Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » miejskiej
Podobne tagi tematw
miejskiej, miejskiej.

Tematy oznaczone jako miejskiej
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Bilety komunikacji miejskiej - Polska


Aktualizacja z 11.06.2010
Bilety komunikacji miejskiej Bydgoszcz 1,10 sprzed 31.10.2008 i 1,30 i 2,60 od 1.11.2008, miesiêczny normalny 62z³,dziesiêcioprzejazdowy ulgowy i normalny.
Starocie 4,50, .
Zamieniê za opakowania po czekoladzie.
10285 19

V Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej


V Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji miejskiejSerdecznie zapraszamy na V Gie³dê Biletów i Pami±tek Komunikacji miejskiej, która odbêdzie siê w naszym Muzeum w sobotê 17 wrze¶nia 2011 roku. Podczas Gie³dy bêdzie mo¿na wystawiæ swoje zbiory na specjalnie przygotowanych stanowiskach.

Godziny otwarcia gie³dy: 8.00 - 14.00

Cena wykupu stanowiska: 6,00

Ceny biletów wstêpu dla zwiedzaj±cych: 2,40 z³ /1,20 z³

Podczas gie³dy zostanie rozstrzygniêty konkurs na najcenniejsz± pami±tkê zwi±zan± z komunikacj± miejsk±.

¬ród³o: http://muzeum.mpk.lodz.pl/wydarzenia_2011.htmNosz kurka wodna, Akurat muszê mieæ wtedy pierwszy zjazd w szkole :(

A kto¶ z bileciarzy siê wybiera ?
5665 4

Dla kolekcjonerów polskich biletów komunikacji miejskiej


Artyku³ po¶wiêcony kolekcjonowaniu biletów komunikacji miejskiej zamieszczony w sierpniowym numerze (rok 1989) "Relaks i Kolekcjoner Polski". Zawiera kilka informacji pomocnych w identyfikacji biletów sprzed 1989 roku (ceny, nadruki).
5173 1

[Offer] Bilety komunikacji miejskiej


Witam
Mam na wymianê sporo biletów komunikacji miejskiej:
http://lynx007.web-album.org/album/41185,bilety-mpk

Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ - najchêtniej za rysie.
Szczegó³y tutaj:
http://collections.pl/lynx007-vt21194.htm

Nie masz rysi na wymianê a chcesz bilety - pisz - mo¿e akurat znajdê co¶ innego w twoich zasobach!
4765 4

Wymieniê wizytówki na bilety komunikacji miejskiej


Wymieniê wizytówki ilo¶æ siê co jaki¶ czas powiêksza.
Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej, jednorazowe, miesiêczne, karnety itp
Mog± byæ te¿ dodatkowo bilety pkp
4738 16

Ciekawe bilety komunikacji miejskiej


Tematem interesie biletów komunikacji miejskiej z ca³ego ¶wiata.
Tutaj nic nie jest sprzedany lub wymieniony, ale po prostu wystawiane.
Tematem bêdzie regularnie aktualizowana.
Wszelkie zdjêcia na ten temat powitalny :-)

¯eleznogorsk, Rosja
¼ród³o informacji: http://tickets.ucoz.com/index/zheleznogorsk/0-30
4564 21

Wymieniê widokówki na bilety komunikacji miejskiej


Mam kilka widokówek, które chcia³abym wymieniæ na polskie bilety komunikacji miejskiej:
4237 1

Niespodziewany wynik wizyty w Stra¿y Miejskiej w Jaros³awiu


Wracaj±c z wakacji w Przemy¶lu - Przemy¶l to piêkne miasto - wjechali¶my do Jaros³awia - równie¿ warto je odwiedziæ.
Z trochê nietypow± (turystyczn±) spraw± skierowali¶my nasze kroki do... Stra¿y miejskiej miasta Jaros³aw.
Nasza sprawa by³a (nieco) nietypowa, wiêc Dy¿urny skierowa³ nas do Dowódcy.
Wchodzimy, a tam na ¶cianach wisz±... naszywki s³u¿b mundurowych!!!
Piêknie wyeksponowane na zgrabnych deseczkach przypominaj±cych tarcze herbowe.
Z wra¿enia zapomnia³em spytaæ ile ich jest, ale prawdopodobnie oko³o 400 !!
Zostali¶my ¿yczliwie przyjêci. ¯yczymy jaros³awskiej Stra¿y miejskiej sympatycznej pracy w ciekawej scenerii.
Popatrzcie zreszt± sami.
4183 11

[Offer] Bilety komunikacji miejskiej - Rosja


Mam do zaoferowania bilety komunikacji miejskiej z Kaliningradu.

4084 2

VII Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej


VII Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji miejskiej -> Od Muzeum Komunikacji MPK £ÓD¬:
Serdecznie zapraszamy na VII Gie³dê Biletów i Pami±tek Komunikacji miejskiej, która odbêdzie siê w naszym Muzeum w sobotê 21 wrze¶nia 2013 roku. Podczas Gie³dy bêdzie mo¿na wystawiæ swoje zbiory na specjalnie przygotowanych stanowiskach.
Godziny otwarcia gie³dy: 8.00 - 14.00
Cena wykupu stanowiska: 6,00 z³
Ceny biletów wstêpu dla zwiedzaj±cych: 2,40 z³ /1,20 z³
Podczas gie³dy zostanie rozstrzygniêty konkurs na najcenniejsz± pami±tkê zwi±zan± z komunikacj± miejsk±.

Kontakt z Muzeum:tel. (42) 672-12-07, e-mail: [email protected]
3895 0

Bilety komunikacji miejskiej


Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej lub inne przedmioty - link w podpisie.
3604 3

Opakowania po czekoladach wymienie na bilety kom miejskiej


Opakowania do wymiany za bilety komunikacji miejskiej z Polski
https://photos.app.goo.gl/9D8u3Yd157gdLoRq2
3133 0

D³ugopisy i o³ówki na bilety komunikacji miejskiej


Wymienie taki zestaw dlugopisów i o³ówków na bilety komunikacji miejskiej
3031 0

[Offer] Bilety kominukacji miejskiej


Witam
mam do zaoferowania bilety jak na zdjêciu. W zamian chcia³bym pokemon tazo, Star Wars lub co¶ z W³adcy Pier¶cieni.
Pozdrawiam
Przemek
2854 2

Wymieniê bilety polskiej komunikacji miejskiej


Cze¶æ,

Chêtnie wymieniê siê biletami komunikacji miejskiej.
Wysy³am na razie kilka zdjêæ - reszta na priv.

Je¶li jeste¶ zainteresowany/a wymian±, proszê o maila z dubletami na [email protected]

Dublety znajdziecie tu: https://photos.app.goo.gl/Ru2ECaCGAFsy3Pz88
2821 1

[Offer] schematy komunikacji miejskiej - Pomorze i £ód¼


Mam na wymianê mapy - schematy komunikacji miejskiej/kolejowej z Pomorza i £odzi. Zdjêcia pogl±dowe w za³±czniku.

Wymieniê na bilety komunikacji miejskiej (polskie / zagraniczne) lub wisz±ce anio³y.

2275 0

[offer] Bilety komunikacji miejskiej Kalisz


Posiadam 14 ulgowych i 1 normalny, lecz ta ilo¶æ stale siê zwiêksza. Na zdjêciu przedstawione s± przyk³adowe bilety. Wymieniê za ró¼no¶ci z PRL-u.
1618 0

[Offer] Wymieniê pocztówki na bilety komunikacji miejskiej


Witam,
wymieniê pocztówki/widokówki na bilety komunikacji miejskiej.

Pocztówki, którymi dysponujê mo¿esz zobaczyæ tu
1609 1

[Offer] Zagraniczne bilety komunikacji miejskiej na wymianê


Pod tym linkiem znajdziecie moje zagraniczne bilety na wymianê: https://yadi.sk/d/CupCKjWwFaWdIQ
S± tam bilety komunikacji miejskiej. Je¶li kto¶ by³by zainteresowany biletami kolejowymi, proszê o wiadomo¶æ.
1543 1

Bilety komunikacji miejskiej na wymianê.


Cze¶æ. Chêtnie siê powymieniam na bilety komunikacji miejskiej.
Nie mam ich za wiele, ale mo¿e co¶ siê znajdzie.
Album znajduje siê tutaj:

Bilety na wymianê
https://yadi.sk/d/brLDgC2Wp90rpA

Pozdrawiam :)
1084 2

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne