Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » prosba
Podobne tagi tematw
prosba

Tematy oznaczone jako prosba
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

GUMA DO ¯UCIA ALF I IRYSY - PRO¦BA


Witam, mam pro¶bê czy móg³by mi kto¶ powiedzieæ czy kojarzy t± gumê:
http://wrappers.ru/?act=coll&acm=coll&id=2817 ALF chodzi mi o to czy mo¿e kto¶ wie jak wygl±da takowa owijka, jaki¶ znak szczególny, w jakim kszta³cie?W jakim mie¶cie by³a produkowana? A mo¿e kto¶ j± posiada to chêtnie bym skan obejrza³. Oraz chcia³bym siê dowiedzieæ odno¶nie irysów. Chodzi mi o to jakie motywy papierków wystêpowa³y w tych cukierkach ??
Je¶li kto¶ co¶ wie bardzo proszê napisaæ tutaj lub kontakt na e-maila: [email protected] Z góry dziêkuje.
7183 13

Naklejki z lat '90 - pro¶ba o identyfikacjê


Witam
Mam dosyæ sporo naklejek, które dosta³em w okolicach roku 1993. Kole¿anka nie mia³a co z nimi zrobic wiêc wspania³omy¶lnie mi je przekaza³a. Wtedy nie interesowa³o mnie z jakiej to jest serii czy kto w ogóle wyda³ te naklejki.
I tak przle¿a³y w szafie ponad 20 lat...
Mo¿e kto¶ kojarzy t± seriê? Przedstawia ró¿ne budowle i widoki z ca³ego ¶wiata. Niestety ty³ jest czysty - brak jakichkolwiek nadruków na papierze.
Najwy¿szy numer jaki posiadam to chyba 133. W razie czego mogê zrobiæ wiêcej zdjêæ.

Pozdrawiam i z góry dziêkujê za pomoc.
6553 6

Lalka kolekcjonerska. pro¶ba o identyfikacjê i wycenê.


Witam,
kuzynka da³a mi tak± oto lalkê:nic o niej nie wiem, a chcia³bym j± sprzedaæ. mi nie potrzebna.
kuzynka ma j± od dawien dawna, mówi, ¿e to jaka¶ rzadka kolekcjonerska lalka ze statywem.
Co to jest i ile to mo¿e byæ warte ?

Ma ponad 30cm, statyw, miêkkie czyste ubranko, nie wiem z czego wykonana - nie jest to porcelana, ale co¶ ala taka kamionka jakby, ceramika ? hmm no nie wiem.
jej cia³o jest miêkkie - materia³ z miêkkim wnêtrzem, wewn±trz ma pewnie druty bo koñczyny s± plastyczne, mo¿na je zgi±c i zostaj± w tej pozycji.
£adne malowanie, puszyste w³osy.

Kto¶ pomo¿e ?
mam nadziejê, ¿e nie jest warta 10zl :->
6538 12

Badania: Ankieta dotycz±ca kolekcjonowania - pro¶ba!


Witam serdecznie :-)

Jeste¶my grup± etnografów, która realizuje projekt badawczy pt. "Kolekcje lokalne, muzea prywatne", dotycz±cy zjawiska powstawania w Polsce coraz wiêkszej liczby muzeów prywatnych. Obecnie jeste¶my w fazie intensywnych przygotowañ do czê¶ci "terenowej", których czê¶æ stanowi przygotowana przez nas ankieta. Chcemy rzetelnie opisaæ zjawisko zbierania, gromadzenia i konstruowania kolekcji, dlatego mamy ogromn± pro¶bê o odpowiedzi na pytania w niej zawarte. Mamy nadziejê, ¿e bêdziecie mogli po¶wiêciæ nam trochê swojego cennego czasu. Wype³nione ankiety bêd± dla nas ogromn± pomoc± w realizacji tego projektu. Obiecujemy, i¿ poinformujemy o jego efekcie finalnym i dziêkujemy za wszystkie odpowiedzi!

Ankieta znajduje siê pod TYM adresem :-) Ankieta jest w pe³ni anonimowa i bêdzie aktywna do 29 kwietnia.
6457 23

Pro¶ba do kolekcjonerów


Wiem, ¿e wszyscy kolekcjonerzy to pozytywnie zakrêceni ludzie ;-) , wiêc mam nadziejê, ze wspomo¿ecie kolekcjonera z Krakowa, zw³aszcza, ¿e powiêksza on swoj± kolekcjê tylko w specjalnych okoliczno¶ciach.
Jest to Tomasz z Krakowa, który kolekcjonuje ulotki wyborcze. Sama mu wysy³a³am ulotki po porzednich wyborach, a teraz czas ¿niw, wiêc mo¿e przy³±czycie siê do powiêkszania jego kolekcji? Tomasz jest historykiem, który planuje napisanie ksi±¿ki i ulotki s± materia³em do tej ksi±¿ki :-)
Lojalnie uprzedzam, ¿e to moja osobista akcja - Tomasz nie bêdzie siê z nikim na nic wymienia³, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Je¿eli kto¶ by³by chêtny gratisowo wys³ac Tomkowi ulotki wyborcze z w³asnego miasta - s³u¿ê namiarem na Tomka. Ewentualnie mo¿na przysy³ac do mnie.
Mam nadziejê, ¿e nie naruszam regulaminu forum -
KOLEKCJONERZY £¡CZCIE SIÊ :-) :-)

Poni¿ej w za³±czniku tekst o kolekcjonerze ulotek
6103 14

Pro¶ba o pomoc w identyfikacji


Witam.
Czy to co¶ jest warte [mod]jaki¶ pieniêdzy[/mod]? I do jakiej kategorii mo¿na to zaliczyæ? Znalaz³em u dziadka na strychu, podejrzewam ze trochê to tam le¿a³o.


4984 1

Pro¶ba o informacjê o warto¶ci


Witam,

mam zestaw ró¿nych autografów z dawnych lat. Nie znajduj± siê na piêknych zdjêciach, bo wtedy nikt o tym nie my¶la³. Proszê o informacjê czy przedstawiaj± jak±¶ warto¶c(je¶li kto¶ wie mniej-wiêcej jak±, to te¿ mnie interesuje), czy te¿ s± poprostu tylko kolekcj± sentymentaln± dla niektórych:

*Jerzy Oficerski - autograf z 26.10.1974 roku - autograf z dedykacj±
*Jan Kociniak - autograf
*Irena Santor - autograf
*Wojciech M³ynarski - data 18.11.1983 - autograf i pozdrowienia
*trzech cz³onków Czerwonych Gitar - basista, perkusista i kto¶ jeszcze :) - data 15.05.1966
*Marian Za³ucki - data autografu 26.10.1974 rok
*Jerzy Kukuczka - autograf z 16.01.1984 roku - dla redakcji Wiadomo¶ci Zag³êbia - wszystko pismo Pana Jerzego
*Bogumi³ Kobiela - brak daty
*Krystyna Sienkiewicz - brak daty
*Halina Kunicka i Bogdan £azuka na jednej kartce
*Tadeusz Drozda (stary autograf)[br ...
4972 2

Pro¶ba o identyfikacjê butelek


Witam. Jestem w posiadaniu dwóch starych butelek.
Pierwsza z nich jest to butelka po piwie. Jest na niej siedz±cy lew trzymaj±cy co¶ jakby herb z inicja³ami K.M. Poni¿ej jest napis w jêzyku rosyjskim "fabriczkoje klenno" lub co¶ w tym rodzaju. Znajduj± siê na niej równie¿ napisy Karol Machlejd i "W³asno¶æ browaru" w jêzyku polski i rosyjskim (o ile "sobstwenno¶æ zawoda" znaczy to samo co "W³asno¶c browaru"). U góry butelki widniej± dwie rosyjskie litery M i F a poni¿ej data 1910.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6998915f91f02480.html

Drug± butelk± jest butelka prawdopodobnie po wódce. Widnieje na niej napis J.A. Baczewski poni¿ej "Lwów Pologne". Jeszcze ni¿ej jest napis "Maison fondee" a na samym dole data 1782.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42d402599e8da997.html

Chcia³bym siê dowiedzieæ czego¶ wiêcej o tych butelkach. W szczególno¶ci interesuje mnie ich warto¶æ. Sorry za s³ab± jako¶æ zdjêæ ale nie mam akurat mo¿liwo¶ci zrobienia lepszych. Pozdrawiam.
4870 2

PRO¦BA O IDENTYFIKACJE I WYCENE


[mod]Witam, posiadam zegarek na rêkê który wyszed³ z pracowni Hugo Sandiga, proszê o sprawdzenie oraz ewentualn± wycenê.

[/mod]

[regulamin_mod:de2118d2bf]
4675 3

pier¶cieñ/sygnet - pro¶ba o identyfikacjê


prosze o identyfikacje tego pierscienia czy moze sygnetu? ktory to moze byc rok?
wyrob napewno jest ze srebra

4606 2

Banknot inflacyjny niemiecki - pro¶ba


Witam,
kolega wszed³ w posiadanie kilkunastu banknotów o nominale 20 000 marek (z roku 1923 - przyk³adowy skan z Allegro w za³±czeniu). Interesuje go warto¶æ takiego banknotu - czy jest dostêpny w sieci katalog zawieraj±cy ceny tego banknotu (uwzglêdniaj±cy ró¿ne serie, a w³a¶ciwie wielko¶ci liter przy numeracji).
Pozdrawiam,
Gilus32
4474 1

wielka prosba


witam
mam ogromna prosbe do szanownych specjalistów jak ktos moze zerknac na moja kolekcje i powiedziec czy znaczki te sa cos warte.
z gory serdecznie dziekuje
4426 4

[Offer] SYGNET PRO¦BA O KLASYFIKACJÊ


Witam, proszê kogo¶ kompetentnego o okre¶lenie jakie jednostki/wojska i kiedy mog³y u¿ywaæ sygnetu za³±czonego na zdjêciach. Sygnet zosta³ znaleziony w okolicach Zbara¿a (Ukraina) przy u¿yciu wykrywacza metali.

4306 2

Pro¶ba o eksperck± wycenê monet


Witam serdecznie,
Posiadam kilka monet, które bêdê chcia³ wymieniæ na swoje zainteresowania, ale nie bardzo orientujê siê co do ich warto¶ci dlatego bêdê wdziêczny osobie, która pomo¿e mi w wycenie.
Interesuje mnie warto¶æ monet widocznych na zdjêciach z linka, ale z pominiêciem monet euro.
Dziêkujê za pomoc
https://picasaweb.google.com/103962973112806965177/MonetyDoWyceny?authkey=Gv1sRgCK3EhNXFm_PHFQ#
4078 1

Naklejki Dragon Ball pro¶ba o identyfikacjê


Witam wszystkich. Trafi³a do mnie przypadkowo kolekcja naklejek z anime Dragon Ball. Przeszuka³em internet i nigdzie takich nie widzia³em. Na prostok±tnych naklejkach widnieje napis AB 1989 Bird Studio/Shueisha/Toei Animation (Japan). Na pod³u¿nych taki sam tylko z dat± 2001. Ktokolwiek co¶ wie w temacie tych naklejek proszê o info.

4024 0

pro¶ba o pomoc w realizacji badañ o kolekcjonerstwie


witam!
jestem studentk± Animacji Spo³eczno - Kulturalnej w Cieszynie i prowadzê badania do mojej pracy magisterskiej dotycz±cej zjawiska kolekcjonerstwa. Je¿eli znajd± Pañstwo trochê wolnego czasu to bêdê wdziêczna za udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie -

http://www.interankiety.pl/interankieta/ae7b18c388fbec4afddfff7cb356b839.xml

Z góry dziêkujê za po¶wiêcony czas i pomoc w realizacji badañ. Pozdrawiam AgnieszkaC
3997 13

Wymiany zagraniczne- pro¶ba o porady


Witajcie!

Odk±d kolekcjonujê znaczki, uda³o mi siê uzbieraæ sporo znaczków polskich, popularnej masówki odklejanej z listów. Wiele znaczków powtarza siê w do¶æ du¿ej ilo¶ci. Pomy¶la³em, ¿e mo¿e warto spróbowaæ dokonaæ wymiany ze zbieraczami zza granicy. My¶lê zw³aszcza o og³oszeniu na forum colnect.com., ewentualnie na innych portalach wymiany. Czy znacie inne strony (zagraniczne), takie jak nasza?

I jeszcze jedno, mo¿e wa¿niejsze pytanie. Je¶li dojdzie do uzgodnienia z kim¶ zza granicy (np. wysy³am mu 100 swoich znaczków, licz±c na wzajemno¶æ;), to na co w szczególno¶ci powinienem zwróciæ uwagê? Oczywi¶cie, wiadomo, ¿e nale¿y zachowaæ typow± ostro¿no¶æ, jak na naszym forum.
3973 12

pro¶ba o identyfikacjê


witam
potrzebujê zidentyfikowaæ kilka odznak:


z góry dziêkujê
3925 3

Pro¶ba o wycenê


Witam,
dwa tygodnie temu kupowa³em breloki w zbiorczym pude³ku. Sprzedawca uparcie wciska³ mi ca³± zawarto¶c pude³ka i musia³em mu ulec bo cena i tak by³a atrakcyjna.
Wpad³y mi tam trzy takie rzeczy:
Pierwsza to odznaka na ¶rubie Czechos³owackiej s³u¿by ratownictwa.

Drugie to filtr fotograficzny Polskich Zak³adów Optycznych w oryginalnym pude³ku i opisem technicznym


Trzecie to kalendarz na zegarek z 1969 rokuChcia³bym wiedzieæ ile to jest warte i czy warto to sprzedawaæ, czy lepiej poczekaæ a¿ nabierze warto¶ci. Oczywi¶cie chêtnie siê te¿ za to wymieniê.
3874 0

pro¶ba o wtcene - lornetka


znalaz³am to w rzeczach na strychu czy kto¶ wie ile to warte, jest to lortnetka a po z³o¿eniu wygl±da jak papiero¶nica.
3850 2

Pro¶ba o wycenê stolika od maszyny


Witam,prosi³bym o wycenê tego stolika od maszyny. Chcia³bym wiedzieæ czy jest warta co¶ wiêcej ni¿ jako z³om. Je¶li by³by ni± kto¶ zainteresowany prosze o kontakt. z og³oszenia: http://uslugi.nie-spamuj.eu
Na stoliku widnieje napis DOBROMASZYN ZDJÊCIA
3847 2

Pro¶ba o identyfikacje "przedmiotu"


Witam,
nie wiedzia³em gdzie umie¶ciæ ten temat, dlatego trafi³ do baru. Otó¿ ostatnio by³em na tak zwanym "targu staroci" (ludzie przyje¿d¿aj±c i wystawiaj± ró¿ne ale to ró¿ne rzeczy) i zakupi³em za z³ocisza dziwne "co¶". Facet, który to sprzedawa³ powiedzia³ ¿e znalaz³ to na strychu, ale nie by³ w stanie powiedzieæ co to jest. I to mnie zaciekawi³o na tyle, ¿eby to kupiæ.Po paru tygodniach poszukiwañ, domys³ów, pomys³ów a tak¿e wymys³ów nie jestem w stanie powiedzieæ co to jest(od "czego¶ z wiêkszej ca³o¶ci zwandalizowanej przez kogos" ewoluowa³o do "pocisków, które zderzy³y siê w locie":D). Dlatego zwrazam siê z pro¼b± u¿ytkowników tego forum o jakiekolwiek pomys³y co to mo¿e byæ.Na "podstawach" tych po³±czonych "sto¿ków" s± emblematy: "ATE 2-18" oraz "ATE H 2(lub S)-18. Mniej wiêcej na 2/4 obu "sto¿ków" s± równolegle poprowadzone wg³êbienia.
Za wszelkie wskazówki by³bym wdziêczny.
Zdjêcia daje poni¿ej:

3736 2

Pro¶ba o identyfikacjê zegarka


Witam Forumowicze!!
Je¿eli wiecie co¶ na temat tego czasomierza proszê o pomoc :)


3703 6

pro¶ba o wycenê


Mam z lat 90 album panini na naklejki Power Rangers Zeo. taki fioletowy.
jest w nim trochê naklejek.
z tego co widzê, tego klasera nie ma prawie nigdzie, ani na ¿adnych stronach, ani nikt nigdy nie sprzedawa³.
ile taki klaser mo¿e byæ dzisiaj warty?
tak plus minus.
stan db.
3646 0

[Offer] Pro¶ba o identyfikacjê


swastyka, ³amana ramiona, wymiary 35 mm x 28 mm, aluminium, za³±czam zdjêcie
3499 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne