Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » biletow
Podobne tagi tematw
biletow

Tematy oznaczone jako biletow
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

przechowywanie biletów


Witam, mam pytanie do bileciarzy :)
W jaki sposób przechowujecie swoje bilety komunikacji miejskiej?
s± to mo¿e klasery, specjalne kupione wk³ady do segregatora a mo¿e sami robicie w³asne wk³ady?

Ja u¿ywam takich specjalnych wk³adów , jednak im wiêcej mam biletów tym gorzej mi siê je pó¼niej przek³adaæ gdy dojd± nowe i zajmuje to du¿o czasu :(
o to takie w³a¶nie :Mo¿e znacie jaki¶ sposób ¿eby bilety siê ³atwo uk³ada³o i ¿eby siê prezentowa³y ³adnie?
je¶li macie mo¿liwo¶æ to wrzuæcie zdjêcia swoich wk³adów z biletami je¶li to nie problem :)

pozdrówka
Beata
9694 17

Zestaw biletów sportowych


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
6154 4

[Offer] sporo biletów


Tak jak w temacie.
6076 16

[Offer] Kilka biletów sportowych


Zamieniê bilety sportowe /skany poni¿ej/ na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
Wykaz biletów:
1. Siatkówka - mecz Polska - Argentyna (Liga ¦wiatowa 2007 - nie u¿ywany, kolega nie dojecha³ ;-) )
2. M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie (te¿ nowe)
5932 13

V Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej


V Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji MiejskiejSerdecznie zapraszamy na V Gie³dê Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej, która odbêdzie siê w naszym Muzeum w sobotê 17 wrze¶nia 2011 roku. Podczas Gie³dy bêdzie mo¿na wystawiæ swoje zbiory na specjalnie przygotowanych stanowiskach.

Godziny otwarcia gie³dy: 8.00 - 14.00

Cena wykupu stanowiska: 6,00

Ceny biletów wstêpu dla zwiedzaj±cych: 2,40 z³ /1,20 z³

Podczas gie³dy zostanie rozstrzygniêty konkurs na najcenniejsz± pami±tkê zwi±zan± z komunikacj± miejsk±.

¬ród³o: http://muzeum.mpk.lodz.pl/wydarzenia_2011.htmNosz kurka wodna, Akurat muszê mieæ wtedy pierwszy zjazd w szkole :(

A kto¶ z bileciarzy siê wybiera ?
5665 4

VIII Ogólnopolski Zjazd Kolekcjonerów Biletów KM


4.04.2009r.

£ód¼
Muzeum M.P.K.
uL. Wierzbowa 51
godz. 8.00 - 14.00

kto¶ z forumowiczów siê wybiera?
5323 2

Zjazd kolekcjonerów biletów Kraków 19 listopad 2011


jak w temacie. Zauwa¿y³em to na stronie u¿ytkownika M³odi (tickets.cba.pl)
Chcia³bym o potwierdzenie tej informacji.
A swoj± drog±; jedziecie? :)
5248 4

Dla kolekcjonerów polskich biletów komunikacji miejskiej


Artyku³ po¶wiêcony kolekcjonowaniu biletów komunikacji miejskiej zamieszczony w sierpniowym numerze (rok 1989) "Relaks i Kolekcjoner Polski". Zawiera kilka informacji pomocnych w identyfikacji biletów sprzed 1989 roku (ceny, nadruki).
5179 1

Kilka biletów wstêpu


Wymieniê na widokówki lub piny z herbami miast
4432 1

[Want] Poszukujê biletów z woj. podlaskiego


Poszukujê biletów z miejscowo¶ci
Augustów
Bielsk Podlaski
Hajnówka
£om¿a
Siemiatycze
Sokó³ka
Suwa³ki
i oczywi¶cie Bia³ystok

Je¶li co¶ masz, daj znaæ :)
4288 2

Zlot kolekcjonerów biletów, 23.11.2013 Wroc³aw


Informacja na razie bardzo wstêpna, ale istnieje szansa, ¿e 23 listopada roku bie¿±cego we Wroc³awiu odbêdzie siê coroczny, zimowy zlot kolekcjonerów biletów (kto z "bileciarzy" je¼dzi, wie o co chodzi ;-) )
Co do dok³adnego miejsca zlotu dam jeszcze znaæ. Natomiast data pozostanie niezmieniona, dlatego mo¿ecie sobie j± wstêpnie rezerwowaæ w kalendarzu.
Oczywi¶cie przewidujemy wydanie okoliczno¶ciowych biletów, a patronat nad zlotem obejmie e-biletowo.pl i byæ mo¿e jeszcze jedna instytucja, ale to na razie tajemnica ;)

Wszystkich serdecznie zapraszam!
4120 6

Forum dla kolekcjonerów biletów Reprezentacji


Zapraszam serdecznie na moje forum:


http://bilety-reprezentacji.pl/

jest to nowe forum ale my¶lê ¿e tematyka ciekawa i ka¿dego zainteresujê


JESZCZE RAZ ZAPRASZAM
4066 5

VII Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej


VII Gie³da Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej -> Od Muzeum Komunikacji MPK £ÓD¬:
Serdecznie zapraszamy na VII Gie³dê Biletów i Pami±tek Komunikacji Miejskiej, która odbêdzie siê w naszym Muzeum w sobotê 21 wrze¶nia 2013 roku. Podczas Gie³dy bêdzie mo¿na wystawiæ swoje zbiory na specjalnie przygotowanych stanowiskach.
Godziny otwarcia gie³dy: 8.00 - 14.00
Cena wykupu stanowiska: 6,00 z³
Ceny biletów wstêpu dla zwiedzaj±cych: 2,40 z³ /1,20 z³
Podczas gie³dy zostanie rozstrzygniêty konkurs na najcenniejsz± pami±tkê zwi±zan± z komunikacj± miejsk±.

Kontakt z Muzeum:tel. (42) 672-12-07, e-mail: [email protected]
3898 0

Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów


Zapraszam wszystkich na pierwsze tego typu wydarzenie! ;)

W sobotê 22.10. w godzinach 10:30-16:00 odbêdzie siê Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów. Spotkamy siê w Sopotece - Galerii Kultury Multimedialnej (ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 14, 81-704 Sopot – galeria znajduje siê na II piêtrze budynku dworca Sopot). Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udzia³ w nim jest bezp³atny.

Wydarzenie jest dedykowane wszystkim zainteresowanym zbieraniem biletów zwi±zanych z transportem zbiorowym. Bêdzie to idealna okazja nie tylko do wymiany i uzupe³nienia swoich zbiorów, ale tak¿e do nawi±zania kontaktów z innymi kolekcjonerami z Pomorza. Na wydarzenie zaproszone s± oczywi¶cie osoby tak¿e spoza województwa pomorskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego. Wydarzenie bêdzie organizowane w ramach obchodów 10-lecia Stowarzyszenia.

Wiêcej info bêdzie na bie¿±co aktualizowane na stronie: http://www.facebook.com/events/1789483787995766/
3868 7

Kolekcja biletów (czeskich?)


Nie mam pojêcia, ale jestem zainteresowany 10 jaskiniowymi. Co by¶ za nie chcia³?
3478 0

[Offer] Szczecin - nowy wzór biletów z okazji TTSR 2017


W Szczecinie pojawi³ siê nowy wzór biletów komunikacyjnych - z okazji zaplanowanego na sierpieñ tego roku fina³u regat wielkich ¿aglowców - the tall ships races.

:: „Pamiêtaj o regatach!” – napis tej tre¶ci widnieje na najnowszej serii biletów szczeciñskiej komunikacji miejskiej. Na blankietach znalaz³y siê tak¿e grafiki z wizerunkami wielkich ¿aglowców z ca³ego ¶wiata. To kolejny krok w promocji sierpniowego fina³u regat The Tall Ships Races.

Miniatury najpiêkniejszych ¿aglowców ¶wiata widniej± na ka¿dym rodzaju przejazdówek, poczynaj±c od ulgowych biletów za z³otówkê, a koñcz±c na 240-godzinnych sieciówkach na okaziciela za 60 z³.

W¶ród jednostek uwiecznionych na kuponach nie zabrak³o oczywi¶cie s³ynnego Fryderyka Chopina, monumentalnego Daru M³odzie¿y i dobrze znanego szczecinianom Cuauhtémoca z Meksyku.

Mi³o¶nicy komunikacji miejskiej (lub / i ¿eglarstwa) odnajd± tak¿e m.in. szwedzkiego Falkena, portugalskiego Sagresa II, holenderskiego Eendrachta (który zapowiedzia³ ju¿ swoj± wizytê w Szczecinie w ...
3430 1

[Offer] Kilka biletów


W zwi±zku z likwidacj± mojej kolekcji biletów wystawiam pierwsz± turê. Mo¿e kogo¶ zainteresuje. Wymieniê najchêtniej na monety, banknoty lub znaczki.
3424 1

Pytanie do znawców biletów


dosta³am od znajomego co¶ takiego (patrz zdjêcie) Czy jest to bilet czy te¿ nie? Zna kto¶ mo¿e z Was w³oski?
3388 0

II Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów


W sobotê 21.10. w godzinach 9:00-14:30 odbêdzie siê Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów. Spotkamy siê w Sopotece - Galerii Kultury Multimedialnej (ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 14, 81-704 Sopot – galeria znajduje siê na II piêtrze budynku dworca Sopot). Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udzia³ w nim jest bezp³atny.

Wydarzenie jest dedykowane wszystkim zainteresowanym zbieraniem biletów zwi±zanych z transportem zbiorowym. Bêdzie to idealna okazja nie tylko do wymiany i uzupe³nienia swoich zbiorów, ale tak¿e do nawi±zania kontaktów z innymi kolekcjonerami z Pomorza. Na wydarzenie zaproszone s± oczywi¶cie osoby tak¿e spoza województwa pomorskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego.

Wiêcej info bêdzie na bie¿±co aktualizowane na stronie: https://www.facebook.com/events/160239847832399/
3301 2

III Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów


W sobotê 20.10.2018 w godzinach 9:00-15:00 odbêdzie siê Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów. Spotkamy siê w Sopotece - Galerii Kultury Multimedialnej (ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 14, 81-704 Sopot – galeria znajduje siê na II piêtrze budynku dworca Sopot). Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udzia³ w nim jest bezp³atny.

Wydarzenie jest dedykowane wszystkim zainteresowanym zbieraniem biletów zwi±zanych z transportem zbiorowym. Bêdzie to idealna okazja nie tylko do wymiany i uzupe³nienia swoich zbiorów, ale tak¿e do nawi±zania kontaktów z innymi kolekcjonerami z Pomorza. Na wydarzenie zaproszone s± oczywi¶cie osoby tak¿e spoza województwa pomorskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Pomorskie Stowarzyszenie Sympatyków Transportu Miejskiego.


Wiêcej info bêdzie na bie¿±co aktualizowane na stronie: http://bit.ly/2xk8xDp
2986 0

IV Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów


Zbierasz bilety komunikacji miejskiej lub kolejowe? A mo¿e dopiero zaczynasz interesowaæ siê tym tematem? W takim razie nie mo¿e Ciê zabrakn±æ zlocie kolekcjonerów biletów!

W sobotê 19.10.2019. w godzinach 9:00-14:00 odbêdzie siê IV Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów. Spotkamy siê w Sopotece - Galerii Kultury Multimedialnej (ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 14, 81-704 Sopot – galeria znajduje siê w budynku dworca Sopot).

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udzia³ w nim jest bezp³atny. Mo¿na do³±czyæ do wymiany biletowej w ka¿dym momencie trwania zlotu.

Wydarzenie jest dedykowane wszystkim zainteresowanym zbieraniem biletów zwi±zanych z transportem zbiorowym. Bêdzie to idealna okazja nie tylko do wymiany i uzupe³nienia swoich zbiorów, ale tak¿e do nawi±zania kontaktów z innymi kolekcjonerami z Pomorza. Na wydarzenie zaproszone s± oczywi¶cie osoby tak¿e spoza województwa pomorskiego.
2953 2

Oddam du¿± ilo¶æ biletów za warszawskie


Czê¶æ,
robi³am ostatnio spore porz±dki w biletach po wielkiej dostawie i od³o¿y³am taka ilo¶æ biletów pogniecionych, uszkodzonych i zbieranych w podró¿y. Wiecie jak jest, szkoda mi siê z nimi rozstawaæ, dlatego chêtnie oddam w dobre rêce. Czy kto¶ by³by zainteresowany? Podzielê bilety na paczki po 100 i wy¶le zainteresowanym. Proszê o wiadomo¶æ na Facebooku https://www.facebook.com/Kolekcja-biletów-Komunikacji-Miejskiej-166030427103808

Ja za to chêtnie przyjmê bilety, których ka¿dy ma pewnie ca³e stosy - bilety z Warszawy. Do tej pory mia³am w kolekcji tylko pojedyncze bilety, ale chcia³abym w koñcu zebraæ wszystkie numerki ;)

Bilety oddam w stosunku 10:1 - dziesiêæ biletów ode mnie, za 1 bilet z Warszawy, którego nie mam.

Poni¿ej arkusz z moimi biletami z Warszawy wraz z oznaczeniem serii:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CTYCW8BV6zjt59gx6OhDD4F1K64A9PBmf1kO5HPcMIw/edit?usp=sharing

2875 0

[Offer] Kilka biletów wstêpu z lat 90.


Jak w temacie - kilka biletów wstêpu z lat 90. Dwa piêkne bilety do Ogrodu Bajek w Miêdzygórzu z roku 1990 (dok³adnie :-) ),dwa bilety wstêpu do Tatrzañskiego Parku Narodowego (Dolina Str±¿yska, z piêkn± piecz±tk±-kozic± z ty³u, po 1995 - widaæ po cenie), dwa (normalny i ulgowy) wstêpu na Wielk± Skoczniê z roku 1992 oraz bilet na ciuchciê z wêdrownego weso³ego miasteczka (lata 1995-1996). Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice. Oczywi¶cie mile bardzo widziane autografy.
2725 0

[Want] Poszukujê biletów


Poszukujê biletów - polska i zagraniczna komunikacja miejska i dalekobie¿na, polska kolej.
Nie zbieram biletów z automatu ani z kas fiskalnych. Nie interesuj± mnie równie¿ pojedyncze odcinki z karnetów, chyba, ¿e sk³adaj± siê w sumie na ca³o¶æ.
Mniej interesuj± mnie bilety miesiêczne, ale biorê je pod uwagê przy wymianie.

Posiadam wiele rzeczy do wymiany, wiêkszo¶æ mo¿na zobaczyæ w galerii (link w podpisie), ale to tylko ma³y fragment rzeczy, które mam na zbyciu.
Je¶li interesuje Ciê co¶ konkretnego daj znaæ, poszukam, zdobêdê ;-)
2635 4

Bileteka Pomorska - kolekcja biletów z Pomorza i nie tylko


Pozwolê sobie zarekomendowaæ w³asn± stronê FB swojej kolekcji o nazwie Bileteka Pomorska: https://www.facebook.com/biletekapomorska/

Strona dotyczy mojej kolekcji biletów komunikacji miejskiej oraz kolejowych. Na stronie staram siê umieszczaæ na bie¿±co:
- nowo¶ci, które dosz³y do kolekcji
- starocie, które niegdy¶ by³y emitowane w ró¿nych miastach Pomorza
- ciekawostki/artyku³y z zakresu biletów na Pomorzu

Je¶li kto¶ ma konto na FB - gor±co zachêcam do polubienia strony. ;-)
2596 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne