Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » kolekcjoner
Podobne tagi tematw
kolekcjoner, kolekcjoner.

Tematy oznaczone jako kolekcjoner
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Gazetka "Kolekcjoner"


– – –
47017 3

Gazetka Kolekcjoner


Witam,
co siê sta³o z gazetka kolekcjoner - nie ma nowych numerów ?
5395 29

kskvip9 - Uwaga nieuczciwy kolekcjoner


Witam ponownie, wiêc sprawa siê wyja¶nia³a na Poczcie Polskiej i siê wyja¶ni³a.
Pomimo literówki jak± zrobi³em w adresie paczka dosz³a do adresata, na co mam potwierdzenie Poczty Polskiej. A wiêc:
U¿ytkownik kskvip lub jego drugi nick na tym forum kskvip9 jest zwyk³ym naci±gaczem,
gdy¿ napisa³ do mnie ¿e jest zainteresowany wymian± kart telefonicznych na miniaturkê alkoholu.
Przysta³em na wymianê, gdy¿ karty s± mi zbêdne, a zbieram miniaturki alkoholi.
Po uzgodnieniu szczegó³ów , wys³a³em paczkê, na co mam dowód, i do tej pory nic nie otrzyma³em.
W zwi±zku z tym ostrzegam innych u¿ytkowników niniejszego forum, i podajê dane tego cz³owieka,
niepe³ne oczywi¶cie, na wypadek gdyby w/w u¿ytkownik wpad³ na ¶wietny pomys³ co by mnie oskar¿yæ o handel jego danymi.
Co nastêpuje:
KRZYSZTOF BOCIAN
ul. SK£ODOWSKIEJ 96/...
59-... LUB....N
[email protected]

nick - ...
4366 4

Gazetka Kolekcjoner nr 17 - plan


Hej,

prace nad numerem 16 dobiegaj± koñca i numer powinien siê ukazaæ do koñca listopada 2014.
W zwi±zku z tym otwieram w±tek dla numeru 17 - na razie zbieramy chêtnych.
Tym razem planowany numer bêdzie krótszy - tak aby zmie¶ci³ siê np. w ok 20 stronach.

Je¶li kto¶ bêdzie mia³ uwagi dot. numeru 16 to pro¶ba o podes³anie - postaramy siê je zaadresowaæ w numerze 17.

Poni¿ej aktualny stan prac:

::
Nr | Zadanie | Osoba | Na kogo czeka? | Status | Zakoñczone | Termin |
1 | Szablon numeru 2015-01 | oen | oen | czeka na numer 16 | | |
2 | Uwagi dot numeru 2014-03 | oen | Wszyscy | czeka na dostarczenie | | |
3 | S³owo od redakcji | oen ...
3853 25

Gazetka Kolekcjoner nr 16 - plan


Witam,

niektórzy ju¿ wiedz±, niektórzy jeszcze nie - jako, ¿e kompletnie nie mam na nic czasu dorzuci³em sobie jeszcze wsparcie wydawania naszej gazetki.

W kolejnej gazetce znajd± siê wszystkie "zaleg³e" artyku³y napisane przez Was i dostarczone mi przez Eworu. Eworu - dziêki!

Jak obieca³em utworzy³em w±tek w którym bêdzie mo¿na monitorowaæ na bie¿±co stan prac nad przysz³ym numerem (oraz oczywi¶cie komentowaæ).

Poni¿ej aktualny stan prac:

::
Nr | Zadanie | Osoba | Na kogo czeka? | Status | Zakoñczone | Termin |
1 | Szablon numeru 2014-02 | Eworu | oen | Zrobione | 2014-10-22 | |
2 | Szablon numeru 2014-03 | oen | oen | Zrobione | 2014-10-29 | |
3 | S³owo od redakcji | oen | oen | Zrobione | 2014-11-21 | | ...
3646 29

Zapraszam wszystkich na ciekaw± stronê kolekcjoner breloków


Zapraszamy wszystkich na ciekaw± stronê - kolekcjoner breloków,

>> http://portecles.free.fr/pcp_col/ <<
3592 8

Tomek - kolekcjoner ulotek wyborczych


Zbli¿a siê czas wyborów, a wraz z nim ¿niwo dla kolekcjonera ulotek wyborczych - Tomka z Krakowa. Czê¶æ z Was ju¿ kiedy¶ pomog³a Tomkowi powiêkszyæ jego kolekcjê. Mo¿e i tym razem znajdzie siê kto¶, kto zechce wys³aæ do Tomka ulotki wyborcze? Tomek jest historykiem i ma w planach wydanie ksi±¿ki dotycz±cej wyborów i polityki na przestrzeni lat. Adres email Tomka oczywi¶cie udostêpniê zainteresowanym :)
3553 7

Poszukiwany: kolekcjoner z krakowa lub okolic!


Nietypowa sytuacja: ostatnio dosta³em e-mail z informacj± o wygranej w konkursie, w którym nagrod± by³ Voucher na sok lub koktajl w jednym z krakowskich barów.
Opis konkursu
Jako ¿e w najbli¿szym czasie nie wybieram siê w te okolice, pomy¶la³em - szkoda ¿eby siê zmarnowa³o. Mo¿e wiêc znajdzie siê jaki¶ kolekcjoner z Krakowa chêtny napiæ siê soku. Kto pierwszy tel lepszy ;-) .
Potrzebujê jedynie imienia i nazwiska tej osoby, ¿eby wys³aæ potwierdzenie.
3163 0

[Offer] Opakowania czekoladek HOBBY i KOLEKCJONER


Na wymianê z hobby/kolekcjonera mam:

Seria A:
1 - Hobby - RWD-2
2 - kolekcjoner - RWD - 5 bis
3 - Hobby - RWD-6
4 - Hobby - RWD-8
5 - kolekcjoner - RWD - 11
6 - Hobby - RWD 10
7 - Hobby - PZL - P.24 III
8 - Hobby - RWD 13
9 - kolekcjoner - RWD - 16 bis
10 - Hobby - D.K.D. 4
11 - kolekcjoner - RWD - 9
12 - kolekcjoner - PZL - £ 2
13 - kolekcjoner - PZL - 26
14 - kolekcjoner - PZL - P 1
15 - kolekcjoner - PZL - P 50 "Jastrz±b"
16 - Hobby - PZL - P11c
17 - kolekcjoner - PZL - P 6
18 - Hobby - ...
3082 4

[Want] Opakowania czekoladek HOBBY i KOLEKCJONER


Jak w temacie - chêtnie siê wymieniê za inne z tej samej serii lub co¶ innego.


Poszukujê:
A: 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 37
B: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 78
C: 1, 2, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30
D: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 39, 41, 46, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, ...
2884 2

kolekcjoner breloków


Zapraszamy wszystkich na ciekaw± stronê - kolekcjoner breloków, >> [URL]http://portecles.free.fr/pcp_col/<<

ciekawe breloki z ruchomymi czê¶ciami w ¶rodku, tam znajdziemy ciekawe breloki z ruchomymi czê¶ciami w ¶rodku np. s³oñ chodzi :-)

bardzo bogata kolekcja breloków :-)

do moderatora lub administratora:dodaj stronê do linku z dzia³u strony kolekcjonerskie (pierwszy link)
2254 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne