Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: Brak tagw.

Autor Wiadomo
Przesunity przez: Wostr
2012-09-26, 16:03
Kasowanie kont "martwych dusz"
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2011-08-18, 20:23   Kasowanie kont "martwych dusz"
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Przegl±da³em listê u¿ytkowników i stwierdzi³em, ¿e jest wiele kont z zerowym stanem postów.
Jestem za kasowaniem kont z takim stanem (lub tak¿e kilkupostowych) i ostatni± bytno¶ci± na Forum dawniej ni¿ np. 6 miesiêcy.
Co o tym my¶licie?
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Wizytownik 


Poland

Wiek: 32
Posty: 159
Wysany: 2011-08-18, 20:32   
  Rodzaj kolekcji: Wizytówki


Równie¿ jestem ZA. Jednak wydaje mi siê, ¿e 6 miesiêcy to za krótka nieobecno¶æ ¿eby kasowaæ konto. Zdarzaj± siê przecie¿ wyjazdy zagranicê i inne. My¶lê, ¿e mo¿na na pocz±tek skasowaæ konta z min. 2 letnia nieobecno¶ci±. Taka osoba i tak pewnie nie pamiêta, ¿e jest zarejestrowana na forum. Dodatkowo mo¿na by by³o przy kasowaniu konta wys³aæ emaila do tego u¿ytkownika z informacj± o usuniêciu konta i mo¿liwo¶ci± ponownej rejestracji.
_________________
Zapraszam na strone internetowa poswiecona mojej kolekcji http://wizytowki.hpu.pl/news.php
Zachecam do rejestracji, ktora jest latwa i szybka.
Ostatnio zmieniony przez Wizytownik 2011-08-18, 20:33, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
barthez 


Poland

Wiek: 34
Posty: 138
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2011-08-18, 21:15   
  Rodzaj kolekcji: birofilistyka


Ja równie¿ popieram, my¶lê, ¿e zerowy stan konta + roczna nieobecno¶æ na forum mog³yby byæ wyznacznikiem.
_________________
PRZEDMIOTY, KTÓRYMI JESTEM ZAINTERESOWANY
 
 
     
natala-figlara
[Usunity]

Wysany: 2011-08-19, 09:13   
  


Równie¿ jestem za, gdy¿ jest po prostu masa takich u¿ytkowników ..;/

pozdrawiam ;]
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2011-08-19, 09:44   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Równie¿ jestem za, ale proponuje przed usuniêciem tych¿e kont napisaæ do ich w³a¶cicieli, przypominaj±c im o istnieniu tego forum i informuj±c ich o nadchodz±cych czystkach.
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
Ostatnio zmieniony przez MarcinW 2011-08-19, 09:46, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Prankster 

Poland

Wiek: 36
Posty: 152
Skd: Sieradz
Wysany: 2011-08-19, 14:23   
  Rodzaj kolekcji: numizmatyka


Jest parê stron, na których nie bywam latami, a czasem zajdzie potrzeba wej¶cia i napisania czego¶. Na wielu stronach mam konta, gdzie ani razu nic nie napisa³em, te¿ nie chcia³bym straciæ na nich konta. Parê kont jest na maile, które sprawdzam raz na parê miesiêcy.


Je¶li chcecie takie konta usuwaæ, to proponujê usuniêcie kont, które nie by³y w u¿yciu przez minimum 2 lata. Zanim jednak to nast±pi proponujê wys³aæ przynajmniej 3 przypomnienia o posiadaniu konta z pro¶b± o zalogowanie siê, ¿eby konto nie by³o usuniête (bez pisania niczego, po prostu siê zalogowaæ). Takie przypomnienie mog³oby byæ wys³ane miesi±c wcze¶niej, tydzieñ wcze¶niej, i na dzieñ wcze¶niej - przed akcj± usuwania kont.
 
     
Go

Wysany: 2011-08-19, 14:25   
  


Popieram inicjatywê.

W kodzie php forum jest bodaj¿e automatycznie zaprogramowane wysy³anie wiadomo¶ci mailowych, do u¿ytkowników, których konta zosta³y usuniête.
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2011-08-19, 14:51   
  


My¶lê, ¿e okres 2 lat jest w tym momencie najodpowiedniejszy dla usuniêcia konta. Zapis w regulaminie... có¿, jest w sumie martwym przepisem (mi osobi¶cie ci nieaktywni nie przeszkadzaj± w niczym), ale nie stwierdza, ¿e po roku konto zostanie usuniête, tylko ¿e mo¿e zostaæ.

W tym momencie trwaj± jeszcze wakacje i wiele osób mo¿e nie posiadaæ dostêpu do komputera/Internetu. Proponujê wiêc wys³anie wiadomo¶ci pod koniec sierpnia do dwóch grup u¿ytkowników:
- u¿ytkownicy, którzy nie zalogowali siê od 2 lat → wiadomo¶æ dot. usuniêcia konta w przypadku braku zalogowania siê na konto w ci±gu miesi±ca.
- u¿ytkownicy, którzy nie zalogowali siê od 1 roku → wiadomo¶æ "przypominaj±ca" o Forum, bez ¿adnej informacji o usuwaniu.

20 kilka dni po wys³aniu wiadomo¶ci do 1. grupy osób → druga wiadomo¶æ o usuniêciu z terminem 7 dni. Brak zalogowania po tym terminie → usuniêcie.

Trzeci± wiadomo¶æ u¿ytkownicy dostan± oczywi¶cie wraz z usuniêciem konta (jest automatyczna ju¿ po usuniêciu).

Jakie¶ zastrze¿enia lub pomys³y, co do tej wersji?
_________________
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2011-08-19, 15:22   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


My¶lê, ¿e to optymalna wersja.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2011-08-20, 20:25   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Dobry pomys³.A po usuniêciach trzeba by by³o jeszcze skasowaæ parê grup takich jak lalki i guziki.
I wed³ug mnie kryterium ilo¶ci postów jest zbêdne.Wystarczy d³ugi czas nielogowania.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
Ostatnio zmieniony przez pietras 2011-08-20, 20:28, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2011-10-07, 11:52   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Podzielcie siê proszê informacjami jak wygl±da teraz ten temat :-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
szejkoszwejk
[Usunity]

Wysany: 2012-01-14, 10:08   
  


---
Ostatnio zmieniony przez szejkoszwejk 2012-02-21, 17:23, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2012-01-14, 14:17   
  


Na razie po przenosinach na inny serwer mamy drobne problemy z baz± danych. Musimy najpierw to za³atwiæ, zanim zabierzemy siê do usuwania nieaktywnych u¿ytkowników.

Pozdrawiam
_________________
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2012-01-14, 19:06   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


A z ciekawo¶ci,dlaczego serwer jest w Holandii? Dodatek mi wy¶wietla i ciekawy jestem.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
Wostr 


Poland

Wiek: 29
Posty: 262
Wysany: 2012-01-15, 01:45   
  


Jest to niezale¿ne od nas i nie mam pojêcia czemu akurat tam.

Pozdrawiam
_________________
 
     
Go

Wysany: 2012-01-17, 10:33   
  


Uwa¿am ¿e to dobry pomys³ bo wiele osób rejestruje siê, pyta o jedn± rzecz i na forum ju¿ nigdy nie wraca.
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2012-02-16, 15:41   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Jeszcze odno¶nie usuwania zauwa¿y³em ¿e przyda³oby siê zlikwidowaæ ca³e grupy w których s± sami nieaktywni u¿ytkownicy:
-guziki
-kupony loterii,losy
-lalki
-papeterie
-porcelanki
I nadal jest masa ludzi z 0 postów.Czyli nawet siê nie przedstawili a to oznacza moim zdaniem ¿e nie interesuje ich to forum a zarejestrowali siê chyba przez pomy³kê.
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2012-02-16, 20:09   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Popieram pietrasa
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-03-29, 21:42   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Jest dok³adnie 128 nieaktywnych u¿ytkowników którzy nie aktywowali swoich kont i poza rejestracj± na forum ani razu na nim nie byli.
Usuwaæ?

4 kont s± poni¿ej 100 dni reszta od 101 do 1100.

Jedziemy z tematem?
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi Gazetka "Kolekcjoner"
Lista wszystkich numerów gazetki "Kolekcjoner".
Wostr Pub 3 2016-12-26, 13:54
zgrredek
Brak nowych postw Ogoszenie: Zmiany w dziale "Komentarze do wymian"
zgrredek Komentarze do wymian 0 2008-03-02, 19:28
zgrredek
Brak nowych postw Ogoszenie: Usuniêcie nieaktywnych kont
Wostr O Forum 6 2014-04-22, 20:35
pdurka
Brak nowych postw Przyklejony: [ Ankieta ] G³osowanie nad stworzeniem dzia³u "Wycena"
Wostr Archiwum 4 2012-06-08, 22:42
domimuseums
Brak nowych postw Przyklejony: Gazetka "Kolekcjoner". Co wy na to?
knaustychy Pub 259 2020-02-09, 09:44
warczp

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne