Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » czy
Tematy oznaczone jako czy
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Czy takie znaczki s± chodliwe?


Je¿eli nie ten dzia³ proszê moderatora o przeniesienie. czy jest sens odklejaæ np. na parze wodnej znaczki z kopert? W ¶rodowisku filatelistyków kto¶ siê za co¶ takiego wymienia? bo mam trochê tego i zastanawiam siê czy jest sens. [ Komentarz dodany przez: Morion: 2011-02-19, 23:00 ] Przeniesione do Pubu. Byæ mo¿e kiedy¶ siê komu¶ przyda albo kto¶ bêdzie chcia³ zadaæ podobne pytanie.
5851 4

Czy puszka coca-coli z maskotkami euro istnieje?


czy kto¶ widzia³ mo¿e te puszki z maskotkami euro co by³y w reklamie mcdonalda? Nigdzie ich nie ma.
5704 2

Czy wie kto¶ jak rozpoznaæ znak wodny na znaczku?


czy wie kto¶ jak rozpoznaæ znak wodny na znaczku?
5551 1

Trzy kamienie - zwyczajne czy coś rzadkiego?


Witam,
w sumie nie jestem pewna czy w ogóle można to zaklasyfikować do tego działu, ale kiedyś natknęłam się na naszym forum na kolekcjonerów minerałów, więc może ktoś się wypowie. Otóż przeglądając moją skrytkę z dzieciństwa natrafiłam na takie trzy kamienie:

czy ktoś wie może, co to właściwie jest i czyczymś częstym czy rzadkim? Nie pamiętam już gdzie je wygrzebałam, więc nie mam żadnych innych informacji jak np. miejsce pochodzenia. W każdym razie na pewno znalazłam je na terenie Polski. Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczna.
4885 6

Czy s± na forum kolekcjonerzy wyka³aczek?


Pytanie jak w temacie, chodzi mi g³ównie o wyka³aczki pakowane pojedynczo, maj± one ró¿ne emblematy, logo na opakowaniach. Mo¿e kto¶ z Was to kolekcjonuje albo zna kogo¶ takiego:)?
4339 0

Katana co¶ warto¶ciowego czy ozdoba na ¶cianê?


Witam proszê o jakie¶ informacje na temat tej katany. Zakupiona by³a od starszej Pani na gara¿owej wyprzeda¿y w Dani. Jestem Ciekaw czy to zwyk³a ozdoba na ¶cianê czy co¶ wiêcej... Sam osobi¶cie dzi¶ przecina³em ni± butelki z woda sz³o ¶wietnie. Oto kilka linków do zdjêæ:
4084 11

Czy kto¶ zna zagraniczne wielotematyczne fora kolek


Dzisiaj przysz³a mi do g³owy taka w³a¶nie my¶l, a wiêc - czy kto¶ zna jakie¶ zagraniczne fora kolekcjonerskie takie, jak nasze, na którym s± nie tylko przyk³adowo znaczki, ale wszystko co mo¿na sobie wyobraziæ? Wujek Google niespecjalnie mi pomóg³ w zadaniu znalezieniu takowych, ale nadal mam nadziejê, ¿e gdzie¶ tam istniej± i mo¿e nawet kto¶ od nas je kojarzy? Jakby nie patrzeæ by³aby to doskona³a okazja do uzupe³nienia swoich kolekcji w egzemplarze zagraniczne :-D
3943 2

Czy s± gie³dy z obrazkami z gum do ¿ucia?


Witam, czy wie kto¶ mo¿e czy s± gie³dy z obrazkami z gum do ¿ucia ??
3856 2

kolekcja obligacji z Rosji Francji czy krajów kolonialnych


Witam
Posiadam spor± kolekcjê obligacji z Rosji Francji czy krajów kolonialnych oraz banknotów.
zainteresowanych zapraszam do kontaktu
3751 2

Czy jest tu jakis Krzysztof Jarzyna ?


Jak w temacie, nawiaze kontakt ze Szczecinianami, kontakt pw, pm itd.
3634 11

Czy zbiera kto¶ bilety kolejowe rozró¿niaj±c trasy ?


Tak jak w tytule.
czy zbiera kto¶ bilety kolejowe rozró¿niaj±c trasy sk±d i dok±d jedzie ?
3466 13

stare pocztówki - czy to jest co¶ warte??


Mam do oddania, wymiany stare pocztówki. czy maja one jak±¶ warto¶æ? kto¶ je chce??
3460 0

Czy jest potrzeba otwarcia nowych dzia³ów?


Dzieñ dobry!

Proste pytanie: czy jest potrzeba otwarcia nowych dzia³ów?

Czujecie ¿e czê¶æ z Waszych kolekcji nie ³apie siê tematycznie z kategoriami na forum?

Podzielcie siê spostrze¿eniami.
3436 6

Zamkniêcie w³asnej kolekcji - czy mo¿liwe?


Witajcie!

Od jakiego¶ czasu nachodzi mnie niby filozoficzne kolekcjonerskie pytanie, mo¿e i Wam da do my¶lenia - czy kiedykolwiek zastanawiali¶cie siê nad definitywnym zamkniêciem w³asnej kolekcji i nie dodawaniu ju¿ do niej nowych okazów? czy raczej jest to zadanie ma³o prawdopodobne, poniewa¿ zawsze co¶ nowego mo¿e 'trafiæ siê' i powiêkszyæ zbiór? A czy mo¿e proces kolekcjonowania, raz rozpoczêty, trwa nadal, a zmieniaj± siê tylko obiekty naszego zainteresowania?

A z bardziej praktycznych pytañ- czy kolekcjonerstwo, zw³aszcza uprawiane w d³u¿szym okresie czasu i w miarê zaplanowane, zmieni³o co¶ w Waszym ¿yciu?

Je¶li chodzi o mnie, to kolekcjonerstwo, pocz±tkowo tylko numizmatyka, pozwoli³y na uporz±dkowanie paru wa¿nych spraw w ¿yciu i dziêki temu hobby ³atwiej by³o mi przej¶æ przez trudne momenty. Poza tym nauczy³em siê wrêcz drobiazgowej selekcji i segregacji, które stosuje przy wielu czynno¶ciach, pocz±wszy od sprz±tania, a na zawi³ych problemach i ³amig³ówkach koñcz±c. ...
3409 12

Bilety z wydarzeñ - czy drukowane te¿ siê zbiera?


czy kolekcjonerzy biletów z ró¿nych wydarzeñ, imprez, koncertów itp. s± zainteresowani równie¿ biletami kupowanymi przez Internet i nastêpnie drukowanymi na drukarce w domu? czy jest w ogóle sens je trzymaæ, czy mo¿na od razu wyrzuciæ?
3376 1

Czy button to nie odznaka?


Cze¶æ i czo³em!

Zadaj±c dzi¶ pewne pytanie na Facebooku odno¶nie wcze¶niejszych wersji pewnej odznaki dosta³em tak± oto odpowied¼:

:: To nie jest odznaka. To jest tak tzw button. Pami±tka, przypinka co¶ co w wielu obszarach zast±pi³o plakietkê ::

Lekko zblad³em, gdy to przeczyta³em. czy rzeczywi¶cie button nie jest odznak±? czy¿bym ca³e ¿ycie ¿y³ w b³êdzie? Dla mnie button jest po prostu wê¿szym okre¶leniem dla pewnego typu odznaki - okr±g³ej, z zapiêciem na agrafkê lub "pó³automatyczn±", sprê¿yst± szpilkê. Odznaki rozumiem jako najszerszy zbiór, w nim zawieraj± siê m.in. piny (zapiêcie na ig³ê), wpinki (wsuwane w klapê na prêcik), plakietki (te¿ na agrafkê ale nie okr±g³e i zazwyczaj plastykowe). Jak Wy to rozumiecie?

I kolejna odpowied¼ z któr± siê mogê zgodziæ pod pewnym warunkiem:

:: jak zwa³ tak zwa³. dla mnie odznaka wrêczana jest za co¶ a ...
3241 10

[Offer] Czy zbiera kto¶ telefony komórkowe?


Cze¶æ.

czy zbiera kto¶ telefony komórkowe? Nie smartfony... tradycyjne, ceg³y etc.
2938 5

[Offer] Czy kto¶ zbiera?


czy kto¶ zbiera erki (eRki?) z przesy³ek poleconych? Znalaz³em dzi¶ w piwnicy sporo sztuk z lat 1995-2004 (nie pó¼niej) z nazwami urzêdów pocztowych (powyrywane - ale z marginesem :-) z kopert). Jest tego na oko 200-300 sztuk. mogê to zeskanowaæ, ale nie wiem, czy warto. Mo¿e kto¶ jest zainteresowany? Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice. Oczywi¶cie mile bardzo widziane autografy.
2482 3

Figurka Dziadek do orzechów Popularna czy unikat?


Witam, mam pytanie odno¶nie figurki na ¶rodku zdjêcia pozytywka z bêbenkiem Mia³em w rêku, ale chwila na zastanowienie i zabrak³o kilku minut do zakupu na gie³dzie, bo babka Mi zwinê³a Kto¶ co¶ powie?, w necie jest wiele ale takiej nie widzia³em poza tym zdjêciem
2371 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne