Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » identyfikacja
Podobne tagi tematw
identyfikacja, identyfikacja.

Tematy oznaczone jako identyfikacja
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Identyfikacja osoby na odznace


Proszê o pomoc w identyfikacji osoby na poni¿szej odznace. Mo¿e co¶ u³atwi równie¿ autograf. Najprawdopodobniej wydana w setn± rocznicê urodzin tej¿e postaci. Odznaka metalowa, wygl±da na lata 70-te lub 80-te. Zapinana na agrafkê. Przypuszczalne jej pochodzenie to Skandynawia lub Czechos³owacja. Ale lepiej siê tym nie sugerowaæ.
14953 117

identyfikacja i wycena zegarka


Witam, posiatam taki zegarek boctok, chcia³bym siê dowiedzieæ ile jest on wart ? W srodku jest napisane 17 kamieni (chyba oznacza 17 karatowe zloto ?).
10603 4

Pude³ko - papierosy Poznañskie - potrzebna identyfikacja


Witam kolekcjonerów.

Znalaz³em niedawno puste :mrgreen: pude³ko po papierosach Poznañskich.
Jest to wersja sztywna przeznaczona na 10 sztuk.
Producentem jest Radomska Wytwórnia Papierosów, która powsta³a w 1922 roku.
Od tamtego czasu zachodzi³y zmiany nazw, ³±czenie i przejmowanie przez inne spó³ki i koncerny.

Napisa³em do nich, lecz ju¿ d³ugo czekam i nie dosta³em ¿adnej odpowiedzi.
Z ich strony internetowej mo¿na siê dowiedzieæ jedynie to, kiedy Radomska Wytwórnia Papierosów
rozpoczê³a swoj± dzia³alno¶æ (1922) a w 1964 roku nazwa firmy zosta³a zmieniona. Skoro na pude³ku
widnieje pierwotna nazwa firmy, to mo¿na byæ pewnym, ¿e zosta³o wyprodukowane pomiêdzy 22 a 64 rokiem.
Jednak¿e jest to spory przedzia³ czasowy i du¿o siê wtedy zd±¿y³o wydarzyæ. Chcia³em uzyskaæ jakie¶
dok³adniejsze daty.

Na odwrocie pude³ka jest widoczny stempel (z nieczyteln± pierwsz± cyfr±). Nie wiem czy ...
6916 13

identyfikacja nakrêtek.


Witam!

Znalaz³em w mojej kolekcji takie nakrêtki:

(ten sam numer a inna litera oznacza ¿e ró¿ni± siê tylko kolorem)

1a - olej kujawski
1b - ?
1c - ?
1d - ?
2a - Tymbark sok w kartonie
2b - ?
3a - ?
3b - ?
4 - ?

Jak ktos wie to prosze o pomoc.
6136 2

Identyfikacja odznaki - lotnictwo, I£ 62 (?)


Witam, proszê o identyfikacje wspó³czesnej odznaki. Domy¶lam siê, ¿e jest powi±zana z lotnictwem. Jej rozmiar raczej nie ma znaczenia, ale orientacyjnie waha siê w przedziale 1cm-2cm. Na ¿yczenie mogê zmierzyæ. Dziêkuje i pozdrawiam
5722 8

Katalog/album - identyfikacja i wycena


Witam. Od jakiego¶ czasu zastanawia³o mnie ile ten katalog/album mo¿e byæ warty, lub jaka jest jego przesz³o¶æ, interesuj± mnie nawet najbanalniejsze wiadomo¶ci o których kto¶ co¶ wie a niestety mi nie by³o dane ;) Jedyne co uda³o mi siê znale¼æ to info dotycz±ce za³o¿yciela stoczni - F.Schichau`a. Niestety jêzyka niemieckiego nie znam ani trochê. Liczê praktycznie na jakiekolwiek informacje.
5548 7

Identyfikacja 2 monet ... z³ote ?


Prosi³bym o zidentyfikowanie 2 nastêpuj±cych monet :

Moneta wykopana na dawnych terenach Niemieckich.Brak inf. o monecie.

Z góry dziêkujê ;)
5281 5

identyfikacja znaczków


Czy jest tu co¶ cennego? Ile w sumie mog± byæ one warte?
http://swirus221.fotosik.pl/albumy/639356.html
5038 1

Identyfikacja monet


kto jest w stanie zidentyfikowaæ te monety? Starcz± same kraje, ale mile widziane tak¿e nomina³y.
5026 2

Naklejki Pokemon z Chipicao - identyfikacja serii


Ostatnio znalazłam się w posiadaniu naklejek do rogalików Chipicao i zastanawiam się, czym różnią się np. takie egzemplarze:Wiem, że istnieje jeden mały, czerwony album do nich, jednak skoro są np. dwie wersje Poliwaga to która należy do tego albumu, a która nie? Czy był też wydany album na drugą serię? Nie wiem też, czy moje przypuszczenie iż seria bez oznaczeń np. "water" czy "poison" była jako pierwsza jest słuszne?

Pozdrawiam.
4876 2

Identyfikacja odznak - Jugos³owiañska Armia Ludów, DDR


Witam, proszê o identyfikacje odznak z za³±cznika.

PS. Znacie mo¿e jakie¶ inne miejsce w sieci, gdzie równie¿ mo¿na pytaæ o id odznak? - chodzi mi o odznaki z Azji.
4756 11

Identyfikacja banknotów


Jest mi kto¶ w stanie pomóc w identyfikacji krajów z jakich pochodz± banknoty?


Pierwsza linia jeden kraj, druga linia jeden kraj, trzecia linia dwa kraje i czwarta linia jeden kraj.
4681 7

Identyfikacja


Witam. Nie mam pojêcia co to jest. Wy³owi³em to ze stawu jakie¶ 5 lat temu. U góry widnieje napis U.(chyba 5) PAT. Troszkê ni¿ej jest liczba 76562 lub 75567(nie jestem w stanie tego dok³adnie odczytaæ. Na samym dole widnieje napis H.M. Reszta niewidoczna. Proszê o pomoc w identyfikacji. Z góry dziêkuje.

Link
4648 3

Identyfikacja kart do gry
Wie kto¶ co to s± za karty ?
Nie znam niemieckiego.

Wygrzeba³em to dzisiaj z piwnicy i tak siê zastanawiam co to za gra..
4606 7

Identyfikacja orderu


Witam,
Chcia³bym prosiæ o jakie¶ informacje o orderze (zdjêcie poni¿ej). Wiem jedynie tyle, ¿e jest to order Izabeli Katolickiej. Chcia³bym siê dowiedzieæ z którego roku mniej wiêcej pochodzi i czy ewentualnie mo¿e byæ to falsyfikat czy tez podróbka poniewa¿ nie by³em w stanie znale¼æ identycznego orderu w sieci. Z góry dziêkuje.


http://img708.imageshack.us/img708/443/orderofisabellathecatho.jpg
4555 3

Identyfikacja


Witam,
Proszê powiedz mi co to za odznaczenie
4510 0

Identyfikacja starych przedmiotów


Witam potrzebujê informacji na temat przedmiotu zamieszczonego na zdjêciach.
13 cm
4357 12

Identyfikacja zegarka


Witam! Posiadam zegarek narêczny ZISONA,ale niestety nie wiem co to za marka...obecnie w renowacji..Czy kto¶ mo¿e okresliæ co to za marka i czy zegarek jest warto¶ciowy?Zdjêcie zamieszczê w lutym.Z góry dziêkujê.
4291 2

Identyfikacja kart telefonicznych


Mo¿e kto¶ jest w stanie mi pomóc, poniewa¿ nie jestem w stanie zidentyfikowaæ poni¿szych kart:

Karta 1:Karta 2:

3964 1

Identyfikacja kart


Witam
posiadam kary tj na poni¿szych zdjêciach, czy móg³by kto¶ powiedzieæ mi o nich co¶ wiêcej ? Co to wgl za karty, wydawnictwo, do czego by³y do³±czane ? Wiem jedynie ¿e s± z W³och ...

http://yfrog.com/npdsc07313zj
http://yfrog.com/77dsc07316oj
http://yfrog.com/c9dsc07319wj
http://yfrog.com/jvdsc07320hpj
http://yfrog.com/emdsc07323gj
http://yfrog.com/0rdsc07331wdj
http://yfrog.com/31dsc07332kj
http://yfrog.com/bfdsc07333wkj
http://yfrog.com/6gdsc07335xj
http://yfrog.com/nidsc07336wj
3964 1

Identyfikacja ró¿no¶ci CCCP


Witam mam pro¶bê prosi³ bym o identyfikacjê odznak czy przypinek bo nie mogê wszystkich znale¼æ na internecie,
[mod]A je¿eli to mo¿liwe wstêpn± wycenê poniewa¿ ojciec pozbywa siê kolekcji i taka wycena by³a by bardzo pomocna[/mod]

Ponumerowa³em od 1 do 12 aby by³o ³atwiej to okre¶liæ.
3835 3

Identyfikacja mojej kolekcji


Witam.
Proszê o zidentyfikowanie poni¿szych rzeczy z mojej kolekcji oraz ewentualne oszacowanie ich warto¶ci.
Zdjêcia s± w wysokiej rozdzielczo¶ci 3263x2448

1)

2)

3)


4)


5)


6)


7)

8)


9)
[br ...
3790 4

Identyfikacja starego zegarka


Witam,

Jestem od niedawna posiadaczem starego francuskiego zegarka, na kopercie jest napis "Lucy" - przeszuka³em chyba ca³y internet i nie uda³o mi siê znale¼æ ¿adnej informacji o takim zegarku.....strony tematyczne, e-bay i inne.
Proszê o pomoc w identyfikacji zegarka.
3748 9

identyfikacja pier¶cionka


Witam, znalaz³em oto ten pier¶cionek . Czy móg³by mi kto¶ pomóc z czego jest wykonany , co to za kamieñ ;)

Z góry dziêkujê ;)
3337 1

Identyfikacja figurek z lat 90


Hej,
potrafi kto¶ zidentyfikowaæ te figurki ?
Zaznaczona w kó³ku.


Zielony i czarny z b³yskawicami na klacie.


Tyle sam wiem, ¿e s± z lat 90.
Mia³em wszystkie te z b³yskawicami - chyba by³ jeszcze czerwony , by³o ich 3 lub 4. mieli takie plastikowe jednokolorowe bronie które zapina³o siê takimi klamrami na nadgarstkach , by³y to tarcze, kusze lub co¶ na kszta³t laserowego dzia³a, mam je do dzi¶.

Natomiast ten z kó³ka to wariacja nt. power rangers.
Figurki designem je przypomina³y i kolorystycznie.
Ja mia³em 2. ¿óltego, którego w rozsypce mam do dzisiaj i chyba ró¿owego ale nie pamiêtam.
mia³y bronie w stylu maczuga, toporek i chyba ale tu nie jestem pewien pistolety.

Kto¶ wie co to s± za figurki by mo¿na by³o je wygooglowaæ ??
3310 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne