Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: plonita

Autor Wiadomo
P³onita
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2017-05-07, 11:21   P³onita
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


Po d³u¿szym czasie bycia na forum stwierdzi³am, ¿e jednak wypada nadrobiæ pewne zaleg³o¶ci przedstawiaj±c siê w tym temacie... ;)

Jestem Anita, jestem rodowit± Gdañszczank± zbieraj±c± bilety komunikacji miejskiej i kolejowe z Polski ze ¶wiata. Najbardziej interesuj± mnie bilety z mojego miasta oraz reszty Pomorza. Zbieram ju¿ od oko³o 5 lat i mam oko³o 3-4 tysiêcy biletów w swojej kolekcji. Staram siê jako¶ te¿ pokazywaæ pomorskie bilety na moim autorskim FB o nazwie Bilety Gdañskie: https://www.facebook.com/biletygdanskie/?fref=ts

Dodatkowo mogê siê pochwaliæ, ¿e mam za sob± swój pierwszy wywiad na serwisie regionalnym trojmiasto.pl odno¶nie swojego kolekcjonerstwa:
http://www.trojmiasto.pl/...strona=0#opinie Mo¿e wywiad bez sza³u, ale liczê, ¿e chocia¿ bêdzie to jaka¶ forma zwrócenia uwagi szerszego grona ludzi na ten dzia³ kolekcjonerstwa. :)
_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
dick 

Poland

Wiek: 51
Posty: 499
Skd: Tarnowskie Góry
Wysany: 2017-05-07, 19:22   
  Rodzaj kolekcji: polskie kapsle piwne/otwieracze polskich browarów/pocztówki Tarnowskich Gór


intryguj±cy podpis ;-)
_________________
Mam na wymianê | Poszukujê
 
     
temir 

Russia

Wiek: 65
Posty: 866
Wysany: 2017-05-07, 20:12   
  Rodzaj kolekcji: banknoty, monety


Cze¶æ. Ja kolekcjoner z Rosji. U mnie du¿o ró¿nych biletów na miejski transport. Autobusy, tramwaje, trolejbusy. S± kolejowe bilety i l±dowiskowe talony na samoloty.
http://collections.pl/bil...amw-vt25528.htm
http://collections.pl/kol...sji-vt25622.htm
http://collections.pl/tal...oty-vt25643.htm
http://collections.pl/temir-vt25627.htm
Je¶li was to interesuje patrzycie tu. Sam zbieram banknoty i monety. Ró¿nych krajów i Polskie w tej liczbie. Bêdê weso³y je¶li nam uda siê przeprowadziæ wymianê.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-05-07, 20:30   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Bardzo fajny ten wywiad Anita - gratulujê! :-D

Nie tylko Ty go widzisz Krzysiek ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2017-05-08, 16:54   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


Podpis specjalnie ustawiony z my¶l±, ¿eby zaintrygowa³ dostosowuj±c siê do konkretnego u¿ytkownika. ;)
_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
dick 

Poland

Wiek: 51
Posty: 499
Skd: Tarnowskie Góry
Wysany: 2017-05-08, 18:25   
  Rodzaj kolekcji: polskie kapsle piwne/otwieracze polskich browarów/pocztówki Tarnowskich Gór


P³onita napisa/a:
Podpis specjalnie ustawiony z my¶l±, ¿eby zaintrygowa³ dostosowuj±c siê do konkretnego u¿ytkownika. ;)


Po wpisie Dominika siê domy¶li³em.
Sprytne.
_________________
Mam na wymianê | Poszukujê
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2017-08-24, 16:28   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


Niedawno sobie u¶wiadomi³am jak bardzo rozros³a siê moja kolekcja biletów w przeci±gu ostatniego roku... I przypomnia³am sobie o pewnym za³o¿eniu kolekcjonerskim z lipca zesz³ego roku, gdzie po jego osi±gniêciu mia³a byæ ogromna satysfakcja. Otó¿, w lipcu zesz³ego roku mia³am w kolekcji ~1300 biletów (komunikacji miejskiej i kolejowych), a za³o¿enie dotyczy³o zdobycia dodatkowych 5000 sztuk w przeci±gu roku (do samej kolekcji, nie licz±c dubli na wymiany). Wtedy wydawa³o mi siê, ¿e taka ilo¶æ jest ilo¶ci± nierealn± do osi±gniêcia... A jednak uda³o siê i faktycznie przez rok do kolekcji dosz³o 5000 biletów. :-D I mam du¿± satysfakcjê.
W du¿ej mierze do tego mojego sukcesu kolekcjonerskiego przyczynili siê znajomi/rodzina (oddaj±c wszelkie mo¿liwe bilety) oraz intensywne wymiany z kolekcjonerami collections.pl :-)...ale samymi biletami cz³owiek nie ¿yje. ;-)
Jak widaæ na zdjêciu, mam te¿ kolekcjê wisz±cych anio³ów. Kolekcja kilkuletnia - mo¿e niezbyt du¿a, ale z ogromnym sentymentem. Anio³ki g³ównie kupujê sama, niektóre s± jako prezent. Z ka¿dego mo¿liwego tworzywa: drewna, szk³a, porcelany, masy solnej, w³óczki i wielu innych. Wiêc jak komu¶ zalegaj± zbêdne wisz±ce anio³ki, to wie do kogo siê odzywaæ... :-)


_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2017-08-24, 17:59   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Takie na choinkê te¿?
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2017-08-24, 20:16   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


MarcinW napisa/a:
Takie na choinkê te¿?

Takie anio³ki "choinkowe" te¿ wchodz± w grê. :-)
_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
MarcinW Poland

Wiek: 30
Posty: 966
Skd: Radomsko
Wysany: 2017-08-24, 20:22   
  Rodzaj kolekcji: Stare pocztówki


Poszukam ;)
_________________
"D³ugo wêdro­wa³em, za­nim doszed³em do siebie."
Tadeusz Ró¿ewicz
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2017-10-23, 19:46   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


W sobotê w Sopocie organizowa³am II Pomorski Zlot Kolekcjonerów Biletów (gdzie go¶æmi byli te¿ forumowicze collections.pl). Dla mnie ten zlot by³ bardzo cenny kolekcjonersko, bo wzbogaci³am siê o ok. 600-700 biletów - normalnie muszê siê nagimnastykowaæ kwarta³, ¿eby tylko uzbieraæ, a tutaj wpad³o przez kilka godzin... W tym zagraniczne, bo odwiedzi³ zlot równie¿ Rosjanin. :-)

Zdjêcie pogl±dowe ilo¶ci nowo¶ci w za³±czniku. Choæ nie odzwierciedla ca³o¶ci, która by³a wiêksza... ;-)

22688726_1822025257825338_4126297367881250616_n.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 85.71 KB

_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2017-12-06, 11:32   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


...jeszcze tylko cztery wisz±ce anio³y i bêdzie okr±g³a setka! :-) No i jeszcze przy okazji w kolekcji znalaz³y siê dwa skrzyd³a anielskie jako dodatek tematyczny. :-)

_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2017-12-16, 00:28   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


A w mojej kolekcji wisz±cych anio³ów ju¿ pewien sukces - stuknê³o mi 105 anio³ów. :-D Ostatni czas jest chyba najbardziej obfity z ca³ego okresu kolekcjonerstwa, bo dosz³o mi 21 sztuk. A wiem jeszcze o kilku, które maj± mi doj¶æ (w tym kilka od osób z collections.pl), wiêc cieszy mnie to tym bardziej... :-D

_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-12-16, 10:41   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


P³onita napisa/a:
A w mojej kolekcji wisz±cych anio³ów ju¿ pewien sukces - stuknê³o mi 105 anio³ów. :-D Ostatni czas jest chyba najbardziej obfity z ca³ego okresu kolekcjonerstwa

Wiadomo - ¦wiêta Bo¿ego Narodzenia to i anio³ki :-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2017-12-16, 12:34   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


warczp napisa/a:
Wiadomo - ¦wiêta Bo¿ego Narodzenia to i anio³ki :-)

Zazwyczaj ¦wiêta Bo¿ego Narodzenia bywaj± jednym z dwóch okresów, gdzie mogê zdobyæ najwiêksz± ilo¶æ anio³ów (drugi okres to Jarmark Dominikañski). Wyj±tek stanowi³ zesz³y rok, gdzie przed ¦wiêtami Bo¿ego Narodzenia nie znalaz³am ¿adnego anio³a, którego nie mia³abym ju¿ w kolekcji... Co mnie trochê zaszokowa³o, bo wzorów anio³ów jest zazwyczaj od groma i jeszcze trochê. W tym roku nadrobi³am i to znacznie (w koñcu niemal 1/5 kolekcji dosz³a), a jeszcze pewnie co¶ mi dojdzie, wiêc jestem ciekawa z jakim rezultatem zamknê ten rok... :-D
_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-12-17, 08:54   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Takiego anio³eczka chyba nie masz :-)

20171217_101158.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 253.27 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2017-12-17, 11:24   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


Nie, takiego jeszcze nie mam... :roll:
_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-12-17, 20:34   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Zdoby³em go z my¶l± o Tobie :-)
Póki co jest jeden ma³y anio³ek, ale mo¿e uda siê zrobiæ za jaki¶ czas wymianê.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2017-12-19, 00:30   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


warczp napisa/a:
Zdoby³em go z my¶l± o Tobie :-)
Póki co jest jeden ma³y anio³ek, ale mo¿e uda siê zrobiæ za jaki¶ czas wymianê.

Ju¿ nie mogê siê doczekaæ wymiany z Tob±... :-D zaczynam siê zastanawiaæ co to tu takiego dla Ciebie zdobyæ, ¿eby¶ by³ zadowolony z wymiany... ;-)
_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-12-19, 00:37   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Basseta z korka dobrze nasmarowanego albo... beczkê korków :-P
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2017-12-19, 03:39   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Tylko nie "basseta z korka" :shock:
Wystarczaj±cym stresem s± reniferki ;-)
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2018-02-07, 12:17   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


Jak segregowaæ bilety z perspektyw±, ¿e bêdzie ich coraz to wiêcej i wiêcej? ;-) W kilkunastu segregatorach... Oczywi¶cie jeszcze nie wszystkie zape³nione, a niektóre segregatory jeszcze ¶wiec± pustkami (Afryka) lub maj± znikom± ilo¶æ biletów (Australia), ale z pewno¶ci± z biegiem czasu siê to zmieni.

Akurat niedawno robi³am podsumowanie 2017 roku i mogê powiedzieæ, ¿e w segregatorach jest 6831 sztuk, z czego:
- kolejowe: 1718
- polskiej komunikacji miejskiej: 3749
- zagranicznej komunikacji miejskiej: 1232
- specjalne (z przejazdów okazjonalnych): 132

Trzecia pó³ka techniczna na pojemniczki z dublami oraz pude³ka z technicznymi rzeczami do biletów (woreczki i kartoniki do wysy³ek czy lutownica do zgrzewania koszulek).

27783487_1940222369338959_401151110_n.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 43.5 KB

_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-07, 12:42   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Wow! W po³owie s³upka siê zmie¶ci³o! Lu¼no w w trzech kartonach te¿ mo¿e by mi siê przypinki i naszywki zmie¶ci³y :->

Fajnie wygl±da Anita! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2018-02-07, 12:50   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


A mo¿e spróbujesz jako¶ to wyeksponowaæ poza kartonami? ;-)Je¶li chodzi o przechowywanie biletów-dubli na wymianê to mam raczej autorski pomys³ (nie spotka³am siê jeszcze z takim)... Czyli jeden rodzaj to jeden woreczek strunowy, a pouk³adane s± na pionowo w organizerach na przyprawy jak w za³±czniku. Jak dla mnie to jest chyba najlepsze rozwi±zanie - dobrze sprawdza siê w przypadku du¿ej ilo¶ci dubli, a i ³atwo opisaæ konkretne przegródki (¿eby wiedzieæ co gdzie szukaæ w przypadku wymiany). Mo¿e kto¶ bêdzie chcia³ ¶ci±gn±æ patent do segregowania swojej kolekcji / dubli. ;-)

1640_4.jpg
Plik cignito 0 raz(y) 36.89 KB

_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-07, 13:41   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Na razie nie ma szans. Za ma³o mam miejsca w mieszkaniu aby to wyeksponowaæ. Na razie pracujê nad drugim segregatorem z naszywkami.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
beatkaaa119922 


Poland

Wiek: 30
Posty: 608
Skd: Bialystok
Wysany: 2018-02-07, 17:32   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wizytówki z kotami


Ciekawe... ja mam 2 razy wiêcej biletów i o po³owê mniej segregatorów :D
_________________
Moja kolekcja biletów komunikacji miejskiej ->www.bileciki.info
Moje przedmioty na wymianê
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-07, 18:28   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Mo¿e masz czterokrotnie wiêcej koszulek i masz obustronnie u³o¿one bilety :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2018-02-07, 18:28, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2018-02-07, 19:24   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


beatkaaa119922 napisa/a:
Ciekawe... ja mam 2 razy wiêcej biletów i o po³owê mniej segregatorów :D

Mo¿liwe, bo ja mam raczej wersjê bardzo rozszerzon± segregatorów. ;-) Kiedy¶ te¿ mia³am ich mniej, ale stwierdzi³am w pewnym momencie, ¿e chce mieæ je lepiej dla mnie opisane. I z perspektyw±, ¿e kiedy¶ maj±c wielokrotnie wiêcej biletów nie bêdê musia³a przeorganizowywaæ na nowo ich skatalogowania. ;-)
_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
P³onita 


Poland

Wiek: 32
Posty: 248
Skd: Gdañsk
Wysany: 2018-02-10, 23:29   
  Rodzaj kolekcji: bilety komunikacji miejskiej, wisz±ce anio³y


Chyba nie chwali³am siê dzie³em "kolekcjonerskim" z zesz³ego roku... ;-)
Szafka sosnowa, która jest w domu od kilkunastu lat. Dotychczas by³a przechodnia, przestawiana z k±ta w k±t, niepotrzebna nikomu... Do czasu a¿ j± przygarnê³am! Czyli naprawione mechanizmy szuflad, pomalowana na czerwono, a na frontach szuflad - bilety komunikacji miejskiej. Kiedy¶ by mi siê nie mie¶ci³o w g³owie, ¿eby przykleiæ tak bilety. No ale ¿e przy porz±dkach dubli wysz³o, ¿e dwa rodzaje dubli z Katowic mam od groma i jeszcze trochê do tego stopnia, ¿e ich na pewno nie wymieniê - spo¿ytkowa³am czê¶æ w taki oto sposób... ;-)


_________________
Go, mo¿e siê wymienimy?
Kolekcjonujê bilety komunikacji miejskiej oraz wisz±ce anio³y.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-02-10, 23:58   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Fajnie! :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw P³onita
Beatles P 25 2018-06-18, 21:19
Agnieszka Barbara

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne