Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » nie
Tematy oznaczone jako nie
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Nie zamykajmy ciekawych muzeów...


Witajcie,

dzisiaj otrzyma³em poni¿szego maila.
Cwaniury ze stolicznej centrali PKP widaæ chc± po³o¿yæ ³apê na wszystkim aby ratowaæ swoje... 4 litery.
Teren pod Arkadiê sprzedali to i ten "interes" jest bardzo lukratywny. Oczywi¶cie Dworzec G³ówny pójdzie do rozbiórki a lokomotywy na ¿yletki a tam powstan± apartamenty... :-(

nie wiem czy co¶ to da bo to ju¿ z góry pewnie jest ustawione ale spróbowaæ zawsze warto.


"Witam serdecznie,w zwi±zku z faktem, i¿ PKP S.A. z³o¿y³o pozew przeciwko Muzeum Kolejnictwa o wydanie nieruchomo¶ci i budynków Dworca G³ównego oraz nakazanie opuszczenia tych¿e przez Muzeum Kolejnictwa w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia siê wyroku w tej sprawie, bardzo proszê o wsparcie dla naszej placówki sk³adaj±c swój podpis na portalu:http://www.petycje.pl/petycja/7587/ratujmy_muzeum_kolejnictwa_w_warszawie.html

[br ...
17569 130
16894 19

[Offer] Opakowania po papierosach i nie tylko


Mam paczki z pod papierosów. Kto zbiera takie rzeczy, zwracajcie siê. Wymieniê na banknoty.
Bêdê wystawia³ obraz paczek. nie¶piesznie.

8890 49

[Offer] Pocztówki ró¿ne zagraniczne (nie tylko z Moraw)


Jak w temacie - zestaw pocztówek z Po³udniowych Moraw (niestety niekompletny: 21 sztuk, a ostatnia ma numer 33, ale za to bardzo ³adne pocztówki o wymiarach 15,8 cm x 21 cm - 2 przyk³adowe skany) oraz 5 pocztówek z Brna (czyste, bez obiegu, wszystkie z napisem, jedna z herbem).
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
7735 6

Herby miast (i nie tylko) na pinach i szpilce.


Wymiana na inne herby miast. Grubo ponad 100 pinów i drugie tyle szpilek
5656 7

(offer) ró¿ne dodatki z chipsów i nie tylko


Witam,
Wymieniê wszystko na co¶ z moich zainteresowañ, najlepiej smyczki ale równie¿ nie pogardzê jakimi¶ rzeczami z sagi Star Wars.
Je¿eli co¶ zainteresowa³a wtedy zrobiê dok³adne zdjêcia na ¿yczenie.
To nie jest wszystko co posiadam z tego typu rzeczy mo¿na ¶mia³o pisaæ je¿eli kto¶ co¶ kolekcjonuje a tego tu nie ma.
5080 2

Mam jakie¶ banknoty tylko to nie wiem jakie s±, pomó¿cie !!


Mam jakie¶ znalezione banknoty, ale nie wiem sk±d one s±, pomo¿ecie trochê?? Zdjêcie jest w za³±czniku.
4789 9

Mam internet lecz strony sie nie wyswietlaja oco chodzi ?


Tak jak w temacie nie chc± mi siê wy¶wietlaæ strony wiem ze mam internet poniewa¿ widzê ze wl±czone gadu gadu i inne .

Moze ktos wie jak temu zaradzic poniewaz 1 raz co¶ takiego mam i nie wiem zbytnio co robic.
Ps: Pisze z innego komputera
4762 6

Pilki dla dzieci - kliknij to nie kostuje, a moze pomoc


Na forum kibicow Falubazu pojawil sie apel o pomoc w wygraniu konkursu. Wiem, ze podobne inicjatywy "klikajace" sie juz na forum pojawialy wiec postanowilem to zamiescic:

:: Witam.
Zwracam siê do wszystkich sympatyków Falubazu i innych u¿ytkowników forum o pomoc w wygraniu konkursu organizowanego przez jeden z bytomskich marketów.
Konkurs polega na zebraniu najwiêkszej ilo¶ci g³osów a do wygrania jest zestaw pi³ek dla szko³y.
Szko³a na któr± pragnê aby¶cie zag³osowali znajduje siê w najmniejszej i najbardziej zaniedbanej dzielnicy Bytomia,te pi³ki s± dzieciaka bardzo potrzebne.

Proszê o glosowanie na SP nr 16 w Bobrku.
Konkurs trwa do koñca tego tygodnia.
Mo¿na g³osowaæ kilka razy dziennie.
Z góry wielkie dziêki.
Pozdrawiam

Link do konkursu: http://www.poloniabytom.com.pl/sondy.php

::


Sonda jest po prawej stronie, klikajcie w druga pozycje: SP nr 16 ...
4486 1

Piny,odznaki z herbami(i nie tylko) na wymianê


Wymieniê na inne piny,szpilki z herbami miast,gmin,powiatów,województw lub ewentualnie na odznaki turystyczne,z ro¶linami,ptakami,motylami,powozami z czasów PRL.
4324 2

Pond 100 pinów z herbami miast i nie tylko


Pond 100 pinów z herbami miast i nie tylko. Oprócz tego odznaki na ¶rubkê i agrafkê. Mogê wymieniæ na inne piny z herbami lub te¿ herby miast i gmin na szpilce.
4321 0

Tazo- Star Foods i nie tylko


Witam posiadam na zamiane tazo z chipsów :)
- z bajki Hercules
- Kosmiczny mecz
- Gwiezdne wojny

poszukuje kart Wielkie bitwy , sporty mr Snaki jednak rozwaze kazd± oferte :) Link poni¿ej


https://picasaweb.google.com/lh/photo/dwo4XM5vdMxtKtHnVLF0BKk2b8_QcV4cp5af8bX2Kyw?feat=directlink
4186 3

[Offer] dodatki do chipsów i nie tylko


wymieniê

https://drive.google.com/drive/folders/1PSi0bCbG9rq_m9VXjKHmRE1LkS3If4MT?usp=sharing
4126 2

Mix klocków LEGO i nie tylko 16kg


Zamieniê mix klocków LEGO cobi i innych z instrukcjami. Wszystko wa¿y ok. 16kg. Zamieniê najchêtniej za kurtkê Rst tractech evo lub za laptopa. Wiêcej zdjêæ pode¶lê zainteresowanym.
4069 3

Zakrêtki na wymianê (te¿ kapsle nie piwne)


Zamieniê na kapsle piwne. Galeria
3790 4

[Offer] Dodatki do czipsów Heroes Yu-Gi-Oh i nie tylko


Witam,
mam do zaoferowania dodatki do czipsów i p³atków Nestle:
- karty z Heroes IV
- karty z W³adcy Pier¶cieni Dru¿yna Pier¶cienia
- metal tazo Yu-Gi-Oh
- tazo dodawane do Chipicao - Madagaskar
- karty do gry z Epoki lodowcowej
- karty do gry z Kung Fu Panda
- Cheetos extreme sports
- seria Chupa caps glow in the dark
Wymieniê siê za tazo Pokemony albo co¶ z W³adcy Pier¶cieni b±d¼ Gwiezdnych Wojen. Ewentualnie karty Cartoon Show b±d¼ Dragon Ball. Ewentualnie jako¶ siê dogadamy.
Pozdrawiam
Przemek
3760 1

Colnect problemy


Mam problem ze stron± dla kolekcjonerów Colnect.com, mo¿e kto¶ z Was bêdzie móg³ mi pomóc. Po wej¶ciu na konkretn± kategoriê, np. banknoty, nie widzê ilustracji konkretnych banknotów z jakiegokolwiek pañstwa. Pojawia siê przyk³adowy obrazek, taki sam, który widnieje, je¿eli nikt z administracji strony nie zeskanowa³ danej pozycji. Mam oczywi¶cie konto na Colnect, nie wchodzê tam czêsto, ale co najmniej raz w miesi±cu logujê siê na tê stronê.
3718 6

Oko³o 150 pinów z herbami (i nie tylko) na wymianê


Nazbiera³o mi siê trochê dubli i nie tylko. Gdyby kto¶ by³ zainteresowany wymian± - zapraszam do wspó³pracy. Ostatni rz±d na pierwszej karcie nie wchodzi w rachubê. On zostaje w moich zbiorach mimo, ¿e nie do koñca jest to przedmiot mojego zainteresowania kolekcjonerskiego
3568 2

Problem nie kolekcjonerski a komputerowy ;)


Mam pewien problem. Posiadam laptopa Asus i mam problem z d¼wiêkiem który raz dzia³a a raz nie - teraz czê¶ciej ju¿ nie dzia³a. Mo¿e kto¶ ma b±d¼ mia³ podobny problem i pomóg³ by mi go rozwi±zaæ ?
Dodam jeszcze ¿e mam system windows 8.
nie mam pojêcia jak poradziæ sobie z tym problemem, laptopa mam od 1.5 roku, jeszcze na gwarancji. nie wiem czy to problem g³o¶ników czy co...
Pomocy, komputer bez d¼wiêku to tak jako¶ dziwnie....
3457 6

Stare zagraniczne pkp i nie tylko


Wymieniê te bilety https://goo.gl/photos/N8JxTyDwGUHYXxLc8 tylko i wy³±cznie na polskie bilety komunikacji miejskiej
3397 2
3322 0

Wymieniê kapsle i nie tylko


Wymieniê kapsle na inne kapsle. Posiadam tak¿e trochê biletów pkp i mpk oraz monety, wszystko na wymianê za kapsle. Osoby zainteresowane proszê o odpowied¼, a wy¶lê zdjêcie tego co potrzeba.
3289 0

Czy button to nie odznaka?


Cze¶æ i czo³em!

Zadaj±c dzi¶ pewne pytanie na Facebooku odno¶nie wcze¶niejszych wersji pewnej odznaki dosta³em tak± oto odpowied¼:

:: To nie jest odznaka. To jest tak tzw button. Pami±tka, przypinka co¶ co w wielu obszarach zast±pi³o plakietkê ::

Lekko zblad³em, gdy to przeczyta³em. Czy rzeczywi¶cie button nie jest odznak±? Czy¿bym ca³e ¿ycie ¿y³ w b³êdzie? Dla mnie button jest po prostu wê¿szym okre¶leniem dla pewnego typu odznaki - okr±g³ej, z zapiêciem na agrafkê lub "pó³automatyczn±", sprê¿yst± szpilkê. Odznaki rozumiem jako najszerszy zbiór, w nim zawieraj± siê m.in. piny (zapiêcie na ig³ê), wpinki (wsuwane w klapê na prêcik), plakietki (te¿ na agrafkê ale nie okr±g³e i zazwyczaj plastykowe). Jak Wy to rozumiecie?

I kolejna odpowied¼ z któr± siê mogê zgodziæ pod pewnym warunkiem:

:: jak zwa³ tak zwa³. dla mnie odznaka wrêczana jest za co¶ a ...
3241 10

Pocztówki - Polski i nie tylko


Witam ! Mam do zaoferowanie kilkadziesi±t pocztówek , chêtnie wymieniê siê na monety próbne z PRl-u lub monety 2 z³ NG . Dla zainteresowanych mogê podes³aæ wiêcej zdjêæ. Pozdrawiam!
3217 2

[Offer] p³ytyi nie tylko


wumieniê
https://drive.google.com/drive/folders/1QDwgbI89cTuZOZfAMf12ydCKX88CWSNh?usp=sharing
3142 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne