Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » lat
Tematy oznaczone jako lat
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Puszki - piwo z lat 80. i 90.


Podczas porz±dkowania piwnicy znalaz³em kilkana¶cie puszek po piwie /w ró¿nym stanie/ z drugiej po³owy lat 80. i pocz±tku lat 90. Nie mam aparatu, wiêc skanowa³em (ciê¿ka sprawa ;-) ). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
PS. Ta wiêksza ze skanu Piwo2.jpg pochodzi z Ba³kanów i do tego z tego (2013) roku..
9496 3

NRD - etykiety piwne z lat 70.


Jak w temacie /po³owa lat 70. - oczywi¶cie ubieg³ego wieku:-)/. Poniewa¿ nazwa NRD ju¿ niektórym osobom nic nie mówi :-) , wiêc dopiszê ¿e to etykiety ze wschodnich landów Niemiec z lat 70. (oczywi¶cie ubieg³ego stulecia). Etykiety przywiezione przez kolegê z MOHP-u (M³odzie¿owy Ochotniczy Hufiec Pracy - czasami jedyna mo¿liwo¶æ wyjazdu zagranicznego do krajów demoludu) w NRD (pracowa³ w browarze); nie by³y nigdy naklejane na butelki.
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
7816 3

Naklejki z lat '90 - pro¶ba o identyfikacjê


Witam
Mam dosyæ sporo naklejek, które dosta³em w okolicach roku 1993. Kole¿anka nie mia³a co z nimi zrobic wiêc wspania³omy¶lnie mi je przekaza³a. Wtedy nie interesowa³o mnie z jakiej to jest serii czy kto w ogóle wyda³ te naklejki.
I tak przle¿a³y w szafie ponad 20 lat...
Mo¿e kto¶ kojarzy t± seriê? Przedstawia ró¿ne budowle i widoki z ca³ego ¶wiata. Niestety ty³ jest czysty - brak jakichkolwiek nadruków na papierze.
Najwy¿szy numer jaki posiadam to chyba 133. W razie czego mogê zrobiæ wiêcej zdjêæ.

Pozdrawiam i z góry dziêkujê za pomoc.
6553 6

[Offer] 72 Etykiety z Win z ca³ego ¶wiata z lat 50-90 !!!


Witam wymienie etykiety z Win z ca³ego ¶wiata z lat 50-90 nigdy nie naklejane fabrycznie nowe rarytas dla zbieracza wymienie za banknoty

5299 2

[Offer] Du¿e etykiety z lat sze¶ædziesi±tych


Wymieniê na bilety z imprez sportowych.
5296 1

Lotto od 18 lat


Rozumiem ¿e nie wolno nam paliæ i piæ bo to szkodzi zdrowiu ale w jaki sposób szkodzi hazard uzale¿nia? gry komputerowe te¿ uzale¿niaj± nie jeste¶my uprawnieni do wydawania pieniêdzy? a inne rzeczy mo¿emy kupowaæ wiêc dlaczego hazard jest dozwolony od 18 lat bo nigdzie nie moge znale¿æ odpowiedzi na to pytanie
no i zdrapek te¿ ju¿ nie moge kupowaæ. Nied³ugo to od lat 18 dozwolone bêd±: kupowanie w sklepach/supermarketach itp., oddychanie itd . Ja od 12 roku zycia kupowalem sobie coraz totka , i nie uwa¿am ze mnie to w jaki¶ sposób sprowadzi³o na z³± drogê.Ciekaw czy zabroni± loterii w szko³ach , na festynach . Nasi pos³owie nie maj± co robiæ, wziêli by siê za siebie, a nie wymy¶laæ idiotycznych zakazów. Zgodzê siê, ¿eby nie grali ma³oletni na automatach , ale kupon totolotka wys³aæ to ju¿ przesadzili, jeszcze trochê i m³odzie¿y nie bêdzie wolno kupiæ biletu na autobus. To ...
5266 7
5239 1

Gazetka/komiks BÊC! z lat 90


Szukam takiej gazetki dla dzieci z lat 90 o nazwie BÊC!
ka¿dy nr zawiera³ komiksy Krzy¶ i Bry¶, Ma³y Bury Mi¶.
Dodatkowo jakie¶ zagadki i ³amig³ówki, oraz pod koniec zawsze wiêksze opowiadanie dla dzieci. Jaka legenda, bajka itp.
Gazetka formatu A4, kolorowa, nie pamiêtam ile stron, ale w miarê cienka.
Kto¶ to posiada ?
tego nie ma nigdzie by kupiæ, a chêtnie przygarnê te gazetki.
Napewno dogadamy siê w kwestii wymiany.

link z neta.
wygl±da to tak:
https://i.imged.pl/zestaw-czasopism-bec-jak-nowe-2316054.jpg
4564 8

moneta 200 z³ XXX lat PRL


Szukam informacji na temat pewnego szczegó³u na monecie 200 z³ 'XXX lat PRL" z 1974 r. Otó¿ na awersie monety, u do³u, widaæ litery w u³o¿eniu: "J M -N".:

https://picasaweb.google.com/116960338124699655031/XxxlatPRL?authkey=Gv1sRgCPLxzrOx69TyJA#5965499273191988818

Mo¿e kto¶ z Was wie, o co chodzi³o autorowi;)
4507 1

[Offer] Winiety czasopism z lat 70. i 80.


Jak w temacie - winiety gazet z lat 70. i pocz±tku lat 80. (wiele z tych tytu³ów ju¿ nie istnieje). Zeskanowa³em kilkana¶cie tytu³ów (wiêkszo¶æ, oprócz wietnamskich, to gazety dostêpne w kioskach). dla zainteresowanych mogê zeskanowaæ resztê (¦wiat M³odych, Gazeta Zachodnia, Student, Gazeta Poznañska, Gazeta Robotnicza, Polityka, Echo Dnia, Sztandar M³odych, ¯o³nierz Wolno¶ci, Magazyn S³owo Ludu, S³owo Polskie, G³os Pracy, ¯ycie Czêstochowy, Trybuna Podoficera, imt ¦wiatowid, Gromada Rolnik Polski, G³os Robotniczy, Trybuna Odrzañska, Gazeta Bia³ostocka, Ziemia Kaliska, Walka M³odych, Wiadomo¶ci Skierniewickie, Gazeta Zachodnia, Trybuna Robotnicza, Zielony Sztandar, Film, Tydzieñ, Panorama Pó³nocy, Profile, Dziennik Ludowy, WTK, Szpilki, itd, ¯ycie i zdrowie, Plon, Rolnik Spó³dzielca, Fakty, Motor, Kulisy, Przekrój, Przyja¼ñ, ¯o³nierz Polski, Ch³opska Droga, Czas, Express Ilustrowany, Gospodyni, S³owo Powszechne, Agrochemia, Fakty wydarzenia, Przysposobienie Rolnicze, Dziennik Popularny, Relaks - dodatek do Kuriera Polskiego), Rodzina Wojskowa - dodatek do ¯o³nierza Ludu, Nike - dodatek literacki tygodnika ¯o³nierz Polski, Pi³ka No¿na :-) . Rozrywka, rosyjskie ...
4438 2

Orze³ek z munduru (oko³o 100 lat )


Siema, mam taki problem, znalaz³em ostatnio przy rozbieraniu pod³ogi starego orze³ka z munduru i z¿era mnie ciekawo¶æ z jakiego jest munduru, szuka³em dosyæ d³ugo ale poleg³em dlatego potrzebuje pomocy, orze³ek by³ w gruzie pod deskami w pod³odze, dom by³ budowany za niemca i ma oko³o 100 lat, niestety dok³adnej daty nie potrafiê podaæ poniewa¿ w piwnicy wisia³a instrukcja obs³ugi pieca chyba z 1914 albo 1916 natomiast w³a¶ciciel mieszkania w którym go znalaz³em mówi³ ¿e dom by³ budowany pomiêdzy I a II wojn±. Orze³ek nie ma korony wiêc raczej nikt nie rozbiera³ pod³ogi od tego czasu bo od d³u¿szego czasu nasz orze³ek ma ju¿ na g³owie koronê.

Bêdê wdziêczny za jak±kolwiek pomoc :)

4201 5

[Offer] Pocztówki zagraniczne kolorowe (od lat 60.)


Jak w temacie - kilkadziesi±t kolorowych zagranicznych pocztówek pocz±wszy od lat 60. ubieg³ego stulecia. Wiêkszo¶æ z krajów o¶ciennych, ale s± te¿ pojedyncze z Anglii, USA, Kanady, Indii, Grecji, Egiptu oraz kilka sztuk z W³och (a w zasadzie z Rzymu). Zamieniê (a jak¿e by inaczej) na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Bior±c jednak pod uwagê ilo¶æ odpowiedzi w tym dziale, nie liczê na zwalaj±ce z nóg zainteresowanie tematem :-) .
4060 4

[Want] Monety 2 z³ NG z lat 1999-2000


Jak wiadomo monety 2 z³ NG z lat 1999-2000 od Wilka do Grudniowy bunt robotniczy wystêpuj± w dwóch odmianach w zale¿no¶ci od tego w któr± stronê skierowany jest napis na rancie. Poszukujê nastêpuj±cych odmian tych monet:

1999

Wilki odmiana A
NATO odmiana B
Chopin odmiana B
Jan £aski odmiana B
W³adys³aw IV Waza odmiana B
Pa³ac Potockich w Radzyniu Podlaskim odmiana B

2000

1000-lecie zjazdu w Gnie¼nie odmiana B
Dudek odmiana B
Pa³ac w Wilanowie odmiana A
20 lat Solidarno¶ci odmiana A
Jan II Kazimierz odmiana A
Grudniowy bunt robotniczy odmiana A

w za³±czniku dwa rysunki przedstawiaj±ce obie odmiany. W zamian mogê zaproponowaæ monety, banknoty, znaczki, kapsle, bilety i wiele innych rzeczy.
4036 6
3967 1

[Offer] Naszywki harcerskie z lat 80.


Jak w temacie - kilkana¶cie naszywek o tematyce harcerskiej z lat 80. g³ownie z terenu b. województwa sieradzkiego. Odnalezione dzisiaj w piwnicy, dwie mog± ubyæ w ci±gu kilku dni (moja mocno zaleg³a wymiana). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
3778 6

[Offer] Karty Panini z ró¿nych lat + plansza


Witam, mam na wymianê karty panini z ró¿nych sezonów widoczne na zdjêciu. wymieniê na rzeczy zwi±zane z Dragon Ball i Pokemon3745 1

Bilety komunikacyjne Gdañsk wed³ug lat


Witam,
czy ma kto¶, albo wie gdzie mo¿na znale¼æ rozpiskê jakie bilety w jakich latach by³y aktualne w Gdañsku (rozpiska najlepiej ze zdjêciami biletów)?
Mam 280 biletów z Gdañska i nie mam pojêcia w jakich latach obowi±zywa³y.
Dziêkujê za pomoc.


P.S. Je¶li mieliby¶cie rozpiskê z innych miast - te¿ jestem zainteresowana.
3673 4

Wymiana, poszukujê polskich niekasowanych z ró¿nych lat


Jak w temacie. Oto co mam na wymianê:


https://goo.gl/photos/KXnqqrRS2VS6fYSA6

oraz kilka kart pocztowych:

https://goo.gl/photos/8ZihvybtwQiAid3x6

Pozdrawiam serdecznie,
K.S.
3592 1

[Offer] papierosy z poczatku lat 70-tych


Torba papierosów po dziadku. 2 rodzaje
3400 1

Mocne (paczka chyba z lat 50)


Witam mój pierwszy post na tym forum, otó¿ w moje rêce trafi³a ostatnio paczka po papierosach mocne trochê zdezelowana (jakie¶ napisy z ty³u i ¶lady jakiej¶ zaprawy, rozerwana z boku ale z tekturow± wk³adk±) z piecz±tk± D/13-51 (za³±czam fotki). Je¶li kto¶ co¶ wie na jej temat z chêci± czego¶ o niej siê dowiem. Bêdê wdziêczny za ka¿d± informacjê.
3352 0

Flakon z lat 60- tych


Flakon szklany, bezbarwny z metalow± nakrêtk± (wygl±da na mosi±dz). Jako uszczelka - drewno korkowe wewn±trz nakrêtki.
Butelka ma 104 mm wysoko¶ci, 53 mm szeroko¶ci i 18 mm grubo¶ci.
Nie posiada ¿adnych napisów ani naklejek.

Znalezione przy burzeniu sali wybudowanej w latach 60 - tych, wiêc mo¿liwe, ¿e flakon równie¿ jest z tego okresu, bo by³ na prowizorycznym, niskim strychu, który nie by³ przystosowany do chodzenia i przechowywania rzeczy.

Obstawiam perfumy lub wodê koloñsk±.

Co o tym s±dzicie? :-)
3319 0

Identyfikacja figurek z lat 90


Hej,
potrafi kto¶ zidentyfikowaæ te figurki ?
Zaznaczona w kó³ku.


Zielony i czarny z b³yskawicami na klacie.


Tyle sam wiem, ¿e s± z lat 90.
Mia³em wszystkie te z b³yskawicami - chyba by³ jeszcze czerwony , by³o ich 3 lub 4. mieli takie plastikowe jednokolorowe bronie które zapina³o siê takimi klamrami na nadgarstkach , by³y to tarcze, kusze lub co¶ na kszta³t laserowego dzia³a, mam je do dzi¶.

Natomiast ten z kó³ka to wariacja nt. power rangers.
Figurki designem je przypomina³y i kolorystycznie.
Ja mia³em 2. ¿óltego, którego w rozsypce mam do dzisiaj i chyba ró¿owego ale nie pamiêtam.
mia³y bronie w stylu maczuga, toporek i chyba ale tu nie jestem pewien pistolety.

Kto¶ wie co to s± za figurki by mo¿na by³o je wygooglowaæ ??
3310 0

Naklejki Panini z lat 2006-2016


Poszukujê naklejek Panini z ró¿nych edycji i ró¿nych lat.
FIFA World Cup Germany 2006: : 4, 5, 10, 14, 18, 26, 30, 31, 36, 38, 45, 49, 57, 63, 64, 65, 66, 73, 75, 76, 84, 85, 86, 88, 92, 94, 98, 99, 107, 110, 113, 122, 127, 128, 130, 131, 133, 144, 161, 162, 166, 171, 176, 184, 185, 193, 195, 197, 198, 202, 210, 211, 213, 215, 218, 224, 247, 251, 266, 271, 274, 276, 289, 293, 295, 296, 298, 299, 321, 323, 324, 327, 331, 334, 335, 366, 372, 375, 385, 389, 390, 396, 399, 407, 410, 411, 416, 422, 426, 430, 434, 436, 444, 452, 456, 457, 459, 462, 474, 480, 482, 483, 485, 486, 488, 491, 493, 507, 508, 514, 519, 526, 530, 532, 537, 545, 546, 560, 564, 570, 582, 583, 585.

Ekstraklasa 2012-2013: 10, 26, 27, 37, 41, ...
3295 0

[Offer] 105 monet 2 z³ NG z lat 2000-2011 (mennicze, w kapsl


Mam na wymianê poni¿sze monety 2 z³ NG.
S± to egzemplarze kolekcjonerskie, stan menniczy, trzymane od pocz±tku w kapslach.
Monety zachwycaj± wygl±dem, o czym mo¿na przekonaæ siê na za³±czonych zdjêciach.
Dodatkowo oferujê 2 monety sprzed epoki NG, komplet Kultowe Polskie Samochody oraz kilka dukatów okoliczno¶ciowych.

--- Czego szukam? Breloków z okresu PRL ---
Jestem otwarty na inne oferty.

Historyczne Miasta Polski - 32 sztuki KOMPLET

1991
200. rocznica Konstytucji 3 Maja (10000 z³)

1994
XVII Zimowe Igrzyska Olimpijskie Lillehammer (20000 z³)

2000
Grudniowy bunt robotniczy 1970 r.
Pa³ac w Wilanowie
Solidarno¶æ 1980-2000

2001
Henryk Wieniawski

2002
Jan Matejko
W³adys³aw Anders
Mistrzostwa ¶wiata w pi³ce no¿nej Korea-Japonia 2002
Stanis³aw II Mocny

2003
...
3253 1

[Offer] Tatry z ró¿nych lat


Najstarsza z roku 1948 (ta z lewej).
2878 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne