Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » identyfikacje
Podobne tagi tematw
identyfikacje, identyfikacje.

Tematy oznaczone jako identyfikacje
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Naklejki z lat '90 - pro¶ba o identyfikacjê


Witam
Mam dosyæ sporo naklejek, które dosta³em w okolicach roku 1993. Kole¿anka nie mia³a co z nimi zrobic wiêc wspania³omy¶lnie mi je przekaza³a. Wtedy nie interesowa³o mnie z jakiej to jest serii czy kto w ogóle wyda³ te naklejki.
I tak przle¿a³y w szafie ponad 20 lat...
Mo¿e kto¶ kojarzy t± seriê? Przedstawia ró¿ne budowle i widoki z ca³ego ¶wiata. Niestety ty³ jest czysty - brak jakichkolwiek nadruków na papierze.
Najwy¿szy numer jaki posiadam to chyba 133. W razie czego mogê zrobiæ wiêcej zdjêæ.

Pozdrawiam i z góry dziêkujê za pomoc.
6547 6

Lalka kolekcjonerska. pro¶ba o identyfikacjê i wycenê.


Witam,
kuzynka da³a mi tak± oto lalkê:nic o niej nie wiem, a chcia³bym j± sprzedaæ. mi nie potrzebna.
kuzynka ma j± od dawien dawna, mówi, ¿e to jaka¶ rzadka kolekcjonerska lalka ze statywem.
Co to jest i ile to mo¿e byæ warte ?

Ma ponad 30cm, statyw, miêkkie czyste ubranko, nie wiem z czego wykonana - nie jest to porcelana, ale co¶ ala taka kamionka jakby, ceramika ? hmm no nie wiem.
jej cia³o jest miêkkie - materia³ z miêkkim wnêtrzem, wewn±trz ma pewnie druty bo koñczyny s± plastyczne, mo¿na je zgi±c i zostaj± w tej pozycji.
£adne malowanie, puszyste w³osy.

Kto¶ pomo¿e ?
mam nadziejê, ¿e nie jest warta 10zl :->
6529 12

Pro¶ba o identyfikacjê butelek


Witam. Jestem w posiadaniu dwóch starych butelek.
Pierwsza z nich jest to butelka po piwie. Jest na niej siedz±cy lew trzymaj±cy co¶ jakby herb z inicja³ami K.M. Poni¿ej jest napis w jêzyku rosyjskim "fabriczkoje klenno" lub co¶ w tym rodzaju. Znajduj± siê na niej równie¿ napisy Karol Machlejd i "W³asno¶æ browaru" w jêzyku polski i rosyjskim (o ile "sobstwenno¶æ zawoda" znaczy to samo co "W³asno¶c browaru"). U góry butelki widniej± dwie rosyjskie litery M i F a poni¿ej data 1910.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6998915f91f02480.html

Drug± butelk± jest butelka prawdopodobnie po wódce. Widnieje na niej napis J.A. Baczewski poni¿ej "Lwów Pologne". Jeszcze ni¿ej jest napis "Maison fondee" a na samym dole data 1782.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42d402599e8da997.html

Chcia³bym siê dowiedzieæ czego¶ wiêcej o tych butelkach. W szczególno¶ci interesuje mnie ich warto¶æ. Sorry za s³ab± jako¶æ zdjêæ ale nie mam akurat mo¿liwo¶ci zrobienia lepszych. Pozdrawiam.
4870 2

PRO¦BA O IDENTYFIKACJE I WYCENE


[mod]Witam, posiadam zegarek na rêkê który wyszed³ z pracowni Hugo Sandiga, proszê o sprawdzenie oraz ewentualn± wycenê.

[/mod]

[regulamin_mod:de2118d2bf]
4669 3

pier¶cieñ/sygnet - pro¶ba o identyfikacjê


prosze o identyfikacje tego pierscienia czy moze sygnetu? ktory to moze byc rok?
wyrob napewno jest ze srebra

4603 2

proszê o identyfikacjê


witam, proszê o identyfikacjê widelca
4459 0

Proszê o Identyfikacje i wycene


Witam mialem okazje znalezc to w ogrodku i moje pytanie, czy kto¶ wie co to za figurka ? Z czego jest wykonana ?
Niestety figurka straci³a g³owê .

Z góry dziêkujê za informacje :)
4189 1

Naklejki Dragon Ball pro¶ba o identyfikacjê


Witam wszystkich. Trafi³a do mnie przypadkowo kolekcja naklejek z anime Dragon Ball. Przeszuka³em internet i nigdzie takich nie widzia³em. Na prostok±tnych naklejkach widnieje napis AB 1989 Bird Studio/Shueisha/Toei Animation (Japan). Na pod³u¿nych taki sam tylko z dat± 2001. Ktokolwiek co¶ wie w temacie tych naklejek proszê o info.

4024 0

Pewna plastikowa moneta - proszê o szybk± identyfikacjê


Proszê o identyfikacjê tej plastikowej monety.3976 2

pro¶ba o identyfikacjê


witam
potrzebujê zidentyfikowaæ kilka odznak:


z góry dziêkujê
3922 3

Pro¶ba o identyfikacje "przedmiotu"


Witam,
nie wiedzia³em gdzie umie¶ciæ ten temat, dlatego trafi³ do baru. Otó¿ ostatnio by³em na tak zwanym "targu staroci" (ludzie przyje¿d¿aj±c i wystawiaj± ró¿ne ale to ró¿ne rzeczy) i zakupi³em za z³ocisza dziwne "co¶". Facet, który to sprzedawa³ powiedzia³ ¿e znalaz³ to na strychu, ale nie by³ w stanie powiedzieæ co to jest. I to mnie zaciekawi³o na tyle, ¿eby to kupiæ.Po paru tygodniach poszukiwañ, domys³ów, pomys³ów a tak¿e wymys³ów nie jestem w stanie powiedzieæ co to jest(od "czego¶ z wiêkszej ca³o¶ci zwandalizowanej przez kogos" ewoluowa³o do "pocisków, które zderzy³y siê w locie":D). Dlatego zwrazam siê z pro¼b± u¿ytkowników tego forum o jakiekolwiek pomys³y co to mo¿e byæ.Na "podstawach" tych po³±czonych "sto¿ków" s± emblematy: "ATE 2-18" oraz "ATE H 2(lub S)-18. Mniej wiêcej na 2/4 obu "sto¿ków" s± równolegle poprowadzone wg³êbienia.
Za wszelkie wskazówki by³bym wdziêczny.
Zdjêcia daje poni¿ej:

3733 2

Pro¶ba o identyfikacjê zegarka


Witam Forumowicze!!
Je¿eli wiecie co¶ na temat tego czasomierza proszê o pomoc :)


3694 6

[Offer] Pro¶ba o identyfikacjê


swastyka, ³amana ramiona, wymiary 35 mm x 28 mm, aluminium, za³±czam zdjêcie
3499 1

Medalik pro¶ba o identyfikacje


Dobry wieczór Koledzy :) mam do Was pro¶bê o identyfikacjê tego medalika :) Szukalem na internecie, ale nic nawet podobnego znalezc nie moglem :/3307 3

pro¶ba o identyfikacje dwóch rzeczy


Witam, otrzyma³em w prezencie dwa przedmioty,
pierwszy wygl±d na nó¿ do otwierane listów, jest na nim wygrawerowana data 3.XI.34. Sprawdzi³em t± datê ale nic nie znalaz³em.
drugi przedmiot to dwie po³±czone ze sob± obrêcze, co¶ na wzór kajdanek? Jest na nich wygrawerowane 3-XI 31 b±d¼ 37
Dlatego zwracam siê pro¶ba o pomoc w identyfikacji tych dwóch przedmiotów.

Pozdrawiam
3205 2

Medal lub odznaczenie - pro¶ba o identyfikacjê


Jestem w posiadaniu takiego oto medalu/odznaczenia. By³bym niezwykle wdziêczny gdyby kto¶ mi móg³ napisaæ co to dok³adnie jest, gdy¿ szuka³em informacji na jego temat i niewiele znalaz³em.
3190 2

zegarek Wostok , prosba o identyfikacje modelu


witam
jestem nowym uzytkownikiem forum
zbieram zegarki kieszonkowe oraz monety
ostatnio odrestaurowa³em zegarek Wostok,,,bo nareczne tez chyba zacznê kolekcjonowaæ
zegarek Wostok napisy z ty³u na kopercie
Pressurized 10 atm 100 m
3566
330 Ft
rozumiem ze jest cisnieniowy ale co to za model,,,szuka³em na internecie nic nie znalaz³em
pozd
3031 0

talony? ¿etony? medale? pro¶ba o identyfikacjê :)


Zwracam siê z pro¶b± o zidentyfikowanie rzeczy ze zdjêæ w za³±cznikach... Czymkolwiek te rzeczy s±: talony, ¿etony, medale, cokolwiek innego? ;-) Dodam, ¿e nie maj± ¿adnego zamocowania do zawieszenia i nie by³y równie¿ w ¿adnych pude³kach, które by wskazywa³y na cokolwiek lub dawa³y jak±kolwiek wskazówkê. ;-) Za³±czone zdjêcia przedstawiaj± po dwie strony ¿etonów/medali (jak by kto¶ mia³ w±tpliwo¶ci). :-P

Generalnie to by³am dzisiaj majówkowo na dzia³ce, przed remontem dachu domku letniskowego bracia czy¶cili stopniowo skrytki, a¿ dotarli do skrzynki, gdzie po¶ród licznych domowych "przydasi" znalaz³y siê takie oto rzeczy. Bêdê wdziêczna za pomoc. :-D


2710 2

Pro¶ba o identyfikacje bagnetów


Proszê o identyfikacje bagnetów ze zdjêcia.
Na samym dole to bagnet niemiecki S 84/98. Pozosta³e s± najprawdopodobniej niemieckie/austro-wêgierskie
2077 2

Pro¶ba o identyfikacjê papieru


Witam, proszê o identyfikacjê tego papieru
1519 1

Witam, proszê uprzejmie o identyfikacjê monet i ³y¿eczki.


Witam serdecznie, raz na jaki¶ czas przegl±dam swoje ró¿ne napotkane znaleziska.
Posiadam monety oraz niemieck± ³y¿eczkê z prawdopodobnie emali±.

Przedmiot nr 1, ³y¿eczka:

Przedmiot nr 2, moneta z prawdopodobnie rosyjskim tekstem wybitym wokó³ cerkwi:

Przedmiot nr 3, co¶ zwi±zanego z naszym krajem, nie potrafiê tego zidentyfikowaæ:

Przedmiot nr 4, nie wiem co to mo¿e dok³adnie byæ:

Przedmiot nr 5, bardzo zagadkowa moneta lub czego¶ czê¶æ ze wzglêdu na wypuk³y kawa³eczek, mo¿liwe ¿e by³o to ³±czenie:

Chcia³bym bardzo siê dowiedzieæ co to dok³adnie jest, czy posiada jakiekolwiek warto¶ci, czy s± to mo¿e ...
1381 3

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne