Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » monet
Podobne tagi tematw
monet..., monet, monet.

Tematy oznaczone jako monet
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

Forum dla kolekcjonerów monet i banknotów


Mo¿e czê¶æ z Was zna³o forum numizmatyczne "monety.pl". Forum przesta³o istnieæ, ale na szczê¶cie reaktywowano je pod nowym adresem:

www.monetyforum.pl

Je¶li kto¶ rejestrowa³ siê na poprzednim forum "monety.pl", to nale¿y zarejestrowaæ siê od nowa.
Nie zachowano poprzednich u¿ytkowników.
8806 0

Czyszczenie monet


Mo¿na jakimi¶ sposobami przywróciæ trochê "¶wie¿o¶æ" starym monet±?
8638 22

Opaski na banknoty i zawijki do monet


Mo¿e to kogo¶ zainteresuje (czê¶æ ju¿ poklejona - do u¿ycia):
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy.
7930 6

[Offer] Wymiana monet polskich i zagranicznych


Proponujê wymianê poni¿szych monet. monety te zamieniê na inne, najlepiej z obcych/egzotycznych/historycznych pañstw. Je¿eli interesuj± Pañstwa które¶ konkretne okazy i potrzebne s± zdjêcia, proszê pisaæ. W nawiasach podajê roczniki, a dalej ilo¶æ sztuk, które posiadam. Najchêtniej zamieniê w sposób: 1 moneta za 1 monetê. Poni¿szy spis jest aktualny i aktualizujê go na bie¿±co.

Bu³garia:
- 10 stotinek (1999) x1

Litwa:
- 10 centów (1997/98) x5

Euro:
- 1 cent (2002) x3 [Niemcy]
- 20 centów (2007) x1 [Niemcy]
- 50 centów (2002) x1 [W³ochy]

Wielka Brytania:
- 1 penny (1994/99/2000/01) x7 [monety posiadaj± dwa wzory wizerunku królowej: 2x typ starszy + 5x typ nowszy]
- 2 pensy (1997) x1

USA:
- 1 cent (1983/93) x4

Czechy:
- 50 halerzy (2000) x1
- ...
7675 2

gdzie szukaæ monet itp.


Witam

Zaczynam przygodê z wykrywaczem metali i mam kilka pytañ :

1.Gdzie szukaæ monet,³usek itp. , chodzi mi o miejscowo¶æ
2.W jakich miejsca najczê¶ciej mogê znale¼æ monety, ³uski itp.
3.Za jak± cenê powinienem kupiæ wykrywacz metali
6751 32

Wycena monet PRL i trzech zagranicznych


Witam. Bardzo prosi³bym o pomoc w wycenie monet. Kompletnie siê na nich nie znam, a chcia³bym wiedzieæ np. ile kapsli sobie za nie za¿yczyæ lub na odwrót: ile monet za kapsel ;-)

10 gr -1970,73, 74,77
20 gr -1970,72,75,76,78,80,81
50 gr -1949,65,83-87
1 z³ - 1968,74,75,77,78,82,83,84,85,86,88,89
2 z³ - 1976,76,77,79,80,81,83-90
5 z³ - 1975,76,77,81-88,90
10 z³ - 1975,83-90
20 z³ - 1976(Nowotko,Rzeczpospolita Ludowa), 78(Konopnicka), 86-90
50 z³ - 1981 ¦wiatowy Dzieñ ¯ywno¶ci
100 z³ - 1984(40 lat PRL), 85(Przemys³aw II), 88(70 rocznica powstania wielkopolskiego), 90
500 z³ - 1989(50 rocznica wojny obronnej narodu polskiego)
10000z³ - 1990 ( Solidarno¶æ 1980-1990)
20000z³ - 1994 (Zygmunt Stary(
100000z³ - 1990 ( Solidarno¶æ 1980-1990)

+ zagraniczne:
1 leu 1966
100 lei 1994
25 sentimo 1984 Republika NG Pilipinas
[br ...
6094 1

[Offer] Cenniki: monet z 1989 i banknotów z 1988


Jak w temacie: katalog-cennik monet z roku 1989 zawarty w "Poradniku dla ma³ych i wiêkszych ciu³aczy" (s± tam równie¿ cenniki z³omu z³ota, sztabek z³ota, z³omu srebra z roku 1989) oraz katalog-cennik banknotów z roku 1988 i dodatek - wk³adka do tego¿ katalogu z roku nastêpnego. Bardzo ciekawe pozycje ze wzglêdu na porównanie cen w obu katalogach (np 5 z³p. z powstania ko¶ciuszkowskiego, stan zachowania II w roku 1988 wyceniany na 24.000, w roku 1989 wyceniony zosta³ na 120.000 oczywi¶cie starych z³otych ;-) ).
Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
5356 3

Identyfikacja 2 monet ... z³ote ?


Prosi³bym o zidentyfikowanie 2 nastêpuj±cych monet :

moneta wykopana na dawnych terenach Niemieckich.Brak inf. o monecie.

Z góry dziêkujê ;)
5281 5

Identyfikacja monet


kto jest w stanie zidentyfikowaæ te monety? Starcz± same kraje, ale mile widziane tak¿e nomina³y.
5026 2

[Offer] Kilka monet zagranicznych


Wymieniê na nastêpuj±ce rzeczy wypisane w tym temacie:
TO KOLEKCJONUJÊ


4810 2

Kilka monet do wyceny


Witam. Prosi³bym o realn± wycenê tych kilku monet poni¿ej.

1gr - 1szt - 49r.
5gr - 4szt - 61, 62,63,68r.
20z³ - 1 szt - 76r Marceli Nowotko (pocharatany awers)
10000z³ - 1990 - Solidarno¶æ 80'-90'

kilka 5gr z 70-72r

Zagraniczne:

United Arabian Emirates (na awersie Lampa alladyna)
1 kopiejka Ukraiñska 1992
1 pfennig DDR - 1981r
1 korona Czeska - 1993 :-D
20 halerzy Czeskos³owackich - 1972
1 forint Wêgierski 1998 :-D
1 ¿eton telefoniczny Magyar Posta
1 ¿eton telefoniczny "A" Polska 1990
25 ORE Danmark 1979 (z dziurk± w ¶rodku)
1 frank Francuzki 1991

monety PZPN
Engel x2, B±k x2, Ko¼miñski x2, ¦wierczewski, Ka³u¿ny
4654 2

Pytanie odno¶nie Monet


Witam

Czy kto¶ z u¿ytkowników posiada katlog internetowy z monetami nastêpuj±cych pañstw:

San Marino
III Rzesza
Japonia
Egipt
Hiszpania
4576 3

[Offer] Katalog monet obiegowych i okoliczno¶ciowych PRL.


Czê¶æ osób pewnie pamiêta ¿e jaki¶ czas temu zaprezentowa³em na forum pierwsz± wersjê swojego katalogu monet polskich. Od tego czasu trochê minê³o i katalog znacznie siê zmieni³. Przede wszystkim postanowi³em podzieliæ go na czê¶ci. Na pocz±tek skupi³em siê na okresie PRL od 1949 do 1989. Forma te¿ nieco siê zmieni³a bo opisywanie szczegó³owo ka¿dej monety by³o zbyt zajmuj±ce a dodatkowo powodowa³o ¿e katalog by³ zbyt du¿y. Nadal mimo zmian w katalogu opisane s± szczegó³owo znane mi odmiany monet z tego okresu których nie znajdziemy w katalogach popularnych. Wprowadzi³em tak¿e kilka modyfikacji zaproponowanych przez osoby które mia³y okazjê przegl±daæ kolejne wersje. Ca³o¶æ mie¶ci siê na 37 stronach wiêc jest to ju¿ na tyle ma³o ¿e mo¿na go sobie wydrukowaæ. A jednym z usprawnieñ zaproponowanych przez oceniaj±cych jest dodanie przy ka¿dej monecie w tabelkach, pól do zaznaczenia czy mamy ju¿ t± monetê w kolekcji (w wersji wydrukowanej). S± te¿ szczegó³owe zdjêcia pokazuj±ce ...
4525 2

targi monet i znaczków


Od 1 wrze¶nia w Warszawie odbêd± siê targi monet i znaczków w których uczestniczyæ ma Poczta Polska.
http://www.poczta-polska.pl/aktualnosci/pierwsze_targi_monet_i_znaczkow_w_polsce_14583.html
4171 3

Pro¶ba o eksperck± wycenê monet


Witam serdecznie,
Posiadam kilka monet, które bêdê chcia³ wymieniæ na swoje zainteresowania, ale nie bardzo orientujê siê co do ich warto¶ci dlatego bêdê wdziêczny osobie, która pomo¿e mi w wycenie.
Interesuje mnie warto¶æ monet widocznych na zdjêciach z linka, ale z pominiêciem monet euro.
Dziêkujê za pomoc
https://picasaweb.google.com/103962973112806965177/monetyDoWyceny?authkey=Gv1sRgCK3EhNXFm_PHFQ#
4081 1

Proszê o pomoc w identyfikacji monet zagranicznych


Witam. Bardzo proszê o pomoc w identyfikacji tych dwóch monet. Z góry serdecznie dziêkujê
3952 1

[Offer] 105 monet 2 z³ NG z lat 2000-2011 (mennicze, w kapsl


Mam na wymianê poni¿sze monety 2 z³ NG.
S± to egzemplarze kolekcjonerskie, stan menniczy, trzymane od pocz±tku w kapslach.
monety zachwycaj± wygl±dem, o czym mo¿na przekonaæ siê na za³±czonych zdjêciach.
Dodatkowo oferujê 2 monety sprzed epoki NG, komplet Kultowe Polskie Samochody oraz kilka dukatów okoliczno¶ciowych.

--- Czego szukam? Breloków z okresu PRL ---
Jestem otwarty na inne oferty.

Historyczne Miasta Polski - 32 sztuki KOMPLET

1991
200. rocznica Konstytucji 3 Maja (10000 z³)

1994
XVII Zimowe Igrzyska Olimpijskie Lillehammer (20000 z³)

2000
Grudniowy bunt robotniczy 1970 r.
Pa³ac w Wilanowie
Solidarno¶æ 1980-2000

2001
Henryk Wieniawski

2002
Jan Matejko
W³adys³aw Anders
Mistrzostwa ¶wiata w pi³ce no¿nej Korea-Japonia 2002
Stanis³aw II Mocny

2003
...
3259 1

[Offer] Katalog monet polskich - 1999


Jak w temacie - katalog wymieniê na co¶ ciekawego.
3085 2

[Offer] Kilka monet z PRLu


monety mo¿na obejrzeæ tutaj.
Przy obrazkach wypisane s± roczniki monet, jakie posiadam.

Wymieniê najchêtniej na bilety lub inne rzeczy, których spis jest w podpisie.
2794 0

Witam, proszê uprzejmie o identyfikacjê monet i ³y¿eczki.


Witam serdecznie, raz na jaki¶ czas przegl±dam swoje ró¿ne napotkane znaleziska.
Posiadam monety oraz niemieck± ³y¿eczkê z prawdopodobnie emali±.

Przedmiot nr 1, ³y¿eczka:

Przedmiot nr 2, moneta z prawdopodobnie rosyjskim tekstem wybitym wokó³ cerkwi:

Przedmiot nr 3, co¶ zwi±zanego z naszym krajem, nie potrafiê tego zidentyfikowaæ:

Przedmiot nr 4, nie wiem co to mo¿e dok³adnie byæ:

Przedmiot nr 5, bardzo zagadkowa moneta lub czego¶ czê¶æ ze wzglêdu na wypuk³y kawa³eczek, mo¿liwe ¿e by³o to ³±czenie:

Chcia³bym bardzo siê dowiedzieæ co to dok³adnie jest, czy posiada jakiekolwiek warto¶ci, czy s± to mo¿e ...
1402 3

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne