Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » kolekcjonerskie
Podobne tagi tematw
kolekcjonerskie

Tematy oznaczone jako kolekcjonerskie
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Humor i ciekawostki kolekcjonerskie :-)


Uwa¿am, ¿e do zbieractwa/kolekcjonerstwa nale¿y podchodziæ powa¿nie ale z humorem :-)
Proponujê wiêc aby po¶miaæ siê trochê - kawa³y s± zawsze przejaskrawieniem, ale najczê¶ciej zawieraj± ziarnko prawdy...
My¶lê, ¿e nikt z Kolekcjonerów nie obrazi siê je¶li trafi siê tu kawa³ o jego Pasji :-)


Zbieracz zegarów pokazuje przyjacielowi swoj± kolekcjê:
- To s± zegary s³oneczne, te pokazuj± czas zachodnioeuropejski, te wydzwaniaj± kuranty...
- No, a je¶li chcesz wiedzieæ, która jest teraz godzina?
- To wychodzê i pytam s±siadów.
74038 983

Ciekawe wymiany i zdobycze kolekcjonerskie


(Niestety) najczê¶ciej zapadaj± w pamiêæ sytuacje trudne, smutne. Czêsto s± to pierdo³y, które urastaj± do rangi prawie tragedii. Mam swoj± teoriê dla czego tak jest.
Drobne rado¶ci ciesz± (chyba w szczególno¶ci nas Polaków) tylko przez chwilê i odchodz± w niepamiêæ.
Podzielmy siê mo¿e wymianami, które w jaki¶ sposób by³y ciekawe.
My¶lê tu raczej o pozytywnych i nietypowych wymianach, a nie tych, które warto opisaæ w "Nierzetelni kolekcjonerzy". Piszcie o wymianach (nawet drobnych), które zapad³y Wam w pamiêci.
7225 67

Targi kolekcjonerskie w Grudzi±dzu


W ka¿d±, trzeci± sobotê miesi±ca w Grudzi±dzu, w budynku MDK-u przy ul. Che³miñskiej (obok kina Helios) odbywaj± siê targi kolekcjonerskie.

Na tych targach mo¿na zakupiæ wiele wspania³ych rzeczy:
numizmaty, filatelia, odznaczenia i piny, karty telefoniczne, rozmaite ksi±zki i starocie ;]


Serdecznie zapraszam ;]
5008 0

Ogólnopolskie Targi Kolekcjonerskie w £odzi


W dniach 7-8 luty odbêd± siê po raz kolejny Ogólnopolskie Targi kolekcjonerskie. Serdecznie zapraszam Hala Sportowa ul. Ks Skorupki, gdyby kto¶ mia³ k³opot z dojazdem s³u¿ê pomoc± na maila [email protected]
4954 3

Pu³awskie Targi Kolekcjonerskie 20 maja 2012


Bêd±c wczoraj w Pu³awach zauwa¿y³em plakat o reaktywowaniu Pu³awskich Targów Kolekcjonerskich. Najbli¿sze odbêd± siê w dniu 20 maja 2012 r.
Wiêcej informacji:

http://www.pok.cad.pl/2012/kolekcjonerzy_2.html
4906 1

Ciekawostki kolekcjonerskie


Znalaz³em parê ciekawostek na kilku stronach internetowych, pozwolê sobie przytoczyæ kilkana¶cie przyk³adów:

Monety:
Najwiêksza moneta ¶wiata
Poprzedniym rekordzist± by³ Kanadyjski z³oty li¶æ klonu
Srebrny 1 $ z 1794 roku - Najdro¿sza moneta

Znaczki:
Treskilling Yellow - Najdro¿szy znaczek pocztowy

Banknoty:
100 trylionów pengõ - Najwiêkszy nomina³ banknotu
Najmniejszy banknot ¶wiata
Plastikowy banknot o najwy¿szym nominale
Richard Lobo - Posiada najwiêksz± kolekcjê banknotów
Zdjêcia kolekcji jego banknotów

Richard T. Porter - Najwiêksza kolekcja termometrów
Jean-Guy Laquerre - Najwiêksza kolekcja przedmiotów zwi±zanych ze ¦wiêtym Miko³ajem
Najwiêksza kolekcja zegarków
Najwiêksza kolekcja bobrów
Rekordowa kolekcja flamingów
Rekordowa kolekcja komiksów
Najwiêksza kolekcja gum do ¿ucia
Najwiêksza kolekcja ¶winek
Najwiêksza ...
4846 3

Z³ote my¶li kolekcjonerskie i hobbystyczne


:: Takie pere³ki trzeba wy³awiaæ i z³otymi literkami wpisywaæ do ksiêgi forumowej z ciekawymi cytatami.
(...)
Musimy zacz±æ kolekcjonowaæ m±dre sformu³owania na temat kolekcjonerstwa. ::
Masz racjê Dominiku - to do dzie³a :-)

"Ja osobi¶cie nie negujê zbierania jakichkolwiek koszulek. Je¶li kto¶ twierdzi, ¿e zbieranie tylko match worn ma sens, to ok. W koñcu to jego kolekcja. W kolekcjonowaniu ogromnym plusem jest to, ¿e to ka¿dy z nas wyznacza sobie swoje zasady kolekcjonowania, swoje tempo i nie ma tu ¿adnych odgórnych wymagañ czy kontroli."
Tianse
4351 28

Targi Kolekcjonerskie w Poznaniu


Targi kolekcjonerskie w Poznaniu w dwóch turach:
11-12 czerwca 2016
10-11 wrze¶nia 2016

Pierwszy termin przegapi³em (nic o tym nie wiedzia³em), ale na drug± turê zamierzam pój¶æ.

Czy by³ kto¶ na pierwszej turze lub na podobnej imprezie gdzie¶ indziej?
Na czym to polega? Jak siê przygotowaæ? :-)
4207 12

[Offer] Karty kolekcjonerskie PANINI - Kapitan Ameryka: CW


:: ::

Poszukuje ok. 40 kart do pe³nej kolekcji. Je¶li kto¶ równie¿ zbiera powy¿sze karty, mogê zaoferowaæ takie o to powtórki:

3, 5, 6, 14, 23, 27, 29, 33, 35, 36, 40, 42, 44, 53, 59, 60, 63, 70, 75, 83, 93, 102, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 122, 123, 128, 129, 140, 142

Karty s± w perfekcyjnym stanie, wiêc równie¿ takich oczekuje. Wymieniam tylko na inne, brakuj±ce karty. Je¶li masz jakie¶ powtórki, a potrzebujesz co¶ z powy¿szych, to poni¿ej wypisz co masz.
3934 2

Unikatowe szaliki kolekcjonerskie


[mod]Wyprzedajê unikatowe szaliki kolekcjonerskie.

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4653895[/mod]

Mod edit.
3427 1

Karty Telefoniczne TP polskie kolekcjonerskie 78 sztuk


Hej, mam do zaoferowania zestaw 78 kart telefonicznych TP, przeró¿ne. Robi±c porz±dek na strychu znalaz³em je i stwierdzi³em, ¿e zamiast je wyrzucaæ mog± siê one komu¶ przydaæ. Poni¿ej zdjêcia wiêkszo¶ci kart,

Je¶li jest kto¶ zainteresowany, mogê zrobiæ dok³adniejsze zdjêcie wszystkich kart.
2974 0

[Want] Naklejki oraz albumy kolekcjonerskie ze Spider-manem


Witam,
Poszukujê wszelkich albumów kolekcjonerskich z naklejkami (Panini, Merlin Collectors) b±d¼ inne, chêtnie nabêdê pe³ne b±d¼ niepe³ne kolekcje.
Poszukujê tak¿e 3 naklejek do Albumu Panini "Spider Sense Spider-man", s± to numery 72, 84, 87. Na wymianê mam mnóstwo (ponad 250) powtórzonych naklejek do tego albumu. Zapraszam do korespondencji oraz do dyskusji :)
2833 0

[Offer] Pocztówki kolekcjonerskie i o kolekcjonerach


Najwy¿szy stopieñ wyrafinowania kolekcjonerskiego - kolekcjonowaæ rzeczy o kolekcjonerach i kolekcjonerstwie. Jak w temacie - trzy takie pocztówki. Te dwie prawie identyczne przedstawiaj± dwie ró¿ne osoby, o tym nazwisku, ale ró¿nej p³ci :-) . Jedna zbiera pocztówki Ojcowa i Jury Krakowsko-Czêstochowskiej (niektórzy mówi± o Jurze Krakowsko-Czêstochowsko-Wieluñskiej :-) ), drugi - "wszystkie pocztówki od prehistorii do wspó³czesno¶ci". Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice. Oczywi¶cie mile bardzo widziane autografy.
2461 0

Moje reminiscencje kolekcjonerskie ze Lwowa


W ub. tygodniu mia³em okazjê przez 7 dni przebywaæ we Lwowie. Przez ten okres m.in buszowa³em po pchlich targach,gdzie wyszukiwa³em pere³ek kolekcjonerskich. O wra¿eniach napiszê parê s³ów.
Ma³a uwaga; Naczyta³em siê na ró¿nych forach,gdzie skar¿± siê ludzie ,¿e we Lwowie nie mogli siê dogadaæ,¿e nikt tam nie zna angielskiego itp. Tacy ludzie chc± siê dowarto¶ciowaæ,bo prawie wszyscy rozmawiaj± po Polsku,nawet ludzie m³odzi a rozumiej± wszyscy.
Oto mój przegl±d kilku profili kolekcji.
AUTOGRAFY;
moja dziedzina. Zale¿a³o mi ¿eby odnale¿æ stare ¶wiadectwa politechniki lwowskiej,indeksy itp.Widzia³em kiedy¶,¿e sk³adali na nich podpisy m.in Stefan Banach,Ignacy Mo¶cicki. Niestaety pan mia³ tylko ¶wiadectwa gimnazjalne a podpisy na nich umieszczone niewiele mi mówi³y. Mia³ natomiast b. ciekawy elementarz z pocz±tku wieku i gdyby nie ubytki kupi³ bym bez wahania.
Chcia³em skorzystaæ z okazji i zdobyæ podpis drugiego sekretarza JP2 arc. M.Mokrzyckiego. Poszed³em sobie na msze polsk± do katedry, równie¿ by porozmawiaæ ...
2407 4
1360 0

Banknoty kolekcjonerskie 0 Euro


Banknoty kolekcjonerskie 0 euro ?

Kiedy to us³ysza³em, sam w pierwszej chwili wy¶mia³em ten projekt, ale kiedy wzi±³em we Francji ten banknot do rêki (za ¶mieszne 2 euro z automatu przy Pont d’Avignon) powiedzia³em wow… zazwyczaj zbiera³em ró¿ne pami±tki typu magnesik, jakie¶ szklanki z Turcji czy inne pierdó³ki, które niejednokrotnie by³y dro¿sze od tego banknotu. I zaczê³o siê.

Wtedy do³±czy³em do najwiêkszej obecnie w Polsce grupy i jednej z najwiêkszych w Europie o tematyce ZERO EURO na portalu spo³eczno¶ciowym - facebook.com/groups/0eurobanknotypolska - do której serdecznie zapraszam.

Nigdy nie kolekcjonowa³em ¿adnych numizmatów, czy banknotów, jednak 0 euro to ca³kiem co¶ nowego. Pami±tka, która zrobi³a siê dla mnie wielk± kolekcj±.

Co to jest 0 Euro?

Jest to po prostu souvenir. Co ciekawe banknot 0 euro Warszawa w dniu emisji kosztowa³ 20 z³ (w 2019 r.) ...
448 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne