Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » naszywki
Podobne tagi tematw
naszywki

Tematy oznaczone jako naszywki
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Naszywki


Z bogatych anna³ów kolekcjonerskich wykopa³em co¶ takiego. Zobaczcie i rozwa¿cie propozycjê wymiany. Oczywi¶cie za piny lub d³ugopisy. Pozdrawiam!
10501 24

naszywki OCHRONA


Witam, jestem kolekcjonerem naszywek z bran¿y OCHRONA. Mo¿e nie mam na chwilkê obecn± za du¿ej kolekcji ale z dnia na dzieñ coraz bardziej siê ona powiêksza :lol:
Za³±czam zdjêcie mojej jeszcze skromnej kolekcji naszywek OCHRONA
Je¿eli Kto¶ z Was ma na wymianê [mod]lub sprzeda¿[/mod] jakie¶ naszywki OCHRONA to poproszê o info na adres mailowy: [email protected]
Z chêci± siê powymieniam naszywkami.
Na chwilkê obecn± mam na wyminê nastêpuj±ce naszywki:

1. IMPEL OCHRONA 2szt. ( okr±g³e czarne )
2. POLARIS OCHRONA MIENIA 2szt.
3. ATER EGO GDAÑSK 1szt.
4. SECURITY SERVICE 4szt.
5. CITY SECURITY POLISH GROUP 2szt.
6. AGENCJA OCHRONY CARE TRANS OCHRONA SECURITY 1szt.
7. M2CS M2C GROUP 3szt.

Za kilka dni bêdê mia³ du¿o wiêcej naszywek na wymianê :roll:

POZDRAWIAM.
8413 52

[Want] Naszywki i odznaki harcerskie


Poszukujê naszywek i odznak zwi±zanych z harcerstwem ( ZHP , ZHR i inne )

naszywki - dru¿yn , szczepów , hufców , krêgów , klubów itp - NIE z rajdów , zlotów , HAL , NAL itd,
Odznaki - METALOWE ze ¶rodowisk i wszelkich imprez

Napisz co oczekujesz w zamian
8248 5

[Offer] Naszywki +odznaki policji niemieckiej


Witam,
wymienie na to co w podpisie.
7060 2

[Offer] Naszywki


Wymieniê na naszywki wojskowe.

- Naszywka £otewskiej Stra¿y Pozarnej
- S³u¿ba Bezpieczeñstwa - Ukraina
- Transportowa Milicja - Ukraina
- Stra¿ Po¿arna miasta Rivne - Ukraina
- 6BDSz - 26 Dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Polska
- 6BDSz - ogólna na mundur wyj¶ciowy - Polska
- S³u¿ba medyczna ZSRR

Wszystkie s± nowe, w 100% oryginalne.
5962 12

Naszywki us army


Witam, czy móg³by mi kto¶ powiedzieæ co to s± za naszywki?
Z góry dzieki za kazda odp.

5818 0

Naszywki wojskowe. Rosja.


Mam oto takie naszywki.
Górny szereg:
Czerwienna - si³y Zbrojne Rosji. Sztabowa s³u¿ba.
Bajkonur (kosmodrom). Wojskowe - Kosmiczne si³y.
Dolny szereg:
Ratownik. Ministerstwo po nadzwyczajnych sytuacja.
Rosja. Si³y zbrojne.

Chcê wymieniæ na banknoty czy monety Polski. Te których nie ma u mnie w kolekcji.
Moj± kolekcjê banknotów i monet Polski mo¿na popatrzeæ tu:
http://collections.pl/temir-vt25627.htm

5782 29

[Wymiana] Naszywki stra¿y po¿arnej, oraz Wojska Polskiego


na wymianê posiadam
Stra¿ Po¿arna

- JRG Tychy
- JRG Pszczyna
- JRG Miko³ów
- JRG Katowice
- WSP Bielsko-Bia³a
- LSRG Warszawa Okêcie
- OSP Bieruñ Nowy
- OSP Bieruñ Stary
- OSP Lêdziny
- OSP Mas³owice

Wojsko Polskie
- Naszywka pilota (orze³ + napis Polska)
- Kompania Reprezentacyjna 2 Korpusu Zmechanizowanego
- Wojska Ochrony Pogranicza (wszystkie)
5437 3

Naszywki na wymianê.


W zamian interesuj± mnie guziki i banknoty.
5044 3

[Offer] Naszywki lotnicze


Do wymiany naszywki lotnicze - wojskowe, cywilne, pokazy, harcerstwo itd. :-)
4288 3

naszywki


naszywki , zamieniê za inne naszywki.

4084 3

[Offer] Dwie naszywki za kapsle


Takie naszywki wpad³y w me ³apki - nie siedzê w temacie, nie wiem czy kogo¶ mo¿e to zainteresowaæ.
W ka¿dym b±d¼ razie chêtnie wymieniê na polskie kapsle piwne.
3895 8

[Offer] Naszywki harcerskie


Mam na wymianê dwie naszywki harcerskie, takie jak na zdjêciu.
3784 3

[Offer] Naszywki harcerskie z lat 80.


Jak w temacie - kilkana¶cie naszywek o tematyce harcerskiej z lat 80. g³ownie z terenu b. województwa sieradzkiego. Odnalezione dzisiaj w piwnicy, dwie mog± ubyæ w ci±gu kilku dni (moja mocno zaleg³a wymiana). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
3778 6

Naszywki Stra¿y Po¿arnej/Miejskiej, Policji, ochrony - wymia


Poszukujê namiary na osoby, kolekcjonerów którzy posiadaj± naszywki s³u¿b mundurowych.

Przy okazji zapraszam na moj± stronê.

www.fb.com/NaMundurze
3535 12

Marynarka Wojenna Rosji - Naszywki


Witam mam na imiê Wojtek od kilku lat kolekcjonuje naszywki po¶wiêcone rosyjskiej marynarce wojennej.
Poni¿ej moja skromna kolekcja. Zapraszam na priv w celu zawi±zania kontaktu i wspó³pracy:)
Pozdrawiam[br ...
3376 2

Naszywki Marynarka Wojenna Rosji


Witam:) Jest to mój pierwszy post na tym forum zatem na wstêpie witam wszystkich serdecznie!
Jestem kolekcjonerem naszywek, tematyka kolekcji to naszywki Marynarki Wojennej Rosji w sk³ad kolekcji wchodz± naszywki : okrêtów nawodnych i podwodnych, bazy morskie, flotylle, dywizje, korpusy kadeckie,specjalno¶ci, p³etwonurkowie, morski specnaz , osnaz, wywiad, lotnictwo, piechota morska , okrêty ratownicze, jednostki pomocnicze. W sk³ad kolekcji wchodzi ju¿ ponad 300 sztuk ró¿nych naszywek.
Zwracam siê z pro¶b± o kontakt osób które posiadaj± naszywki po¶wiêcone tej tematyce ewentualnie maj± dostêp do takich naszywek z za granicy np Rosji celem wymiany.
Pozdrawiam serdecznie Wojciech
3127 1

Naszywki policyjne i wojskowe zagraniczne


Witam, mam parê naszywek s³u¿b mundurowych na wymianê. S± tu naszywki wojskowe, policyjne oraz jedna zwi±zku strzeleckiego. Chcia³bym wymieniæ je na naszywki wojskowe.
3088 0

Naszywki wojskowe


Szukam kolekcjonerów posiadaj±cych naszywki wojskowe na wymianê. Proszê pisaæ tutaj lub wiadomo¶ci priv.
3082 0

[Offer] Zamieniê piny na Naszywki lub odznaki wojskowe


Jak w temacie. Zamieniê za wszelakie insygnia wojskowe i policyjne.

2800 0

Naszywki Stra¿y Po¿arnej i Policji oraz Wojsko Polskie


Witam, kolekcjonujê naszywki s³u¿b mundurowych.
Je¿eli kto¶ ma na przekazanie lub sprzeda¿ proszê o kontakt na priv, a na pewno siê dogadamy.

Pozdrawiam
2755 1

[OFFER] Naszywki z wydarzeñ harcerskich


Mam na wymianê takie naszywki z dwóch harcerskich wydarzeñ.
Zbieram komiksy i wszystko co z nimi zwi±zane.

Pierwsza z nich to plakietka z obozu wêdrownego 22 Szczepu "Watra" - jednego z najstarszych ¶rodowisk harcerskich w Warszawie (104-letnie).
Druga to plakietka rajdu Olszynka Grochowska organizowanego wspólnie przez ZHP i ZHR.

2227 3

[Offer] Pagony i naszywki - wojsko, stra¿ miejska, harcerstw


Cze¶æ, wymieniê na: stare pocztówki, monety okoliczno¶ciowe, monety bimetalowe, angielskie shillingi.

Rzadko wchodzê na forum, kontakt poprzez e-mail: [email protected] lub Facebooka: Marcin Wodo, miasto Radomsko.

1639 2

Naszywki za naszywki-


Witam wymieniê naszywki ze zdjêcia na naszywki stra¿ackie- sztuka za sztukê.
Zachêcam.

754 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne