Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » roku
Podobne tagi tematw
roku, roku.

Tematy oznaczone jako roku
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

PAPIEROSY Z PRL do 1989 roku


Witam posiadam ma³a kolekcje widoczna na zdjeciu papierosow z czasow PRLu. Gdyby kto¶ mia³ papierosy z tego czasu których tu nie ma na zdjêciu to chetnie [mod]kupie [/mod]na pewno siê dogadamy. [mod]Proszê pisaæ na [email protected] [/mod]Dziêkujê. Chêtnie te¿ nawi±¿e kontakt z innym kolekcjonerami papierosow.


[pieniadze_mod:d887a5fc85]
6454 1

[Offer] Kalendarzyki listkowe od roku 1994


Jak w temacie - kalendarzyki z ró¿nych lat. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
6430 24

Podsumowanie roku 2015


Mo¿na ju¿ robiæ kolekcjonerskie podsumowanie roku 2015.

hehehehe... tak, tak... nie wytrzyma³em :-D

Rok 2014 zakoñczy³em z 3218 odznakami w swojej kolekcji i postanowi³em powiêkszyæ j± w nastêpnym roku o... I za³o¿y³em sobie 500 odznak!
A co tam... :-D

A wpad³o 480 odznak i naszywek! :-D

W sumie w roku 2015 do mojej kolekcji trafi³o 473 odznak (po odjêciu dubletów i odznak dodatkowych) i 7 naszywek muzeów lub parków polskich oraz zagranicznych (marnie - o po³owê - 7 sztuk mniej ni¿ w roku poprzednim).

Posiadam ju¿ 112 naszywek. Odznak jest tym razem mniej o prawie 10 % ni¿ w roku 2014 a o 12 % wiêcej ni¿ w 2013.
Jestem zadowolony. Ale mog³o by byæ lepiej.

G³ównie to odznaki polskie. Ma³o pisa³em do muzeów to i ...
5221 47

Podsumowanie roku 2009


Wzorem roku 2008 - mo¿e pochwalimy siê swoimi kolekcjami?

W dniu 27.12.2009 kolekcja moich zak³adek liczy³a 6912 szt. Kilka zak³adek czeka jeszcze na sfotografowanie i do³±czenie do kolekcji :-)
Koniec roku 2008 to by³o 3000 zak³adek - wynika z tego, ¿e rok 2009 by³ niezwykle udany dla mojej kolekcji - przyby³o mi 3912 sztuk !!!!!! Zak³adki pochodz± g³ównie z wymian z inymi kolekcjonerami, zw³aszcza z kolekcjonerami zak³adek z zagranicy, m in. Grecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Tajlandii, Brazylii, Portugalii, Litwy, Chorwacji, Cypru. Mam nadziejê, ze rok 2010 równie¿ bêdzie udany dla mojej kolekcji :-)
5011 15

Podsumowanie roku 2010


Witam.
Podchwytujac pomysl z poprzedniego roku pozwolilem sobie zalozyc taki temat aby podsumowac rok 2010. Jak pisalem w poprzednim podsumowaniu ustalilem "plan wykonania" na 6000 szt wizytowek. Dzis gdy skonczylem uaktualnianie na mojej stronie okazalo sie ze udalo mi sie zebrac rowno 6000. Mam jeszcze okolo 50 szt ale nie zostaly jeszcze one przeze mnie skatalogowane.
Zapraszam do pochwalenia sie swoimi postepami kolekcjonerskimi
4954 12
4909 1

Podsumowanie roku 2012


Rok 2011 koñczy³em z 7558 wizytówkami. Przez 12 miesiêcy uda³o mi siê dozbieraæ 3078 sztuk i stan kolekcji na koniec 2012 roku wyniós³ 10636 wizytówek. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Najbardziej cieszy mnie przekroczenie bariery 10 tys., o czym nawet nie mysla³em na pocz±tku tego roku. Mam nadziejê, ¿e przysz³y rok równie¿ przyniesie takie mi³e niespodzianki. A jak rozros³y siê Wasze kolekcje??
4903 17

Ciekawa relacja z wystawy oryginalnych kolekcji z 2006 roku


Ciekawa relacja z wystawy oryginalnych kolekcji z 2006 roku. S³ysza³em o tej imprezie, szkoda ¿e nie jest powtarzana cyklicznie...
http://wystawa-wieczka.prv.pl/
4852 19

Podsumowanie roku 2011


Wzorem lat ubieg³ych nadszed³ czas na podsumowanie roku.
Pod koniec grudnia 2010 mia³am 1564 bilety z 137 miast
W tym roku mam 3500 biletów z 160 miast.
Celem moim za¶ by³o zdobyæ kolejne 1000 a uda³o mi siê prawie 2000, sama jeszcze nie mogê w to uwierzyæ :D
Hmm cel - podskoczyæ w kolekcji o 2000 biletów - a co! w koñcu jest du¿o zmian wzorów :D
Zaczê³am w tym roku tak¿e zbieraæ wizytówki z kotami i mam ich 209 - ciekawe czy mi siê nie znudzi tak jak wiele rzeczy przed tym :)

A jak tam u was ? Pochwalcie siê jak owocny by³ ten rok :)
4543 9

Ksi±¿ki z 1896 roku i 1898 roku


Witam

Chodzi mi o identyfikacje tych ksi±¿ek tzn. sam tytu³ czy tre¶æ jest mi znana, natomiast info odno¶nie nak³adu, pozosta³ych wydañ i autorów tych pozycji by³oby rewelacj± dla mnie. Friedrich Engels jest postaci± znan± hmmm drugi autor nie bardzo.
4222 1

Podsumowanie roku 2013


Chyba ju¿ mo¿na robiæ kolekcjonerskie podsumowanie roku 2013.

Kolejny rok z rz±du utrzyma³ siê u mnie na poziomie ¶rednich przyrostów 100 korków w miesi±cu :-) Ju¿ nie mówiê, ¿e w przysz³ym roku to...
Na koniec zesz³ego roku mia³em ponad 3750 korków od win, a obecnie mam ponad 5050.
Przekroczy³em kolejn± ciekaw± granicê!
Nadal najwiêcej mam korków hiszpañskich (1118), nastêpnie w³oskich (910) i francuskich (795). A potem jest du¿y odstêp do korków niemieckich (349), portugalskich (246) i chilijskich (158).
A najwiêkszymi zaskoczeniami 2013 roku s± korki czeskie i szwajcarskie. G³ównie dziêki wymianie z Czeszk± (z któr± skontaktowa³a mnie Mari - jeszcze raz dziêkujê) mam obecnie czeskich korków 138, a poprzez praktycznie jedn± wymianê z inn± osob± mam 28 korków szwajcarskich (gdy dla porównania polskich mam... 9).
¦rednio w tym roku wysz³o mi systematyzowanie i opisywanie korków - trzeba to podci±gn±æ.

...
4087 20

Podsumowanie roku 2014


Mo¿na ju¿ robiæ kolekcjonerskie podsumowanie roku 2014.

Rok 2013 zakoñczy³em z 2692 odznakami w swojej kolekcji i postanowi³em powiêkszyæ j± w nastêpnym roku o... I nic nie za³o¿y³em!

A wpad³o 526 odznak i naszywek! :-D

W sumie w roku 2014 do mojej kolekcji trafi³o 512 odznak (po odjêciu dubletów i odznak dodatkowych) i 14 naszywek muzeów polskich oraz zagranicznych (o 3 sztuki wiêcej ni¿ w roku poprzednim).
Posiadam ju¿ 105 naszywek. Odznak jest tym razem wiêcej o 21% ni¿ w roku 2013. Jestem bardzo zadowolony.
Muszê policzyæ jeszcze ile z tych odznak jest polskich a ile zagranicznych.


Wg wyliczeñ wszystkich odznak w kolekcji powinno byæ ju¿ 3218 sztuk.
Przekroczy³em nastêpn± granicê - tym razem 3000 odznak.

Na rok 2015 zak³adam zdobycie 500 odznak. Zobaczymy.

...
4078 13

Podsumowanie roku 2016


Czas na roczne podsumowanie naszych kolekcji, jedna z rzeczy któr± najbardziej lubiê robiæ w ostatnie dni grudnia ;D

To jak tam u was w kolekcjach, dzia³o siê przez ten rok ??

U mnie by³o tak:
Pod koniec 2015 roku mia³am 9 906 biletów polskich
Dzi¶ mam 10 610 z 190 miast, czyli przez rok przyby³o mi 704 bilety, To ma³o... patrz±c na rok 2015 gdzie przyby³o mi dwa razy wiêcej... No ale takie s± efekty nadmiernego zajmowania siê sob± a nie swoj± kolekcj± he he :D

Podliczy³am te¿ nareszcie swoje bilety zagraniczne (a nie robi³am tego przez 3 lata) i dzi¶ mam 1773 szt z 63 pañstw i 269 miast

No i to na tyle
Teraz Wy siê chwalcie!
4000 22

[Offer] Etykiety od piwa z 2012 roku


Jak w temacie - etykiety od piwa z 2012 roku (wystawione w 2012, gdzie¶ przepad³y i znalaz³y siê na nowo). Trochê polskich, trochê czeskich, mo¿e jeszcze inne znajdê .... Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice. Oczywi¶cie mile bardzo widziane autografy.
3154 1

Podsumowanie roku 2007


Jak tam Wasze kolekcje w roku 2007?? Uros³y? Ja kapsli jeszcze nie podliczylem, ale... Po paru latach przerwy (spora czesc kolekcji zalegala w kartonach po wystawie...) zacz±³em podliczac nietoperze :-) I co wyszlo?

Znaczki pocztowe z nietoperzami w roli g³ównej - 236
Znaczki pocztowe z nietoperzami mocno w tle - 61
Podstawki - 20
Karty telefoniczne - 9
Pluszowe nietoperze - 51
Gumowe n. - 23
Ciekawostka - ksiazki z nietoperzami na okladne, oczywiscie nie przyrodnicze - 43 (niezle, nie??)

Podliczanie nie zakonczone jeszcze, beda inne kategorie.
2980 11

Podsumowanie roku 2008


To co - pochwalimy sie kto czego ile ma? I jaki byl ten miniony juz rok?

Ja wszystkiego na raz nie podlicze, zatem powoli... Zakretki plastikowe (tylko polskie) - 792, czyli doszlo przez rok 255. Metalowe - 437, czyli doszlo okolo 130.
2929 16

[Offer] Guba³ówka - stare czarno-bia³e od 1948 roku


Najstarsza z 1948 (data wydania), a najm³odsza z 1967 (stempel pocztowy) roku. Czyste i zapisane. Wydane przez Polskie Towarzystwo Tatrzañskie, Sztuka Polska, PTTK Zak³ad Wydawniczy i BW Ruch.
2482 0

[Want] Obrazki ¶wiête do 1945 roku i ¶w. Ma³gorzaty


Zbieram ¶wiête obrazki - g³ównie koronkowe oraz secesyjne: ¶wiêtych, z sanktuariów i wszystkie ze ¶w. Ma³gorzat± (ka¿d±). Mogê oddaæ za to ró¿ne bilety ze ¶wiata i Polski, kubki reklamowe, mapy i przewodniki, foldery turystyczne (XX-XXI w.), trochê pinów, torebki od herbaty.
2101 0

Witam Wszystkich i proszê o pomoc w identyfikacji roku


Nie mam pojêcia wiêc pytam tych którzy siê interesuj± pocztówkami i proszê o pomoc.
W starych zdjêciach znalaz³em pocztówkê.Jest niemiecka,nie umiem okre¶liæ z jakiego jest roku i co na niej pisze.
Je¿eli kto¶ po¶wiêci chwilkê aby na ni± zerkn±æ i mi pomóc to bêdê wdziêczny.
Pozdrowionka i zdrowia przede wszystkim
Remik
1603 4

10 z³ - Wielki Jubileusz roku 2000


Do wymiany posiadam monetê
10 z³ - Wielki Jubileusz roku 2000
Okres - III Rzeczpospolita (1990 - 2021)
Rodzaj monet - Moneta kolekcjonerska
Stop - Srebro 0.925
stan jak na zdjêciu nie wyjmowana z kapsla ochronnego
wymieniê na inn± monetê, monety Polskie lub zagraniczne stare lub nowe
799 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne