Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » pomoc
Podobne tagi tematw
pomoc

Tematy oznaczone jako pomoc
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

I Ty mo¿esz pomóc w rozwoju Forum!


Poniewa¿ wielu u¿ytkownikom le¿y na sercu rozwój naszego Forum, pozwoli³em sobie zebraæ w jednym miejscu pomys³y, które podali inni oraz dodaæ kilka od siebie.

Dotycz±ce reklamowania Forum:
:: - sygnaturka na forach – link lub userbar w podpisie
- link Forum w polu ‘WWW’, je¶li kto¶ nie ma w³asnej strony
- napomykanie w dyskusjach na ró¿nych forach
- serwisy spo³eczno¶ciowe - do³±czenie do grup w tych serwisach
[list:1758d22e10] [imguser:1758d22e10]http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z9Q0Q/hash/8yhim1ep.ico[/imguser:1758d22e10] Facebook
[imguser:1758d22e10]http://s1.grono.net/images/common/favicon.ico[/imguser:1758d22e10] Grono.net
[imguser:1758d22e10]http://static.nasza-klasa.pl/img/favicon.ico[/imguser:1758d22e10] Nasza-klasa.pl
::
- opis na np. GG, Skype
- link / banner na w³asnej stronie, blogu lub forum
- wpisy w ksiêdze go¶ci na odwiedzanych stronach kolekcjonerskich
- dawanie linków do swoich rzeczy na Forum przy wymianie z kolekcjonerami spoza Forum
- ulotki na gie³dach kolekcjonerskich (gotowy do wydruku projekt ulotki mo¿na otrzymaæ u Administracji)[/list:u:1758d22e10]
Dotycz±ce funkcjonowania Forum:
:: ...
9052 11

¯eton?? Pomoc w identyfikacji


Witajcie!

Czy kto¶ móg³by pomóc mi w identyfikacji poni¿szego ¿etonu. Nie jest to moneta, prawdopodobnie ¿eton telefoniczny, ale na pewno nie polski. Awers i rewers (czyli obie strony) s± takie same:

https://picasaweb.google.com/116960338124699655031/1Sierpnia2013?authkey=Gv1sRgCNv5gMiezb-TPA#5907036494860892690
5008 4

Pro¶ba o pomoc w identyfikacji


Witam.
Czy to co¶ jest warte [mod]jaki¶ pieniêdzy[/mod]? I do jakiej kategorii mo¿na to zaliczyæ? Znalaz³em u dziadka na strychu, podejrzewam ze trochê to tam le¿a³o.


4987 1

Pomoc w konkursie.


Witajcie!
W imieniu mojego znajomego z forum o storczykach mam do Was wielk± pro¶bê:
Cytujê: " Zadzwoni³a przed chwil± moja mama (nauczycielka zerówki w szkole) z pro¶b±, i¿ mam sprawdziæ maila bo co¶ mi tam zostawi³a.

Bardzo prosi w nim o g³osy na pracê plastyczn± swojego podopiecznego.

Proszê o pomoc dla mojej mamy, a dok³adniej dla jej uczniów i autora samej pracy.

Interesowno¶æ w tym jest do¶æ du¿a, bo mo¿e dla swoich podopiecznych wygraæ meble do zagospodarowania klasy dla dzieci.

Oto link:
http://www.meblikkonkursy.pl/galeria_prac.php?gal_id=1625

Dziêkujê "

Ja równie¿ proszê Was o pomoc, gdy¿ cel jest szczytny, a praca tego ucznia bardzo ciekawa!

P.S. Proszê administarcjê o pozostawienie tematu ;] [ Komentarz dodany przez: Morion: 14-04-2010, 15:23 ] Tematy niekolekcjonerskie s± usuwane st±d na raz i bardzo rzadko ...
4900 14

Proszê o pomoc


Witam chcia³bym siê dopowiedzieæ siê czy to jest order czy nie je¶li nie to co to jest Z góry bardzo dziêkujê
Proszê o szybk± odpowiedz .
4831 2

Proszê o pomoc


Witam jestem laikiem w tych sprawach proszê o pomoc bo nie wiem co to jest . proszê o szybka odpowiedz z góry dziêkuje za pomoc
4792 2

Co to za odznaka, pomoc w identyfikacji


Witam,

Chcia³em wystawiæ na aukcjê nastêuj±ce odznaczenie i szuka³em informacji na jego temat, niestety bez sukcesu. Mo¿e który¶ z szanownych forumowiczów siê orientuje. Je¶li tak by³bym bardzo wdziêczny za pomoc.

---
1949jan
4744 9

Potrzebna pomoc w sprawie monetek


Zastanawiamy siê z koleg± nad warto¶ci± podanych poni¿ej 2gn, chêtnych do wypowiedzi zapraszmy.
poni¿sza wycena wg. katalogu fishera
ale czy jest ona miarodajna, oczywi¶cie stan monet uwzglêdniono.

ponadto poni¿szy materia³ s³u¿y sprawdzeniu wyceny fishera i jak to odbieraj± kolekcjonerzy, nie jest ofert±.

2000 Wielki jubileusz - 5 z³
2005 Jan Pawe³ II - 5 z³
2005 NSZZ Solidarno¶æ - 5 z³
2006 Aleksander Gierymski - 4 z³
2006 350-lecie obrony jasnej góry - 4 z³
2007 Rycerz Ciê¿kozbrojny 4 z³
2007 ¦widnica - 5 z³
2007 K³odzko - 4 z³
2008 Kazimierz dolny - 4 z³
2008 Bronis³aw Pi³sudski - 4 z³
2008 Pekin - 4 z³
2008 £owicz - 4 z³
2008 Okr±g³y ...
4618 6

Niewiem co to jest BILET KARTA prosze o pomoc
WItam prosze o pomoc znalaz³em to na strychu w niegdy¶ niemieckim domu w Krzy¿u po niem. Kreuz domy¶lam siê ¿e Max Meissner to imie i nazwisko ale co to jest PROSZE O pomoc
4543 2

Pilki dla dzieci - kliknij to nie kostuje, a moze pomoc


Na forum kibicow Falubazu pojawil sie apel o pomoc w wygraniu konkursu. Wiem, ze podobne inicjatywy "klikajace" sie juz na forum pojawialy wiec postanowilem to zamiescic:

:: Witam.
Zwracam siê do wszystkich sympatyków Falubazu i innych u¿ytkowników forum o pomoc w wygraniu konkursu organizowanego przez jeden z bytomskich marketów.
Konkurs polega na zebraniu najwiêkszej ilo¶ci g³osów a do wygrania jest zestaw pi³ek dla szko³y.
Szko³a na któr± pragnê aby¶cie zag³osowali znajduje siê w najmniejszej i najbardziej zaniedbanej dzielnicy Bytomia,te pi³ki s± dzieciaka bardzo potrzebne.

Proszê o glosowanie na SP nr 16 w Bobrku.
Konkurs trwa do koñca tego tygodnia.
Mo¿na g³osowaæ kilka razy dziennie.
Z góry wielkie dziêki.
Pozdrawiam

Link do konkursu: http://www.poloniabytom.com.pl/sondy.php

::


Sonda jest po prawej stronie, klikajcie w druga pozycje: SP nr 16 ...
4486 1

pomoc w wyborze


Witam, wiem, ¿e to troche dziwny temat,ale budujemy z mê¿em dom i teraz przysz³a pora na zak³adanie szamba.Z wielu opcji zdecydowali¶my siê na szambo betonowe.Szukamy jakiego¶ po¿±dnego, solidnego,które przetrwa przez lata z d³ug± gwarancj± i w miarê tanie.W³aJa znalaz³am tutaj w miarê tanie
[mod]http://szamba.eu/cennik/[/mod]
My¶lê, ¿e skorzystam z tej oferty.
¶nie ile mo¿e kosztowaæ takie szambo?Kto¶ mo¿e wie jak to wygl±da?

[aukcje_mod:09e3cc6624]
4435 16

Proszê o pomoc w identyfikacji


Witam serdecznie, czy kto¶ móg³by zidentyfikowaæ co to jest??dosta³em to jako gratis do innych zakupów.
4303 1

autografy pomoc


witam mam autografy pi³karzy z ligi Katarskiej nazwa dru¿yny AL-SHAHANIYA czy maj± jak±¶ warto¶æ kolekcjonersk±?? [ Komentarz dodany przez: domimuseums: 2014-01-25, 16:11 ] Zabronione jest usuwanie tematów w dziale "Spo³eczno¶æ Collections.pl".
4123 6

Prosze o pomoc w wycenie albumu znaczków ZSRR


Witam !!
Nigdzie nie moge znale¶æ informacji na temat tego albumu i ile jest on wart. Jest on czysty w ¶rodku - miejsca do przyklejania znaczków.
Album znaczków ZSRR - zapewne okoliczno¶ciowy na znaczki od 1945 r do 1956 plus znaczki dop³aty z 1924 ,25, znaczki lotnicze urzêdowe - konsularne z 1922 i znaczki kontrolne o 1922 do 1934. Wydany w 1957 roku w Warszawie przez Biuro Wydawnicze " Ruch" Tom II
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da3a6a7f259eb808.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d95c0771a5dd870c.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97a3930ea2180482.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06b935e829a60a94.html

Jak te¿ mówi³em w ¶rodku jest czy¶ciutki . Tylko brzegi ma postrzêpione . Obszyty jakim¶ materia³em . Zawiera ok. 300 stron z czego na ka¿ej po kilka (5-20 znaczków ZSRR)

Proszê o rade i z góry dziêkujê[/list]
4111 0

Proszê o pomoc w identyfikacji pocztówki


Witajcie Forumowicze!
Nie znam siê na pocztówkach zupe³nie, ale znalaz³am jedn±, która wygl±da na star±. Chcia³abym siê dowiedzieæ co to za miasto. Ma kto¶ jaki¶ pomys³?

Z pozdrowieniami,
drzewka.

P.S. Dodam, ¿e zosta³a znaleziona w Chorzowie.

https://picasaweb.google.com/lh/photo/0IibNAl7hWIUcyflRKsJgdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/tY_HV9EBHeBsRZOkgcJGjdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
4015 0

pro¶ba o pomoc w realizacji badañ o kolekcjonerstwie


witam!
jestem studentk± Animacji Spo³eczno - Kulturalnej w Cieszynie i prowadzê badania do mojej pracy magisterskiej dotycz±cej zjawiska kolekcjonerstwa. Je¿eli znajd± Pañstwo trochê wolnego czasu to bêdê wdziêczna za udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie -

http://www.interankiety.pl/interankieta/ae7b18c388fbec4afddfff7cb356b839.xml

Z góry dziêkujê za po¶wiêcony czas i pomoc w realizacji badañ. Pozdrawiam AgnieszkaC
4000 13

[Offer] Pomoc w identyfikacji/ocena warto¶ci


Witam, znalaz³em ostatnio tak± oto kartkê, w starej ksi±¿ce. Kto¶ mo¿e pomóc mi w ocenie tego, odczytaniu napisów oraz czy moge prosic o jakies info o znaczku ? pozdrawiam ;p


http://fotoo.pl/show.php?img=586521_khk.jpg.html

3991 5

Proszê o pomoc w identyfikacji monet zagranicznych


Witam. Bardzo proszê o pomoc w identyfikacji tych dwóch monet. Z góry serdecznie dziêkujê
3946 1

autografy pomoc!!!!!!!!


Witam proszê o pomoc mam 2 autografy pi³karzy Kataru ale nie mogê ich odczytaæ na maila wy¶lê zdjêcia.
3880 5

Pomoc w identyfikacji starego modelu wozu strazy. Nagroda


Witam ,

Od kilku lat poszukujê jakichkolwiek informacji na temat modeli wozow strazackich takich jak na zdjeciach ponizej. Modele byly popularne w latach 1990 - 1993 - bawi³em siê nimi gdy bylem dzieckiem. Wydawa³o by siê ¿e by³y one do¶æ popularne poniewa¿ mo¿na je by³o znale¼æ w sklepach Pewex na terenie calej polski - niestety jakikolwiek ¶lad po nich zagin±³. Uda³o mi siê zachowaæ dwa modele z serii. Je¶li ktokolwiek wie cokolwiek lub posiada jakies egzemplarze na strychu ( nawet z³om , resztki , polamane elementy ) albo bawi sie nimi nadal w piaskownicy :) proszê i info. [mod]Odkupiê [/mod] ka¿dy najmniejszy element tego modelu w celu rekonstrukcji mojej kolekcji. Za podanie producenta lub jakiejkolwiek nazwy handlowej przewidujê nagrodê.


[pieniadze_mod:e6fabea9b8]
3808 3

Colnect problemy


Mam problem ze stron± dla kolekcjonerów Colnect.com, mo¿e kto¶ z Was bêdzie móg³ mi pomóc. Po wej¶ciu na konkretn± kategoriê, np. banknoty, nie widzê ilustracji konkretnych banknotów z jakiegokolwiek pañstwa. Pojawia siê przyk³adowy obrazek, taki sam, który widnieje, je¿eli nikt z administracji strony nie zeskanowa³ danej pozycji. Mam oczywi¶cie konto na Colnect, nie wchodzê tam czêsto, ale co najmniej raz w miesi±cu logujê siê na tê stronê.
3718 6

Mo¿na pomóc niepe³nosprawnemu kolekcjonerowi.


Witam wszystkich kolekcjonerów biletów komunikacji miejskiej. Przegl±daj±ce informacje w internecie natrafi³em na artyku³ ja w linku. My¶le, ¿e s± w¶ród nas kolekcjonerzy, którzy pomog± naszemu koledze powiêkszyæ zbiory. Ja w swoim imieniu ju¿ wszystkim dziêkujê.

http://tvp3.tvp.pl/24408640/niezwykla-pasja-16letniego-kuby
3673 15

P³yta betonowa... Prosze o pomoc


Witam. Zarejestrowa³em siê na tej strony aby prosiæ was o pomoc. Ostatnio znalaz³em w starym budynku g³êboko zawalon± tablice z jakimi¶ napisami ale nawet nie mam pojêcia po jakiemu to. P³yta jest w pó³ pêkniêta a drugiej po³owy nie znalaz³em. Niech kto¶ mi powie co to jest i spróbóje to przet³umaczyæ. I czy to jest co¶ warte. Z góry dziêki i pozdrawiam
3613 14

pomoc w identyfikacji


Sk±d pochodzi ten kapsel?
3604 3

Autografy - pomoc w rozszyfrowaniu


Witam,
mam pro¶bê do osób, które zbieraj± autografy i pomog± w rozszyfrowaniu kilku. Mo¿e kto¶ posiada w kolekcji lub jest w stanie jako¶ pomóc - sam nie mam ju¿ pomys³u.
Wszystkie pochodz± z 2007 roku z turnieju tenisowego Porsche Open w Poznaniu.

Uda³o mi siê znale¼æ bilet z imprezy i dotrzeæ do drabinki turniejowej. Byæ mo¿e to podpisy takich tenisistów jak: Silva, Phau, Cueavas, Vicente, Hrbaty, Ventura, Galvani, Cipolla (zapewne ten ¶rodkowy z 4 zdj.).

1) http://i45.tinypic.com/wlf11d.jpg
2) http://i48.tinypic.com/20qetmq.jpg
3) http://i50.tinypic.com/afixec.jpg
4) http://i48.tinypic.com/1539mja.jpg
3394 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne