Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » pl
Tematy oznaczone jako pl
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

A mo¿e taka ma³a reklama Collections.pl ??


Co by¶cie powiedzieli na ma³e rozreklamowanie forum?

http://www.facebook.com/group.php?gid=144760234789

Komu siê podoba? Mo¿na by jeszcze na naszej klasie zrobiæ tak± grupê tam bardzo du¿o osób ma konto :)

Oczywi¶cie im wiêcej zainteresowanych tym wiêcej wymian i przedmiotów :)

edit:

A tu profil na naszej klasie utworzony przez Prankstera

http://nasza-klasa.pl/profile/29110669

Mamy tak¿e grupê na Grono.net za³o¿one przez Bendera

http://grono.net/forum/2485468/
20863 133

Terminy gie³d dane z www.kolekcjonerstwo.pl


Oto link do spisu gie³d w Polsce

http://www.kolekcjonerstwo.pl/?id=kalendarium

mozna do nich napisaæ o innych gie³dach które uaktualni±
5146 0

marzycielskapoczta.pl


Witam!

Chcia³am zaproponowaæ i zachêciæ wszystkich kolekcjonerów do wziêcia udzia³u w ciekawej akcji wysy³ania pocztówek.

Prawie ka¿dy z Was (a na pewno wiêkszo¶æ) ma w swoich rzeczach na wymianê, jak±¶ pocztówkê i tê pocztówkê w³a¶nie, mo¿e wys³aæ choremu dziecku.
Na stronie: marzycielskapoczta.pl jest lista dzieci, którym mo¿na wys³aæ kartkê z pozdrowieniami, ¿yczeniami…
(jest tak¿e opcja: w³asnorêcznie zrobiony prezent – sami mo¿ecie zdecydowaæ, co wybraæ).
My¶lê, ¿e warto wzi±æ udzia³ w tej akcji i sprawiæ, by te dzieci przez chwilkê zapomnia³y o swoich chorobach.
Przy zdjêciu ka¿dego dziecka mo¿na znale¼æ informacje o jego chorobie i zainteresowaniach.
Ja, przy wysy³aniu pocztówek, kierujê siê zainteresowaniami dziecka, np. je¶li kto¶ lubi zwierzêta – wysy³a³am kartkê ze zwierzakiem, ale to nie jest obowi±zkowe – mo¿na wys³aæ pocztówkê ze swoim miastem.

...zachêcam do wysy³ania pocztówek i powiêkszania kolekcji u¶miechów dzieci z ...
2488 1

Archiweo.pl


Ostatnio trochê tego wype³z³o i nabrudzi³o na Forum. U¿ytkownik archiweo.pl trochê siê wkurzy³, ale i tak ma do wyboru zmianê nazwy konta albo usuniêcie go.

Chcia³bym tylko przypomnieæ, na wszelki wypadek :) , ¿e je¿eli kto¶ ma to archiweo.pl wpisane jako strona WWW, albo w podpisie to jest to zgodne z regulaminem i w zasadzie nie za bardzo to przeszkadza.

W dziale linki mamy ju¿ link do archiweo.pl, wiêc je¿eli kto¶ znowu bêdzie reklamowa³ tê stronê w podobny sposób to ju¿ nie ma potrzeby t³umaczenia, aby zamie¶ci³ link w odpowiednim dziale.

A poza tym: zero lito¶ci :) (tylko proszê nie wystawiaæ od razu 6 ostrze¿eñ, bo nie mo¿e siê wtedy dana osoba skontaktowaæ z ich dawc±).

Pozdr.
1750 1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne