Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: jednorodne, kolekcje, nazewnictwo, systematyka, tematyczne

Autor Wiadomo
Systematyka i nazewnictwo kolekcji
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-07-27, 12:38   Systematyka i nazewnictwo kolekcji
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Od d³u¿szego czasu kolekcjonujê korki od win, a ostatnio zacz±³em kolekcjonowaæ ró¿ne walory z bassetami. Pisz±c zajawkê do tematu bassetów dostrzeg³em problem ogólnego nazwania ró¿nych kolekcji.
Nazwanie kolekcji „rysiowych”, „nietoperzowych”, „cyrkowych czy „bassetowych” wspólnym okre¶leniem „kolekcje tematyczne” wydawa³o mnie siê logiczne. Jak jednak nazwaæ jednym wspólnym s³owem kolekcje znaczków, biletów, kalendarzyków, odznak czy korków? Przysz³o mi do g³owy okre¶lenie „kolekcje jednorodne”, ale brzmi o jako¶ dziwnie.
Jak my¶licie: jak mo¿na usystematyzowaæ te grupy i nazwaæ je wspólnymi okre¶leniami?
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-07-27, 17:29, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2017-07-27, 12:57   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


My¶lê, ¿e czê¶æ kolekcjonerów tematycznych, jak np. S³awek i Marek, maj± o tyle problem, i¿ ich tematy s± do¶æ niszowe. St±d te¿ brak nazwy oficjalnej dla ich kolekcji, która mog³aby byæ uto¿samiana ze s³owami "kolekcja przedmiotów z Rysiem/Nietoperzem". Wiêcej, chocia¿ wiêkszo¶æ "zwyk³ych" - chcia³em napisaæ normalnych, ale to by znaczy³o, ¿e my jeste¶my nienormalni xD - ludzi kojarzy np. filatelistów to jednak, jak us³ysz± nazwê "falerystyka" to najczê¶ciej ³api± siê za g³owê jaka to musi byæ straszna choroba... i muszê im t³umaczyæ, ¿e po prostu kolekcjonuje medale i odznaki. :mrgreen: Wracaj±c jednak do tematu. Uwa¿am, ¿e w przypadku kolekcji na które sk³adaj± siê ró¿ne walory z jedn± podobizn± trudno bêdzie zaszczepiæ w umy¶le spo³eczeñstwa jakie¶ nowe stwierdzenie. Dlaczego tak uwa¿am? Poniewa¿ kolekcjonerstwo - w swych strukturach i nazewnictwie - jest wg mnie (nawet po przeniesieniu go na grunt internetowy...) do¶æ skostnia³e. Niestety. Ale próbujmy to zmieniæ! :-D
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2017-07-29, 12:18   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


E tam, tworzenie terminologii nie ma sensu i koñczy siê w³a¶nie skojarzeniami z chorobami. Mówi siê zbieram to albo zbieram rzeczy z tym i wszystko dla ka¿dego jasne :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-07-30, 22:21   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ciekawy temat Przemku!

Mam podobny dylemat. Zbieram syrenki warszawskie ale te¿ nie wszystkie tylko te co wystêpuj± na pocztówkach, odznakach i brelokach.
Kolekcja jednorodna. Dzia³ varsaviana. Temat: syrenka warszawska.
A jak zawêziæ ¿e tylko mnie tylko trzy rodzaje walorów - nie... nie wiem jak to nazwaæ ¿e tylko kolekcjonujê j± na pocztówkach, brelokach i odznakach?

A odznaki/przypinki muzeów?
Falerystyka muzealna? ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
gilus32 


Poland

Wiek: 66
Posty: 982
Skd: Wieluñ
Wysany: 2017-07-31, 19:56   
  Rodzaj kolekcji: Autografy, pocztówki


Kwestia interpretacji takiej nazwy. Mnie nazwa "falerystyka muzealna" bardziej kojarzy siê z odznakami i medalami nadaj±cymi siê do muzeum, natomiast Twoj± kolekcjê nazwa³ bym bardziej opisowo jako muzea w falerystyce :?:
Prawdê powiedziawszy - tworzenie nazewnictwa dla wyspecjalizowanego hobby chyba trochê mija siê z celem. O ile bowiem kolekcjonowanie rysi mo¿emy nazwaæ lynxologi±, nietoperzy - chiropteralogi±, o tyle wymienione przez Ciebie kolekcjonerstwo syrenek - multisyrwarologi± (multi - bo kilka dziedzin, syrwar - od Syrenki warszawskiej, bo taka kopenhaska ju¿ siê nie liczy). Przeczyta³em to jeszcze raz i wiesz co - ta multisyrwarologia brzmi naprawdê ³adnie i naukowo :-) .
_________________
Pocztówki z Wielunia i Ziemi Wieluñskiej /Wieluñ,Wieruszów,Praszka,Boles³awiec,Dzia³oszyn,Osjaków,Bia³a,Krzeczów,Toporów, Walichnowy,Sokolniki,Wierzchlas,Kamion,Konopnica,Dzietrzniki,Dzietrzkowice,O¿arów,£ubnice,Mokrsko,Szynkielów,Naramice/ i autografy.
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-07-31, 20:30   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Dyskusja ciekawie skrêca w jeszcze innym kierunku ni¿ by³ mój zamys³. I bardzo dobrze.
A co my¶licie o nazwach dla dwóch g³ównych grup kolekcjonowania: kolekcja tematyczna i kolekcja jednorodna? To drugie okre¶lenie przysz³o mi do g³owy "na gor±co" - wcale nie jestem pewien, ¿e jest to okre¶lenie najszczê¶liwsze.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-07-31, 23:40   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


warczp, Mi siê podoba i jest sensowna.

gilus32, multisyrwarologia?
Nie¼le... Konstantynopolitañczyk ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2017-08-04, 15:12   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Trochê nie na temat, ale napiszê tu... W zasadzie problem niewielu osób - mój, S³awka, mo¿e Dominika. Ale mój najbardziej. Zbieram rzeczy z nietoperzem. Nietoperza w logo ma Ojcowski Park Narodowy. Ale Bieszczadzki ma Rysia. Ka¿de ich wydawnictwo powinno nas interesowaæ - wydaj± czasopisma, ksi±¿ki, masê innych rzeczy... jasne - rzeczy typowo kolekcjonerskie s± super, ale ka¿dy zeszyt czasopisma Pr±dnik czy Roczników Bieszczadzkich? Ka¿d± ich ulotkê?

Albo - ka¿dy telefon Motoroli? Tak, te ich dwa ptaszki to jest stylizowany nietoperz...
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2017-08-04, 15:27   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Marku, ja podobnie mia³em z Radomskiem. Na pocz±tku gromadzi³em wszystko, niekiedy nawet w wiêkszych ilo¶ciach, bo z my¶l± "na wymianê". Jednak od jakiego¶ czasu mocno siê ograniczy³em... g³ównie do rzeczy merytorycznych lub ciekawostek. Ciekawostkami s± dla mnie np. stare pocztówki, odznaki (chocia¿ to ju¿ zaczyna - przez buttony - przechodziæ w masówkê) czy smycze. Merytoryczne to np. ksi±¿ki, mapy czy broszury. Niektóre ulotki te¿ - np. wydane z logiem 750-lecia mojego miasta... jednak przewa¿nie zagryzam wargi i odk³adam sk±d je przed momentem podnios³em. Tak czy owak, tak jak to by³o ju¿ w kilku miejscach na forum napisane, przychodzi taki moment w ¿yciu cz³owieka, kiedy ze zbieracza przechodzi w kolekcjonera. I proszê nie traktowaæ s³owa "zbieracz" - w tym kontek¶cie oczywi¶cie - obra¼liwie. Wrêcz przeciwnie, bywa to niekiedy zwyk³a parabola. Zbieramy wszystko, by po jakim¶ czasie uszczegó³owiæ nasz± kolekcjê do w±skich ram - np. nietoperzy... a potem znów... trzeba j± - JESZCZE BARDZIEJ - uszczegó³owiæ, aby zyska³a ona miano kolekcji wyj±tkowej, o. Tak mi siê wydajê.
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-08-04, 19:15   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ograniczam siê do odznak muzeów ale faktycznie... na pocz±tku by³o tak czy braæ tak± jak nie ma napisu "muzeum" a potem czy tylko piny czy te¿ buttony. Teraz biorê wszystkie, cokolwiek wydaj± muzea choæby to by³a okoliczno¶ciowa z okazji Dnia Dziecka ale wydaj± j± w muzeum. Dosz³y do tego skanseny, zoo, zamki, parki, izby pamiêci, memoria³y, oceanaria, mauzolea, ³agry sowieckie, niemieckie obozy koncentracyjne i jenieckie. Do tego Hard Rock Cafe i syrenki.
Uton±³em... :-D
Nie da siê wszystkiego zbieraæ. Na pewno jest to bardzo trudne. Spróbowaæ zdobyæ odznakê z muzeum na Hawajach gdzie powiedzmy co 5 lat wydaj± nowy pin.
A to co do tej pory wydano? Sk±d nam to wiedzieæ?
Masakra ! :-|

To nie karty Gotochi które Mari zbiera i wie czego siê spodziewaæ.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-08-04, 20:37   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Pocz±tkowo zbiera³em korki od win i win musuj±cych. Pó¼niej zrezygnowa³em z tych drugich - fakt jest to mniejsza ilo¶æ.
Ale ¿eby jeszcze bardziej siê zawêziæ... To ju¿ by³oby trudne. Móg³bym wyrzuciæ np. korki syntetyczne (to ok. 7%), ale mam czasem "taki sam" korek syntetyczny i z materia³u naturalnego. To te¿ jest ciekawe.
Rozró¿niam roczniki korków, ale tu zrobi³em drobne (a mo¿e nawet nie tak drobne) zawê¿enie: rocznik musi byæ "ewidentny" (patrz zdjêcia).
¯ebym zrobi³ bardzo powa¿ne ciêcia to musia³bym siê ograniczyæ do korków z Wielkich Win. To by by³o "dostojne", ale zabi³oby moje kolekcjonowanie.
Taka decyzja jest bardzo trudna.

1.jpg
Plik cignito 2728 raz(y) 30.01 KB

2.JPG
Plik cignito 2728 raz(y) 28.02 KB

4.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 56.38 KB

5.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 55.15 KB

6.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 60.96 KB

3.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 52.84 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-08-05, 09:24, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2017-08-04, 22:22   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Zawêziæ... hm a ja siê ostatnio zastanawiam po us³yszeniu tego pomys³u, czy by siê nie rozszerzyæ na zapalniczki. Wymy¶lili to rodzice i znajomi, te¿ widz±cy ¿e znale¼æ na wakacyjnych wyjazdach zapa³ki reklamowe jest coraz trudniej, bo wszêdzie zapalniczki. A ja nie wiem. Tu by³oby zbyt prosto, przewidywalnie i z ryzykiem sza³u zakupów. Szybko zebra³bym kolekcjê w motywach papierosów, piw, widoków i prawie/rozebranych dziewczyn. A wci±¿ nie zrobi³em strony profesjonalniejszej z samymi zapa³kami :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-08-05, 09:18   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Rozszerzenie jest mo¿liwe jak siê ma miejsce. Niestety po³owê korków muszê trzymaæ w piwnicy. Gdybym sprzeda³ czê¶æ rzeczy z niej to by by³o ³atwiej.
D³ugo zastanawia³em siê nad bassetami - przekona³ mnie S³awek tym, ¿e jego rysie zajmuj± niezbyt du¿o miejsca.

Edit
Pisz±c o sprzeda¿y czê¶ci rzeczy nie my¶la³em o korkach tylko o innych rzeczach w piwnicy.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
Ostatnio zmieniony przez warczp 2017-08-05, 14:52, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-08-05, 13:36   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Mo¿e i ten ruch trzeba zrobiæ aby pozyskaæ miejsce i fundusze na dalszy rozwój swoich kolekcji.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2017-08-05, 14:06   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Miejsce to zawsze problem. Zauwa¿yli¶cie np. ¿e kolekcjonerów puszek ubywa wraz ze wzrostem wieku? Nie znam nikogo, komu by ich zbieranie zosta³o po doro¶niêciu.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2017-08-05, 14:42   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


To co... budujemy gmach FKRN gdzie bêd± zarówno wystawy sta³e, jak i czasowe? Jak braknie miejsca to przeniesiemy siê do wiêkszego! :D
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-08-05, 14:53   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


pietras napisa/a:
Miejsce to zawsze problem. Zauwa¿yli¶cie np. ¿e kolekcjonerów puszek ubywa wraz ze wzrostem wieku? Nie znam nikogo, komu by ich zbieranie zosta³o po doro¶niêciu.

trafi³em na stronê gromadz±c± (doros³ych) Kolekcjonerów puszek od napojów - by³o ich (chyba) kilkunastu.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2017-08-05, 15:28   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Kilkunastu a w dzieciñstwie prawie ka¿dy albo zbiera³ puszki albo zna³ kogo¶ zbieraj±cego. Zawsze jest te¿ wiêcej m³odych kolekcjonerów puszek a potem znikaj±, bo puszki to nie monety które mo¿na sobie trzymaæ w klaserze. Gabaryty rzeczy to bardzo wa¿ny czynnik, im wiêksza kolekcja tym wa¿niejszy.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-08-05, 16:18   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Pod tym wzglêdem naklejki z owoców s± najlepsze :-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2017-08-05, 19:00   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


S± puszkomaniacy - pokaza³em tam 3 puszki ze Spitzbergenu i po kilku godzinach ju¿ mam cz³owieka, który wie, czego szukaæ.
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2017-08-05, 22:04   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


"W³a¶ciwe" zbieranie samych etykiet zapa³czanych te¿ jest miejscowo niek³opotliwe. Ja mam trochê gorzej i to te¿ mnie sk³ania do refleksji czy poszerzaæ :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-08-06, 09:27   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Tylko czy nadal powstaj± nowe etykiety zapa³czane?
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2017-08-06, 16:47   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


A to ciekawe :-) Pude³ka powstaj± w bran¿ach które wci±¿ siê tak reklamuj±, czyli papierosy, hotele i piwa a takie rozciête pude³ko chyba siê liczy do etykiet. A czy takie klasyczne etykiety powstaj±? Nie wiem. Argument za rozszerzeniem :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
rag2 


Poland

Wiek: 63
Posty: 107
Skd: Wolne Miasto
Wysany: 2017-08-06, 20:09   
  Rodzaj kolekcji: Kinder niespodzianki


To dajcie namiary na tych "puszkomaniaków".
Mam ze dwie¶cie puszek od piwa w piwnicy, tak oko³o 10-20 letnich.
Do zbycia.
Likwidacja jednej z kolekcji.
Co do zbierania puszek, to nie zgadzam siê z Pietrasem.
Puszki zacz±³em zbieraæ w wieku kilkunastu lat, w czasach kiedy by³y rzadko¶ci±, a zacz±³em spowalniaæ w czasie, gdy po wej¶ciu do jakiegokolwiek sklepu znajdowa³em tam ze dwadzie¶cia rodzajów puszek.
W±troba nie wytrzyma³aby takiego zbierania :-/
Jeszcze teraz jak trafiê na ciekawy okaz to kupiê, ale tylko w jednym egzemplarzu.
_________________
Szukasz czego¶, pisz. Mo¿e to mam.
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2017-08-06, 20:11   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


http://puszki.ok1.pl/
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-10, 15:26   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


A mo¿e: kolekcja tematyczna i kolekcja homogeniczna?
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2017-09-10, 15:34   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


To nie brzmi zbyt podobnie? I prawie jak homogenizowana :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
Tianse 

Poland

Wiek: 28
Posty: 62
Wysany: 2017-09-10, 15:39   
  Rodzaj kolekcji: Koszulki pi³karskie


Ja bym zaproponowa³ monotematyczna lub monosymboliczna :->
_________________
Interesuje Ciê kolekcjonerstwo? Masz ciekaw± kolekcjê? Polub fanpage i przy¶lij zdjêcie swojej kolekcji wraz z jej opisem, a my j± opublikujemy?! :)
Pasja kolekcjonowania
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-10, 15:48   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


pietras napisa/a:
To nie brzmi zbyt podobnie? I prawie jak homogenizowana :-)

Obie maj± koñcówkê "czna", ale czy brzmi± podobnie?
Faktycznie homogenizowany to "ujednorodniony" :-) np. serek.

Tianse napisa/a:
Ja bym zaproponowa³ monotematyczna lub monosymboliczna :->

Monotematyczna podoba mnie siê, ale nie jestem przekonamy, ¿e monosymboliczna dobrze oddaje istotê.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-09-10, 15:53   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Mo¿e jeszcze byæ: monotematyczna i koherentna. :-)
Brzmi bardzo naukowo :-D
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw LEGALNO¦Æ KOLEKCJI
mazak Identyfikacja 1 2010-03-06, 15:19
Go
Brak nowych postw Ubezpieczenie kolekcji
Vidiu Pub 2 2014-04-13, 14:54
jacek72
Brak nowych postw Klasyka kolekcji naklejkowych
KaWi Plakaty, zdjêcia, naklejki 0 2018-11-03, 21:35
KaWi
Brak nowych postw Wystawa mojej kolekcji
Tak, uda³o siê
pietras Pub 24 2016-08-22, 12:36
zapa³czaner
Brak nowych postw Identyfikacja mojej kolekcji
Go Identyfikacja 4 2012-11-15, 12:06
Go

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne