Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » kolekcja
Podobne tagi tematw
kolekcja

Tematy oznaczone jako kolekcja
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Want] Bassety - Kolekcja tematyczna


Zbiera³em ró¿ne walory kolekcjonerskie do kolekcji tematycznych innych osób czyli (w kolejno¶ci historycznej): cyrkowe, rysie, nietoperze, a ostatnio syrenki (chyba nic nie pomin±³em).
Piszê "walory kolekcjonerskie do kolekcji tematycznych" w odró¿nieniu od... (nie wiem jak to dobrze nazwaæ) "kolekcji jednorodnych" jak: pocztówki, odznaki, znaczki itp.
Zbieraj±c ró¿no¶ci, ale pod k±tem jednego tematu i mnie tak jako¶ wziê³o, ¿e zacz±³em zbieraæ wszystkie przedmioty kolekcjonerskie zwi±zane z bassetem (czasem bassety pisane s± te¿ "baset" - chyba niezbyt poprawnie).
Póki co moja kolekcja jest skromna - tym ³atwiej bêdzie siê wymieniæ.
Wa¿ne ¿eby basset by³ "na wierzchu" - zdjêcie np. wewn±trz ksi±¿ki to za ma³o.
Poni¿ej, dla zobrazowania, kilka rzeczy z tych, które ju¿ mam, a ca³o¶æ znajduje siê tutaj.
Doda³em kilka (niby takich samych) pocztówek. Pocztówki te jednak ró¿ni± siê opisami z drugiej strony).
10297 102

Pytanie Kinder Niespodzianki Duza kolekcja


Witam znalaz³em podczas remontu pudelko z kinder niespodziankami i posiadam pe³ne kolekcje zestawów:
Hipopotamy na pla¿y
Krasnale w ogrodzie
Weso³e ¿aby
Krokodyle
Zimowe pingwiny
Hipopotamy na statku
Lwy na wczasach
Zimowe ¿abki
Pingwiny na pla¿y
I o³owiane zo³niezyki rowniez z kinder niespodzianek,
NIe posiadam kartek zestawów

Pytanie wygl±da czy ma ten zestaw jakas wartosc materialn± czy tylko kolekcjonersk±??
8869 2

[Offer] Kolekcja proporczyków 1.FC Kaiserslautern


Witam, likwidujê kolekcjê pami±tek 1FC Kaiserslautern. Mam do zaoferowania 3 rodzaje proporczyków w stanie idealnym. Wszystkie przywiezione ze sklepu kibica - ka¿dy z nich kosztowa³ 25-30 euro, na jednym jeszcze metka). Posiadam tak¿e szaliki i krawaty z 1FCK.

Szczegó³y na priv.
8704 0

[Offer] /[Want] Karty Wielkie Bitwy Star Foods


Witam,

Mam do zaoferowania 95 kart z serii Wielkie Bitwy z dawnej firmy Star Foods.
Jestem zainteresowany wymian± na karty które s± w lepszym stanie ni¿ moje.
Interesuj± mnie tak¿e plansze, które dotycz± bitew z tej serii.
Proszê pisaæ do mnie na PW, b±d¼ na mój adres email: [email protected]

Oto moje referencje:
[URL]http://collections.pl/tomek2020-vt24794.htm

Pod spodem zamieszczam trzy listy.
Pierwsza z nich dotyczy kart, które ju¿ posiadam, ale Ty mo¿esz mieæ je w lepszym stanie ni¿ moje.
W drugiej li¶cie wypisa³em plansze, które chcia³bym zdobyæ.
Trzecia lista zawiera spis wszystkich powtórek jakie posiadam.

1. KARTY, KTÓRYCH SZUKAM - WYMIANA NA LEPSZE JAKO¦CIOWO:

Maraton: 9
Grunwald: 12
Trafalgar: 3
Verdun: 12

2. PLANSZE, KTÓRYCH SZUKAM:
Grunwald, Verdun, Anglia, Kursk, Monte ...
7798 7

Moja Kolekcja, Rodzina i...


S³ysza³em taki kawa³:

Dziewczyna do ch³opaka:
- Ci±gle rozmawiamy o mnie. Porozmawiajmy dla odmiany o tobie. Na przyk³ad: co s±dzisz o mnie...


Tak sobie my¶lê, ¿e dominuje na tym Forum tematyka: moja kolekcja, moje zdobycze kolekcjonerskie, moje odczucia w kolekcjonowaniu.
Mo¿e dla odmiany napiszemy jak nasze hobby odbiera najbli¿sza rodzina i znajomi?
Czy wspieraj±, a mo¿e patrz± niechêtnie?
Co s±dz± o "braku szafy z gumy"?
A mo¿e najbli¿sza rodzina te¿ co¶ z zapa³em zbiera?
6730 33

[Offer] Kolekcja Buttonów.


Witam! Do oddania buttony przedstawione na zdjêciach.
38 z zapink± z ty³u, 38 bez. Ka¿da inna. Wymienie na co¶ zwi±zanego z piwem(kufle szkalnki otwieracze), wódk±, smycze, piny, bryloki.... ;)
Pozdrawiam,.


Dosz³y jeszcze takie: (piny równie¿ zbieram, jednak je¶li bêdzie co¶ ciekawego z birofili - jestem sk³onny oddaæ).
6352 16

Kolekcja aparatów i sprzêtu foto!Opisy, zdjêcia, recenzje!


Witam serdecznie, od kilku lat zbieram stare aparaty i sprzêtu fotograficzny - mam ponad 60 sztuk aparatów, plus dodatkowe obiektywy, lampy b³yskowe, ¶wiat³omierze, ksi±¿ki itp., itd.. Za³o¿y³em niedawno blog pod adresem http://fotokolekcja.blog.pl/ i zamieszczam tam opisy, zdjêcia i recenzje aparatów z mojej kolekcji. Najstarszy aparat z mojej kolekcji ma ponad 100 lat i jest to mieszkowy Kodak - posiadam jeszcze kilka aparatów, którym niewiele brakuje do stu lat, tak¿e my¶lê, ¿e na blogu jest co ogl±daæ i co czytaæ. Posiadam wiele ciekawych aparatów, trudno dostêpnych w Polsce, kilka aparatów mam przywiezionych ze Skandynawii, a ten ponad 100 letni Kodak jest z Czech. Opisuj±c aparaty staram siê, aby tekst by³ jak najbardziej zrozumia³y nawet dla laika. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do odwiedzin bloga.

Pozdrawiam serdecznie,
Piotr K.


Ostatnio opisywa³em aparat Beroquick SL 125, produkowany przez niemieck± firmê Beier, której w³a¶cicielem by³ Woldemar ...
5485 8

Moja kolekcja w telewizji


22.01.2010 r. mia³am przyjemno¶æ opowiedzieæ o mojej kolekcji w TVP Bia³ystok w programie "Studio Weekend". Program by³ prowadzony na ¿ywo i trwa³ 1,5 godz... ale ja mia³am tylko 5 minut :-)

Program mo¿na obejrzeæ tutaj :
http://www.tvp.pl/bialystok/rozrywka/studio-weekend/wideo/program-z-dnia-22012010

Najlepiej przewin±æ do ok. 60% - wystêpowa³am po panach robi±cych nadruki na koszulkach i przed promocj± ksi±¿ki. Mi³ego ogl±dania ;-)
5425 15

Galeria nakrêtek od polskiej gorza³ki


Witaj!
Tak sobie pomy¶la³em ¿e za³o¿ê tu temat o mojej kolekcji. kolekcja obejmuje zamkniecia od polskich alkoholi wysokoprocentowych. Wiêkszo¶æ mojej kolekcji mo¿na zobaczyæ w internecie na stronie www.zubero.pl . Na tyle na ile pozwala mi czas uaktualniam te stronê, jednak pracy jeszcze mam sporo a czasu ma³o.
Je¶li kto¶ ma jakie¶ nakretki od polskiego alkoholu spróbujê je wymieniæ na inne walory kolekcjonerskie!
4990 7

Kolekcja erek


Oddam kolekcjonerowi pude³eczko "erek" starego typu, a wiêc z nazwami urzêdów pocztowych. W zamian poproszê o wizytówki. Je¶li by³yby w±tpliwo¶ci, co to jest wizytówka (tak, bardzo czêsto o to jestem pytana !), to proszê o wgl±d na moj± stronê w dziale "Przedstaw siê ".
http://collections.pl/euphorbia-vt6116.htm
4534 5

Kolekcja breloków


Witam!
Wreszcie po 4 miesi±cach pracy moje wirtualne muzeum jest gotowe. Na razie jest tam moja kolekcja breloków. Zapraszam do oceniania i komentowania : )
http://myvimu.com/profile/eworu/page/catalog
Zarazem prosi³bym o pomoc w uzupe³nianiu informacji. Nie wszystkie breloki zosta³y dok³adnie opisane, wiele z nich pochodzi z wymian z tej w³a¶nie strony. Prosi³bym by³ych w³a¶cicieli o poszerzanie moich opisów o nowe dane : )
Z góry dziêkuje
4444 2

Moja kolekcja przypinek (PIN


Oto jak wygl±da moja kolekcja która liczy 571 sztuk wpinek http://gadzetydobrydzien.blogspot.com/p/moja-kolekcja-przypinek-pin.html
4288 13

kolekcja kieliszki talerzyki itp. john somers brazil


Witam mój kolego ma parê rzeczy Johna Somersa ( talerzyki, kieliszki )chcia³ bym siê dowiedzieæ wszystkiego na jego temat i jego prac je¶li jest mo¿liwe z góry dziêki pozdrawiam
4273 1

Kolekcja puszek Coca Cola i Pepsi.


Witam,

Zapraszam na fp z moj± kolekcj± puszek Coca Coli i Pepsi. Zdjêcia dodaje na spokojnie, wiêc jeszcze trochê a bêdzie widoczna pe³na kolekcja.
Jak masz co¶ z mojego zainteresowania, to zapraszam do kontaktu.

https://www.facebook.com/PuszkiCans-Coca-Cola-Pepsi-Poland-1143948932313425/

Pozdrawiam
4135 0

Kolekcja kalendarzyków


Zapraszam wszystkich do odwiedzenia mojej strony i pozostawienia po sobie ¶ladu w ksiêdze go¶ci :) www.kalendarzyki.site50.net
4075 0

[Offer] Wymiana SMYCZE na SMYCZE


Witajcie!

Mam na wymianê "trochê" smyczy reklamowych. Najlepiej wymiana na inne smycze. Poni¿ej zdjêcia obecnych egzemplarzy na zbyciu. Zamazane smycze nie s± ju¿ dostêpne. Zachêcam do kontaktu :)

Aktualna oferta zawsze dostêpna w mojej galerii "smyczy na wymianê".
4036 1

Chcia³bym stworzyæ cykliczny jarmark na Pa³ukach, w ¯ninie.


Witam serdecznie, od kilku miesiêcy my¶lê o stworzeniu w moim mie¶cie - w ¯ninie (woj. Kujawsko-Pomorskie) jarmarku kolekcjonerskiego - imprezy, która by³aby tylko raz w roku w lecie - np. w lipcu, lub sierpniu. W tym roku ciê¿ko bêdzie co¶ takiego ogarn±æ, ale je¶li bêdziecie chêtni to postaram siê co¶ zorganizowaæ. Ale ogólnie realny termin to by³by przysz³y rok.

Czy kto¶ jest chêtny na tak± imprezê w moim mie¶cie?

Ka¿dy kolekcjoner bardzo mile widziany, nie wa¿ne co zbierasz.

Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Koralewski.
3994 2

Fiat 126p - kolekcja do sk³adania leci w kioskach


I znowu De Agostini wypuszcza kultowy model z PRL-u do posk³adania. szczegó³y mo¿na doczytaæ tu - [mod]http://www.deagostini.com/pl/kolekcja/fiat126p/[/mod]

Kaszak w ¿ó³tym kolorze, z przyczepk±. Ciekaw jestem czy kto¶ w ogóle na tym forum sk³ada³ kiedy¶ model z gazety od DeAg? Co o tym sadzicie?

[aukcje_mod:c76f4555c3]
3949 10

Moja kolekcja pocztówek z autografem


Zapraszam do ogl±dania mojej kolekcji autografów i kart sportowych
https://www.youtube.com/watch?v=pG7dKPusMgE

w przysz³o¶ci filmiki z kolekcji odznak i birofilii
3898 0
3826 4

[Offer] Kolekcja biletów do oddania za darmo [Warszawa]


Mam do oddania (nie chcê nic w zamian) kolekcjê kilkudziesiêciu (a mo¿e kilkuset) ró¿nych biletów komunikacyjnych (komunikacja miejska, poci±gi, autokary, samoloty) z Polski i ró¿nych czê¶ci ¶wiata (najdalsze z Azji Pd-Wsch). Odbiór jedynie osobisty, Centrum (w godzinach pracy) lub Warszawa Wola (po pracy) najpó¼niej do czwartku. W kolekcji tak¿e bilety wstêpu.
3772 5

kolekcja obligacji z Rosji Francji czy krajów kolonialnych


Witam
Posiadam spor± kolekcjê obligacji z Rosji Francji czy krajów kolonialnych oraz banknotów.
zainteresowanych zapraszam do kontaktu
3742 2

kolekcja podstawek


Witajcie :)
Kupi³em ostatnio charytatywnie kolekcje podk³adek.
Proszê o identyfikacjê pochodzenia , wieku [mod] i w miarê mo¿liwo¶ci wycenê[/mod].Pozdrawiam :)
3526 1

Kolekcja biletów (czeskich?)


Nie mam pojêcia, ale jestem zainteresowany 10 jaskiniowymi. Co by¶ za nie chcia³?
3478 0

co zrobic z kolekcj±


Witam mam pytanie ostatnio du¿o my¶la³em na temat ,co zrobiæ z kolekcj± gdyby dosz³o np. do 3 wojny ¶wiatowej , czekam na wasze propozycje
3469 5

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne