Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » kilka
Podobne tagi tematw
kilka

Tematy oznaczone jako kilka
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Dwa katalogi Matchbox 1984 i 1988 rok i kilka aut


Dwa katalogi - oba niestety w stanie kiepskim, bez ok³adek.

Katalog z 1984 roku bardzo mocno podniszczony, stron 62 (nie wliczaj±c ok³adki, której nie ma) .


Katalog z 1988 roku w lepszym stanie ni¿ poprzedni, ale tak¿e bez ok³adki a z ty³u s± ¶lady zalania (przyciemnione i dziurka na ostatniej stronie). Stron 80.
9094 3

Kilka kart z pi³karzami i dwie naklejki


Wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.
8734 9

Kilka kubków


Usun±³em moje poprzednie tematy z kubkami, bo sporo tam by³o postów nie o kubkach. Teraz po remanencie wszystkie kubki s± w jednym temacie.
¯ó³ty Wimetu niestety jest plastikowy.
Dwa niebieskie Pepsi s± takie same. Chcia³em tylko pokazaæ obie strony.
Najchêtniej wymieniê to na jakiekolwiek klocki Lego. Wa¿ne, ¿eby to by³o Lego, a nie co¶ legopodobne.
Mog± te¿ byæ kapsle od piwa.
W ostateczno¶ci ksi±¿ki fantasy lub historyczne, których nie czyta³em.
Ca³kiem w ostateczno¶ci fajne komiksy o obojêtnej tematyce, oczywi¶cie takie, których nie czyta³em. Ewentualnie wydania Tytusów, których nie mam.

To wysokie przezroczyste to oczywi¶cie szklanka. Matowy na ostatnim zdjêciu to Citybank, a na tym samym zdjêciu po prawej Pa³ac Kultury i Nauki w Warszawie. po drugiej stronie zdjêcie jakiej¶ sali.
7846 17

[Offer] Kilka wizytówek


Miros³aw Ko¿lakiewicz (Sejm) z oryginalnym autografem
El¿bieta £ukacijewska (Parlament Europejski)
Tadeusz Tomaszewski (Sejm) z oryginalnym autografem
W³adys³aw Ortyl (Senat) dwa rodzaje
Klemens Kosching (Oberbüfgermeister Dessau-Rosslau)
Ján Figeµ (Wicepremier S³owacji) z oryginalnym autografem
Arto Aas (Parlament Estoñski)
Helena Langsadlova (Parlament Czech) z oryginalnym autografem
Sandra Kalniete (Parlament Europejski) z oryginalnym autografem
Jiri Oliva (Parlament Czech) z oryginalnym autografem
Anke Van dermeersch (Senat Belgia)
Martin Schulz (Prezydent Parlamentu Europejskiego)
Birgit Schnieber-Jastram (Parlament Europejski)
Axel Voss (Parlament Europejski)
Peter Stastny (Parlament Europejski) z oryginalnym autografem
Ruza Tomasic (Parlament Europejski) z oryginalnym autografem
Aleksandra Zió³kowska-Boehm z oryginalnym autografem
Mariusz Chrzanowski (Prezydent £om¿y) z oryginalnym autografem
6925 7

Butelki po niemieckim piwie oraz kilka po perfumach


kilka butelek w kolorze br±zowym
5986 1

[Offer] Kilka biletów sportowych


Zamieniê bilety sportowe /skany poni¿ej/ na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Wykaz biletów:
1. Siatkówka - mecz Polska - Argentyna (Liga ¦wiatowa 2007 - nie u¿ywany, kolega nie dojecha³ ;-) )
2. M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie (te¿ nowe)
5932 13

[Offer] Kilka otwieraczy na wymiane


Witam,
szukam monet 2 z³ GN do 2006.
5731 1

Gie³da Birofilistyczna Tychy - Kilka pytañ


Witam mam kilka pytañ dotycz±cych Gie³dy Birofilistycznej, która co roku odbywa siê w Tychach.
- Jak z cenami ( chodzi o wystawienie swojego "stolika") - ile to kosztuje itp
- Mam oko³o 250-300 kufli. Czy jest mo¿liwo¶æ tam sprzeda¿y ich ?
- Kiedy w tym roku odbywa siê gie³da ?

Z Góry dziêkujê za odpowied¼ ;)
5407 0

kilka znaczków pocztowych


Siemka, mam kilkadziesi±t znaczków, pozrywanych z pocztówek. Mo¿e kto¶ oceniæ czy to zwyk³a makulatura, czy jest tam co¶ godnego uwagi :P
4975 6

Kilka pytañ odno¶nie forum


Witam :oops:

Jestem tu nowa. W zasadzie nie jestem jak±¶ zapalon± kolekcjonerk±. Trafi³am tu przez przypadek. Interesuj± mnie tylko muszelki, ale nie do jakich¶ g³êbszych zainteresowañ, zwyczajnie lubiê sobie robiæ z nich dekoracje. Czy na forum znajd± siê osoby, które mog³yby siê ze mn± wymieniæ za muszelki? Nie widzia³am w tamtym dziale jakiego¶ szczególnego zainteresowania.
Ewentualnie interesowa³yby mnie zabawki, autografy hokejowe (ale nie pytajcie o konkrety, bo to by³by prezent i musia³abym zrobiæ jaki¶ delikatny wywiad ¶rodowiskowy...).

Chcia³abym te¿ zapytaæ o kilka rzeczy, które s± dla mnie niejasne:
1. Czy ktokolwiek zbiera najzwyklejsze paragony, takie np. z Biedronki (polskiej/zagranicznej?)
2. Czy ktokolwiek zbiera kalendarze - nie kalendarzyki reklamowe, tylko takie zwyk³e, np. na¶cienne? Je¶li tak, to aktualne czy zesz³oroczne?
3. Czy ktokolwiek zbiera karty telefoniczne pre-paid do zwyk³ych komórek, czy jednak tylko karty magnetyczne do budek telefonicznych?
4. ...
4942 15

[Offer] Kilka monet zagranicznych


Wymieniê na nastêpuj±ce rzeczy wypisane w tym temacie:
TO KOLEKCJONUJÊ


4810 2

Kilka monet do wyceny


Witam. Prosi³bym o realn± wycenê tych kilku monet poni¿ej.

1gr - 1szt - 49r.
5gr - 4szt - 61, 62,63,68r.
20z³ - 1 szt - 76r Marceli Nowotko (pocharatany awers)
10000z³ - 1990 - Solidarno¶æ 80'-90'

kilka 5gr z 70-72r

Zagraniczne:

United Arabian Emirates (na awersie Lampa alladyna)
1 kopiejka Ukraiñska 1992
1 pfennig DDR - 1981r
1 korona Czeska - 1993 :-D
20 halerzy Czeskos³owackich - 1972
1 forint Wêgierski 1998 :-D
1 ¿eton telefoniczny Magyar Posta
1 ¿eton telefoniczny "A" Polska 1990
25 ORE Danmark 1979 (z dziurk± w ¶rodku)
1 frank Francuzki 1991

Monety PZPN
Engel x2, B±k x2, Ko¼miñski x2, ¦wierczewski, Ka³u¿ny
4654 2

Kilka pocztówek z Polski


Witam,

zamieniê na banknoty z ca³ego ¶wiata.
4606 6

Kilka staroci do indentyfikacji.


Witam wszystkich u¿ytkowników jest to moj pierwszy post ale na pewno nie ostatni i odrazu
poprosze o indentyfikacje tych staroci (sygnaturke na figurce) + jesli to mozliwe kilka s³ow o nich.
1.Figurka 12.Drewniana Szkatu³ka


3. Figurka 2
4525 1

Pocztówki z polski (kilka z zagranicy)


Witam, chetnie wymienie pocztówki (czyste b±d¼ obiegowe) oraz widokówki, na co¶ zwi±zanego ze sportem, np. albumy (euro 2004, m¶ 2002, m¶ france 98') naklejki panini euro 2012 (lub euro 2008 i germany 2006), karty telefoniczne, karty adrenalyn xl, szaliki pi³karskie, odznaki, piny, plakaty pi³karskie których nie mam (z lat 1970-1990), szklanki po piwie. Zainteresowanym wrzucê zdjêcia :) zapraszam
4453 4

Kilka biletów wstêpu


Wymieniê na widokówki lub piny z herbami miast
4432 1

Kilka kart i obrazków. Donald, ALF, Dragon Ball
Wymieniê to co widaæ na fotce.
Dogadamy sie na pv.

Ale g³ównie na rzeczy o podobnej tematyce, naklejki, komiksy KD, Asterix, Kwapiszon.
4366 1

[Offer] Kilka ró¿nych dodatków z chipsów


Jak w temacie - znalaz³em kilka kart (?) z chipsów (wszystkie jeszcze w folii). Kolejno - Inwazja Ciemno¶ci - 2 szt. numery 6 i 23), REX - 3 szt. (numery 1, 5 i 21) i Monster Truck - 6 szt. (numery 4, 7, 23, 24, 25 i 26). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
4018 7

[Offer] Kilka breloczków


Chêtnie siê pozbêdê w zamian za polskie kapsle piwne - LINK
3934 1

[Offer] Kilka banknotów - Polska i ¶wiat


Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ (link w podpisie).

Banknoty mo¿na obejrzeæ tutaj.
3781 0

Kilka zegarków


Jak w temacie - wymieniê na co¶ ze swoich zainteresowañ
3757 12

[Offer] Kilka krymina³ów


Jak w temacie - kilka krymina³ów w stanie jak na skanie (ani cz³owiek nie czuje jak mu siê rymuje ;-) ). Zamieniê (a jak¿e by inaczej) na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy Aha, Klub srebrnego kluczyka - wstêpnie zarezerwowany.
3607 2
3508 4

[Offer] Kilka breloczków


Znalaz³em kilka starych breloczków. Wymieniê.
3478 0

[Offer] Kilka starych zapalniczek w tym 4 metalowe


Mam na wymianê kilka starych zapalniczek, w tym 4 metalowe.
Wymieniê na rysie.
Zdjêcia poni¿ej oraz na web-albumie.
http://lynx007.web-album.org/album/43093,zapalniczki
3442 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne