lego, a nie co¶ legopodobne.
Mog± te¿ byæ kapsle od piwa.
W ostateczno¶ci ksi±¿ki fantasy lub historyczne, których nie czyta³em.
Ca³kiem w ostateczno¶ci fajne komiksy o obojêtnej tematyce, oczywi¶cie takie, których nie czyta³em. Ewentualnie wydania Tytusów, których nie mam.

Niektóre zak³adki s± podwójne. Tych z Józefowa mogê mieæ dowoln± ilo¶æ.
6646 13

[Offer] Trochê wizytówek


Jak w temacie - trochê wizytówek. G³ównie o tematyce gastronomiczno-turystycznej. Jest te¿ trochê ró¿nych, z których kilka mnie zaintrygowa³o (firma AutoBania - ty pijesz, my jedziemy; produkcja krasnali ogrodowych; plastykowa czy te¿ Artysta muzyk - mgr sztuki). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
6583 5

Trochê opakowañ po czekoladach.


Sam co prawda czekolady nie jadam, ale moja rodzina bardzo chêtnie, wiêc uda³o mi siê uzbieraæ kilka sztuk. Wymieniê na klocki LEGO lub na ludziki-niespodzianki, które s± do zdobycia dla ka¿dego.
6265 8

[Offer] Cukry , Polska i zagranica,troche rzadkosci


Witam,
szukam monet 2 z³ GN do 2006.

Aktualizacja
Jest tu takze dosc rzadki cukier z restauracji w klasztorze de Sant Pere do Rodes Hiszpania.
6094 11

[Offer] Troche ciekawych otwieraczy za monety.


Witam,
szukam monet 2 z³ GN do 2006.
6079 7

[Offer] 42 smycze (+ trochê dubli) na wymianê za klocki LEGO


Wymieniê smycze na klocki LEGO. Oczekujê, ¿e klocki bêd± w dobrym stanie, czyli nie pogryzione, nie pomazane i nie ubabrane w plastelinie.

Je¶li czego¶ nie widaæ na zdjêciach, to s³u¿ê dodatkowymi informacjami.
5743 1

[Offer] Trochê kapsli


Jak w temacie - oferujê kilkadziesi±t egzemplarzy ró¿nych kapsli. Je¿eli wszystko to zwyk³a masówka, to proszê o podpowied¼ (wyrzucê i nie bêdê za¶mieca³ Forum). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
4579 9

[Offer] Trochê starszych piwnych kapsli polskich


... wymieniê równie¿ na starsze kapsle - ZOBACZ
4357 17

[Offer] Trochê odznak


Jak w temacie - trochê odznak najprzeró¿niejszych. S± i pojedyncze korpusówki, odznaki z rajdów, pierwszomajowe, sportowe (w tym stara Warty Poznañ czy GKS Sparta Zabrze), polityczne, herby miast czy nawet szkolne. Niektóre maj± uszkodzone zapiêcia,ale a nu¿ siê komu¶ nadadz±?
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
3997 6

Trochê o historii


Ostatnio trochê siê u mnie dzia³o dlatego na moment znikn±³em z forum.
Postanowi³em siê pochwaliæ tym gdzie uda³o mi siê ostatnim czasie zaistnieæ
Temat historii zawsze by³ z kolekcjonerstwem trochê zwi±zany wiêc chyba moge to tu daæ :)
Wyborcza
Oraz
TVP Katowice
3796 9

Trochê ró¿nych d³ugopisów na wymianê.


Mam takie d³ugopisy na wymianê.
Z racji i¿ pracujê w szpitalu , czêsto s± to d³ugopisy dodawane do leków w celach promocyjnych, wiêc na wolnym rynku tych wzorów zbytnio nie ma.
Mo¿e kogo¶ zainteresuj± bo przymierzam siê do wywalenia sporej czê¶ci.

ps. niestety w strzykawce p³yn wyparowa³. a szkoda :/3652 2

[Offer] Trochê etykiet radzieckich


Jak w temacie - trochê etykiet radzieckich (nie rosyjskich :-) ) z lat 60. ubieg³ego wieku (ceramika, rze¼ba - w tym symbol Mosfilmu "Robotnik i ko³cho¼nica", 50-lecie rewolucji, s³upy na granicy Europa-Azja, Janko Kupa³a).
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
3598 5

[Offer] Trochê rzeczy z ró¿nych kolekcji (aktualizacja)


Witam.
Oferujê w tym w±tku rzeczy jakie posiadam i które chêtnie wymieniê.
Je¶li kto¶ bêdzie zainteresowany kolekcj± spinnerów Beyblade, zrobiê osobne zdjêcia gdy¿ jest ich sporo.
Zapraszam.

Spinnery Beyblade wraz z obiema arenami:


Pokemon tazo, ró¿ny stan, wiêkszo¶æ ³adnie zachowana. Tutaj oddzielne zdjêcia mogê zrobiæ dla zainteresowanych gdy¿ sporo tego:Star Wars z Chio:


Motomania z Star Foods:


Wielkie Bitwy, 2 plansze i kilka kart:Chipicao trójwymiarowe:


Transformers z Star Foods:


Pi³karskie ze Star Foods i Lays:


Pozosta³e:


Plansza W pustyni i w puszczy uzupe³niona 30% naklejek:...
3592 3

Trochê autografów na wymianê.


Mam troche podpisów na wymiane.Chêtnie wymieniê na inne, ewentualnie czyste znaczki do ró¿nych krajów.

Hity;
Kim Wilde-piosenkarka popularna w latach 80-90
Neymar -pi³karz FC Barcelona
Charlie Watts -perkusista The Rolling Stones-z ded.
Marine Le Pen- byæmo¿e po wyborach prezydent Francji. Potem nie bêdzie szans na orygina³. Z dedyk
Sir Ben Kingsley-znakomity aktor Oscar i z³oty Glob.
Dai Thai Song-zwyciêzca Konkursu Chopinowskiego z 1980-osobi¶cie
Peter Spoden As lotnictwa 3 Rzeszy z drugiej W¦.
Martin Butcher-autor muzyki m.in do cyklu filmów WInnetou
STANIS£AW KANIA-pierwszy sekretarz PZPR-tylko za autograf wyj±tkowy. Jeszcze nie widzia³em podpisu w kolekcjach
Sigmunt Jahn -kosmonauta z NRD
Nina Hagen-zwana matk± punk rocka
Sarach Connor
Brigitte BARDOT

INNE-muzyka
Andrzej Krzywy-De Mono
Halina Mlynkowa -Brathanki
Justyna SteczkowskaTadeusz Wo¿niakowski
Kurt Elling-uwa¿any obecnie za najlepszego wokalistê jazzowego na ¶wiecie.
...
3577 0

Trochê kapsli piwnych


Uzbiera³o mi siê trochê kapsli. Polskie i nie. Mo¿e kto¶ zechce.
3559 2

Troche autografow -Sporty zimowe


Autografy wymienia najchetniej na pamiatki z zawodow motorowodnych..programy piny itp.
https://naforum.zapodaj.net/afccfba5cdd0.jpg.html
3364 0

[Offer] Trochê klocków LEGO


Wymieniê za kapsle lub otwieracze z browarów.
3136 1

[Offer] Trochê znaczków pocztowych


Wymieniê na co¶ ze swoich zainteresowañ - GALERIA
2953 2

[Offer] Trochê polskich pocztówek


Jak w temacie - trochê polskich pocztówek z ró¿nych lat. Wypiszê tylko miejscowo¶ci - je¿eli kogo¶ co¶ zainteresuje, proszê o kontakt i zeskanujê. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.

Wykaz miejscowo¶ci:
- Bia³ystok
- Bydgoszcz
- Czerniawa-Zdrój
- Grotniki
- Jaros³aw
- Jawor
- Karpacz
- Jezioro Bachotek
- Jezioro Czchowskie
- Jezioro Turawskie
- Karpacz
- Kazimierz
- Kluczbork
- Kodeñ
- Krosno
- Krzepice
- L±dek-Zdrój
- £añcut
- £eba
- Maluszyn
- Miêdzywodzie
- Milówka
- Mrze¿yno
- ...
2485 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne