Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: carycek1

Autor Wiadomo
Carycek1
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2013-02-17, 13:58   Carycek1
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Witajcie!

Jestem Tomek, zbieram znaczki i monety(wychodz±ce z obiegu). Zapraszam do moich tematów:)
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2013-06-28, 13:28   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Poszukujê:
-znaczków pocztowych(g³. Europa),
-banknotów, które wysz³y z obiegu,
-monet, które wysz³y z oiegu(ró¿ne pañstwa), zw³aszcza:
PRL:
-> aluminiowe 5 gr '49,'59,'60',61,'65,
-> 10 gr '62,
-> 50 gr '67,
-> 1 z³ '69, '81,
-> 2 z³ '78,'87, '59-'72 (jab³ka i k³osy)
-> 5 z³ '79, 58-73 rybak (oprócz '74),
-> 10 z³ Ko¶ciuszko, Prus '78, '81,
-> 20 z³ '76(wie¿owiec), Nowotko '77, '83,
-> 20 z³ '87, '88,
->miedzionikle (CuNi) '49: 10gr, 20gr, 50gr, 1z³,
-inne monety z PRL i zagraniczne(Europa, USA i inne),
-monety przedwojenne (ró¿ne pañstwa),
-¿etony telefoniczne, zw³aszcza polski typu "B".

Zapraszam do wymiany!
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
Ostatnio zmieniony przez Carycek1 2013-11-02, 18:59, w caoci zmieniany 9 razy  
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2013-12-12, 18:13   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Lista braków nieco siê zdezaktualizowa³a;) ale nadal poszukujê banknotów i monet, które by³y niegdy¶ pieni±dzem, ale ju¿ nimi nie s±. Je¶li macie co¶ takiego- dajcie znaæ. Mo¿e uda siê nam przeprowadziæ wymianê. :-)
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2013-12-21, 19:32   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Powiêkszam dziedziny swoich zainteresowañ o kolekcjonowanie medali. Zainteresowani wymianami- dajcie znaæ na pw! ;-)
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2015-08-25, 07:50   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


[b] Znaczku, jak powsta³e¶?

Byæ mo¿e zastanawia nas, jak powsta³ znaczek pocztowy. Dlaczego wystêpuje akurat w takiej formie? Co nada³o jemu ostateczny kszta³t? A mo¿e jest prze¿ytkiem, zabaw± dla filatelistów, którzy widz± w nim co¶ wiêcej ni¿ tylko znak op³aty pocztowej.

Powstanie znaczka pocztowego nie mia³o sielskich ¼róde³. Potrzeb± jego wynalezienia by³y notoryczne konflikty. Jakie?

Otó¿ wyobra¼my sobie, ¿e ¿yjemy w czasach ostatniego króla Rzeczypospolitej, Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Jeste¶my lud¼mi, którzy umiej± czytaæ i pisaæ, a zatem nale¿ymy do lokalnej elity. Piszemy pismo do zaprzyja¼nionego szlachcica, które wysy³amy jednym z pierwszych ambulansów pocztowych, powiedzmy z Poznania (odje¿d¿a³ wówczas ze Starego Rynku) do Witebska w drugim koñcu kraju (obecnie Bia³oru¶). Nie op³acamy listu- w koñcu us³uga nie zosta³a jeszcze wykonana. W koñcu list dociera do adresata. On jednak nie ma zamiaru p³aciæ za przewóz listu. Je¿eli kto¶ wysy³a pismo, to powinien zadbaæ o jego op³acenie. Zarówno nadawca, jak i adresat uchylaj± siê od zap³aty, a przewo¼nik, który poniós³ koszty, zostaje bez pieniêdzy, a na dodatek musi wróciæ na swój koszt do Poznania.

Takie problemy pojawia³y siê w ca³ym ówczesnym ¶wiecie. Próbowano im zaradziæ w konstruktywny sposób w wieku XIX. Po licznych próbach Brytyjczyk, Rowland Hill postanowi³ zreformowaæ wydaæ broszurê o zreformowaniu poczty. Zaznacza³, ¿e op³ata musi byæ jednolita dla ca³ego kraju i ma j± ponosiæ nadawca listu. Wymy¶li³, i¿ dowód op³aty ma mieæ postaæ ma³ego skrawka papieru, przyklejanego do listu. W 1839r. brytyjska Izba Gmin (odpowiednik naszego Sejmu) ustali³a, ¿e op³ata powinna wynosiæ 1 pens. Rok pó¼niej zaprojektowano pierwszy znaczek pocztowy 'One penny' (Jeden pens), przedstawiaj±cy królow± Wiktoriê. Mia³ nomina³ 1 pensa i by³ koloru czarnego (tzw. Penny Black). Ju¿ wówczas zastosowano znak wodny i ornamenty, które chroni³y go przed podrobieniem.

Ju¿ w ci±gu kolejnych 20 lat wiêkszo¶æ pañstw i kolonii ¶wiata stosowa³o swoje znaczki pocztowe. Co ciekawe, pierwsze znaczki nie by³y zaopatrzone w nazwê pañstwa. Przedstawia³y natomiast wizerunek w³adcy, b±d¼ god³o pañstwa. Wkrótce jednak niektóre pañstwa i kolonie zaopatrywa³y znaczki w swoje nazwy. Wyj±tkiem pozostaje do dzi¶ Wielka Brytania, której znaczki nie posiadaj± nazwy pañstwa. Do dzi¶ jednak wiele brytyjskich znaczków zachowa³o sw± pierwotn± formê, czyli wizerunek aktualnie panuj±cego w³adcy, obecnie El¿biety II.

Innym problemem, który pojawi³ siê tu¿ po powstaniu znaczka, by³a kwestia wielokrotno¶ci jego u¿ycia. Adresaci chêtnie odklejali znaczki, by nakleiæ je ponownie na listy, które chcieli wys³aæ. Sposobem na zapobie¿enie procederowi by³o skasowanie znaczka w momencie przekazania go do wysy³ki. Pocz±tkowo stemple jedynie uniewa¿nia³y znaczek. Nied³ugo pó¼niej zaczêto stosowaæ stemple z datownikami, które umo¿liwia³y identyfikacjê daty wysy³ki listu. A je¶li nie by³o stempla pod rêk±? Czêstym sposobem, stosowanym równie¿ w Polsce, by³o uniewa¿nienie znaczka przez skre¶lenie go znakiem X.

Najstarsze znaczki, choæ wbrew pozorom czêsto nie s± najdro¿szymi znaczkami, s± obiektem po¿±dania kolekcjonerów, w tym mojego ;-) Najstarszymi znaczkami, jakie posiadam, s± 2 znaczki z Prus z lat 1861-1862, o nomina³ach 1 i 3 srebrne grosze pruskie. Cieszê siê z nich tym bardziej, maj±c ¶wiadomo¶æ, ¿e móg³bym ich u¿ywaæ w swoim mie¶cie, gdybym ¿y³ 150 lat temu. Otrzyma³em je w drodze wymiany z niemieckim kolekcjonerem z Augsburga. Zdjêcie znaczków mo¿ecie obejrzeæ tu:

https://picasaweb.google.com/116960338124699655031/25Sierpnia201503?authkey=Gv1sRgCOS_uta66srT9wE

Ci±g dalszy nast±pi
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-08-25, 10:06   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


:-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2015-08-30, 18:19   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Wymiany zagraniczne

Wychodz±c naprzeciw pro¶bom niektórych z Was, w dzisiejszym artykule opowiem o wymianach zagranicznych. Przede wszystkim zachêcam do tej formy wymiany. Wzbogacaj± bowiem one nie tylko kolekcje, ale równie¿ rozwijaj± nasze zdolno¶ci jêzykowe, a w pewnym stopniu równie¿ wiedzê o ¿ywej, obcej kulturze.

Czêstotliwo¶æ naszych wymian zagranicznych bêdzie zale¿a³a przede wszystkim od przedmiotów, jakie kolekcjonujemy. Je¿eli przedmiotem naszych kolekcji s± rzeczy bardzo niszowe, wówczas mo¿emy mieæ niema³e problemy, ¿eby w ogóle rozpocz±æ wymiany, nie tylko za granic±, ale równie¿ w kraju. Za³ó¿my jednak, ¿e zbieramy rzeczy popularne, które s± zbierane przez wielu ludzi na ca³ym ¶wiecie. Przyk³adem bêd± monety i znaczki, które sam zbieram. Przede wszystkim musimy mieæ pewn± ilo¶æ rzeczy na wymianê, im wiêksz±, tym lepiej. Niektórzy kolekcjonerzy uwa¿aj± za nieop³acalne wymiany jedynie za kilka monet, ale podobne zjawisko wystêpuje równie¿ w Polsce. G³ówn± zalet± wymian zagranicznych jest fakt, i¿ mo¿emy pozbyæ siê licznych, np. monet, których mamy nadmiar (np. polskie 1-z³otówki z lat 80.- numizmatycy doskonale znaj± ten problem).

Drug± kwesti±, byæ mo¿e najwa¿niejsz±, jest wybór odpowiedniego forum, z którego bêdziemy korzystaæ. Wbrew pozorom, nie jest najwa¿niejsze, by forum by³o jak najbardziej specjalistyczne, czy skupia³o jak najwiêksz± liczbê u¿ytkowników. Najwa¿niejsze, by korzystanie z niego sprawia³o nam przyjemno¶æ. U ka¿dego bêdzie to kwestia czysto indywidualna. Nie chcê siê spieraæ nad wy¿szo¶ci± Colnecta nad Numist±, moim zdaniem. Najlepiej samodzielnie spróbowaæ korzystaæ z kilku ró¿nych for i wybraæ najlepsz± dla siebie opcjê.

Fora maj± swoje ogólne, swoiste cechy. Przyk³adowo, forum http://allstampsparadise....atelic_ads.html jest bardziej list± osób zainteresowanych wymian± znaczków. Zawiera podstawowe kryteria potrzebne do wymiany: imiê i nazwisko, pañstwo zamieszkania, zdania dotycz±ce tego, co oferujesz i czego oczekujesz w zamian oraz e-mail. Istnieje kilka bli¼niaczych for dotycz±cych monet i byæ mo¿e innych przedmiotów. W wypadku korzystania z takiej listy radzê za³o¿yæ sobie osobny adres e-mail, by ³atwiej kontrolowaæ kontakty i nie mieszaæ wymian z innymi obszarami ¿ycia.

Innym, interesuj±cym zw³aszcza numizmatyków forum jest numista.com. Zak³adamy na nim swoje konto i budujemy swoj± kolekcjê i listê wymian (ang. swaplist). Nastêpnie badamy, jakie monety nas interesuj± i kontaktujemy siê z kolekcjonerami, którzy mog± je wymieniæ. Jednak najlepsz± wed³ug mnie metod± jest stworzenie swojej listy na wymianê i zbadanie, kto poszukuje monet z naszej listy, jednocze¶nie sprawdzaj±c, czy te osoby mog± nam zaoferowaæ co¶ sensownego w zamian. Wówczas od razu trafiamy z odpowiedni± ofert± do potencjalnie najbardziej zainteresowanych. Numista.com jest serwisem bardzo specjalistycznym, pozwalaj±cym oznaczyæ dok³adnie roczniki i odmiany naszych monet (trojakiego rodzaju: 1)tych, które ju¿ mamy w kolekcji, 2)tych, które chcemy wymieniæ, 3)tych, których poszukujemy). Z drugiej strony rozbudowane mo¿liwo¶ci numisty poch³aniaj± sporo czasu w ostatecznym wykreowaniu listy na wymianê (sam w pewnym momencie straci³em zapa³;).

Nastêpnym forum jest mój ulubiony colnect. Dlaczego? Mnoga ilo¶æ ró¿nych kategorii kolekcjonerskich (od monet po klocki LEGO), przejrzyste listy katalogowe wraz ze zdjêciami przedmiotów, sklasyfikowanych do ró¿nych pañstw (które do tego s± jeszcze podzielone na okresy historyczne), ciekawa mo¿liwo¶æ zbudowania swojej strony osobistej(wraz z komentarzami do wymian) oraz fora dotycz±ce nie tylko ka¿dej kategorii (obejmuj±cej osobno katalog i gie³dê), ale równie¿ osoby danego jêzyka/narodowo¶ci i forum reklamacyjne. Tworzymy profil, budujemy swoje listy, jednocze¶nie widz±c osoby, które poszukuj± okre¶lonych przedmiotów. Ponadto na forum gie³dowym piszemy og³oszenie o swej propozycji wymiany i czekamy (podobnie jak na naszym forum). Ponadto mo¿emy ulepszaæ katalog, dodaj±c przedmioty, których tam jeszcze nie ma, na zasadzie podobnej do zasady dzia³ania Wikipedii.

Innym ¶rodkiem do tego rodzaju kontaktów jest Facebook. Na Fb mo¿emy zapisaæ siê do grup zrzeszaj±cych osoby wymieniaj±ce siê przedmiotami kolekcjonerskimi. Po akceptacji naszego zg³oszenia przez administratora grupy mo¿emy zacz±æ dzia³anie. Plusem Facebook'a jest fakt, i¿ wiemy, z kim kontaktujemy siê. Minusem natomiast sposób prezentacji naszych ofert poprzez umieszczanie zdjêæ, które ju¿ pozostaj± na Facebook'u. Do tego dochodz± jeszcze ogólne plusy i minusy korzystania z Facebook'a.

Jak kontaktowaæ siê z innymi osobami? Najtrudniejsze s± pocz±tki. Najwa¿niejszym jest znaæ choæ 1 jêzyk obcy na przynajmniej komunikatywnym poziomie. Najlepiej, ¿eby by³ to angielski. Nawet je¶li nie mamy kontaktu z jêzykiem obcym na co dzieñ, w miarê ponownych kontaktów z cudzoziemcami bêdziemy szlifowali zwroty grzeczno¶ciowe i s³ownictwo specjalistyczne. Istotn± pomoc± np. na colnect'cie, jest ustawienie jezyka obcego, z którego najczê¶ciej korzystamy, jako jêzyka g³ównego (najlepiej angielskiego). Wówczas szybciej oswoimy sobie ten jêzyk i zobaczymy, jak dobrze znane nam przedmioty, czy okresy historyczne, s± oznaczane na forum. Dobrym przyk³adem s± bony PeKao z PRL, które na colnect'cie s± opisane jako Foreign Exchange Certificates (certyfikaty wymiany zagranicznej), zamieszczone w dziale 'Banknoty'.
Im wiêcej jêzyków znamy, tym lepszy bêdzie kontakt z potencjalnymi wymieniaj±cymi. Bardzo dobrze, je¶li oprócz angielskiego znamy hiszpañski (u³atwi nam to kontakt nie tylko z Hiszpanami, ale przede wszystkim z mieszkañcami obszaru od Meksyku do Argentyny. Warto równie¿ znaæ j. niemiecki , którym pos³uguj± siê nie tylko Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy. Wykorzystuj± go czêsto jako drugi jêzyk np. Wêgrzy czy S³owacy. Istotnym jêzykiem jest równie¿ rosyjski, którym mo¿emy pos³u¿yæ siê w kontaktach nie tylko z Rosjanami i obywatelami wiêkszo¶ci pañstw by³ego ZSRR i starszymi mieszkañcami dawnego bloku wschodniego, ale równie¿ np. z niektórymi mieszkañcami Izraela. Przydatnym jest równie¿ j. francuski oraz jêzyki dla nas 'egzotyczne' (np. arabski, chiñski). Jednak osoby z ró¿nych czê¶ci ¶wiata pos³uguj± siê przede wszystkim j. angielskim, dlatego powinien byæ on nasz± podstaw± w kontaktach.

Nie powinni¶my za bardzo obawiaæ siê kontaktu z osob±, która zna lepiej jêzyk obcy od nas. Pos³uguj±c siê s³ownikiem, ³atwo nauczymy siê nowych s³ów, a osoba po drugiej stronie ekranu zrozumie nas ³atwiej ze wzglêdu na swoje lepsze umiejêtno¶ci jêzykowe. Mo¿emy byæ równie¿ zaskoczeni tym, i¿ jêzyk obcy, u¿ywany jako ojczysty przez naszego partnera w wymianie jest nieformalny, a wrêcz niedba³y. Osoby te pos³uguj± siê czêsto jêzykiem codziennym, który mo¿e wygl±daæ nieco inaczej od czysto literackiego, jednak nie bêdziemy mieli problemów ze zrozumieniem. Gorzej jest, je¶li nasz wymieniaj±cy siê zna jêzyk obcy gorzej od nas. Wówczas najczê¶ciej bêdzie konstruowa³ proste dla siebie zdania, które musimy czytaæ powoli, by w pe³ni go zrozumieæ. Warto równie¿ nieco dostosowaæ siê do jego poziomu, aby u³atwiæ komunikacjê, ale bez przesady!

Moim zdaniem warto odpowiadaæ na ka¿d± wiadomo¶æ, która znajdzie siê w naszej skrzynce odbiorczej, albo pojawi siê jako komentarz w naszym temacie na forum. Nawet je¶li propozycja wymiany nie jest dla nas interesuj±ca, nale¿y to zakomunikowaæ kolekcjonerowi, aby o tym wiedzia³. Je¶li tego nie zrobimy, kolekcjoner ma prawo my¶leæ, i¿ zastanawiamy siê powa¿nie nad jego ofert±, ale potrzebujemy czasu do namys³u. Nie wie on jednak, jaki czas jest dla nas odpowiedni. Z podobnymi zachowaniami (brakiem odpowiedzi) mo¿emy równie¿ spotkaæ siê, je¶li to my wychodzimy z propozycj± wymiany. Warto zatem odpowiadaæ od razu, by nie nara¿aæ innych i siebie na niepotrzebne komplikacje i stratê czasu.

W kontaktach z innymi kolekcjonerami warto mieæ w sobie szczyptê cierpliwo¶ci. Zazwyczaj obok codziennych obowi±zków mo¿e wystêpowaæ problem zamieszkania w ró¿nych strefach czasowych, co mo¿e nieco wyd³u¿yæ kontakt. Jednak zazwyczaj nie ma z tym istotnych problemów, zw³aszcza je¶li obu stronom zale¿y na wymianie.

Istotn± kwesti± jest równie¿ kwestia logistyczna - dostarczenie przesy³ki. Pojawi siê odwieczny dylemat: list polecony, czy zwyk³y priorytet? List polecony umo¿liwi nam ¶ledzenie przesy³ki nie tylko w systemie Poczty Polskiej, ale równie¿ w analogicznym systemie poczty pañstwa przeznaczenia, czêsto ju¿ wkrótce od wys³ania listu. U³atwia to równie¿ kontakt z administratorami forum w razie 'braku wzajemno¶ci' ze strony drugiego kolekcjonera. Z drugiej strony istotnym minusem s± koszty listu poleconego - w przypadku Polski 3 razy wy¿sze od zwyk³ego priorytetu zagranicznego. Co zatem robiæ? Ja zazwyczaj jeszcze przed kontaktem z kolekcjonerem sprawdzam komentarze kolekcjonera. Je¶li s± same pozytywne (albo chocia¿ potrafi szybko wyt³umaczyæ siê w razie problemów z dostarczeniem przesy³ki), wówczas mo¿emy byæ spokojniejsi. Przede wszystkim kwestiê formy przesy³ki nale¿y omówiæ z naszym partnerem do wymiany i doj¶æ do obopólnego porozumienia. Zazwyczaj zagraniczni kolekcjonerzy s± ¶wiadomi kosztów listu poleconego i zwykle, przy niewielkiej warto¶ci przedmiotów, z regu³y zgadzaj± siê n wysy³kê zwyk³ym priorytetem, ale nie jest to ¿elazna regu³a. Wszystko zale¿y od indywidualnego przypadku.

Warto zadbaæ o odpowiednie zabezpieczenie przesy³ki. Dobrym rozwi±zaniem jest koperta b±belkowa. Mo¿emy równie¿ skorzystaæ ze zwyk³ych kopert. W tym przypadku warto j± usztywniæ, wk³adaj±c do ¶rodka 2 warstwy tektury, albo chocia¿ kilka warstw starych gazet. Osobi¶cie czêsto naklejam kawa³ek ta¶my klej±cej w miejscu zalepienia koperty. Ogólnie metody zabezpieczeñ s± podobne do tych, jakie stosujemy w wypadku wymian krajowych. Warto jednak zadbaæ o jak najlepsze zabezpieczenie, zw³aszcza w przypadku wys³ania przesy³ki na du¿± odleg³o¶æ.

Nie zawsze wymiana nastêpuje szybko nie tylko z przyczyn stoj±cych po stronie kolekcjonerów, ale równie¿ po stronie polityki celnej danego pañstwa. Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e nasz list przejdzie kontrolê celn± (w³±czaj±c w ni± równie¿ otwarcie listu i sprawdzenie zawarto¶ci), nie tylko w jednym pañstwie. Z w³asnego do¶wiadczenia, które zdoby³em przy okazji swej pierwszej wymiany zagranicznej z kolekcjonerem z Serbii, mogê stwierdziæ, ¿e wbrew pozorom nie jest to du¿y problem. Po pewnym czasie dotar³ do mnie list, ostemplowany okr±g³± pieczêci± serbskiego ministerstwa finansów i napisem 'Ocenzurowano' po serbsku. Spo¶ród umówionych monet nic nie uby³o.

Po dokonaniu udanej wymiany nale¿y pozostawiæ pozytywny komentarz na osobistej stronie drugiego kolekcjonera i oczekiwaæ takiego samego ruchu z drugiej strony. Pozytywne komentarze buduj± nasz pozytywny wizerunek w oczach innych kolekcjonerów. Oczywi¶cie ma to zastosowanie przede wszystkim do stron internetowych, które maj± takie mo¿liwo¶ci.

Mo¿e zdarzyæ siê, i¿ kilka wys³anych przez nas listów gdzie¶ 'utknie', albo, ¿e nasz partner-kolekcjoner nie wywi±¿e siê ze swych zobowi±zañ. W moim przynajmniej przypadku by³y to sytuacje wyj±tkowe i jednostkowe, które nie zniechêci³y mnie do wymian zagranicznych. ¯yczê Wam wszystkim owocnych wymian i innych profitów, które z tego wynikaj± w ¿yciu. Powodzenia!
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-08-30, 18:56   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


O rany! Ciekawe bardzo! Dziêki, co¶ nowego siê dowiedzia³em :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2015-08-30, 19:55   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


Choæ znaczki nigdy nie by³y moj± najmocniejsz± stron± i w³a¶ciwie nigdy ich nie zbiera³em w odró¿nieniu od mojego brata, którego ca³a kolekcja znajduje siê obecnie w Bibliotece Jagielloñskiej,

(http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2114588,zbieranie-bibuly,id,t.html?cookie=1
http://www.szpejankowski....znaczkow.html),

z wielkim zainteresowaniem przeczyta³em post dotycz±cy historii znaczka.
Zainteresowanych tym tematem odsy³am jeszcze (oprócz obszernej wypowiedzi mojego poprzednika) na stronê dotycz±c± historii polskiego znaczka:

pl.wikipedia.org/wiki/Historia_znaczków_pocztowych_na_ziemiach_polskich

Odnosz±c siê równie¿ do wypowiedzi kolegi Carycka, ¿e najstarszy znaczek nie jest najdro¿szy, aby wyprowadziæ jego i innych kolekcjonerów z b³êdu, polecam stronê:

http://biznes.newsweek.pl...,57898,1,1.html
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2015-08-31, 09:41   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Bardzo pouczaj±ce. Wiedzia³em, ¿e Serbowie umiej± robiæ cuda na kontroli granicznej, np, rozkrêcaj±c autokary ale o kontroli skarbowej listów nie s³ysza³em :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2015-08-31, 11:59   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Zabawne jest to, ¿e tylko raz spotka³o mnie co¶ takiego, w³a¶nie wtedy. Pó¼niej nie by³o ju¿ tego rodzaju problemów, mimo wymian z kolekcjonerami np. z Brazylii, Meksyku, Maroka, nie mówi±c ju¿ o pañstwach europejskich. Z drugiej strony s³ysza³em o kontrolach celnych w przypadku kolekcjonerów z Indii, ale póki co, nie wymienia³em siê z nikim stamt±d.
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-08-31, 12:55   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Trzepi± przesy³ki jak nic.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2015-08-31, 17:01   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Najgorsz± sytuacjê, jak± spotka³em, by³a wysy³ka listem poleconym (!) do Boliwii. Z momentem dostarczenia jej do Warszawy i adnotacji o wys³aniu przesy³ki z Polski ¶lad po niej zagin±³. Podobne informacje widnia³y w systemie poczty boliwijskiej. Próbuj±c po kilku miesi±cach wyja¶niaæ sytuacje na poczcie w ¦remie dowiedzia³em siê, ¿e najprawdopodobniej list przechodzi kontrolê celn± w ró¿nych pañstwach. Jednak czas trwania przesy³ki (ok. 6 miesiêcy) jest za d³ugi, nawet jak na odleg³o¶æ do Boliwii. :cry: :-D
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2015-08-31, 17:27   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


Po co mówisz o Boliwii? Mia³em, identyczny przypadek z wys³anym listem z Warszawy do Gdyni. Na dodatek jeszcze priorytet. Dziêki Bogu szed³ 2 tygodnie :-x
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2015-09-06, 10:49   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Kolekcjoner- dziwna istota

O tym, ¿e kolekcjoner swoj± mniej lub bardziej unikatow± pasj± wyró¿nia siê spo¶ród innych ludzi wiadomo nie od dzi¶. Jednak w niektórych przypadkach pasja, a raczej towarzysz±ce jej zachowania, wymykaj± siê spod kontroli. Bardzo wyra¼nie widaæ to w sztuce filmowej, gdzie jako widzowie mo¿emy obserwowaæ od pocz±tku do koñca zaserwowan± nam historiê.

Wybra³em kilka, moim zdaniem, istotnych filmów, nawi±zuj±cych do konsekwencji kolekcjonerstwa:

1) Dekalog X, re¿. Krzysztof Kie¶lowski, Polska 1988.

Dwaj warszawscy bracia, opuszczeni przez ojca-filatelistê, po jego ¶mierci dziedzicz± jego kolekcjê znaczków. Pocz±tkowo chc± sprzedaæ zbiór, jednak wkrótce dowiaduj± siê, ¿e jest on unikatem na skalê ¶wiatow±. Obawiaj±c siê kradzie¿y, inwestuj± w ró¿ne, domoros³e zabezpieczenia. Jednocze¶nie dowiaduj± siê coraz wiêcej o kolekcji. Odnajduj± w niej jedyn± w kraju, niepe³n± seriê znaczków. D±¿± do jej uzupe³nienia za wszelk± cenê, która stale wzrasta...

2) Milczenie owiec, re¿. Jonathan Demme, USA 1991.

Agentka FBI, Clarice Starling pomaga w tropieniu seryjnego mordercy kobiet. W celu zdobycia nowych informacji, udaje siê do wiêzienia, w którym odbywa karê morderca-kanibal, dr Hannibal Lecter. By³y lekarz jest kolekcjonerem w³asnych rysunków, Florencji, ale przede wszystkim wyrafinowanego jedzenia. Lecter niechêtnie zgadza siê na wspó³pracê, maj±c jednocze¶nie w³asne plany w nowej sytuacji.

Graj±cy Lectera Anthony Hopkins stworzy³ ¶wietn± kreacjê pozornego szaleñca, który jednocze¶nie jest doskonale zorganizowanym cz³owiekiem, który nie zamierza rezygnowaæ ze swoich 'pasji'.

3) Dziewi±te wrota, re¿. Roman Polañski, Francja-Hiszpania-USA 1999.

Nowojorski antykwariusz ksiêgarski, Dean Corso, prywatnie nie interesuje siê starodrukami, widz±c w nich jedynie mo¿liwo¶æ zysku. Otrzymuje zlecenie od Borisa Balkana, milionera i kolekcjonera starodruków po¶wiêconych z³u, zbadanie egzemplarza XVI-wiecznej ksi±¿ki 'Dziewiêciorga wrót' i odnalezienie pozosta³ych istniej±cych egzemplarzy. W tym celu udaje siê do Europy, gdzie spotyka go wiele niebezpieczeñstw. Chce zrezygnowaæ, jednak wówczas Balkan znacznie podnosi zap³atê za zlecenie. Corso, pracuj±cy pocz±tkowo dla pieniêdzy, poddaje siê tajemniczej ksiêdze i zawartym w niej tre¶ciom.

4) Psychoza, re¿. Alfred Hitchcock, USA 1960.

Marion Crane, mieszkaj±ca w Arizonie urzêdniczka w biurze handlu nieruchomo¶ciami, korzysta z okazji i kradnie du¿± sumê pieniêdzy. Udaje siê do Kalifornii, chc±c pomóc zubo¿a³emu kochankowi. Gubi drogê w czasie deszczowej nocy. Musi zatrzymaæ siê w jedynym w okolicy motelu, prowadzonego przez Normana Batesa, m³odego kolekcjonera wypchanych ptaków. Uprzejmy i uczynny Norman wzbudza lito¶æ Marion faktem, i¿ jest zdominowany przez zaborcz± matkê. Wkrótce urzêdniczka pada ofiar± niezdrowej pasji kolekcjonerskiej. Czyjej? Nie bêdê zdradza³ dalszego ci±gu jednego ze swoich ulubionych filmów ;-)
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-09-06, 11:19   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ciekawy temat poruszy³e¶. Czy sugerujesz ¿e jeste¶my niebezpieczni? ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Beatles 


Poland

Wiek: 68
Posty: 761
Skd: Komorów
Wysany: 2015-09-06, 13:05   
  Rodzaj kolekcji: P³yty cd i dvd wspó³czesne monetki-grosiki,figurki-szklane pieski, widokówki Wroc³aw, ksi±¿ki, modele okrêtów i ¿aglowców w butelce, niestemplowane znaczki z ca³ego ¶wiata z wizerunkiem The Beatles


:lol: :?:
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2015-10-03, 17:05   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Trudno, moim zdaniem, znale¼æ bardziej kontrowersyjn± postaæ historyczn±, nie tylko w historii najnowszej, ale w ogóle w dziejach, ni¿ Adolf Hitler. Bardzo charakterystyczny z wygl±du i wybuchaj±cy furi± z³o¶ci (energii?) dyktator Niemiec w latach 1933-1945 do dzi¶ budzi kontrowersje, a wydarzenia, które ukszta³towa³y jego ¿ycie i spowodowa³y, ¿e zmieni³ bieg historii do dzi¶ s± przedmiotem zainteresowania historyków zawodowych, jak równie¿ amatorów.

Adolf Hitler, pomimo faktu, i¿ sta³ siê symbolem z³owrogiej machiny, jednocze¶nie jest bohaterem 'popkultury'. Wystarczy, ¿e przypomnimy sobie, i¿ film 'Upadek' z 2002 r. (opowiadaj±cy o ostatnich dniach ¿ycia dyktatora) jest bardziej znany dziêki amatorskim przeróbkom satyrycznym, dokonanym przez internautów na Youtube, jak choæby ta opowiadaj±ca o tym, ¿e Hitler ma do¶æ wysokich rachunków telefonicznych i przechodzi do Play...

Hitler zaznaczy³ swoj± obecno¶æ równie¿ w filatelistyce. Znaczki z jego wizerunkiem by³y najczêstszymi walorami stosowanymi przez pocztê III Rzeszy. Stosowano je równie¿ na terenach okupowanych przez III Rzeszê. Osobne znaczki drukowano na potrzeby Protektoratu Czech i Moraw oraz Generalnego Gubernatorstwa (czyli okupowanych terenów ¶rodkowo-wschodniej Polski). Znaczki III Rzeszy z Hitlerem stosowano równie¿ na okupowanych przez Niemcy terenach ZSRR. Posiada³y one nadruki 'Ukraine' (dla Komisariatu Rzeszy "Ukraina'- obecnej Ukrainy) oraz 'Ostland' (Komisariat Rzeszy 'Wschód' - obecna Litwa, £otwa, Estonia oraz Bia³oru¶). Naj³adniejsze i najbardziej ró¿norodne s± znaczki z Protektoratu Czech i Moraw. Zadbano o ciekawy artystyczny smak. Same znaczki przedstawia³y Hitlera w ró¿nych pozach- stoj±cego przy biurku, czy wygl±daj±cego przez okno z praskiego zamku na Hradczanach.

Poni¿ej kilka znaczków z mojej kolekcji- po jednym z III Rzeszy, Protektoratu Czech i Moraw oraz Generalnego Gubernatorstwa:

https://picasaweb.google.com/116960338124699655031/25Sierpnia201503?authkey=Gv1sRgCOS_uta66srT9wE
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2015-10-04, 12:10   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Zapomnia³em wspomnieæ o jeszcze jednej ciekawostce dotycz±cej Adolfa Hitlera na znaczku pocztowym. Naturalnie, znaczki z jego wizerunkiem by³y drukowane do 1945r. Czê¶æ z nich przedrukowano i u¿ywano krótko po wojnie w normalnym obiegu pocztowym. Hitler pojawi³ siê jednak na znaczku pocztowym kilka lat temu w Estonii. Jak do tego dosz³o? Otó¿ poczta estoñska (podobnie jak nasza PP) oferuje us³ugê wydrukowania w³asnego znaczka pocztowego i naklejenia go na list. Kto¶ skorzysta³ z tej us³ugi, za³±czywszy fotografiê Adolfa Hitlera z dzieciñstwa. List z tym znaczkiem trafi³ do obiegu, jednak do¶æ szybko zosta³ rozpoznany. W ten sposób wyemitowano pierwszy od 1945r. znaczek z Adolfem Hitlerem.
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-10-04, 18:06   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Dobre.

To trochê podobnie jak ze znakiem swastyki. W wielu krajach które uczestniczy³y w II W¦ jest symbolem zabronionym.
Poza tym ¿e u¿ywany jest w hinduizmie, buddyzmie i by³ kulturze s³owiañskiej to najbardziej ciekawe dla mnie s± odznaki, emblematy polskich pu³ków WP w miêdzywojniu.

Zreszt± poczytajcie sobie nawet w wiki:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Swastyka
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2015-10-04, 19:08   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Dok³adnie, zreszt± sam Hitler swastykê zaczerpn±³ w³a¶nie z hinduizmu.
Swastyka by³a czêsto wykorzystywana w miêdzywojennej Europie. W Finlandii niebieska swastyka na bia³ym polu by³a wykorzystywana jako symbol fiñskich si³ zbrojnych.
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-10-04, 19:24   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Kiedy¶ sk³ada³em model w skali 1/72 w³a¶nie Fokkera w malowaniu fiñskim.
Ciekawe, ciekawe...
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2015-11-13, 08:31   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


Ratusz we Wroc³awiu


Witajcie!

Wracam po d³u¿szej przerwie. Szukaj±c pomys³u na artyku³, przypomnia³em sobie ró¿ne formy przedstawienia budowli na znaczkach pocztowych. Dzisiaj opowiem o swoich znaczkach, ukazuj±cych ratusz we Wroc³awiu, a w³a¶ciwie jego najbardziej reprezentacyjn±, wschodni± ¶cianê.

Pierwszy znaczek od lewej to niemiecki znaczek z 1938 r., z okresu III Rzeszy. Wroc³aw, posiadaj±c ¶wietne zaplecze architektoniczne, np. w postaci Hali Stulecia, by³ niejednokrotnie miejscem uroczystych zjazdów zwolenników NSDAP, na których by³ oczywi¶cie obecny Adolf Hitler. Poza tym by³o to najwiêksze miasto w po³udniowo-wschodnich Niemczech. Nie powinno zatem nas dziwiæ, ¿e w³a¶nie tam w 1938 r. odby³ siê Niemiecki Festyn Gimnastyczno-Sportowy. Znaczek upamiêtniaj±cy festyn, w kolorze czerwonym przedstawia oczywi¶cie ratusz i wie¿ê ko¶cio³a ¦w. El¿biety. W lewym dolnym rogu umieszczono stylizowanego or³a ze swastyk±. Nomina³ 12 pfennigów.

Drugi z lewej to ju¿ znaczek polskiej poczty lotniczej z 1954r., przedstawiaj±cy budynki historyczne z samolotem w tle. Jest to czê¶æ wiêkszej serii, przedstawiaj±cej równie¿ inne budynki. Równie¿ czerwony znaczek, przedstawia ratusz tym razem z poziomu chodnika. W lewym górnym rogu zauwa¿ymy samolot, przewo¿±cy przesy³ki lotnicze. Znaczek zosta³ ostemplowany w Wolsztynie (Wielkopolska) w 1956 r. Nomina³ 1,50 z³.

Kolejny znaczek przedstawia widok ratusza na wprost, pochodzi z 1958r. Nale¿y do serii 'Zabytkowe ratusze', w której uwieczniono równie¿ widoki ratuszy w Bieczu, Tarnowie, Gdañsku i Zamo¶ciu. Do tej serii nale¿y zaliczyæ równie¿ widoczn± poni¿ej kartkê pocztow± z nadrukowanym znaczkiem. Nomina³ 0,40 z³.

U do³u z lewej widoczna jest równie ciekawa kartka pocztowa, wydana z okazji Miêdzynarodowych Targów Poznañskich w 1960 r. i jednocze¶nie setnej rocznicy wprowadzenia do obiegu pierwszego znaczka pocztowego. Seria kartek pocztowych przedstawia³a symbolicznie polskie województwa i posiada³a nadrukowane znaczki op³at. Kartka z województwa przedstawia- zgadnijcie... Oczywi¶cie wroc³awski ratusz. Ciekawy jest fakt, ¿e op³ata za kartkê wynosi³a 0,60 z³, ale za sam znaczek 0,40 gr.

Znaczek drugi z prawej, wys³any z Bydgoszczy przedstawia ratusz w typowej formie wyeksponowanej ¶ciany wschodniej, znowu w kolorze czerwonym. Jest to czê¶æ bardzo popularnej serii 'Historyczne miasta polskie', której czê¶æ ma najprawdopodobniej ka¿dy polski zbieracz znaczków. Ciekawostk± jest fakt, i¿ na bazie tego znaczka zaprojektowano okoliczno¶ciowy bloczek znaczkowy, wydany z okazji Europejskiej Wystawy Znaczków Sportowych, która odby³a siê we Wroc³awiu w 1963 r. Nomina³ 1,35.

Ostatni znaczek jest czê¶ci± bardzo ciekawej serii 'Turystyka- na piastowskim szlaku'. Nazwa nie ma jednak nic wspólnego z turystycznym Szlakiem Piastowskim, rozci±gaj±cym siê od Poznania po Kruszwicê. Przedstawia ona bowiem widoki miast ¶l±skich. Ratusz jest tu pokazany równie¿ od wschodu, w ca³ej okaza³o¶ci.

https://picasaweb.google.com/116960338124699655031/WrocAw?authkey=Gv1sRgCLXa1c7GwviOzwE#6216541987693175154
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2015-11-17, 22:03   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ciekawe.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2017-09-02, 20:19   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


W "¿yciu" ka¿dej kolekcji zdarza siê sytuacja, gdy do³±cza do niej eksponat, który jest z jakiego¶ powodu "naj" - najwiêkszy, najstarszy, najrzadszy, albo - po prostu d³ugo poszukiwany i wyczekiwany przez kolekcjonera.

Wczoraj do mojego zbioru do³±czy³o 5 monet, które s± najstarszymi w kolekcji. Pochodz±ce z Prus monety to 1/24 talara z lat 1782-1783.
W owym czasie nie podawano po prostu nomina³u, jak obecnie, lecz oznaczane by³y jako czê¶æ bardziej warto¶ciowego nomina³u (np. brytyjska pó³-pensówka, half penny, wybijana do ok. 1971r.). Swoja drog± u³amek 1/24 jest do¶æ rzadko wystêpuj±c± liczb±. ;-)
Widoczna na nich litera "A" jest oznaczeniem mennicy w Berlinie (do dzi¶ zreszt± dzia³aj±cej - mo¿ecie j± zobaczyæ równie¿ na niemieckich monetach Euro).

Nie poszukiwa³em tych monet szczególnie mocno. Pewnego dnia zauwa¿y³em grzeczno¶ciow± aukcjê, prowadzon± w jednej z grup numizmatycznych na Fb. Ku swojemu w³asnemu zdziwieniu, uda³o mi siê wylicytowaæ zestaw monet, za stosunkowo niewielk± kwotê.
Jedna z monet jest z³amana, inna zosta³a niestety kiedy¶ przedziurkowana (byæ mo¿e s³u¿y³a zamiast podk³adki).

Poprzednio najstarsz± moj± monet± by³y 2 grosze pruskie z 1856 r., któr± otrzyma³em w prezencie od d³ugoletniego kolegi (czarna, na pierwszym zdjêciu). Moneta przele¿a³a do¶æ d³ugo w... klasztorze.
B. cieszy³em siê z jej otrzymania - wcze¶niej nie mia³em monety sprzed zjednoczenia Niemiec w 1871r. i tylko kilka monet z XIX w. (raczej z jego koñca).

Monety 1/24 talara s± tylko z dwóch roczników - 1782 i 1783.

Monety u do³u zdjêcia, najbardziej wys³u¿one, mimo swojego stanu, pozostan± w kolekcji.
Chyba, ¿e znajdzie siê chêtny na wymianê - w takim razie proszê o kontakt :-) (wymiana jedynie za monetê co najmniej sprzed 1945 r., albo jak±¶ rzadk±).

IMG_6256.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 150.91 KB

IMG_6254.JPG
Plik cignito 0 raz(y) 155.9 KB

_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
Ostatnio zmieniony przez Carycek1 2017-09-02, 20:20, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-09-02, 22:54   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Super walory! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Carycek1 


Poland

Wiek: 32
Posty: 375
Skd: ¦rem
Wysany: 2019-03-22, 19:06   
  Rodzaj kolekcji: monety, banknoty, ¿etony, znaczki, koperty FDC, karty pocztowe, mapy, przewodniki


W koñcu...

W dniu dzisiejszym moja kolekcja znaczków dotar³a do pewnego prze³omowego poziomu. Nie chodzi tu o ich ilo¶æ (choæ jest, jak na moj± miarê do¶æ imponuj±ca, poniewa¿ liczy ok. 6344 znaczki), ale w koñcu uda³o mi siê osi±gn±æ pewien cel. Jaki?

Otó¿ kilka lat temu za¶wita³o mi w g³owie, aby zebraæ znaczki z wszystkich, obecnie istniej±cych pañstw Europy.
Choæ ju¿ wtedy mia³em znaczki z wiêkszo¶ci pañstw Starego Kontynentu, to niektóre z nich, które by³y jeszcze przede mn±, wydawa³y mi siê b. trudne.
Najtrudniejsze do zdobycia okaza³y siê znaczki z pañstw Pó³wyspu Ba³kañskiego oraz pañstw ba³tyckich. Do¶æ szybko zdoby³em znaczki z Estonii (i to w du¿ej liczbie), w tym samym czasie dotar³y znaczki litewskie. Je¶li chodzi o znaczki z dawnej Jugos³awii, to do¶æ szybko zdoby³em znaczki s³oweñskie po krótkiej wymianie z pewn± mi³± S³owenk±. ;-)
Dokona³em równie¿ 2 wymian z Serbami (wymiana z Serbem by³a jednocze¶nie pierwsz± zagraniczn± wymian±, o czym pisa³em Wam ju¿ kiedy¶ na naszym forum).
Po d³u¿szym czasie, nieco karko³omnie, dosz³y do kolekcji znaczki z Chorwacji. Trochê d³u¿ej trwa³o zdobycie znaczków z Bo¶ni i Hercegowiny. W koñcu je zdoby³em. Wówczas dowiedzia³em siê, ¿e poczta bo¶niacka wydaje nie tylko swoje znaczki "pañstwowe". Czê¶æ terytorium Bo¶ni znajduje siê w administracji serbskiej, a czê¶æ w chorwackiej. Nie jestem w stanie wyja¶niæ tej sytuacji - zainteresowanych muszê odes³aæ do bardziej zaawansowanych ¼róde³ (jest to pok³osie wojny 1991-1995).
Nie pamiêtam, czy w tamtym czasie, czy te¿ nieco pó¼niej, do kolekcji do³±czy³y po 1 sztuce znaczki z Czarnogóry i Macedonii.

Na kilka lat zapomnia³em nieco o swym pomy¶le, choæ nie ukrywam - siedzia³ gdzie¶ z ty³u g³owy. :-)
Kiedy mia³em nieco wiêcej znaczków na wymianê, postanowi³em co¶ z tym zrobiæ w ostatnich 2 miesi±cach. Brakowa³o mi jeszcze znaczków z Andory, Albanii i Kosowa.
Najszybciej, i to w zadziwiaj±co du¿ej ilo¶ci (ok. 60 szt.) zdoby³em znaczki z Albanii. By³o to o tyle ³atwe, ¿e Albania jako niepodleg³y kraj, istnia³ przed I wojn± ¶wiatow±, z przerw± na w³osk± okupacjê w czasie II wojny ¶wiatowej. Otrzyma³em je od Albañczyka, mieszkaj±cego w Atenach.

Pod tym wzglêdem trudniejsze by³o znalezienie znaczków z Kosowa - w koñcu jako samodzielne pañstwo jest najm³odsze w Europie od 2008r. Poprzez portal colnect skontaktowa³em siê z jedynym figuruj±cym kolekcjonerem z Kosowa i dogadali¶my ma³± wymianê. Pozosta³a jeszcze Andora...
Jednocze¶nie omawia³em do¶æ du¿± wymianê z kolekcjonerem z Rumunii. List od niego, wskutek jego choroby, móg³ dotrzeæ do mnie dopiero dzisiaj. Na szczê¶cie kolekcjoner wyzdrowia³ i dotar³y do mnie wspaniale znaczki od niego, w tym d³ugo poszukiwane znaczki z Andory. Spo¶ród innych ciekawostek by³y równie¿:

-znaczki z Rumunii: z XIX i - ciekawostek - z urodzin J. Stalina, znaczek wydany przez pocztê Rumunii w 1949r.;
-znaczki z urodzin A. Hitlera z 1944, wydane przez okupacyjne poczty Generalnego Gubernatorstwa (czyli czê¶ci ziem polskich) oraz z Protektoratu Czech i Moraw
(oba podpisane jako Grossdeutsches Reich, czyli Wielka Rzesza Niemiecka);
-2 znaczki ze S³owacji okresu 1939-1945,
-1 znaczek z Albanii sprzed I wojny ¶wiatowej,
- znaczki z Bu³garii i Serbii, równie¿ sprzed I wojny ¶wiatowej,
- znaczki z austriackiej okupacji Bo¶ni i Hercegowiny, z tego samego okresu
(wówczas mo¿na zdaæ sobie osobi¶cie sprawê, jak dosz³o do wybuchu I wojny ¶wiatowej i jest to historia ¿ywa, która rzeczywi¶cie wydarzy³a siê, równie¿ w ¿yciu naszych przodków - a zw³aszcza mojego pradziadka, który by³ jej uczestnikiem jako ¿o³nierz),
- 3 znaczki z Wolnego Miasta Gdañska - które wydawa³y mi siê b. trudne do zdobycia, zw³aszcza poprzez wymianê.

Do kolekcji dotar³y równie¿ znaczki z Niepodleg³ego Pañstwa Chorwackiego (istniej±cego w l. 1941-1945, b. marionetkowego, podobnie jak S³owacja tamtych czasów), znaczek z Liechtensteinu oraz wspominane ju¿ znaczki z Andory. Co ciekawe, jeden z nich zosta³ wyemitowany dok³adnie w dniu moich narodzin. :-)

Dziel±c siê z Wami t± ma³± rado¶ci±, pozdrawiam wszystkich kolekcjonerów - zw³aszcza ka¿dego z tych, z którymi wymienia³em siê na tym forum i nie tylko.
Zachêcam Was jednocze¶nie do dobrego i uczciwego kolekcjonowania. Nawet cele kolekcjonerskie, które wydaj± siê byæ nierealne, s± czêsto ca³kiem mo¿liwe. :-)
_________________
"Nie do wiary, jak czêsto sytuacje zmuszaj± ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdê robiæ."
Agatha Christie
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2019-03-22, 19:24   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Moje gratulacje!! 🤗
To który kontynent teraz? 😊
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Kowalsik Poland

Wiek: 57
Posty: 1528
Skd: Jab³onna
Wysany: 2019-03-22, 21:28   
  Rodzaj kolekcji: Nietoperze, kapsle i plastykowe zakrêtki polskie, zawieszki od herbaty


Teraz Macedonia Pó³nocna...
_________________
Moje zainteresowania poznasz w tym miejscu.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2019-03-22, 23:50   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ekstra! Gratulacje! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw Carycek1
darek77 C 47 2019-05-23, 11:50
MaszBilet

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne