Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » roznosci
Podobne tagi tematw
roznosci, roznosci.

Tematy oznaczone jako roznosci
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Ogromna ilo¶æ ró¿nych ró¿no¶ci z chipsów itp.


Karty z Heroes IV,stadiony i pi³karze mistrzostw 2002,chipicao,metalowe Yu-Gi-Oh,w³adca pier¶cieni i inne.
12601 3

Ró¿no¶ci turystyczne (foldery, hotele, etc.)


Kilka folderów turystycznych wspó³czesnych (równie¿ hotele) oraz kilka z lat 70. ubieg³ego wieku (Kudowa Zdrój, Boles³awiec i okolice, 1,2,3 dni - we Wroc³awiu, w kotlinie jeleniogórskiej, w regionie wa³brzyskim oraz 3 mini-przewodniki na niedzielê - Lasy Koz³owieckie, Z Pu³aw za Wis³ê, Nad Jeziora Piaseczno, Zag³êbocze , Krasne i inne..)
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza:-)/.
11131 13

[Offer] Ró¿no¶ci z chipsów <warczp>


Poszukujê korków od win niemusuj±cych oraz samochodowych naklejek-wyró¿ników krajów PL, UA, RUS, D, F,... z reklam± bran¿y petrochemicznej (Shell, Mobil, Castrol, CPN, Petro, Rafineria, ...).

Mam do wymiany jak ni¿ej.
10504 22

26.10.2019 - Kolekcjonerska Gie³da Ró¿no¶ci, Ostro³êka


Cze¶æ wszystkim :)

Mieli¶my robiæ nasz± gie³dê tylko raz w roku, ale dziêki przychylno¶ci w³adz miasta robimy drug± edycjê, ju¿ w pa¼dzierniku :)
Wstêp dla wszystkich (wystawców i odwiedzaj±cych) wolny, stoiska darmowe, parking bezp³atny - czego chcieæ wiêcej? :)
Szczegó³owe informacje w poni¿szym linku:
http://www.klub-unikat.cba.pl/index.php/component/content/article/1-aktualnosci/244-gielda219
Przesy³ajcie znajomym kolekcjonerom, informujcie innych i przybywajcie t³umnie! :-D
6181 7

Gie³da ró¿no¶ci


Jarmark Tumski jest imprez±:

* trzydniow±, trwaj±c± w dniach 27-29 maja 2011;
* zlokalizowan± w samym sercu P³ocka, w rejonie Starego Miasta: na ulicy Tumskiej oraz Placu Gabriela Narutowicza;
* o charakterze kolekcjonerskim (gie³da staroci) wzbogaconym stoiskami gastronomicznymi, stoiskami – prezentacjami artystycznymi, stoiskami „ró¿no¶ci”. Zamierzeniem organizatorów jest podzia³ terenu Jarmarku na dwie strefy:
Gie³da staroci (stoiska kolekcjonerskie)
Gie³da ró¿no¶ci (stoiska pozosta³e)

Formu³a tegorocznej edycji, podobnie jak edycji poprzednich poszerzona zostanie o ró¿ne zdarzenia o charakterze kulturalnym i artystycznym. Ka¿dy dzieñ bêdzie mia³ temat przewodni. I tak:

27 maja 2011 – pi±tek bêdzie Dniem Miry Zimiñskiej – Sygietyñskiej w zwi±zku z jubileuszem 110 – lecia urodzin artystki – p³occzanki oraz otwarciem nowej ekspozycji sta³ej jej po¶wiêconej

28 maja 2011 – sobota – Dzieñ zatytu³owany X wieków P³ocka

29 maja 2011 – niedziela ...
5491 0

[Offer] Ró¿no¶ci z PRL-u


Jak w temacie - dwie naszywki (?) z czasów PRL (¶ci¶lej z roku 1974 - czas zdobycia :-) ). S± przeznaczone chyba do przyszycia, ale pod³o¿e jest z elastycznego plastyku (ceraty?), wiêc mo¿e do przyklejenia (?). Na pewno nie s± tak piêkne jak wspó³czesne naszywki wojskowe, stra¿y miejskich, agencji ochrony czy innych formacji, ale ten element zabytku :-) . Dla roczników 1989+ : SZSP to Socjalistyczny Zwi±zek Studentów Polskich (st±d ta ksi±¿ka :-) ). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
4465 13

Identyfikacja ró¿no¶ci CCCP


Witam mam pro¶bê prosi³ bym o identyfikacjê odznak czy przypinek bo nie mogê wszystkich znale¼æ na internecie,
[mod]A je¿eli to mo¿liwe wstêpn± wycenê poniewa¿ ojciec pozbywa siê kolekcji i taka wycena by³a by bardzo pomocna[/mod]

Ponumerowa³em od 1 do 12 aby by³o ³atwiej to okre¶liæ.
3832 3

Gie³da Staroci i Ró¿no¶ci &#8222;Bazar Fabryczny&#82


Hej,

przegl±da³em ostatnio t± stronê: http://www.m-c.com.pl/index.php/terminarz-imprez - i znalaz³em:
Gie³da,Staroci,i,Ró¿no¶ci,„Bazar,Fabryczny” w Warszawie.
By³ kto¶? ciekawie tam? du¿e to czy niewielkie?
3319 3

[offer] Ró¿no¶ci


Ró¿no¶ci wymieniê na bilety sportowe.
2779 2

[Offer] Ró¿no¶ci karciane


Trochê ró¿nych kart do wymiany

http://kasiucha.web-album.org/album/40253,trading-card-game
2743 1

[offer] Ró¿no¶ci


Ró¿no¶ci wymieniê na bilety sportowe.
2722 0

[Offer] Ró¿no¶ci z Janem Paw³em II


Jak w temacie - parê rzeczy zwi±zanych tematycznie z Janem Paw³em II. Takie ró¿no¶ci: pocztówka z pomnikiem Jana Paw³a II w Wieluniu, dwie karty telefoniczne, kilka malutkich obrazków z Papie¿em z cytatami na drugiej stronie. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
2359 7

10.10.2010 - Kolekcjonerska Gie³da Ró¿no¶ci, Ostro³êka


Cze¶æ wszystkim🙂

Uda³o siê - robimy jesienn± edycjê naszej gie³dy. Zasady jak wcxesniej: darmowe stoiska, bezp³atny wstêp, zg³oszenia mailowo b±d¼ telefonicznie. Wszystkie szczegó³y w poni¿szym linku:

http://klub-unikat.cba.pl/index.php/component/content/article/1-aktualnosci/260-gielda220

Przyje¿d¿ajcie, zapraszam🙂
1354 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne