Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: 2013, podsumowanie, roku

Autor Wiadomo
Podsumowanie roku 2013
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2013-12-29, 17:16   Podsumowanie roku 2013
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Chyba ju¿ mo¿na robiæ kolekcjonerskie podsumowanie roku 2013.

Kolejny rok z rz±du utrzyma³ siê u mnie na poziomie ¶rednich przyrostów 100 korków w miesi±cu :-) Ju¿ nie mówiê, ¿e w przysz³ym roku to...
Na koniec zesz³ego roku mia³em ponad 3750 korków od win, a obecnie mam ponad 5050.
Przekroczy³em kolejn± ciekaw± granicê!
Nadal najwiêcej mam korków hiszpañskich (1118), nastêpnie w³oskich (910) i francuskich (795). A potem jest du¿y odstêp do korków niemieckich (349), portugalskich (246) i chilijskich (158).
A najwiêkszymi zaskoczeniami 2013 roku s± korki czeskie i szwajcarskie. G³ównie dziêki wymianie z Czeszk± (z któr± skontaktowa³a mnie Mari - jeszcze raz dziêkujê) mam obecnie czeskich korków 138, a poprzez praktycznie jedn± wymianê z inn± osob± mam 28 korków szwajcarskich (gdy dla porównania polskich mam... 9).
¦rednio w tym roku wysz³o mi systematyzowanie i opisywanie korków - trzeba to podci±gn±æ.

W drugiej mojej Kolekcji posz³o s³abiej: doszed³em do 368 odznak z herbami miast i dawnych miast, które straci³y prawa miejskie lub wsi i dzielnic miast, które (powiedzmy) maj± herby. Tutaj przyby³o mi 28 sztuk.

¯yczê wszystkim dobrego kolekcjonersko 2014 roku.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Wizytownik 


Poland

Wiek: 32
Posty: 159
Wysany: 2013-12-29, 18:03   
  Rodzaj kolekcji: Wizytówki


Rok 2012 koñczy³em z liczb± 10 636 wizytówek, w tym roku liczba ta podskoczy³a do 12 185 sztuk. Przyby³o wiêc 1549. W porównaniu z poprzednimi latami liczba ta nie zachwyca, jednak s± to wizytówki które zosta³y przeze mnie skatalogowane. W szufladzie mam jeszcze oko³o 3 tys. które czekaj± na dodanie do kolekcji. Spowodowane jest to tym, ¿e skupi³em siê g³ównie na zmianie przechowywania wizytówek - szuka³em najtañszego sposobu, ostatecznie wybra³em sposób zgrzewania rade³kiem koszulek biurowych (wielkie podziêkowania dla warczp). Musia³em przeprowadziæ wiele prób aby takie koszulki by³y najbardziej u¿yteczne dla mojej kolekcji a czas ich przygotowania jak najkrótszy. Poza tym zaj±³em siê moimi dublami, których uzbiera³o siê kilka tysiêcy - czê¶æ sprzeda³em, czê¶æ wymieni³em a niektórym podarowa³em.
My¶lê ¿e w 2014 roku system katalogowania wizytówek dopracujê tak abym móg³ wszystkie nowe wizytówki dodawaæ na bie¿±co do kolekcji.
_________________
Zapraszam na strone internetowa poswiecona mojej kolekcji http://wizytowki.hpu.pl/news.php
Zachecam do rejestracji, ktora jest latwa i szybka.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2013-12-29, 18:17   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


O rany! Gratulujê Wam obu - to s± ilo¶ci! :-D

Ja jeszcze poczekam te 3 dni a nu¿ widelec ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2013-12-29, 21:43, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2013-12-29, 21:40   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Rozumiem - plan piêcioletni w trzy dni ;-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2013-12-29, 21:54   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Bez przesady ale ka¿dy nastêpny nabytek do kolekcji zwiêksza jej walory i objêto¶æ ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2013-12-30, 13:26   
  


Dla mnie ten rok te¿ by³ udany pod koniec roku by³a sama ¶mietanka :) wpad³o ponad 300 metalowych kinderków co da³o mi 375 figurek w kolekcji,dosz³o kilka nowych pokemonów do kolekcji ³±cznie w tym roku zebra³em 82 a razem mam 216, a co do moich starych ³usek to w tym roku zebra³em ich 115 ³±cznie mam ich 224.
 
     
beatkaaa119922 


Poland

Wiek: 30
Posty: 608
Skd: Bialystok
Wysany: 2013-12-30, 23:30   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wizytówki z kotami


U mnie to jest tak:
pod koniec 2012 mia³am 5919 biletów polskich z 174 miast. Teraz mam 7391 z 176 miast czyli kolekcja powiêkszy³a siê o 1472 bilety - sporo mniej ni¿ w zesz³ym roku ale to dlatego ¿e w tym roku trochê mniej czasu dla nich po¶wiêca³am.
Z kolekcji zagranicznej mia³am 753 bilety, teraz mam za¶ 1054 bilety z 52 pañstw - 301 biletów wiêcej.

Ale zrobi³am sobie jeszcze jedno podsumowanie.
Jak zaczyna³am swoj± wizytê na tym forum - czyli w styczniu 2010 roku mia³am tylko 450 biletów. Czyli w prawie 4 lata dziêki kontaktom z przeró¿nymi kolekcjonerami moja kolekcja powiêkszy³a siê o 6941 biletów polskich - te 4 lata temu nawet nie marzy³am o takiej ilo¶ci biletów.
Ju¿ powoli zaczyna mi brakowaæ miejsca na pó³kach i w szafkach ;)))
_________________
Moja kolekcja biletów komunikacji miejskiej ->www.bileciki.info
Moje przedmioty na wymianê
 
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2013-12-31, 04:07   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


beatkaaa119922 napisa/a:
Ju¿ powoli zaczyna mi brakowaæ miejsca na pó³kach i w szafkach ;)))

Nie przejmuj siê - wszyscy ;-) tak maj±...
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Eworu 

Poland

Wiek: 25
Posty: 117
Skd: D±browa Górnicza
Wysany: 2013-12-31, 07:50   
  Rodzaj kolekcji: Breloki


Ten rok by³ dla mnie tak¿e bardzo udany. Zaczyna³em 2012 z oko³o 290 brelokami, teraz mam ich 546.Z minera³ów dosz³y 4 nowe i 3 duplikaty co ³±cznie daje 39 ró¿nych kamieni. Jednak w tym roku nie skupia³em siê na nich,bo omin±³em wszystkie gie³dy http://www.gory.pun.pl/ :-P
Ostatnio zmieniony przez Eworu 2018-08-28, 13:12, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2013-12-31, 08:16   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


U mnie rok równie¿ bardzo udany. Z uwagi na fakt, i¿ dok³adnie rok temu do³±czy³em do spo³eczno¶ci naszego forum, podsumowanie bêdzie równie¿ bilansem rocznym;)

Na dzieñ dzisiejszy do mojej kolekcji do³±czy³o( o ile nie pomyli³em siê w liczeniu:) 1147 znaczków(wiêkszo¶æ pochodzi z wymian z forum), 229 monet, 18 banknotów(z czego 3 z wymian forumowych) i 1 odznaczenie. Chc±c pomie¶ciæ rozrastaj±c± siê kolekcjê, kupi³em du¿y klaser na znaczki i 3 klaserki na 96 monet ka¿dy.

Z przedmiotów na wymianê uby³y mi dos³ownie wszystkie pocztówki, choæ by³o ich sporo;), a tak¿e wiele znaczków, monet, kilka biletów komunikacyjnych i innych przedmiotów pochodz±cych z moich ofert.
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2013-12-31, 10:42   
  


u mnie te¿ by³o ¼le od pocz±tku roku mia³em tylko 21 metalowych kinderek a¿ tu pod koniec roku ponad 200 wpad³o mi przy jednym og³oszeniu
 
     
Mari 

Czech Republic

Wiek: 76
Posty: 704
Wysany: 2013-12-31, 11:26   Podsumowanie roku 2013
  Rodzaj kolekcji: kubki firmowe


Niestety, nie udalo sie skompletowac calej tegorocznej kolekcji.
Z 47 japonskich prefektur brakuje mi az 15.
Niektore sa jeszcze w drodze, wiem o 7 pocztowkach ktore leca
juz do mnie i prawdopodobnie jedna tez!
Mam 220 pocztowek Gotochi, komplety z lat 2009, 2010, 2011 i 2012.
No i stale bedzie mi brakowalo 7 pocztowek !
Mam nadzieje ze uda mi sie je "zorganizowac" zanim bedzie
nowa edycja 2014 !
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2013-12-31, 13:58   Re: Podsumowanie roku 2013
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


warczp napisa/a:
Chyba ju¿ mo¿na robiæ kolekcjonerskie podsumowanie roku 2013.

Kolejny rok z rz±du utrzyma³ siê u mnie na poziomie ¶rednich przyrostów 100 korków w miesi±cu :-) Ju¿ nie mówiê, ¿e w przysz³ym roku to...
Na koniec zesz³ego roku mia³em ponad 3750 korków od win, a obecnie mam ponad 5100.
Przekroczy³em kolejn± ciekaw± granicê!
Nadal najwiêcej mam korków hiszpañskich (1129), nastêpnie w³oskich (919) i francuskich (798). A potem jest du¿y odstêp do korków niemieckich (349), portugalskich (247) i chilijskich (159).
A najwiêkszymi zaskoczeniami 2013 roku s± korki czeskie i szwajcarskie. G³ównie dziêki wymianie z Czeszk± (z któr± skontaktowa³a mnie Mari - jeszcze raz dziêkujê) mam obecnie czeskich korków 138, a poprzez praktycznie jedn± wymianê z inn± osob± mam 28 korków szwajcarskich (gdy dla porównania polskich mam... 9).
¦rednio w tym roku wysz³o mi systematyzowanie i opisywanie korków - trzeba to podci±gn±æ.

W drugiej mojej Kolekcji posz³o s³abiej: doszed³em do 368 odznak z herbami miast i dawnych miast, które straci³y prawa miejskie lub wsi i dzielnic miast, które (powiedzmy) maj± herby. Tutaj przyby³o mi 28 sztuk.

¯yczê wszystkim dobrego kolekcjonersko 2014 roku.


Edit:
Pewnie jeszcze powinienem policzyæ PL-ki (i inne podobne), ale to trochê pó¼niej.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2013-12-31, 19:42   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Rok 2012 zakoñczy³em z ponad 2270 odznakami w swojej kolekcji i postanowi³em powiêkszyæ j± w nastêpnym roku o 550 sztuk.

W tym roku przyby³o mi 191 odznak polskich muzeów, skansenów, izb pamiêci, zoo w tym 6 polskich odznak niemieckich obozów koncentracyjnych lub zwi±zków by³ych wiê¼niów.

Z muzeów (memoria³ów, centrów, organizacji historycznych, oceanariów oraz odznak Hard Rock Cafe) zagranicznych otrzyma³em 255 odznak (w tym tylko jedn± odznakê niemieckiego obozu koncentracyjnego).
Ze wszystkich odznak otrzyma³em 24 dublety i 21 odznak które nie mieszcz± siê w ramach mojej kolekcji.

Dziêkujê Wszystkim kolekcjonerom z forum, innym kolekcjonerom z ca³ego ¶wiata oraz pracownikom muzeów którzy mi pomogli!!! :-D

W sumie w roku 2013 do mojej kolekcji trafi³o 422 odznak (po odjêciu dubletów i odznak dodatkowych) i 11 naszywek muzeów zagranicznych.
Posiadam ju¿ 91 naszywek. Odznak jest tym razem o 25% mniej ni¿ zaplanowa³em. Jestem zadowolony. Mog³o by byæ przecie¿ gorzej...
Nawet nie chcê liczyæ ile mniej zebra³em odznak ni¿ w latach poprzednich ale cieszê siê ¿e w ogóle tyle odznak wpad³o.

Wg wyliczeñ wszystkich odznak w kolekcji powinno byæ ju¿ oko³o 2690 sztuk.

Na rok 2014 nic nie zak³adam - znaczy celu... a mo¿e na pocz±tku roku za³o¿ê ciep³y sweter bo jednak wreszcie nadejd± pewnie mrozy ;-)

Tak jak my¶la³em, to by³ naprawdê ciê¿ki rok pod ka¿dym wzglêdem...
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2014-01-01, 14:57, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
jacek72 

Poland

Wiek: 49
Posty: 115
Skd: Bia³ystok
Wysany: 2014-01-01, 14:49   
  Rodzaj kolekcji: guziki,banknoty,przedmioty zwi±zane z Podlasiem


Niestety ja nie mogê pochwalic siê takimi wynikami jak koledzy.
Jednak te¿ postaram siê podsumowac miniony rok.
Najprostrza sprawa bêdzie z guzikami,gdy¿ na pocz±tku tego roku podzieli³em zbiór na 6 dzia³ów:
-guziki polskie,mia³em 138 sztuk -w tym roku dosz³o 11
-guziki francuskie-65 dosz³o 6
-guziki rosyjskie wojskowe-51 dosz³o 7
-guziki rosyjskie z mundurów nie wojskowych-33 dosz³a 1 sztuka
-guziki niemieckie-77 dosz³o 5
-guziki reszty ¶wiata-154 dosz³o 7
Czyli obecny rok zakoñczy³em liczb± 555 guzików.

kol.1 002.JPG
nowe nabytki
Plik cignito 0 raz(y) 137.67 KB

kol.1 001.JPG
kolekcja na ¶cianie
Plik cignito 0 raz(y) 192.74 KB

 
     
jacek72 

Poland

Wiek: 49
Posty: 115
Skd: Bia³ystok
Wysany: 2014-01-01, 14:53   
  Rodzaj kolekcji: guziki,banknoty,przedmioty zwi±zane z Podlasiem


Oczywi¶cie nie zaniedba³em innych dzia³ow kolekcji.
I tak kolekcja nakryc g³owy wzbogaci³a siê o 3 he³my,2 kaski stra¿ackie i 2 czapki-³acznie liczy obecnie 40 he³mów,44 czapki(w tym berety i fura¿erki),4 he³mofony i 8 kasków stra¿ackich.
PS -fota nie obejmuje ca³ych zbiorów.

kol.1 006.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 255.74 KB

 
     
jacek72 

Poland

Wiek: 49
Posty: 115
Skd: Bia³ystok
Wysany: 2014-01-01, 14:55   
  Rodzaj kolekcji: guziki,banknoty,przedmioty zwi±zane z Podlasiem


Dzia³ wojskowy sprzêt kuchenny wzbogaci³ siê o 3 mena¿ki i 4 manierki i ³±cznie liczy 27 mena¿ek i 41 manierek(fota nie obejmuje ca³o¶ci).

kol.1 004.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 254.74 KB

 
     
jacek72 

Poland

Wiek: 49
Posty: 115
Skd: Bia³ystok
Wysany: 2014-01-01, 14:56   
  Rodzaj kolekcji: guziki,banknoty,przedmioty zwi±zane z Podlasiem


Dzia³ falerestyczny wzbogaci³ siê o 9 eksponatów- z których najlepszym jest odznaka 9 Pu³ku Strzelców Konnych-jak na razie jedyna pu³kówka w moich zbiorach.

kol.1 005.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 297.01 KB

Ostatnio zmieniony przez jacek72 2014-01-01, 14:59, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
jacek72 

Poland

Wiek: 49
Posty: 115
Skd: Bia³ystok
Wysany: 2014-01-01, 15:02   
  Rodzaj kolekcji: guziki,banknoty,przedmioty zwi±zane z Podlasiem


Dzia³ orze³ków wzbogaci³ siê o 4 kolejne egzemplarze(na samym dole za kuric±)-jak widac skoñczy³o mi siê meijsce w ramkach wiêc bêdê musia³ w tym roku wykonac kolejn±.

kol.1 003.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 241.11 KB

 
     
jacek72 

Poland

Wiek: 49
Posty: 115
Skd: Bia³ystok
Wysany: 2014-01-01, 15:10   
  Rodzaj kolekcji: guziki,banknoty,przedmioty zwi±zane z Podlasiem


W tym roku równie¿ postanowi³em zacz±c powa¿niej zaj±c siê kolekcj± starych butelek-do tej pory posiada³em 59 sztuk z napisami lub bez,czê¶c z nich pochodzi³a z wymiany na forum.W zesz³ym roku dosz³o kolejnych 12 sztuk ,a najbardziej ciesz± dwie regionalne z browaru parowego w Je¿ewie i browaru parowego w Dojlidach(fota nie obejmuje ca³ej kolekcji).
Niestety zaniedba³em kolekcje banknotów-w zesz³em roku nie przyby³a mi ¿adna sztuka do kolekcji-mam nadziejê ¿e ten rok bêdzie dla niej lepszy.
¯yczê wszystkim udanych wymian i sukcesów w kolekcjonerskiej pasji.
Pozdrawiam-Jacek.

kol.1 007.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 148.35 KB

 
     
Guralka
[Usunity]

Wysany: 2014-01-04, 17:51   
  


Dla mnie by³ to rok dosyc dobry. Przede wszystkim pod wzglêdem organizacji kolekcji. Nie pamiêtam ile mi kinderkow przyby³o, ale obecnie mam ich oko³o 4 tysiêcy.
Pozbylam sie wielu powtorek.

Niestety znowu jajka zdro¿a³y :evil: :-x
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Podsumowanie roku 2010
Wizytownik Archiwum 12 2011-01-03, 20:49
Wismat
Brak nowych postw Podsumowanie roku 2016
beatkaaa119922 Pub 22 2017-01-17, 17:19
betewu
Brak nowych postw Podsumowanie roku 2015
domimuseums Pub 47 2016-04-21, 20:16
domimuseums
Brak nowych postw Podsumowanie roku 2009
Ewika Archiwum 15 2010-01-25, 19:09
Kowalsik
Brak nowych postw Podsumowanie roku 2014
domimuseums Pub 13 2016-01-26, 22:39
domimuseums

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne