Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » pytanie
Podobne tagi tematw
pytanie

Tematy oznaczone jako pytanie
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Pytanie Kinder Niespodzianki Duza kolekcja


Witam znalaz³em podczas remontu pudelko z kinder niespodziankami i posiadam pe³ne kolekcje zestawów:
Hipopotamy na pla¿y
Krasnale w ogrodzie
Weso³e ¿aby
Krokodyle
Zimowe pingwiny
Hipopotamy na statku
Lwy na wczasach
Zimowe ¿abki
Pingwiny na pla¿y
I o³owiane zo³niezyki rowniez z kinder niespodzianek,
NIe posiadam kartek zestawów

pytanie wygl±da czy ma ten zestaw jakas wartosc materialn± czy tylko kolekcjonersk±??
8875 2

Pytanie do forumowiczów


Witajcie.Wczoraj jeden z moderatorów uparcie przenosi³ mój temat z ksi±¿k± "Vademecum kolekcjonera monet i banknotów" z dzia³u "Numizmatyka" do Dzia³u "Ksi±¿ki,komiksy,gazety,czasopisma".Znam regulamin ale wydawa³o mi siê ,¿e akurat taka ksi±¿ka prêdzej znajdzie "chêtnego" w dziale ¶ci¶le z ni± zwi±zanym a moderatorzy nie bêd± z tego robiæ problemu.Czy np: katalog kart telefonicznych nie mo¿na w drodze wyj±tku zamie¶ciæ w dziale "Karty telefoniczne",katalog klocków lego w dziale "Zabawki" Nie mo¿na by trochê bardziej elastycznie do niektórych spraw podchodziæ? To by³ a¿ taki problem? Proszê ¿eby¶cie siê wypowiedzieli na ten temat,¶mia³o,bez ogródek i w miarê konkretnie.
5461 21

Pytanie o karty telefoniczne


Witam,
móg³by mi kto¶ wyt³umaczyæ czym siê ró¿ni± karty magnetyczne ³uszcz±ce od nie³uszcz±cych? Jak je rozró¿niæ?
Z góry dziêkujê za odpowied¼ i przepraszam je¿eli w z³ym dziale, ale lepszego nie znalaz³em.
5266 8

Pytanie do kolekcjonerów pami±tek sportowych.


Ile jest warty "Informator Kibica" zespo³u siatkarskiego Indykpol AZS UWM Olsztyn z w³asnorêcznymi autografami wszystkich zawodników i czê¶ci sztabu szkoleniowo-medycznego?

Proszê nie pisaæ spawd¼ sobie na allegro, bo ju¿ to zrobi³em.

Pozdrawiam
5077 0

Pytanie do kolekcjonerów d³ugopisów


Mam do Was nastêpuj±ce pytanie - czy ma to znaczenie kolekcjonerskie, ¿e d³ugopisy s± wypisane?
Z góry dziêki za odpowiedzi, pozdrawiam :-) .
5047 4

Mam pytanie odno¶nie wystaw i gie³d. :)


Mam pytanie do kolekcjonerów, którzy je¿d¿± na wystawy i gie³dy. Czy dobrym pomys³em jest próba zorganizowania w moim mie¶cie(Rypin) takiej wystawy? Rypin to 20 000 miasteczko w kujawsko-pomorskim. Umiejscowione 30 km od Brodnicy, 30 km od Sierpca, 70 km od Torunia, 60 km od W³oc³awka. Czy jest sens w ogóle próbowac i czy byliby chêtni?
Proszê o rady, a nie ¿adne bezsensowne odpowiedzi. :)
Pozdrawiam!
4960 4

pytanie o R-ki pocztowe


czy kto¶ zbiera erki pocztowe, jak je odczytaæ, czyli co oznaczaj± kolejne cyfry.
mam tego troche, stare mia³y dopisane miasto oraz R i cyferki, nowe to kod paskowy i tyle cyfr co konto bankowe.
radze siê, bo szkoda wyrzuciæ szczególnie te stare, a mam bie¿±cy dostêp do R-ek i wiem ¿e s± osoby które zbieraj±.
jak kto¶ zbiera niech odpisze, jak siê prowadzi zbiór i czy potrzebuje co¶ z R-ek.
4774 3

Pytanie


Witam
Chcia³bym siê dowiedzieæ czy wiecie co¶ o jaki¶ targach, gie³dach, spotkaniach(kolekcjonerów) w Dêbicy?? Je¶li tak to proszê o napisanie mi poniewa¿ mieszkam tam i chcia³bym pój¶æ ¿eby zdobyæ jakie¶ gad¿ety (dla siebie piny, a d³ugopisy, smycze itp na wymianê ;) ) Pozdrawiam !
4720 0

Pytanie odno¶nie Monet


Witam

Czy kto¶ z u¿ytkowników posiada katlog internetowy z monetami nastêpuj±cych pañstw:

San Marino
III Rzesza
Japonia
Egipt
Hiszpania
4576 3

Pytanie


Jestem tutaj aby dowiedzieæ siê od samych kolekcjonerów czy s± co¶ warte stare narty,
maj± naklejkê z napisem P³.z.p.s 51 ca³kiem drewniane oko³o 210 cm. Nie zam siê na nartach w ogóle, ale uwa¿am, ¿e mog³yby trafiæ do jakiej¶ kolekcji, naprawdê ³adnie siê prezentuj±.

[ Komentarz dodany przez: Morion: 2010-01-15, 7:38 pm ]
Kilka kwestii technicznych:
- Z³y dzia³. Odpowiednim bêdzie Identyfikacja - przenoszê.
- W polu Rodzaj kolekcji wpisujemy to co zbieramy. Nie zbierasz nart, wiêc zmieniam na brak.
4411 0

Pytanie odno¶nie banknotów


Witam

Ma kto¶ katalog onlline bankotów z pañstw:

USA
Japonia
Egipt
4294 1

Pytanie do numizmatyków


Mam pytanie do numizmatyków.Jak obecnie panuje w Polsce tendencja je¿eli chodzi o monety kolekcjonerskie.Ciekawi mnie czy ci±gle to dobra inwestycja.Interesuje mnie ten aspekt w odniesieniu do polskich srebrnych monet przedwojennych -II RP oraz wspó³czesnych srebrnych okoliczno¶ciowych- 10-cio i 20 -to z³otowych.Kiedy¶ mia³em tego du¿o i pamiêtam co dzia³o siê z np: szlakiem bursztynowym za któr± to monetê trzeba by³o zap³aciæ ok.3 ty¶ pln.w szczytowym momencie.Teraz za 1000 z hakiem mo¿na kupiæ w gradingu.Tak samo w dó³ posz³a 2 GN August z 96 r..Pamiêtam je po 600 pln.
4099 4

Pytanie do osób z Lublina


Czy kto¶ z Lublina móg³by podaæ mi lokalizacjê sklepu czy automatu coca-coli w którym puszki ze stadionem Donieck? Ju¿ mam dosyæ szukania ¿eby mieæ ca³± seriê.Wchodzê do ka¿dego spotkanego sklepu i sprawdzam ka¿dy automat i nigdzie nigdy nie by³o :-x
4072 2

Pytanie do u¿ytkowników


Witam

Ma kto¶ do za³atawienia banknoty z:

Hiszpani
Brazyli
Angli
Niemiec
Francji
W³och
USA
Kanada
Meksyk
Japo¶kich
Chiñskich

(z pañstw EU które wymieni³em chodzi mi o banknoty sprzed Euro)

I kilku monet:

USA
Kanada
Meksyk
Japo¶kich
Chiñskich
Francji
I jaki¶ afrykañskich

(z USA, Japoñskich, Chiñskich, Francji nowych i starych, a z Afryki obojêtne)
4072 9

Gie³dy Pytanie


Witam

Czy orientujê siê czy w okresie od 3 miesiêcy od dzi¶ s± jakie¶ gie³dy rzeczy przeró¿nych w okolicach Trzebini?
4069 4

Pytanie


Czy wie kto¶ mo¿e jak dodaæ swoj± w³asn± kolekcje na portalu "COLNECT"?
4027 12

Pytanie do kolekcjonerów kapsli Tymbark


Witam!

Jak w temacie: Czy op³aca siê zbieraæ kapsle Tymbark? Mam na razie kilka, chcia³bym kiedy¶ wymieniæ je na co¶ ze swoich zainteresowañ, mam kilka rzadkich tekstów. Czy musia³bym uzbieraæ kilkaset, ¿eby wymieniæ je na co¶ sensownego?
3958 3

Pytanie


Zbiera któ¶ tutaj z u¿ytkowników:

wizytówki
foldery NBP
3928 2

pytanie egzystencjalne ;-)


Ludziska!

Zbieram ulotki ju¿ od ³adnych paru lat i wci±¿ dziwi mnie jedno. Je¶li chodzi o ulotki z tego stulecia, sytuacja jest prosta - z niemal wszystkich filmów s±. Ale je¶li chodzi o lata 90., sytuacja jest kuriozalna: istniej± ulotki lub pocztówki z filmów ma³o znanych lub mocno przeciêtnych (Fan, Szklank± po ³apkach, Sara, Oczy wê¿a, itp.), a nie s³ysza³em nic o ulotkach z najbardziej znanych przebojów tamtych lat (jak Armageddon czy Jurassic Park chocia¿by). St±d pytanie do Was... Czy macie/widzieli¶cie ulotki/pocztówki/rozk³adanki z nastêpuj±cych filmów:

(aktualizacja 8.VI.2011)
12 ma³p
1492 - Wyprawa do Raju
Afera Thomasa Crowna
Anna i król
Anna Karenina
Apollo 13
Babe - ¶winka z klas±
Batman i Robin
Bez przebaczenia
Blown Away - Eksplozja
Bodyguard
...
3910 4

Pytanie o Allegro - chodzi o monety


Dzieñ Dobry.

Ostatnio przegl±da³em monety na allegro w kategorii Numizmatyka- Pozosta³e - Kopie i reprodukcje
Nie bardzo rozumiem o co chodzi, bo na zdjêciach te monety wygl±daj± np. jak klasyczne nordic goldy, a w opisie sprzedaj±cy umieszcza co¶ takiego:

:: MAM DO SPRZEDANIA ZESTAW MONET 2 z³ 9 szt. - 1995 ( Katyñ, Sum, £azienki, Atlanta, Bitwa Warszawska), 1996 (Je¿), 1997 (Jelonek Rogacz, Stefan Batory), SUITA KRÓLEWSKA - MEDAL BOLES£AW CHROBRY kolor srebrna.

Zdjêcie przedstawia sprzedawane monety.

Komplet monet s± to kopie i maj± charakter kolekcjonerski, s³u¿y jedynie do uzupe³nienia kolekcji. ::

I teraz pytanie: S± to zwyk³e dwuz³otówki czy faktycznie jakie¶ blaszki?

Z góry dziêki za odpowied¼.

Pozdrawiam.
3691 15

Pytanie do znawców biletów


dosta³am od znajomego co¶ takiego (patrz zdjêcie) Czy jest to bilet czy te¿ nie? Zna kto¶ mo¿e z Was w³oski?
3394 0

Pytanie ;) na temat gier komputerowych


Witam ;)


Czy kto¶ widzia³/s³ysza³/jest o forum odno¶nie samych gier komputerowych? Je¶li tak to prosi³bym o linka :)
3355 5

Pytanie


Mam tak±,dla mnie jest to odznaka,pami±tkê z szalonej wczesnej m³odo¶ci. :-) Posiada³a szpilkê,niestey siê u³ama³a.
Przegl±daj±c temat, mam przez ciekawo¶æ pytanie.Czy to przypinka czy odznaka.Wydaje mi siê,¿e dla laika to odznaka.
Wiêc jak to jest ?
W.
A tak przy sposobno¶ci,czy kto¶ pamiêta lub s³ysza³ o takiej akcji Autostop. To by³y czasy! :-P
3232 1

Pytanie o zasadno¶æ istnienia


Chcia³em zapytaæ, czy ktokolwiek z Forumowiczów wymieni³ kiedykolwiek z kimkolwiek choæby jedn± metkê odzie¿ow±. Je¿eli nie, to wywalam ca³e pud³o metek z lat 80. i 90. - to po pierwsze, a po drugie - pytanie do administratorów nad celowo¶ci± istnienia tego dzia³u (jeden jedyny temat z roku 2007, no i mój drugi - ale w±tpi±cy :-) ).
3133 12

Video CV - pytanie


Biorê udzia³ w konkursie PZU, w którym mogê wygraæ sta¿ :) Zapraszam do obej¿enia mojego kreatywnego video CV - mo¿e zainspiruje Ciê do nagrania w³asnego, a je¶li siê spodoba³o to proszê o g³os - wystarczy klikn±æ "Zag³osuj", poczekaæ na prze³adowanie strony i "G³osuj" w aplikacji:
https://apps.facebook.com/pzu-inwestycja/projekt/279 - je¶li mogê siê jako¶ zrewan¿owaæ to piszcie, bo mam w³±czon± obserwacjê tego tematu i bêdê odpowiada³ :)
2884 4

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne