Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » kolekcjonerow
Podobne tagi tematw
kolekcjonerow, dla kolekcjonerow, kolekcjonerow.

Tematy oznaczone jako kolekcjonerow
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych w Warszawie


Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych w Warszawie odbêdzie siê 27 listopada jak co kwarta³ w Muzeum Sportu i Turystyki.
W tym roku ju¿ po raz ostatni.

Wiêcej informacji:
http://www.muzeumsportu.waw.pl/wystawy-i-wydarzenia/imprezy/113-gielda-kolekcjonerow-pamiatek-sportowych

E-mail do Dzia³ Edukacji i Promocji MSiT:
[email protected]


Czy kto¶ bêdzie z forumowiczów? :)
13588 69

Przypinka z nadrukiem Forum Kolekcjonerów


Przepraszam za jako¶æ zdjêcia. Dla chêtnych moge wys³aæ. Prosze o adres kontaktowy.
Dla osób z którymi siê wymnieniam od³o¿y³em po jednej sztuce i przy najbli¿szej wymianie wy¶lê. Uwa¿am ¿e przyda siê jako znak rozpoznawczy na ró¿nych imprezach typu ;
targi, gie³dy, zloty, wystawy itp. Pozdrawiam serdecznie.
13168 49

Forum dla kolekcjonerów monet i banknotów


Mo¿e czê¶æ z Was zna³o forum numizmatyczne "monety.pl". Forum przesta³o istnieæ, ale na szczê¶cie reaktywowano je pod nowym adresem:

www.monetyforum.pl

Je¶li kto¶ rejestrowa³ siê na poprzednim forum "monety.pl", to nale¿y zarejestrowaæ siê od nowa.
Nie zachowano poprzednich u¿ytkowników.
8806 0

XVII ¦l±ska Gie³da Kolekcjonerów- 04 X 2015


Jak w temacie. Wybiera siê kto¶? Ja bêdê.

http://www.sgk.ztw.pl/
7168 39

I Gie³da Kolekcjonerów w Ostro³êce


Witam wszystkich :-)

Po rozmowie z Domimuseums (i z Jego b³ogos³awieñstwem) pozwolê sobie zaprosiæ wszystkich Braci i Siostry W Kolekcjonerstwie na I Gie³dê Kolekcjonerów w Ostro³êce, organizowan± przez Ostro³êcki Klub Kolekcjonerów "Unikat" i Galeriê Bursztynow±.
Nasz Klub istnieje ju¿ ponad 30 lat i mam regularne gie³dy (w ka¿d± I i III nd miesi±ca) w innym miejscu, ale postanowili¶my ruszyæ z czym¶ nowym. Planujemy organizowaæ gie³dê w Galerii 2 razy w roku i mo¿e uda siê j± kiedy¶ tak rozwin±æ, ¿e bêdziemy mogli bez ¿adnej przesady dodaæ do nazwy s³owo: ogólnopolska :-D

Zatem, mimo ¿e regulamin jeszcze nie pojawi³ siê na naszej stronie czy fb (znajdzie siê tam zapewne jutro) zachêcam Was wszystkich do przyjazdu na kurpiowszczyznê. Darmowe miejsca na gie³dzie, darmowy wstêp, darmowy parking - czego chcieæ wiêcej? ;-)

Pozdrawiam
CUJO

6172 51

Pro¶ba do kolekcjonerów


Wiem, ¿e wszyscy kolekcjonerzy to pozytywnie zakrêceni ludzie ;-) , wiêc mam nadziejê, ze wspomo¿ecie kolekcjonera z Krakowa, zw³aszcza, ¿e powiêksza on swoj± kolekcjê tylko w specjalnych okoliczno¶ciach.
Jest to Tomasz z Krakowa, który kolekcjonuje ulotki wyborcze. Sama mu wysy³a³am ulotki po porzednich wyborach, a teraz czas ¿niw, wiêc mo¿e przy³±czycie siê do powiêkszania jego kolekcji? Tomasz jest historykiem, który planuje napisanie ksi±¿ki i ulotki s± materia³em do tej ksi±¿ki :-)
Lojalnie uprzedzam, ¿e to moja osobista akcja - Tomasz nie bêdzie siê z nikim na nic wymienia³, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Je¿eli kto¶ by³by chêtny gratisowo wys³ac Tomkowi ulotki wyborcze z w³asnego miasta - s³u¿ê namiarem na Tomka. Ewentualnie mo¿na przysy³ac do mnie.
Mam nadziejê, ¿e nie naruszam regulaminu forum -
KOLEKCJONERZY £¡CZCIE SIÊ :-) :-)

Poni¿ej w za³±czniku tekst o kolekcjonerze ulotek
6115 14

Albumy dla kolekcjonerów


W 2015 uda³o mi siê wydaæ nowy album nawi±zuj±cy do serii Albumy dla kolekcjonerów . Tytu³ albumu to Historia lokomotywy: Parowozy.
Tym razem (grudzieñ 2016) uda³o siê utworzyæ kolejny album, Historia polskich gier komputerowych XX w.
Mam nadziejê, ¿e rok 2017 przyniesie kolejny numer.
5623 23

Spotakania kolekcjonerów z Krakowa w Krakowie.....


Je¿eli kto¶ ma jaki¶ pomys³, jak gdzie z kim,zapraszam. Proszê pisaæ co macie, na co chcecie wymieniæ, gdzie mo¿na was zastaæ, wszytsko co konieczne, aby zorganizowaæ wymienê, niekoniecznie ze mn±... ja zak³adam tylko ten temat
Zapraszam
Pozdr, maryk
5617 6

Zaproszenie Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych


Zaproszenie

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych odbêdzie siê 15 listopada 2008 r. na terenie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ul. Wybrze¿e Gdyñskie 4.
Gie³da czynna w godzinach 9.00 - 14.00.
Op³ata za stolik: 10 z³, wstêp 2 z³.

Informacji dodatkowych udziela
Dzia³ Naukowo-O¶wiatowy Muzeum Sportu i Turystyki
tel. 022 560 37 86
e-mail: [email protected]

link:http://www.muzeumsportu.waw.pl/pl/wystawy-imprezy/imprezy/gieldy.html
5527 0

Strona dla kolekcjonerów naklejek PANINI


Witam wszystkich kolekcjonerów naklejek Panini.
Je¶li chcesz mieæ ³atwiejszy kontakt z kolekcjonerami to koniecznie zapraszam Ciebie tutaj => www.panini.ugu.pl
Znajdziesz tam najpopularniejsze serie naklejek Panini :-)
Je¶li jakiej¶ tam brakuje, to daj znaæ. Znajdê woln± chwilê to dodam j± na stronkê :-)
W tej chwili znajduje siê na niej ponad 40 ró¿nych serii i wci±¿ przybywa tam nowych :-)
5368 3

VIII Ogólnopolski Zjazd Kolekcjonerów Biletów KM


4.04.2009r.

£ód¼
Muzeum M.P.K.
uL. Wierzbowa 51
godz. 8.00 - 14.00

kto¶ z forumowiczów siê wybiera?
5323 2

Zjazd kolekcjonerów biletów Kraków 19 listopad 2011


jak w temacie. Zauwa¿y³em to na stronie u¿ytkownika M³odi (tickets.cba.pl)
Chcia³bym o potwierdzenie tej informacji.
A swoj± drog±; jedziecie? :)
5254 4

Dla kolekcjonerów polskich biletów komunikacji miejskiej


Artyku³ po¶wiêcony kolekcjonowaniu biletów komunikacji miejskiej zamieszczony w sierpniowym numerze (rok 1989) "Relaks i Kolekcjoner Polski". Zawiera kilka informacji pomocnych w identyfikacji biletów sprzed 1989 roku (ceny, nadruki).
5179 1

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych w Krakowie


Juz jutro tj 08-12-2012

GIE£DA W KRAKOWIE Z NOW¡ LOKALIZACJ¡ !!!
Polski Klub Kolekcjonerów Sportowych informuje ¿e najbli¿sza gie³da w Krakowie, 8 grudnia 2012 r. odbêdzie siê w restauracji "TAJEMNICZY OGRÓD" mieszcz±cej siê przy Placu Nowym 9. Dojazd z przystanku Dworzec G³ówny Tunel tramwajem linii "50" (w kierunku os. Kurdwanów 6 przystanków) oraz z przystanku Dworzec Galeria Krakowska tramwajem linii "3" i "19" (w kierunku os. Kurdwanów i Bie¿anów Nowy 3 przystanki).
Wysiadaæ na przystanku "Miodowa".
Gie³da odbêdzie siê w godz. 9.00 - 14.00.
5161 0

Pytanie do kolekcjonerów pami±tek sportowych.


Ile jest warty "Informator Kibica" zespo³u siatkarskiego Indykpol AZS UWM Olsztyn z w³asnorêcznymi autografami wszystkich zawodników i czê¶ci sztabu szkoleniowo-medycznego?

Proszê nie pisaæ spawd¼ sobie na allegro, bo ju¿ to zrobi³em.

Pozdrawiam
5077 0

Ilosc kolekcjonerow


Witam wszystkich,
czy znacie zrodlo na temat ilosci numizmatykow/kolekcjonerów na rynku polskim....? najlepiej w ciagu ostatnich kilku lat, by zobaczyæ tendencje (wzrostowe, spadkowe), czy kto¶ prowadzi takie analizy....?

oraz podzia³ numizmatyków ze wzglêdu na zainteresowanie monetami tzn. np. jak± czê¶c ca³o¶ci stanowi± np. monety staro¿ytne, ¶rednioweiczne, XIXw., z XXw z podzia³em na z³otówki, marki, dolary, euro, poza europejskie. Albo jakiekolwiek podzia³y.

Piszê w³a¶nie pracê magistersk± na ten temat i powy¿sze dane s± mi potrzebne. Mile widziane dane poparte bibliografi±, ale równie¿ niepotwierdzone dane (ale w miarê realistyczne) by mnie zadowoli³y.

Pozdrawiam
£ukasz [mod]Przeniesiony z dzia³u "Monety"[/mod]
5062 6

Pytanie do kolekcjonerów d³ugopisów


Mam do Was nastêpuj±ce pytanie - czy ma to znaczenie kolekcjonerskie, ¿e d³ugopisy s± wypisane?
Z góry dziêki za odpowiedzi, pozdrawiam :-) .
5047 4

¦l±ska Gie³da Kolekcjonerów 3 pa¼dziernik 2010r.


czy kto¶ siê wybiera do spodka w niedzielê?
4960 0

Gie³da/Zlot kolekcjonerów autografów a Katowicach


Witam chcia³bym siê zapytaæ czy w Katowicach odbywa siê jaka¶ Gie³da/Zlot kolekcjonerów autografów?
4786 0

XVI ¦l±ska Gie³da Kolekcjonerów - Katowice, 05.10.2014


Witam

Jak co roku w pierwszy weekend pa¼dziernika organizowana bêdzie gie³da kolekcjonerów w katowickim "Spodku".
Czy kto¶ siê wybiera?
Mo¿na by³oby siê umówiæ w jakim¶ konkretnym miejscu, o konkretnej godzinie - i powymieniaæ.
Bardzo proszê o info wszystkich którzy rozwa¿aj± swój udzia³ w tej imprezie.

Pozdrawiam,
S³awek
4735 4

Strony dla kolekcjonerów różnych Tazo


Tazomania Polska strona, bardzo przydatna m.in. dla kolekcjonerów Tazo Pokemon, ale brakuje w niej najnowszych serii

Spakatak - międzynarodowe tazo

The Ultimate Tazo Żetony są tutaj mniej sprawnie uporządkowane, ale posiada dużo "perełek".
4612 1

XI Ogólnopolskie ¦wiêto Kolekcjonerów w Kro¶niewicach


W Kro¶niewicach w najbli¿sz± niedzielê,
odbêdzie siê jedna z bardziej popularnych gie³d kolekcjonerskich
- zwana "Na skrzy¿owaniu".

http://www.muzeumkrosniewice.pl/

Czy kto¶ z £odzi wybiera siê na tê gie³dê ?
Razem by³o by ra¼niej i taniej, jad±c jednym samochodem.
Zainteresowanych proszê o kontakt : [email protected]
Pozdrawiam - Andrzej.
4597 1

Zlot kolekcjonerów biletów, 23.11.2013 Wroc³aw


Informacja na razie bardzo wstêpna, ale istnieje szansa, ¿e 23 listopada roku bie¿±cego we Wroc³awiu odbêdzie siê coroczny, zimowy zlot kolekcjonerów biletów (kto z "bileciarzy" je¼dzi, wie o co chodzi ;-) )
Co do dok³adnego miejsca zlotu dam jeszcze znaæ. Natomiast data pozostanie niezmieniona, dlatego mo¿ecie sobie j± wstêpnie rezerwowaæ w kalendarzu.
Oczywi¶cie przewidujemy wydanie okoliczno¶ciowych biletów, a patronat nad zlotem obejmie e-biletowo.pl i byæ mo¿e jeszcze jedna instytucja, ale to na razie tajemnica ;)

Wszystkich serdecznie zapraszam!
4123 6

Konkurs dla Kolekcjonerów PSP do wygrania


Witajcie w konkursie dos³ownie co trzeba zrobiæ to opisaæ swoj± kolekcjê zrobiæ zdjêcie kolekcji itp.

Link konkursowy

www.mzsmycze.pl.tl i wybraæ w zak³adkê konkurs
4084 7

Forum dla kolekcjonerów biletów Reprezentacji


Zapraszam serdecznie na moje forum:


http://bilety-reprezentacji.pl/

jest to nowe forum ale my¶lê ¿e tematyka ciekawa i ka¿dego zainteresujê


JESZCZE RAZ ZAPRASZAM
4072 5

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne