Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » pocztowek
Podobne tagi tematw
pocztowek, pocztowek...

Tematy oznaczone jako pocztowek
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

przechowywanie pocztówek


Widzê, ¿e jest tu du¿o tematów o przechowywaniu ró¿nych rzeczy ale o pocztówkach nie znalaz³am. Jak Wy je przechowujecie?? JA mam z tym czasem problem bo nie chcê ¿eby siê niszczy³y wiêc trzymam w albumach do zdjêæ ale jak ju¿ jest wiêkszy wymiar to nie wiem co mam zrobiæ :/
9628 10

Poszukujê pocztówek z Wroc³awia


Poszukujê pocztówek z Wroc³awia, niezapisanych, zw³aszcza starszych - z lat 60-tych i wcze¶niejszych. W zamian oferujê d³ugopisy, zapalniczki, znaczki z listów i "R-ki", ksi±¿ki, widokówki, kartki okoliczno¶ciowe czyste i zapisane, bilety KM Warszawy, kalendarzyki listkowe, karty telefoniczne.
8584 36

[Want] Poszukujê pocztówek z Warszawy


Poszukujê pocztówek z Warszawy starych i nowych.
Bez spiny, na spokojnie. Co¶ na wymianê znajdê :-D

edit.:
a tu mam link do moich pocztówek z Syrenkami
http://museum.web-album.org/album/43934,pocztowki-syrenka-varsaviana
Gdyby¶cie mieli co¶ innego albo nawet powtórki (mo¿e bêdzie inny rocznik wydania karty) .

Nastêpne bêdzie reszta warszawskich pocztówek. Mo¿e w majówkê :-D

edit.: i jest:
http://museum.web-album.org/album/43979,pocztowki-varsaviana-warszawa
7807 62

[Offer] Na wymianê ok. 200 sztuk pocztówek z czasów PRL


Mam na wymianê ok. 200 sztuk pocztówek z czasów PRL-u , g³. z Polski ( ale równie¿ innych krajów przygranicznych ) (pocztówki czarno-bia³e )za odznaczenia monety znaczki militaria stare banknoty i papiery warto¶ciowe

Pocztówki z :
Koroszczyn,Sofia,Saale,Kijów, Kobylany, Neple, Ma³aszewicze, Ustka, Opinogóra, Kraków, Wi¶lica, Jelenia Góra Pu³awy,Kazimierz Dolny, Schwarzatal, I³¿a , Zamo¶æ, Nieborów, Kórnik, Oporów , Wo³gograd, Lublin, Wieliczka , Warszawa, Karpacz, Odessa, Wagen, Wroc³aw , Wojciechowice, Budapeszt, Zagrzeb, Swidnik, Poznañ, Bia³a Podlaska, Ka³uszyn, £ack, Wyszogród, Rathen, Mazury, ¦widnica, Rzeszów, Wolsztyn, Siedlce, Wroc³awek , O¶wiêcim, ¯elazowa Wola, Moskwa, Z³otów, Nieporêt, Bieszczady , Siedlce , Malbork, Baranów, Terespol, Pieniny, P³ock, Gdañsk , Polkowice, Tatry, Otwock, Gniezno , Karkonosze, Olsztyn, £añcut, Krynica, Ustroñ , Kielce , Koszalin, Zielona Góra, Nowy S±cz, Ciele¶nica, Lesko , Rudolstandt , Czêstochowa, Olkusz, Garwolin , ¦rem, Gi¿ycko , Bruksela ,Toruñ , Ostrowiec ¦wiêtokrzyski,
Ojców
Pocztówki z miast ... ró¿nych miejsc , ...
6388 13

Przechowywanie pocztówek


Kolega MarcinW dzisiaj pyta³ jak przechowywaæ banknoty, ja natomiast mam problem z pocztówkami.
Mam ich wystarczaj±co du¿o by mo¿na siê by³o pogubiæ, s± z ca³ego ¶wiata i regularnie przybywaj±, zatem jak je segregowaæ bo np krajami jest bardzo ciê¿ko, bo nigdy nie wiadomo sk±d dostane pocztówkê. Jak Wy segregujecie i katalogujecie swoje zbiory pocztówek?

Pozdrawiam.
6286 15

Polska - zestawy pocztówek


Jak w temacie - 2 zestawy pocztówek (sk³adanki - "harmonijki"): Zabytki £odzi i Muzeum Wsi Opolskiej.
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza ;-) /.
6091 8

Pakiety pocztówek


Cztery pakiety po 9 pocztówek. Zamek na Wawelu niekompletny(tylko 5 pocztówek).
5728 3

Zagranica - zestawy pocztówek


Jak w temacie - 3 zestawy pocztówek: ze Lwowa (21 sztuk - oczko ;-) , 1988 rok), zestaw 9 pocztówek z radzieckiego Frunze (jeszcze bardzo radzieckiego - 1974 rok) oraz sk³adanka ("harmonijka") z Muzeum Narodowego w Pradze (po³owa lat 80.).
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Mog± byæ zak³adki do ksi±¿ek, najlepiej z PRL-u lub ciekawe zagraniczne /proszê o ewentualne skany - konieczne do ewentualnego zaakceptowania przez innego forumowicza ;-) /.
5545 4

Krakowska aukcja pocztówek


XXXVII Krakowska aukcja pocztówek - katalog aukcyjny

Wymienie na bilety komunikacji miejskiej
5218 6

"Wiek" pocztowek


Witam, mam pytanie, gdzie na pocztowce/widokowce mozna wyczytac rok jej druku?

Z gory dziekuje za pomoc!
Pozdrawiam
MaJAs!
4693 2

Kilka pocztówek z Polski


Witam,

zamieniê na banknoty z ca³ego ¶wiata.
4612 6

Gie³da pocztówek w Bia³ymstoku 22 czerwca 2013r.


OGÓLNOPOLSK¡ GIE£DÊ STARYCH POCZTÓWEK W BIA£YMSTOKU W DNIU 22 CZERWCA 2013 ROKU W GODZINACH 9–15 MIEJSCE: BIA£YSTOK UL. ¦W. ROCHA 14 SPODKI - 300 METRÓW OD DWORCA PKP I PKS WEJ¦CIE ZERO Z£. STOLIKI BEZP£ATNE ¯ADNYCH OP£AT [email protected]
4306 1

Moja kolekcja pocztówek z autografem


Zapraszam do ogl±dania mojej kolekcji autografów i kart sportowych
https://www.youtube.com/watch?v=pG7dKPusMgE

w przysz³o¶ci filmiki z kolekcji odznak i birofilii
3904 0

Czy na forum, s± zagraniczni kolekcjonerzy pocztówek ?


Czy na forum, s± zagraniczni kolekcjonerzy pocztówek ?. Pytam z ciekawo¶ci ;)
3754 0

[Offer] Duuu¿o pocztówek


Witam, ostatnio na gie³dzie staroci kupi³em paczuszkê z poka¼n± ilo¶ci± pocztówek. Pocztówki w ró¿nym stanie. Jest to co¶ warte ? Ktos mo¿e pomóc w ocenie ?

[img=http://s14.postimg.org/519nf6w19/201307021072.jpg]

[img=http://s14.postimg.org/rr8s86f8t/201307021073.jpg]

[img=http://s14.postimg.org/906uy0kod/201307021074.jpg]
3673 1

[Offer] Kilka pocztówek


Zamieniê za co¶ z moich zainteresowañ


3208 1

[Offer] Parê pocztówek ze zwierzêtami


Jak w temacie - parê pocztówek ze zwierzêtami, wiêkszo¶æ leciwych (z lat 70. i 80 - oczywi¶cie pocztówek, nie zwierz±t). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
3130 2

[Offer] Parê pocztówek o tematyce wojskowej


Jak w temacie - trochê polskich pocztówek o tematyce wojskowej. piêæ pierwszych - z wydanej przez "Centroz³om" :-) serii "Wojsko Polskie w Tysi±cleciu" (pokazane s± numery 14, 16, 17, 18 i 19 - dublety), oprócz tego mam prawie ca³y komplet od 1 do 25 sztuk - ale niestety brak numeru 21 - informacja zdezaktualizowana 10.04.2020 - jest komplet :-) . Ostatnia pocztówka - Uroczysta odprawa wart Komendy Garnizonu m.st. Warszawy. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
2824 4

[Want] Szukam pocztówek z motywami lotniczymi


Szukam kilku pocztówek z motywami lotniczymi.
Gmina Oborniki
2791 8

[Offer] Trochê polskich pocztówek


Jak w temacie - trochê polskich pocztówek z ró¿nych lat. Wypiszê tylko miejscowo¶ci - je¿eli kogo¶ co¶ zainteresuje, proszê o kontakt i zeskanujê. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.

Wykaz miejscowo¶ci:
- Bia³ystok
- Bydgoszcz
- Czerniawa-Zdrój
- Grotniki
- Jaros³aw
- Jawor
- Karpacz
- Jezioro Bachotek
- Jezioro Czchowskie
- Jezioro Turawskie
- Karpacz
- Kazimierz
- Kluczbork
- Kodeñ
- Krosno
- Krzepice
- L±dek-Zdrój
- £añcut
- £eba
- Maluszyn
- Miêdzywodzie
- Milówka
- Mrze¿yno
- ...
2485 1

[Offer] Parê pocztówek muzycznych (nie d¼wiêkowych)


Jak w temacie - trochê polskich pocztówek o tematyce muzycznej z ró¿nych lat. trzy z Popcornu /chyba pocz±tek lat 90/, pocztówki z p. Bogus³awem Kaczyñskim - coroczna wysy³ka z jego wydawnictwa. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
2257 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne