Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » ksiazki
Podobne tagi tematw
ksiazki

Tematy oznaczone jako ksiazki
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Ksi±¿ki


W tym temacie bêdê zamieszcza³ wszelk± makulaturê jak± posiadam na wymianê ;-)

01. Komiks MegaGiga Tom 11 Magia i Mieczem. W ¶rodku jest 10 opowie¶ci. 448 stron. - Wymieniono !!!
02. Gwiezdne Wojny - Uczeñ Jedi - Obroñcy umar³ych. 127 ston. - Wymieniono !!!
03. Katalog LEGO 2007 od zestawów dzieciêcych po zestawy Technic. 60 stron.
04. Dzieciê elfów. 32 strony. Ksi±¿eczka z ³adnymi obrazkami.
05. Liwia, Pawe³ i Stradivarius. 96 stron. Ksi±¿ka z obrazkami.
06. Biznes. 1 tom. Ksi±¿ka w twardej ok³adce. 304 strony.
07. Historia twojego ¿ycia. 8 nowel science fiction. ...
7915 2

[Want] Ksi±¿ki varsavianistyczne o Warszawie i dzielnicach


Poszukujê jakichkolwiek ksi±¿ek varsavianistycznych - o Warszawie i jej czê¶ciach tak jak Praga, Mokotów, ¯oliborz, Bielany etc. oraz o ich mieszkañcach.

Je¶li kto¶ posiada to niech nie ukrywa i proszê mi daæ znaæ a na pewno siê jako¶ dogadamy.

Albumy z fotografiami Warszawy te¿ mile widziane :-D

Zastrzegam ¿e ju¿ kilkana¶cie/kilkadziesi±t pozycji mam ale to kropla w morzu.
edit:. a oto te pozycje które ju¿ mam:
http://museum.web-album.org/album/41537,ksiazki-varsaviana

Ksi±¿ki Olgierda Budrewicza szczególnie mile widziane nawet je¶li nie s± o Warszawie...
7732 53

[Offer] ksi±¿ki - powie¶ci, poradniki, albumy i inne


mam wiele ksiazek do wymiany

Balzac - Ojciec Goriot (Pere Goriot)
Adolf Dygasiñski - Zaj±c
Czes³aw J. Centkiewicz - Czeluskin
Janusz Roszko i Stefan Bratkowski - Ostatki staropolskie
Yackta-Oya - Le¶ny goniec
Joseph Conrad - Korsarz
Henry James - Daisy Miller
Józef Stompor - Niewierna - opowie¶æ ³om¿yñska
Albin Kryñski - My¶liwskie opowie¶ci
Tadeusz £opalewski - Prawo przyja¼ni
Albin Siekierski - Odchodz±ce niepokoje
Leonid Sobolew - Dusza Morska
Lew To³stoj - Wojna i pokój t. II
H. Fast - Amerykanin
Czes³aw Michalski - Western i jego bohaterowie
Julita Mikulska - Inanna
Gustaw Morcinek - Po kamienistej drodze
Janina Macierzewska - Drogi wyciête mieczem
Robert Lewis Taylor - Podró¿ do Matecumbe
Lech Niekrasz - Zaczê³o siê w Oriente
Wies³aw Mirecki - Wozem Tespisa po obcych drogach
Nora ...
7621 11

23. Targi Ksi±¿ki Historycznej w Warszawie


Tegoroczne 23. Targi Ksi±¿ki Historycznej odbêd± siê w dniach 27-30 listopada 2014 r., po raz szósty w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie - Muzeum. Mo¿e kto¶ z forumowiczów siê wybiera? Wiktor Suworow, Stanis³awa Celiñska (bêdzie mia³a koncert), Barbara Wachowicz, Waldemar Kuczyñski, Chris Niedenthal, Wojciech Reszczyñski, Krzysztof Mroziewicz, Joanna Szczepkowska - autografami tych osób by³bym zainteresowany (gdyby kto¶ mia³ ochotê na co¶ z moich wystawionych rzeczy, a nie ma autografów na wymianê :-) ). Ponadto w sobotê 29 listopada oraz w niedzielê 30 listopada mo¿na bêdzie obejrzeæ pokazy grup rekonstrukcyjnych. Na stoisku Agencji Mienia Wojskowego bêdzie mo¿na nabyæ przedmioty zwi±zane z polsk± wojskowo¶ci± – np. he³my i berety, oryginalne wojskowe lampy naftowe czy zasobniki i ró¿nego rodzaju torby, kultowe pa³atki, wiatrówki wojsk l±dowych czy wojskowe koce. W sobotê 29 listopada mo¿na przyj¶æ i wymieniæ siê ksi±¿k± – nie tylko historyczn±. Szczegó³owe informacje: http://www.pwkh.pl/index.php?id_kat=1&id_p=16&id=214 .

PS. Na ...
6082 33

Zapalniczki za ksi±¿ki, widokówki lub p³yty


Zu¿yte zapalniczki gazowe - oko³o 500 sztuk - wymieniê na: ksi±¿ki Vernego, Mastertona, Forsythe'a, biblioteczkê "srebrnego kluczyka",
czyste - niezapisane - widokówki Wroc³awia,
p³yty cd i dvd, szklane pieski, okrêty i ¿aglowce w butelce lub wspó³czesne grosiki.
5776 11

Ksi±¿ki o historii II W¦


Wymieniê na klocki Lego, albo na co¶ innego
5536 0

Ksi±¿ki o tematyce stra¿ackiej.


Witam.
Mam kilka ksi±¿ek- poradników szkoleniowych o tematyce po¿arniczej.
- Dzia³ania ratownicze podczas katastrof budowlanych,
- Akcje ratownicze podczas katastrof budowlanych,
- Taktyka dzia³añ ratowniczych - ratownictwo kolejowe,
- ¦rodki ga¶nicze,
- Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i wybuchu oraz rozwoju po¿aru,
- Taktyka dzia³añ ratowniczo- ga¶niczych w budynkach wysokich i wysoko¶ciowych z wykorzystaniem ¶mig³owców.
- Taktyka dzia³añ ratowniczych- wypadki i katastrofy w transporcie lotniczym,
- Ratownicza hydraulika si³owa,
- ¦rodki ognioochronne,
- Podstawy taktyki gaszenia po¿arów,
Wymieniê je na naszywki i odznaki stra¿ackie (Polska).
Zainteresowanych proszê o info to pode¶lê fotki.
5380 1

[Offer] Ksi±¿ki ró¿ne


Na pocz±tek "Xenia Grey. Ksiê¿na Chicago" Bogus³awa Kaczyñskiego (w stanie idealnym). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
5344 15

Stare ksi±¿ki


Witam, kupi³em ostatnio na gie³dzie paczkê starych ksi±¿ek. Przedstawiaj± one jak±¶ warto¶æ, czy to zwyk³e starocie ? Seria "Wielka Bibljoteka" to rok 1930
http://przeklej.net/image_details/125042.html
http://przeklej.net/image_details/125044.html
4975 7

Ksi±¿ki z 1896 roku i 1898 roku


Witam

Chodzi mi o identyfikacje tych ksi±¿ek tzn. sam tytu³ czy tre¶æ jest mi znana, natomiast info odno¶nie nak³adu, pozosta³ych wydañ i autorów tych pozycji by³oby rewelacj± dla mnie. Friedrich Engels jest postaci± znan± hmmm drugi autor nie bardzo.
4222 1

Ksi±¿ki - II Wojna ¦wiatowa


Jak w tytule , ksi±¿ki o II Wojnie ¦wiatowej - dokumentalne , wspomnienia , beletrystyka. Zamieniê na znaczki lub widokówki , ewentualnie figurki z kinder niespodzianek.
Ksi±¿ki o tematyce wojennej.
4201 5

Ksi±¿ki Star Wars NA Wymiane


Witam,
mam nastêpuj±ce ksi±¿ki Star Wars na wymianê:

tom 1- Droga zag³ady
tom 2- Zasada dwóch
tom 3- Dynastia z³a
tom 6- Mroczne widmo

Ksi±¿ki w stanie idealnym, wymieniê za jakie¶ inne ksi±¿ki Star Wars b±d¼ komiksy z Gwiezdnych Wojen.
3997 1

[Offer] Ksi±¿ki, czasopisma zwi±zane z UFO


Witam serdecznie,

mam do zaoferowania ksi±¿eczki Fenomen numery od 1 do 4

Oto skany:

:: ::

Dwumiesiêcznik UFO numer 3 oraz 4

Oto skany:

:: ::

Ksi±¿ki:

Ksiêgi Tajemnic - Nieproszeni go¶cie z UFO - Nick Pope

UFO Kontakty

Oto skany:

:: ::

Chêtnie wymieniê na polskie karty telefoniczne magnetyczne i chipowe.

Pozdrawiam
Fonokartysta £ukasz
3904 2

[Offer] Ksi±¿ki, ksi±¿eczki, knigi etcetera


A wiêc, mam trochê ksi±¿ek na pozbycie. Le¿±, kurz± siê i tylko przeszkadzaj±. Zamieniê za naszywki, insygnia, odznaki lub ksi±¿ki:

- Jacek Wist - Pierwszy Kontrakt,
- Ozzy Osbourne - Ja, Ozzy,
- ksi±¿ki o tematyce falerystycznej.

Z czasem bêdê dopisywa³ resztê.

1. Historia, batalistyka etc.

:arrow: Melchior Wañkowicz - Bitwa o Monte Cassino, tomy II i III, reprint z 1989, wydanie II, Wydawnictwo MON. (obydwie posiadaj± dodatkowe mapki i ilustracje)
:arrow: Wrzesieñ 1939 w relacjach i wspomnieniach, 1989, wydanie I, wydawnictwo MON.

2. Fantasy, Horror, Sci-fi.

:arrow: A.B. Strugaccy - Piknik na skraju drogi, 2007, wydanie ?, Prószyñski i Ska (ok³adka z gry Stalker)
:arrow: £ukasz ¶migiel - Demony, 2008, wydanie I, RedHorse
:arrow: H.M. Morrow - Autostrada do piek³a, 1992, wydanie I, Phantom Press[br ...
3706 6

Ksi±¿ki,czasopisma,artyku³y itp.- HISTORIA POLSKI


Tak jak w temacie, interesuj± mnie ksi±¿ki,czasopisma artyku³y i wzmianki z gazet dotycz±ce historii Polski,sylwetek wielkich Polaków itp.
3433 2

Ksi±¿ki do wymiany Alistaira McLeana.


Witam. Posiadam do wymiany 3 ksi±¿ki Alistaira McLeana:
- " Tylko dla or³ów"
- "Dzia³a Nawarony"
- "Komandosi z Nawarony".
Chêtnie pozyskam za nie monety 2 GN lub odznaki klubów pi³karskich .
Zapraszam do wymiany.
3409 4

[Offer] Ksi±¿ki o tematyce wojennej, wspomnienia.


Na wymianê oferujê nastêpuj±ce tytu³y :
Stan oferowanych ksi±¿ek oceniam na praktycznie idealny. Interesuj± mnie ksi±¿ki wojenne. Najlepiej wspomnienia dotycz±ce II Wojny ¦wiatowej, ale nie tylko.
3355 0
3313 2

Ksi±¿ki i czasopisma film pol, czes, niem, ros z lat 70-90


Witam

Mam na zbyciu ksi±¿ki o tematyce filmowej - polskie i rosyjskie, pojedyñcze w innych jêzykach.

Du¿± ilo¶æ czasopism filmowych:
polskich - Film, Ekran, Filmowy Serwis Prasowy, Cinema Press Video, Kino
czeskich: Kino
niemieckich: Filmspiegel

Prawie wszystkie pochodz± z lat 70-90.

Stan bardzo dobry i dobry.
3298 6

[Want] Poszukujê ksi±¿ki!


Witam, poszukujê ksi±¿ki "Chyliñska o sobie samej" autor: Marta Szelichowska - Kaziniewicz rok 1998

Posiadam na wymianê duuuuu¿o pocztówek Polska i Zagranica!

Je¿eli kto¶ posiada tê ksi±¿kê proszê o wiadomo¶æ - na pewno siê jako¶ dogadamy! :mrgreen:
3271 0

Ksi±¿ki i przeprowadzka


Mo¿ecie sobie wyobraziæ jak wygl±da przeprowadzka biblioteki do nowego budynku? Zw³aszcza, gdy trzeba z piêciu bibliotek zrobiæ jedn±? Na pewno nie umiecie sobie tego wyobraziæ :) Panom od przeprowadzek ksiazki ju¿ siê ¶ni± po nocy :)
Zapraszam do obejrzenia zdjêæ z przeprowadzki Biblioteki Politechniki Bia³ostockiej. Zacz±³ siê czwarty tydzieñ przeprowadzki, a przed nami jeszcze co najmniej 2 miesi±ce.... dodam ¿e trzeba przenie¶c 236 tysiêcy ksi±¿ek znajduj±cych siê w 5 budynkach i po³aczyæ w jeden zbiór... o czasopismach nie wspomnê :)

https://picasaweb.google.com/101559049645011654237/Przeprowadzka#
3190 6

[Offer] Dwie ksi±¿ki o polskim uzbrojeniu z 1939 r


Oferujê na wymianê 2 ksi±¿ki o polskich dzia³ach.Stan bardzo dobry bo by³y nie dawno kupione.
Je¶li kto¶ jest zainteresowany to proszê pisaæ na priv.

https://goo.gl/photos/ea3gXGz18sth5H6b7
3079 0

[Offer] Ksi±¿ki o tematyce sportowej


Witam, mam kilka ksi±¿ek o tematyce sportowej.
Te ksi±¿ki to:
- Real Madryt. Królewska historia najbardziej utytu³owanego klubu ¶wiata - Phil Ball
- W cieniu ¦l±ska - Micha³ Wyrwa
- Mourinho vs. Guardiola
- Neymar. Nadzieja Brazylii, przysz³o¶æ Barcelony
- 14 minut. Historia legendarnego biegacza i trenera
- Ultramaratoñczyk. Poza granicami wytrzyma³o¶ci
- Barça. Za kulisami najlepszej dru¿yny ¶wiata
- Barca moim ¿yciem
- Messi. Historia ch³opca. który sta³ siê legend±

Zainteresowanych proszê o kontakt. Mogê wtedy wys³aæ zdjêcia ksi±¿ek.
2890 0

[Want] Przygarnê ksi±¿ki Terry'ego Pratchetta.


Co prawda przeczyta³em je wszystkie, a niektóre po dwa razy, ale zawsze to lepiej mieæ swoje do wgl±du w ka¿dej chwili ni¿ biec do biblioteki i dowiedzieæ siê, ¿e akurat wypo¿yczona. ;)
Najchêtniej te ze ¦wiata Dysku i najchêtniej po polsku, ale mile widziane bêd± równie¿ wydania obcojêzyczne.
2806 0
2695 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne