Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » banknoty
Podobne tagi tematw
banknoty, banknoty.

Tematy oznaczone jako banknoty
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Banknoty ró¿nych krajów na wymianê na banknoty


Wszystkich gratulujê z Nowym 2017 rokiem.
Przedtem stworzy³em dwa tematy.
Zaproponowa³ dla wymiany banknotu Uzbekistanu i banknotu Tad¿ykistanu.
http://collections.pl/banknoty-uzbekistanu-na-wymiane-vt25527.htm
http://collections.pl/banknoty-tadzykistanu-na-wymiane-vt25827.htm

Jeszcze stworzy³em temat, w którym zaproponowa³ na wymianê loteryjne bilety ZSRR.
http://collections.pl/loterie-vt25906.htm

A¿ w tych tematach wynik zero.
Po tym, stwarzam nowy temat.
W niej bêdê wystawia³ obraz obecnych u mnie banknotów ró¿nych krajów. Proponujê te banknoty ró¿nych krajów na wymianê. Wymiana na banknoty Polski czy drugich krajów. Szukam te banknoty, których nie ma u mnie w kolekcji. Proponujcie. Rozpatrzê i omówiê wszystkie wasze propozycje.
Banknotów u mnie du¿o. Wystawiaæ obraz banknotów bêdê po trochê. Kto zainteresuje siê, piszcie. Przy¶lê spis wszystkich swoich banknotów.
Rozpoczynam z banknotów Angoli.


...
10333 73

Kowalsik: banknoty z PRL na zbyciu


Posiadam:

10 z³otych - 1 VI 1982 - 1 sztuka, nówka, seria A

20 z³otych - 1 VI 1982 - 1 sztuka, nówka, seria AA

50 z³otych - 1 XII 1988 - 10 sztuk, nówki, seria KG, HZ (numery od 5877636 do 5877642, czyli 7 kolejnych, i 5877644)

100 z³otych - 1 VI 1986 - 11 sztuk, nówki, seria SA (dwa razy po 3 kolejne), SB (w tym trzy kolejne), SM
100 z³otych - 1 XII 1988 - 20 sztuk, nówki, seria SY, TN, TM (w tym 4 pod rzad), TG (3 pod rz±d), TE (4 pod rz±d)

200 z³otych - 1 XII 1988 - 1 sztuka, obiegowy, Seria EP

500 z³otych - 1 VI 1982 - 50 sztuk, nówki, seria FB (3, 4, 4, 4, i 5 pod rz±d), GB, ...
9205 8

Opaski na banknoty i zawijki do monet


Mo¿e to kogo¶ zainteresuje (czê¶æ ju¿ poklejona - do u¿ycia):
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
7930 6
7828 9

Banknoty na wymiane


Mam na zbyciu takie banknoty, stan rozny, ale chyba widoczny, kolejne skany pokazuja awers i rewers:

EDIT: Do czasu zakonczenia pertraktacji z Alibaba nastêuj±ce banknoty s± wycofane z oferty:

pierwszy skan - 100 Pesetas
drugi skan - du¿e 10 marek z NRD
trzeci skan - 20 franków z Belgii oraz oba w³oskie
czwarty skan - oba duñskie
7663 9

Banknoty Tad¿ykistanu na wymianê.


banknoty Tad¿ykistanu na wymianê. Mnie interesuj± banknoty Polski.6907 38

Telefoniczne kartki. Wymiana na banknoty i monety.


Mam du¿o telefonicznych kartek. Ró¿nych krajów. Chcê zamieniæ ich na banknoty czy monety. Rozpatrzê wszystkie propozycje. W ilustracjach s± pokazane nie wszystkie kartki. U mnie ich wiêcej. Zwracajcie siê. Przy¶lê jeszcze obrazy.
6601 37

Banknoty z Rosji


Witam, jestem bardzo pocz±tkuj±cym kolekcjonerem. W³a¶ciwie to dosta³em od wujka "w spadku" parê banknotów. Niektórych z nich nie mogê zidentyfikowaæ. Mogliby¶cie mi pomóc? Czy te banknoty (w takim stanie) maj± jak±¶ warto¶æ kolekcjonersk±?5992 4

Banknoty Uzbekistanu na wymianê.


Witam polskich kolekcjonerów. Ja kolekcjoner z Rosji. Zbieram banknoty i monety. Tylko tych banknoty i monety, których u mnie jeszcze nie ma. Dla wymiany mam du¿o ró¿nych banknotów. W tym i banknoty Uzbekistan. Kto zainteresowa³ siê, zwracajcie siê. Mogê przys³aæ spis wszystkich obecnych u mnie banknotów.
5257 25

[Offer] banknoty PRL


oferuje banknoty PRL, rozne serie i stany zachowania


5221 1

Wymieniam ¿etony na banknoty Polski.


Wymieniam ¿etony na banknoty. W pierwszej kolejno¶ci interesujê siê banknotami Polski. Ciekawe mi i banknoty ró¿nych pañstw ¶wiata. Rozpatrzê wszystkie propozycje.5107 27

Sven


Witam wszystkich :)
Zw± mnie Sven, mam swoje hobby, zbieram to co lubiê a na t± chwilê s± to:
G³ównie kolekcje lat 90, Pegasus IQ-502 wraz z grami, czasopisma z Grami(np.CD-A) oraz Telefonami (np.Android) oraz wszystkie rzeczy zwi±zane z Niemcami, Bayernem oraz Manchesterem United.

A poprzednio co kolekcjonowa³em, to tak¿e g³ównie lata 90 ;)
Czyli to co mogê zamieniæ (g³ownie powtórki), ca³e serie lub sztuki w dobre rêce:

-Pokemon Tazo, Tazo2, Flesh, Dua, Zepper, 350 sztuk
-Hereos IV Lays 27
-Kraje z walutami 26
-W³adca Pier¶cieni Lays 39
-Chipicao Hologram 41
-Bajki Snaki, min. Hercules, ¦nie¿ka itp 75
-Sporty Snaki 32
- Transformers 22
-Formula S Snaki 43
-Super moto Snaki 19
-M¦ 2002 Korea 20
-Karteczki z postaci Dinseya, Warner i wiele innych ~120
-Parada Muzyki 23
...
5092 2

[Offer] Koszulki na monety, banknoty i inne rzeczy


Oferujê koszulki, które mi zbywaj± a mog± przydaæ siê komu¶ do przechowywania swoich skarbów.

W komentarzu do zdjêcia z dan± koszulk± wpisa³am ich ilo¶æ i format. Niektóre koszulki s± lekko u¿ywane, inne w ogóle, wszystkie s± w stanie bdb.
Wyj±tkiem s± koszulki na bilety, które sama robi³am (format A4, groszkowe). Mo¿e przydadz± siê jakiemu¶ kolekcjonerowi biletów lub nadadz± siê na co¶ innego. Ja wszystkie koszulki zmieni³am na b³yszcz±ce, st±d zosta³o mi ponad 80 sztuk standardowych koszulek mieszcz±cych 14 biletów, lub 28 przy wk³adaniu ich dwustronnie.

Wymieniê na co¶ z moich zainteresowañ lub na co¶ do uzgodnienia. W razie pytañ lub potrzeby zobaczenia wiêkszych zdjêæ proszê o kontakt.
4900 15

Mam jakie¶ banknoty tylko to nie wiem jakie s±, pomó¿cie !!


Mam jakie¶ znalezione banknoty, ale nie wiem sk±d one s±, pomo¿ecie trochê?? Zdjêcie jest w za³±czniku.
4789 9

banknoty


ile warte s± banknoty 50z³ 100z³ 500z³ 1000z³ 5000z³ takie jak na zdjêciu?
4525 4

Banknoty Wycena


Witam,

Czy te banknoty s± co¶ warte ?

4456 1

Niezwyk³e banknoty (i monety)


My¶lê, ¿e warto sobie obejrzeæ :-)
Niezwyk³e banknoty
4360 1

Nowy blog o banknotach: banknot.blog.pl


Zapraszam na nowy blog o banknotach - informacje o nowych emisjach banknotów, artyku³y oraz ciekawostki.
Proszê o ewentualne opinie o blogu.

http://banknot.blog.pl
4225 1

Banknoty Rzeczpospolitej


10z³ z 1982r,
20z³ z 1982r,
50z³ z 1988r,
100z³ z 1982r,
200z³ z 1982r,
500z³ z 1982r,
1000z³ z 1982r,
10.000z³ z 1988r

wymieniê na co¶ ze swoich zainteresowañ.
4150 7

[Offer] Banknoty PRL


Wymieniê na otwieracze z browarów, kapsle, polskie monety lub z wizerunkiem w³adców Wielkiej Brytanii.
4036 1

[Offer] Banknoty w linku poni¿ej wymieniê na monety i inne


Witam
znajduj±ce siê w linku banknoty wymieniê na rzeczy w podpisie.

https://www.magentacloud.de/share/89aagnznyj

Krzysztof
3232 0

[Offer] Banknoty wymiana


Witam posiadam na wymianê banknoty


3064 0

[Offer] Chiñskie banknoty


Cze¶æ,

Przywioz³em ze sob± kilka banknotów z Chin. Stan jest ¶redni ale mo¿e kto¶ bêdzie mia³ ochotê siê wymieniæ. Wymiana najlepiej na zagraniczne pocztówki ;-)
Pozdrawiam,
Pawe³.
3061 1

[Offer] Karteczki - banknoty i banknoty - dodatki


Jak w temacie - karteczki z notesów, ale tylko z widokiem banknotów. Co bardziej wnikliwi zauwa¿±, ¿e wiêkszo¶æ z nich (oprócz oczywi¶cie 200-z³otówek) musz± to byæ okazy sprzed 1.01.2002 roku (bo euro tu nie ma). S± chyba jednak trochê starsze - obstawiam pocz±tek lat 90. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice. Oczywi¶cie mile bardzo widziane autografy.
3058 1

[Offer] Banknot 100 marekpolskich oraz banknoty zsrr


witam
posiadam na wymianê banknot 100 marek polskich z 1919 roku oraz
banknot ZSRR:
-25 rubli z 1961 roku
-5 rubli z 1961 roku
- 3 ruble z 1961 roku
- 1 rubel z 1961roku

a tak¿e 200 rubli bia³oruskich z 1992 roku
2977 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne