Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » gielda
Podobne tagi tematw
gielda

Tematy oznaczone jako gielda
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Gie³da kolekcjonerska w £odzi


Jak donosi nasz kolega Herman w dniach 10-11 listopada w £odzi bêdzie gie³da kolekcjonerska w godzinach 10 - 17. Gie³da odbêdzie siê w hali sportowej przy ulicy Ksiêdza Skorupki - 20minut pieszo od dworca £ód¼ Kaliska
Ponoæ ma byæ ponad 100 stanowisk i bardzo ciekawe eksponaty z wielu bran¿.
13732 24

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych w Warszawie


Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych w Warszawie odbêdzie siê 27 listopada jak co kwarta³ w Muzeum Sportu i Turystyki.
W tym roku ju¿ po raz ostatni.

Wiêcej informacji:
http://www.muzeumsportu.waw.pl/wystawy-i-wydarzenia/imprezy/113-gielda-kolekcjonerow-pamiatek-sportowych

E-mail do Dzia³ Edukacji i Promocji MSiT:
[email protected]


Czy kto¶ bêdzie z forumowiczów? :)
13585 69

Gie³da staroci w Rzeszowie


Druga niedziela miesi±ca. Gie³da w III Liceum Ogólnokszta³c±cym przy ul.Szopena
9541 14

XII Ogólnopolska Gie³da Kolekcjonerska w £odzi.


Pragnê przypomnieæ,
i¿ w najbli¿szy weekend (8-9 listopad) odbêdzie siê

XII Gie³da Rzeczy Dawnych i Osobliwych

(czyli XII Ogólnopolska Gie³da Kolekcjonerska)

w £ódzkiej Hali Sportowej na ul. ks. Skorupki 21.


Parê tematów ni¿ej znajduje siê w±tek z gie³dy poprzedniego roku,
gdzie s± zdjêcia daj±ce pewne wyobra¿enie.
Zapraszam.
8311 12

Ogólnopolska Gie³da Rzeczy Dawnych i Osobliwo¶ci w £odzi


Witam.

Czy kto¶ siê wybiera do £odzi na Ogólnopolsk± Gie³dê Rzeczy Dawnych i Osobliwo¶ci w najbli¿szy weekend?
7534 35

Gie³da Kolekcjonerska w Szczecinie


Impreza cykliczna w ka¿d± 3-ci± niedzielê miesi±ca, najbli¿sza 18 listopad (16 grudnia, 20 stycznia, itd.). Odbywa siê na terenie Szko³y Podstawowej nr 61 przy ulicy 3-go Maja 4/7 w godzinach 9.00 - 13.00. Centrum Szczecina, 5 min pieszo od dworców PKP, PKS. Organizator Szczeciñski klub kolekcjonera, tel. 603 128 431. Zapewniamy wszystkim stoliki i krzes³a. Cena wej¶cia 2 z³., stolik 5 z³. Zapraszamy wszystkich kolekcjonerów.
7510 5

Ostro³êka, 18.05.2019 r. - Kolekcjonerska Gie³da Ró¿no¶ci


Dzieñdoberek!🙂

Zapraszam wszystkich na Kolekcjonersk± Gie³dê Ró¿no¶ci, która odbêdzie siê 18 maja 2019 r. w Ostro³êce, organizowana przez Ostro³êcki Klub Kolekcjonerów "Unikat".
Robili¶my ju¿ wcze¶niej gie³dy, ale w innym miejscu - kto by³, ten pamiêta🙂
A tym razem:
- nowa lokalizacja (hala sportowa), ze znacznie wiêksz± powierzchnia wystawiennicz±,
- du¿y parking przy obiekcie,
- i (co najwa¿niejsze) bezp³atne stoiska i wstêp!🙂

Wiêcej informacji w linku poni¿ej:

http://www.klub-unikat.cba.pl/index.php/component/content/article/1-aktualnosci/232-gielda19

Wydarzenie na fb:
https://www.facebook.com/events/313952229284184/?ti=cl

Zapraszamy!🙂
7462 25

XVII ¦l±ska Gie³da Kolekcjonerów- 04 X 2015


Jak w temacie. Wybiera siê kto¶? Ja bêdê.

http://www.sgk.ztw.pl/
7165 39

Nie gie³da ale...


Mo¿e nie piszê "w temacie" ale my¶lê ¿e ta informacja mo¿e zaintresowaæ kolekcjonerów (zw³aszcza z okolic Katowic). Niedawno odkry³em w Katowicach nowy sklep/komis/bazar - trudno nazwaæ to miejsce dok³adnie :-) Mo¿na tam kupiæ dos³ownie wszystko! Najwiêcej rarytasów znajd± tam Birofile - kufle, szklanki i otwieracze ilo¶æ tego mnie zaskoczy³a. Trudno tez mi opisaæ co tam jeszcze jest bo na powierzchni ok. 30 metrów kwadratowych w³a¶ciciele upchnêli tego tyle ¿e jeszcze nie wszystko przejrza³em. Polecam to miesjce bo naprawdê warto. Zw³aszcza, ¿e mo¿na siê targowaæ o ceny :-D

Zapomnia³em o adresie - przepraszam.
K-ce, ul. Mariacka Tylna 5a (obok Starego Dworca - id±c w stronê ul Mariackiej skrêcamy w kierunku przej¶cia pod torami, na rogu przed przej¶ciem jest Bar Wegetariañski za którym skrêcamy w lewo i trzeba przej¶æ ok. 50 metrów)
6358 6

26.10.2019 - Kolekcjonerska Gie³da Ró¿no¶ci, Ostro³êka


Cze¶æ wszystkim :)

Mieli¶my robiæ nasz± gie³dê tylko raz w roku, ale dziêki przychylno¶ci w³adz miasta robimy drug± edycjê, ju¿ w pa¼dzierniku :)
Wstêp dla wszystkich (wystawców i odwiedzaj±cych) wolny, stoiska darmowe, parking bezp³atny - czego chcieæ wiêcej? :)
Szczegó³owe informacje w poni¿szym linku:
http://www.klub-unikat.cba.pl/index.php/component/content/article/1-aktualnosci/244-gielda219
Przesy³ajcie znajomym kolekcjonerom, informujcie innych i przybywajcie t³umnie! :-D
6187 7

I Gie³da Kolekcjonerów w Ostro³êce


Witam wszystkich :-)

Po rozmowie z Domimuseums (i z Jego b³ogos³awieñstwem) pozwolê sobie zaprosiæ wszystkich Braci i Siostry W Kolekcjonerstwie na I Gie³dê Kolekcjonerów w Ostro³êce, organizowan± przez Ostro³êcki Klub Kolekcjonerów "Unikat" i Galeriê Bursztynow±.
Nasz Klub istnieje ju¿ ponad 30 lat i mam regularne gie³dy (w ka¿d± I i III nd miesi±ca) w innym miejscu, ale postanowili¶my ruszyæ z czym¶ nowym. Planujemy organizowaæ gie³dê w Galerii 2 razy w roku i mo¿e uda siê j± kiedy¶ tak rozwin±æ, ¿e bêdziemy mogli bez ¿adnej przesady dodaæ do nazwy s³owo: ogólnopolska :-D

Zatem, mimo ¿e regulamin jeszcze nie pojawi³ siê na naszej stronie czy fb (znajdzie siê tam zapewne jutro) zachêcam Was wszystkich do przyjazdu na kurpiowszczyznê. Darmowe miejsca na gie³dzie, darmowy wstêp, darmowy parking - czego chcieæ wiêcej? ;-)

Pozdrawiam
CUJO

6166 51

I Stargardzka Gie³da Staroci


Kolekcjonerzy ze stargardu zorganizowali pierwsz± gie³dê staroci, która odbêdzie siê 14 czerwca 2009 w godzinie 17'00 - 18'00 w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczeciñskiej 17 w Stargardzie Szczeciñskim. Zainteresowani wystawieniem swojego stoiska proszê o kontakt [email protected] Wszyscy odwiedzaj±cy mile widziani
6130 2

I Katowicka Gie³da Staroci


Witamy wszystkich i zapraszamy naI KATOWICK¡ GIE£DÊ STAROCI

Gie³da bêdzie siê odbywa³a w ka¿d± czwart± niedzielê miesi±ca (oprócz dni ¶wi±tecznych - w takich przypadkach terminy ulegaj± zmianie).Miejsce: Katowice, Sala Teatru Gugalander, ul. Jagielloñska 17a (wejscie od ulicy Królowej Jadwigi).


Start: 23-X-2011, godz. 10.oo


Stoiska umiejscowione siê wewn±trz b.du¿ej sali co przy zmiennych warunkach atmosferycznych daje pe³en komfort zarówno wystawcom jak i osobom odwiedzaj±cym gie³dê.

Istnieje równie¿ mo¿liwo¶æ rezerwacji stoisk na zewn±trz obiektu - teren odgrodzony, stoiska pod parasolami.

W przysz³o¶ci jest planowane zwiêkszenie powierzchni gie³dy.
Harmonogram na rok 2011:
[br ...
6097 0

Bygoszcz - gie³da kolekcjonerska


:arrow: Gie³da kolekcjonerska w Bydgoszczy.

Gdzie?
Klub POW ul. Su³kowskiego 52A (Osiedle Le¶ne - blisko stacji kolejowej Bydgoszcz Le¶na)
Kiedy?
Pierwsza niedziela miesi±ca (uwaga! nie ma ju¿ gie³d w trzeci± niedzielê m-ca!)
O której?
07:00 - 13:00
Co mo¿na znale¼æ?
Antyki, monety, znaczki, odznaczenia, pocztówki, karty telefoniczne, starocie itd.
6043 8

XIV Ogólnopolska Gie³da Rzeczy Dawnych i Osobliwo¶ci


:: Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji w £odzi serdecznie zaprasza do wziêcia udzia³u w

XIV Ogólnopolskiej Gie³dzie Rzeczy Dawnych i Osobliwo¶ci,

która odbêdzie siê w Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21, w dniach 14-15 listopada 2009 r.

Nasza impreza, od lat cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Ka¿da z odwiedzaj±cych halê osób bêdzie mog³a znale¼æ jaki¶ drogocenny przedmiot, z którym wi±¿e siê niepowtarzalna historia. Gie³da to nie tylko spotkanie w gronie profesjonalistów, dla których kolekcjonerstwo to styl ¿ycia ale tak¿e okazja do wymiany do¶wiadczeñ, wzbogacenia zbiorów, obejrzenia i zakupu rzeczy z dawnych epok.

Oprócz indywidualnych wystawców, swoje stoiska zaprezentuj± ³ódzkie galerie, które poka¿± swoje najcenniejsze eksponaty. Zainteresowani otrzymaj± ponownie mo¿liwo¶æ poszerzenia kontaktów ¶rodowisk antykwarycznych, kolekcjonerskich, wzbogacenia zbiorów, przyczyniaj±c siê równocze¶nie do o¿ywienia krajowego rynku sztuki.

Hala Sportowa zamieni siê w wielki ...
5767 1

V Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej


V Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji MiejskiejSerdecznie zapraszamy na V Gie³dê Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej, która odbêdzie siê w naszym Muzeum w sobotê 17 wrze¶nia 2011 roku. Podczas Gie³dy bêdzie mo¿na wystawiæ swoje zbiory na specjalnie przygotowanych stanowiskach.

Godziny otwarcia gie³dy: 8.00 - 14.00

Cena wykupu stanowiska: 6,00

Ceny biletów wstêpu dla zwiedzaj±cych: 2,40 z³ /1,20 z³

Podczas gie³dy zostanie rozstrzygniêty konkurs na najcenniejsz± pami±tkê zwi±zan± z komunikacj± miejsk±.

¬ród³o: http://muzeum.mpk.lodz.pl/wydarzenia_2011.htmNosz kurka wodna, Akurat muszê mieæ wtedy pierwszy zjazd w szkole :(

A kto¶ z bileciarzy siê wybiera ?
5665 4

Ogólnopolska Gie³da Modeli Samochodów WARSZAWA


Ogólnopolska Gie³da Modeli Samochodów

- znana w ¶rodowisku ...i lubiana.

Dla kupuj±cych - WSTÊP DARMOWY.

Warszawa - ul. Conrada 6 (gimnazjum 73)

Realny czas gie³dy - 9:00 do 12-00, chocia¿ niby trwa d³u¿ej ;)

DATA: 09.09.2012
5533 0

Zaproszenie Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych


Zaproszenie

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych odbêdzie siê 15 listopada 2008 r. na terenie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ul. Wybrze¿e Gdyñskie 4.
Gie³da czynna w godzinach 9.00 - 14.00.
Op³ata za stolik: 10 z³, wstêp 2 z³.

Informacji dodatkowych udziela
Dzia³ Naukowo-O¶wiatowy Muzeum Sportu i Turystyki
tel. 022 560 37 86
e-mail: [email protected]

link:http://www.muzeumsportu.waw.pl/pl/wystawy-imprezy/imprezy/gieldy.html
5527 0

Gie³da ró¿no¶ci


Jarmark Tumski jest imprez±:

* trzydniow±, trwaj±c± w dniach 27-29 maja 2011;
* zlokalizowan± w samym sercu P³ocka, w rejonie Starego Miasta: na ulicy Tumskiej oraz Placu Gabriela Narutowicza;
* o charakterze kolekcjonerskim (gie³da staroci) wzbogaconym stoiskami gastronomicznymi, stoiskami – prezentacjami artystycznymi, stoiskami „ró¿no¶ci”. Zamierzeniem organizatorów jest podzia³ terenu Jarmarku na dwie strefy:
Gie³da staroci (stoiska kolekcjonerskie)
Gie³da ró¿no¶ci (stoiska pozosta³e)

Formu³a tegorocznej edycji, podobnie jak edycji poprzednich poszerzona zostanie o ró¿ne zdarzenia o charakterze kulturalnym i artystycznym. Ka¿dy dzieñ bêdzie mia³ temat przewodni. I tak:

27 maja 2011 – pi±tek bêdzie Dniem Miry Zimiñskiej – Sygietyñskiej w zwi±zku z jubileuszem 110 – lecia urodzin artystki – p³occzanki oraz otwarciem nowej ekspozycji sta³ej jej po¶wiêconej

28 maja 2011 – sobota – Dzieñ zatytu³owany X wieków P³ocka

29 maja 2011 – niedziela ...
5497 0

Gie³da Birofilistyczna Tychy - Kilka pytañ


Witam mam kilka pytañ dotycz±cych Gie³dy Birofilistycznej, która co roku odbywa siê w Tychach.
- Jak z cenami ( chodzi o wystawienie swojego "stolika") - ile to kosztuje itp
- Mam oko³o 250-300 kufli. Czy jest mo¿liwo¶æ tam sprzeda¿y ich ?
- Kiedy w tym roku odbywa siê gie³da ?

Z Góry dziêkujê za odpowied¼ ;)
5407 0

Gie³da Antyków i Staroci w Bydgoszczy


:: Witamy serdecznie.
::
Jako organizator odbywaj±cej siê od wielu lat gie³dy handlowej, w ka¿d± niedzielê, na terenie Bydgoskiego Klubu Sportowego „Chemik”, chcieliby¶my poinformowaæ Pañstwa, ¿e postanowili¶my uruchomiæ dodatkowo, w ka¿d± drug± i trzeci± sobotê miesi±ca, Gie³dê Antyków i Staroci. Pomys³ wynika z zapotrzebowania na tego typu miejsce, gdzie bêd± mogli spotkaæ siê zarówno sprzedawcy jak i kolekcjonerzy rozmaitych przedmiotów mieszcz±cych siê pod szerokim pojêciem antyków i staroci. Chcieliby¶my, aby na naszej Gie³dzie znalaz³o siê tak¿e miejsce dla mi³o¶ników starszych pojazdów. W tym celu na terenie Gie³dy zostan± wydzielone stanowiska przeznaczone na stoiska dla sprzedawców czê¶ci do starszych, czêsto ju¿ zabytkowych pojazdów.

W zwi±zku z powy¿szym chcieliby¶my zaprosiæ Pañstwa do wziêcia udzia³ w opisywanym przedsiêwziêciu.
Cena wykupu miejsca:

1 stanowisko o wymiarach ok. 2,5m x 4m - 30 z³/dzieñ + op³ata targowa ok. 8z³
Istnieje mo¿liwo¶æ wykupienia po³owy stanowiska.[br ...
5383 0

Gie³da Birofilistyczna w Cz³uchowie


W najbli¿sz± niedzielê w cz³uchowskim domu kultury odbêdzie siê kolejna gie³da birofilistyczna. By³em rok temu, w tym równie¿ najprawdopodobniej bêdê. Zapraszam wszystkich kolekcjonerów!
5362 2

Warszawska Gie³da Kolekcjonerska


Zapraszamy do udzia³u w Warszawskiej Gie³dzie Kolekcjonerskiej, która odbêdzie siê 14 kwietnia 2018 r. (sobota) w godzinach 10:00-16:00.

Lokalizacja: hala sportowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dzielnicy Bielany, ul. Lindego 20, 250 metrów od stacji metra Wawrzyszew.

Strona internetowa Gie³dy: [URL]http://kolekcjonujemy.com

Facebook: [URL]http://www.facebook.com/WarszawskagieldaKolekcjonerska

Do zobaczenia!
5263 24

Kraków, Gie³da Birofiliów


XIX Miêdzynarodowa Gie³da Birofiliów .16.02.2013.
Kraków ul. Reymonta 15.
5161 16

Gie³da Kolekcjonerów Pami±tek Sportowych w Krakowie


Juz jutro tj 08-12-2012

GIE£DA W KRAKOWIE Z NOW¡ LOKALIZACJ¡ !!!
Polski Klub Kolekcjonerów Sportowych informuje ¿e najbli¿sza gie³da w Krakowie, 8 grudnia 2012 r. odbêdzie siê w restauracji "TAJEMNICZY OGRÓD" mieszcz±cej siê przy Placu Nowym 9. Dojazd z przystanku Dworzec G³ówny Tunel tramwajem linii "50" (w kierunku os. Kurdwanów 6 przystanków) oraz z przystanku Dworzec Galeria Krakowska tramwajem linii "3" i "19" (w kierunku os. Kurdwanów i Bie¿anów Nowy 3 przystanki).
Wysiadaæ na przystanku "Miodowa".
Gie³da odbêdzie siê w godz. 9.00 - 14.00.
5161 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne