Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » odznaki
Podobne tagi tematw
odznaki, odznaki.

Tematy oznaczone jako odznaki
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Poradnik: Jak zrobiæ wk³adkê do segregatora na odznaki


Witam, dzi¶ (tj. 16 kwietnia 2011r.) zabra³em siê za tworzenie wk³adki do segregatora na swoje odznaki. Przy okazji zrobi³em kilka zdjêæ, które mog± pos³u¿yæ innym za pewien poradnik przy tworzeniu w³asnych, zapewne jeszcze lepszych wk³adek na odznaki.

Do zrobienia wk³adki potrzebne mi by³y:
- tektura - format wiêkszy ni¿ A4,
- 1 kartka papieru w formacie A4,
- no¿yczki,
- zszywacz + zszywki,
- materia³ - format wiêkszy ni¿ A4,
- 1 koszulka w formacie A4.

Przyda³y mi siê tak¿e:
+ ¶rubokrêt,
+ segregator biurowy w formacie A4.No to po kolei. Tektura, która widnieje na zdjêciu pochodzi ze zwyk³ego pude³ka i zosta³a wcze¶niej przeze mnie wyciêta. Taki efekt uzyska³em poprzez wyciêcie z tektury prostok±ta o formacie wiêkszym ni¿ A4 - czyli wiêkszym od naszej przysz³ej wk³adki. Gdy mia³em ...
10924 7

r0cky


Witam wszystkich forumowiczów.

Nazywam siê r0cky i kolekcjonujê metalowe odznaki zwi±zane z rugby.
Obecnie moja kolekcja liczy ponad 900 sztuk. Podzieli³em j± na dzia³y tematyczne.

Poni¿ej przedstawiam zdjêcie pierwszej czê¶ci - federacje miêdzynarodowe.
Federacje rugby - zdjêcie w rozdzielczo¶ci 2048px na 2048px

Zainteresowanych zapraszam równie¿ na mojego bloga, na którym zamieszczam wiêcej informacji zarówno o mojej kolekcji jak i o rugby.
r0cky pisze o rugby


Wkrótce kolejne zdjêcia kolekcji.
9826 36

Odznaki od klubów za darmo


Ostatnio miewam problemy ze spaniem w zwi±zku z czym postanowi³em zabraæ siê za wysy³anie maili do klubów i federacji pi³karskich z pro¶b± o wys³anie odznaki z herbem klubu/federacji wiernemu kibicowi:)

Jak siê dzi¶ okaza³o, wys³a³em w sumie oko³o 250 maili ;o Objecha³em wszystkie pierwszoligowe zespo³y angielskie, hiszpañskie, francuskie, niemieckie, w³oskie, holenderskie, szkockie, parê zespo³ów z Rosji, Ukrainy, Czech, Szwajcarii, Belgii, Austrii, Grecji, Portugalii, Danii oraz rzecz jasna polska Ekstraklasa + 1. liga. Do tego wszystkie federacje europejskie oraz kilka pozaeuropejskich.

Wysy³anie roz³o¿y³em na dwie noce, ³±cznie oko³o 6 godzin (28-29 grudnia).

Oczywi¶cie, wiêkszo¶æ adresów mailowych w okresie miêdzy¶wi±tecznym ma "wolne", wiêc traktowany by³em z automatu odpowiedziami typu "Proszê czekaæ na odpowied¼ po Nowym Roku".

Jedynie HSV, Borussia Dortmund, West Bromwich, Manchester United :( , Flota ¦winouj¶cie oraz Motherwell zastrzeg³y od razu, ¿e nie wysy³aj± pami±tek z racji zbyt ...
9547 13

Jak przechowywaæ odznaki?


No w³a¶nie, jak?
Uzbiera³o mi siê kilka odznak i trochê mnie to wci±g³o :-P.
I nasuwa siê pytanie, gdzie, w czym to trzymaæ, bo takie le¿anie w szafce, to mi siê wcale nie podoba. ;-)
9370 4

[Offer] [Offer] Pami±tki sportowe wymieniê za odznaki sport


Witam

Szukam odznak sportowych (tylko w idealnym stanie, albo zupe³nie nowych). W zamian oferujê

szaliki, proporczyki, breloki, medale, bilety i inne

oferty na skrzynkê
9325 3

[Want] Naszywki i odznaki harcerskie


Poszukujê naszywek i odznak zwi±zanych z harcerstwem ( ZHP , ZHR i inne )

Naszywki - dru¿yn , szczepów , hufców , krêgów , klubów itp - NIE z rajdów , zlotów , HAL , NAL itd,
odznaki - METALOWE ze ¶rodowisk i wszelkich imprez

Napisz co oczekujesz w zamian
8248 5

Odznaki do identyfikacji - ZOS, ZPATiG, Ludowa Armia Chin


Witam, proszê o id odznak ze zdjêcia, dziêkujê i pozdrawiam.

PS. Na tej chiñskiej (?) na odwrocie pisze 1943.

6403 20

Artyku³ o moim hobby - odznaki muzeów


Tydzieñ temu blog kanadyjskiego muzeum zamie¶ci³ ma³± wzmiankê o mojej kolekcji odznak z muzeów. Je¶li kto¶ ma ochotê rzuciæ okiem to zapraszam serdecznie: http://sunshinecoastmuseumandarchives.blogspot.com/2010/12/piece-of-gibsons-goes-to-poland.html
6220 27
6094 0

Identyfikacja odznaki - lotnictwo, I£ 62 (?)


Witam, proszê o identyfikacje wspó³czesnej odznaki. Domy¶lam siê, ¿e jest powi±zana z lotnictwem. Jej rozmiar raczej nie ma znaczenia, ale orientacyjnie waha siê w przedziale 1cm-2cm. Na ¿yczenie mogê zmierzyæ. Dziêkuje i pozdrawiam
5722 8
5002 8

[Want] Polskie Linie Lotnicze LOT - odznaki, piny, identyfik


Poszukujê pinów, odznak, identyfikatorów itp. zwi±zanych z Polskimi Liniami Lotniczymi "LOT" i spó³ek pokrewnych np. EuroLOT, Petrolot itd.

Dla u³atwienia:
- Znaczki z ¿urawiem
- Znaczki z logiem LOT
- Znaczki rocznicowe
- Odznaka „Za 1 000 000 przelecianych kilometrów w PLL LOT”
- Odznaka „Za zas³ugi dla PLL LOT”
- odznaki i znaczki zwi±zków zawodowych
- Znaczki spó³ek PLL LOT
- Kluby i ko³a dzia³aj±ce w PLL LOT
- Znaczki na nakrycia g³owy stewardess
- Identyfikatory personalne pracowników
- Ró¿ne (pozosta³e)
4879 12

Odznaki - herby polskie


Chcia³em zapytaæ Kolekcjonerów odznak z herbami miast polskich jakie kryteria przyjmujecie co do zbierania odznak?
Zbieracie herby miast czy te¿ innych jednostek: wsi, dzielnic miast, gmin, powiatów, województw?
A jak podchodzicie do tematu zmian wizerunku herbu na przestrzeni lat? Czy to jest oddzielny walor w Kolekcji czy liczy siê fakt jednego herbu z danego miasta niezale¿nie od wzoru?
4720 0

Piny,odznaki z herbami(i nie tylko) na wymianê


Wymieniê na inne piny,szpilki z herbami miast,gmin,powiatów,województw lub ewentualnie na odznaki turystyczne,z ro¶linami,ptakami,motylami,powozami z czasów PRL.
4324 2

[Offer] Odznaki ¿u¿lowe Polska + zagraniczne na wymianê


http://olx.pl/oferta/odznaki-zuzlowe-polska-i-zagranica-zuzel-speedway-CID767-IDd4E8t.html#b063946ee7

Sporo odznak ¿u¿lowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, wymieniê na odznaki Stali Rzeszów.
3895 1

Odznaki wojskowe


odznaki wojskowe oddam zainteresowanym.
3805 0

Odznaki PTTK


Wymieniê na otwieracze z browarów lub kapsle.
3724 1

[Offer] Legia Górnik Ruch Zag³êbie Zawisza ROW Rybnik odznak


http://olx.pl/oferta/legia-gornik-zabrze-ruch-chorzow-zaglebie-sosnowiec-zawisza-row-rybnik-CID767-IDdc7XT.html

odznaki pucharowe (Puchar Polski) wymieniê na odznaki Stali Rzeszów.
3709 0

[Offer] Butony, odznaki


Wymieniê na otwieracze z browarów, klocki Lego, kapsle, dukaty lokalne, 2 GN, monety z wizerunkiem w³adców Wielkiej Brytanii.
3685 1

[Offer] Dynamo Kijów - Górnik Zabrze dwie odznaki 1972/73 r.


http://olx.pl/oferta/dynamo-kijow-gornik-zabrze-dwie-odznaki-1972-73-r-odznaka-CID767-IDbY3LD.html

2 odznaki (z³ota i srebrna) wymieniê na odznaki Stali Rzeszów.
3682 0

[Offer] Odznaki ró¿ne


Wymienie na bilety sportowe
3670 0

Radzieckie odznaki


Proszê o identyfikacjê odznak ze zdjêcia. To zdjêcie to rok 1945. Z góry dziêkujê.
3541 3

[Offer] Odznaki Stali Rzeszów na wymianê


http://olx.pl/oferta/stal-rzeszow-28-odznak-na-wymiane-CID767-IDdc5lX.html

odznaki Stali Rzeszów wymieniê na inne odznaki tego klubu.
3538 1

[Offer] Zag³êbie Wa³brzych 3 odznaki (w tym Liga Or³ów) na w


http://olx.pl/oferta/zaglebie-walbrzych-3-odznaki-CID767-IDcYVRN.html

3 odznaki Zag³êbia Wa³brzych wymieniê na odznaki Stali Rzeszów.
3505 0

[Want] Górnik Rybnik - odznaki w z³otym i br±zowym wieñcu


Poszukujê dwóch odznak Górnika Rybnik - w z³otym i br±zowym wieñcu. Wymieniê, sporo odznak na wymianê w pozosta³ych moich tematach.

Pozdr!
3496 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne