Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » kart
Podobne tagi tematw
kart

Tematy oznaczone jako kart
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Kilka kart z pi³karzami i dwie naklejki


Wymieniê na co¶ co mnie interesuje. Jest równie¿ mo¿liwo¶æ wymiany na menu restauracyjne.
8734 9

Katalog kart telefonicznych ?


Witam. Przeszuka³am forum, nigdzie nie znalaz³am takiego tematu. Mam nadziejê, ¿e to dobre miejsce aby zadaæ moje pytanie :)

Wracam do zbierania! Po d³ugiej, d³ugiej przerwie odkopa³am dzi¶ swoje karty telefoniczne. S± jednak nie uporz±dkowane i pomieszane. Nie zajmowa³am siê tym jakie¶ 6 lat co najmniej i dlatego chcia³abym od¶wie¿yæ sobie wszystko. Pytanie do szanownych kolegów kolekcjonerów - czy funkcjonuje jeszcze co¶ takiego jak ogólnopolski katalog kart? Z cenami, numerami, itd itd. Pamiêtam, ¿e co¶ takiego kiedy¶ przelecia³o mi przez rêce. A je¶li ... to bêdê wdziêczna za informacjê kto takie katalogi wydaje, gdzie itd.

W necie znalaz³am kilka stron ale jako¶ wszystkie wydaj± siê byæ daaawno nie aktualizowane. Interesuje mnie katalog w formie papierowej. Je¶li kto¶ mo¿e pomóc to bêdê bardzo wdziêczna.

Pozdrawiam!
7828 3

[Offer] Sporo kart z Lays i starfoods ponad 100szt


posiadam spora ilo¶c kapsli g³ownie to:

http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/e0fd6c67d1727af6

Lays
Pokemon 1i2 seria 30szt

Yugioh Metal Tazo 30sztuk

Star Wars 25

Spinery 20szt

M¶ 2002 15

Heroes 4 20sztStar Foods

Flagi 20 szt
M¶2002 20szt

Zamiana na 1i2 serie pokemon tazo lub star wars
5806 17

Zestaw Kart Telefonicznych


karty Telefoniczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
5164 1

[Offer] Wymiana polskich i zagranicznych kart telefonicznych


Witam,
Chcê nabyæ:
katalog polskie karty telefoniczne 2002/2003 - wydanie jubileuszowe,

polskie karty magnetyczne: 43a,
1178,1178a,
1340 z napisem, 1343 z napisem, 1347 z napisem , 1351 z napisem.

polskie karty komercyjne magnetyczne: 8bh,
20,21bh,
30 zibh,31bh,32,33,34,36 zibh,37 zibh,38 zibh,39 zibh,
40 zibh,41 zibh,42 zibh,43zh,44 zibh,45 zibh,47,49 zibh,
51 zibh,52 zibh,53 zibh,54 zibh,55 zibh,56 zh,58 zibh,59 zibh,
60 zibh,61 zibh,62 zibh,63 zh,64 zibh,65,66,67,68,69,
70,71 zibh,72 zibh,73 zibh,74 zibh,75 zibh,76 zibh,77 zibh,78 zibh,79 zibh,
80 zibh,81 zibh,82 zibh,83 zibh,88 zibh,89,
90,91,92,93,94 zibh,95 zibh,96 bh,97,98,99,
100,101,102,103,104,105,106,107,108 zibh,109 zibh,
110 zibh,111,112,113,114,116,117,119,
120,121,122 zibh,123,129 zibh,
130 zibh,131 zibh,132 zibh,133 zibh,134 zibh,135 zibh,136 zibh,137 zibh,138 zibh,139 zibh,
140 zibh,141 zibh,142 zibh,143 zibh,144,145,146.

telekomunikacja dêbicka, pilicka, karty próbne, serwisowe.

Posiadam kilkaset kart chipowych i magnetycznych zagranicznych, zdrapki, ...
4723 2

Zapytanie ws Kart do Skata


Witam,

Chcia³bym siê zorientowaæ w warto¶ci poni¿szych zdjêæ do Skata znalezionych na strychu dziadków.
S± bardzo stare ale we wzglêdnie dobrym stanie.
Czy na takie karty jest jakie¶ zapotrzebowanie kolekcjonerskie?
[mod]Kto¶ wie ile mog± byæ warte jakbym chcia³ je sprzedaæ?[/mod]
Znalaz³em w internecie jedynie informacjê, ¿e to karty w stylu pruskim, nic wiêcej o nich nie wiem.

[regulamin_mod:00f3c8986f]
4681 0

Identyfikacja kart do gry
Wie kto¶ co to s± za karty ?
Nie znam niemieckiego.

Wygrzeba³em to dzisiaj z piwnicy i tak siê zastanawiam co to za gra..
4606 7

[Offer] Du¿o kart ¶wiatecznych na wymianê


Posiadam ponad 60 sztuk kart ¶wi±tecznych na wymianê.
Ca³y ¶wiat, krajowe, choinki, bombki, miko³aj ;-) transport - wagony, gaz, szyb naftowy :-P renifery, piêkne religijne, sztuka i ¶mieszne kartki.

Na wymianê najchêtniej na co¶ z Warszaw± lub muzeami na odznakach.
Dogadamy siê :-D
4372 29

Kilka kart i obrazków. Donald, ALF, Dragon Ball
Wymieniê to co widaæ na fotce.
Dogadamy sie na pv.

Ale g³ównie na rzeczy o podobnej tematyce, naklejki, komiksy KD, Asterix, Kwapiszon.
4366 1

[Want] Szukam kart Dragon Ball z chio


Takich jak na zdjêciach poni¿ej, w zamian oferujê tazo, ¿etony oraz inne karty z tej serii je¶li zbierasz co¶ innego ni¿ to co mam na wymianê napisz mo¿liwe ¿e co¶ znajdê na wymianê
photo upload
4303 1

150 kart telefonicznych


Mam do zamiany 150 kart polskich + 50 powtorek zamiana na monety chetni wysle zdj na priv
4048 1

Identyfikacja kart telefonicznych


Mo¿e kto¶ jest w stanie mi pomóc, poniewa¿ nie jestem w stanie zidentyfikowaæ poni¿szych kart:

karta 1:karta 2:

3964 1

Identyfikacja kart


Witam
posiadam kary tj na poni¿szych zdjêciach, czy móg³by kto¶ powiedzieæ mi o nich co¶ wiêcej ? Co to wgl za karty, wydawnictwo, do czego by³y do³±czane ? Wiem jedynie ¿e s± z W³och ...

http://yfrog.com/npdsc07313zj
http://yfrog.com/77dsc07316oj
http://yfrog.com/c9dsc07319wj
http://yfrog.com/jvdsc07320hpj
http://yfrog.com/emdsc07323gj
http://yfrog.com/0rdsc07331wdj
http://yfrog.com/31dsc07332kj
http://yfrog.com/bfdsc07333wkj
http://yfrog.com/6gdsc07335xj
http://yfrog.com/nidsc07336wj
3961 1
3802 4

[Want] Szukam kart telefonicznych z Emiratów Arabskich


Od wielu lat zbieram karty telefoniczne z Emiratów Arabskich. Poszukujê takich kart - w zamian oferujê karty z Niemiec, Polski i innych krajów a tak¿e znaczki i karty funkcyjne. Nawia¿ê chêtnie kontakt z podobnymi kolekcjonerami.
3601 3

Karty telefoniczne - zestaw kart zagranicznych

Chêtnie wymieniê za karty telefoniczne z pi³karzami lub za co¶ innego z moich zainteresowañ. Proszê obserwowaæ te¿ inne moje posty z rzeczami na wymianê poniewa¿ s± aktualne.
3532 1

[Offer] Katalogi polskich kart telefonicznych


Mam na zbyciu:
Polskie karty Telefoniczne - Katalog 97/98 - Monika Æwikowska, Wojciech Æwikowski - Bielsko-Bia³a 1997
Polskie karty Telefoniczne 98 -Telekomunikacja Polska S.A. - Zak³ad Handlu
Polskie karty Telefoniczne - mini katalog jesieñ '99 - Monika Broda, Wojciech Æwikowski - Bielsko-Bia³a 1999

Oddam za worek polskich kapsli piwnych :mrgreen:
3433 0

Kolejny zestaw dodatków do kart prepaid

Chêtnie wymieniê za karty telefoniczne z pi³karzami lub za co¶ innego z moich zainteresowañ. Proszê obserwowaæ te¿ inne moje posty z rzeczami na wymianê poniewa¿ s± aktualne.
3331 1

Mega zestaw 28 kart prepaid

Chêtnie wymieniê za karty telefoniczne z pi³karzami lub za co¶ innego z moich zainteresowañ. Proszê obserwowaæ te¿ inne moje posty z rzeczami na wymianê poniewa¿ s± aktualne.
3313 1

Kolejny zestaw kart

Chêtnie wymieniê za karty telefoniczne z pi³karzami lub za co¶ innego z moich zainteresowañ. Proszê obserwowaæ te¿ inne moje posty z rzeczami na wymianê poniewa¿ s± aktualne.
3250 1

[Want] Szukam kart ¿u¿el


Wszyscy zawodnicy, na kartach ¿u¿lowych. Czekam na oferty ;-).
3136 5

Identyfikacja kart MotoGP


Witam, jestem nowym u¿ytkownikiem tego forum i mam ma³y problem zwi±zany z kartami, które kupi³em parê lat temu. Próbowa³em z pomoc± wujka google lecz raczej na marne. Jedyne informacje, które gdzie¶ tam wygrzeba³em to tyle, ¿e karty nale¿± do PANINI, s± w jêzyku w³oskim. Posiadam 34 sztuki z czego dwie powtórki. Je¶li kto¶ posiada g³êbsze info o tych kartach z góry dziêkuje :)

http://zapodaj.net/507ef8d96096a.jpg.html
http://zapodaj.net/3f98a8d019b75.jpg.html
http://zapodaj.net/00f95d4357a74.jpg.html
3049 0

Titanic - Dodadki do kart prepaid - zagraniczne

Chêtnie wymieniê za karty telefoniczne z pi³karzami lub za co¶ innego z moich zainteresowañ. Proszê obserwowaæ te¿ inne moje posty z rzeczami na wymianê poniewa¿ s± aktualne.
3016 1

kilka kart telefonicznych


karty wmienie najchetniej na wszelkie pamiatki sportu motorowodnego..programy piny.itp.
https://naforum.zapodaj.net/dbfbd2448e0f.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/f07662bdcf43.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/a36113df72b5.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/0980f89a0f0e.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/b6f168ee70fa.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/ea54f9a7e287.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/fbbe97214e02.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/c8468d62a2cc.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/1f9f5d8a2278.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/d13fa65dc173.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/e75a85902218.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/3db968db2e7f.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/b98f4f6ff00b.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/ca8836bf6195.jpg.html
2728 0

Poszukuje kart Mr.Snaki na wymianê (Ró¿ne serie)


Witam, zbieram karty/dodatki/albumy z chrupek mr snaki / starfoods / lay's / cheetos

Aktualnie poszukuje nastêpuj±cych rzeczy :


----------- STAR FOODS -------------

*kartY/¯ETONY*

- Flagi Monety/Pañstwa (¯etony) : Chiny, Egipt, Ekwador, Etopia, Gambia, Indonezja, Irak, Kanada, Meksyk, Mongolia, Republika ¶rodkowoafrykañska, Wenezuela, Izrael, Japonia, Mongolia, Niemcy, Surinam
- Zwierzêta (¯etony) : Jerzyk, Kondor, Królik, Meduza, Nietoperz, O¶miornica, Paw, Z³ota Rybka
- Motomania Seria 1 (karty) : Nr 9 i (14 - w dobrym stanie)
- Motomania Seria 2 (karty) : Nr 93,97,98,100,102,106,108,109,114,119,121,123,127,129,130,137,139,143,145,148,150,154,157 (147,115,84 - w dobrym stanie)
- Transformers Armada (karty) : Gwiezdny Miecz
- Parada Muzyki (karty) : Nr 13,15,20,29,35,40

----------- MR SNAKI -----------

*ALBUMY*

- Album Mr Snaki Kosmiczny ¦wiat
- Album Mr Snaki Zwierzêta szybkie i ...
2623 7

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne