Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » dla
Tematy oznaczone jako dla
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

[Offer] Gry dla najm³odszych


Mam do zaoferowania 15 gier dla najm³odszych, trochê edukacyjnych, trochê zrêczno¶ciowych.

Zainteresowanych zapraszam na PW.
10720 2

kartka z ¶wi±teczna (np. z Miko³ajem) dla Ewy


Od kilku miesiêcy nasza forumowa kole¿anka Ewa (Ewika) jest chora. Wraca do zdrowia ale bêdzie to jeszcze trochê trwa³o.

Wpadli¶my na pomys³ aby Ewê wesprzeæ duchowo i proponujemy aby ka¿dy kto siê z Ni± wymienia³ lub ka¿dy kto ma na to ochotê, wys³a³ Jej kartkê z ¿yczeniami. Na pewno sprawi Jej to du¿o rado¶ci a z naszej strony nie wymaga to wielkiego wysi³ku.

Adres do Ewy podam na PW ka¿demu kto bêdzie zainteresowany wys³aniem takiej kartki.

Dziêkujemy i pozdrawiamy.

PS Najlepiej tak± kartkê (¶wi±teczn± lub okazyjn±) wys³aæ listem zwyk³ym lub priorytetowym aby nie by³ awizowany na poczcie.
PSS Mo¿na do³o¿yæ równie¿ do kartki, zak³adkê (w dowolnej ilo¶ci) - Ewa ma w Polsce najwiêksz± kolekcjê zak³adek...
10696 71

Forum dla kolekcjonerów monet i banknotów


Mo¿e czê¶æ z Was zna³o forum numizmatyczne "monety.pl". Forum przesta³o istnieæ, ale na szczê¶cie reaktywowano je pod nowym adresem:

www.monetyforum.pl

Je¶li kto¶ rejestrowa³ siê na poprzednim forum "monety.pl", to nale¿y zarejestrowaæ siê od nowa.
Nie zachowano poprzednich u¿ytkowników.
8806 0

[Want] Piosenki dla dzieci ko³ysanki z PRL ma³y winyl


Poszukujê ko³ysanek albo piosenek dla dzieci , ko³ysanki by³y na ma³ym winylu z lat 80 ok³adka by³a z rysunkiem ksiê¿yca, nie pamiêtam. Muszê zobaczyæ zweryfikujê i przypomnê sobie czy to ta. Wstawiajcie fotkê nawet je¶li nie macie na sprzeda¿ bo wtedy sobie przypomnê tytu³ i bêde móg³ ju¿ konkretniej szukaæ.

Chêtnie te¿ inne p³yty winylowe z lat 60-80
8323 2

Ciekawosta dla kolekcjonera medali i odznaczeñ


Ciekawostka i gratka dla pocz±tkuj±cego kolekcjonera medali i odznaczeñ
http://www.historia-polski.pl/index.php
dzisiaj widzia³em w kiosku ruchu
5911 6

Albumy dla kolekcjonerów


W 2015 uda³o mi siê wydaæ nowy album nawi±zuj±cy do serii Albumy dla kolekcjonerów . Tytu³ albumu to Historia lokomotywy: Parowozy.
Tym razem (grudzieñ 2016) uda³o siê utworzyæ kolejny album, Historia polskich gier komputerowych XX w.
Mam nadziejê, ¿e rok 2017 przyniesie kolejny numer.
5620 23

Mebelki do domku dla lalek


Mebelki do domku dla lalek ze sklejki do w³asnorêcznedo z³o¿enia.
Ka¿da sklejka ma wymiary 18,5 x 23 cm. Jeden zestaw to 2 sklejki (przyk³adowa na fotce).
Opis na wewnêtrznej stronie opakowania.
Wymieniê na opakowania po czekoladzie.
5527 5

Strona dla kolekcjonerów naklejek PANINI


Witam wszystkich kolekcjonerów naklejek Panini.
Je¶li chcesz mieæ ³atwiejszy kontakt z kolekcjonerami to koniecznie zapraszam Ciebie tutaj => www.panini.ugu.pl
Znajdziesz tam najpopularniejsze serie naklejek Panini :-)
Je¶li jakiej¶ tam brakuje, to daj znaæ. Znajdê woln± chwilê to dodam j± na stronkê :-)
W tej chwili znajduje siê na niej ponad 40 ró¿nych serii i wci±¿ przybywa tam nowych :-)
5362 3

Dla kolekcjonerów polskich biletów komunikacji miejskiej


Artyku³ po¶wiêcony kolekcjonowaniu biletów komunikacji miejskiej zamieszczony w sierpniowym numerze (rok 1989) "Relaks i Kolekcjoner Polski". Zawiera kilka informacji pomocnych w identyfikacji biletów sprzed 1989 roku (ceny, nadruki).
5179 1

Strony dla kolekcjonerów różnych Tazo


Tazomania Polska strona, bardzo przydatna m.in. dla kolekcjonerów Tazo Pokemon, ale brakuje w niej najnowszych serii

Spakatak - międzynarodowe tazo

The Ultimate Tazo Żetony są tutaj mniej sprawnie uporządkowane, ale posiada dużo "perełek".
4612 1

Pilki dla dzieci - kliknij to nie kostuje, a moze pomoc


Na forum kibicow Falubazu pojawil sie apel o pomoc w wygraniu konkursu. Wiem, ze podobne inicjatywy "klikajace" sie juz na forum pojawialy wiec postanowilem to zamiescic:

:: Witam.
Zwracam siê do wszystkich sympatyków Falubazu i innych u¿ytkowników forum o pomoc w wygraniu konkursu organizowanego przez jeden z bytomskich marketów.
Konkurs polega na zebraniu najwiêkszej ilo¶ci g³osów a do wygrania jest zestaw pi³ek dla szko³y.
Szko³a na któr± pragnê aby¶cie zag³osowali znajduje siê w najmniejszej i najbardziej zaniedbanej dzielnicy Bytomia,te pi³ki s± dzieciaka bardzo potrzebne.

Proszê o glosowanie na SP nr 16 w Bobrku.
Konkurs trwa do koñca tego tygodnia.
Mo¿na g³osowaæ kilka razy dziennie.
Z góry wielkie dziêki.
Pozdrawiam

Link do konkursu: http://www.poloniabytom.com.pl/sondy.php

::


Sonda jest po prawej stronie, klikajcie w druga pozycje: SP nr 16 ...
4486 1

[Want] Poszukujê Elementarza i innych ksi±¿ek PRL dla dzieci


Poszukujê Elementarza i innych ksi±¿ek PRL dla dzieci - wa¿ne aby by³y w dobrym stanie gdy¿ nadal bêd± u¿ytkowane przez najm³odszych.

W zamian?
Co chcecie to za³atwiê ale nie¶mia³o siê przyznam ¿e mogê poszukaæ w¶ród ciekawych starych pocztówek z polskich miast te¿ z PRL-u.
4225 5

Forum dla kolekcjonerów biletów Reprezentacji


Zapraszam serdecznie na moje forum:


http://bilety-reprezentacji.pl/

jest to nowe forum ale my¶lê ¿e tematyka ciekawa i ka¿dego zainteresujê


JESZCZE RAZ ZAPRASZAM
4066 5

karty dla dzieci


Czy kto¶ siê mo¿e orientuje jakie przed laty mog³y byæ karty dla dzieci, chyba z rodzaju Piotru¶, które przedstawia³y rysunki z bajek. Mog³y to byæ lata 90. Pamiêtam tylko ¿e by³y one z ty³u fioletowe, nie by³y zbyt du¿ej wielko¶ci i z tego co utkwi³o mi w pamiêci to jedna na pewno przedstawia³a bajkê Trocinowe lalki. By³abym bardzo wdziêczna za pomoc gdyby ktokolwiek orientowa³ siê w tym temacie. Szukam ich na wszelkich aukcjach wpisuj±c ró¿ne has³a, ale bez efektu, a zale¿y mi na ich nabyciu.
3769 0

Ownetic - Platforma dla kolekcjonerów


Chcia³bym Wam przedstawiæ now± platformê dla kolekcjonerów — Ownetic, która umo¿liwia digitalizacjê, prezentacjê i organizacjê w³asnych zbiorów i przedmiotów kolekcjonerskich oraz tworzenie w³asnego, profesjonalnego profilu kolekcjonera.

Ka¿dy obiekt kolekcjonerski mo¿na dok³adnie skategoryzowaæ i skatalogowaæ wed³ug kolekcji, opisaæ u¿ywaj±c odpowiednich parametrów. Ownetic to idealne narzêdzie do zarz±dzania swoj± kolekcj± i do udostêpniania jej w ³atwy sposób innym kolekcjonerom. Monety, ksi±¿ki, plakaty, pocztówki, fotografie — to tylko czê¶æ przedmiotów, które mo¿na znale¼æ na platformie.

Ownetic jest w pe³ni darmowy i dostêpny w 2 wersjach jêzykowych (po polsku i po angielsku).

Przyk³ad profilu: https://ownetic.com/profile/01C9CRFPGQGQA4GN037PTXT4XH
Kolekcje: https://ownetic.com/collections/01CJZ1R3W3CG6RYSKJ9AXMSF3S/lata-siedemdziesi%C4%85te-rakieta
Prezentacja przedmiotu: https://ownetic.com/items/01CK78J6PS5VX0FX9W74G5DWMS/hazuki-17-scale-nekomimi-dress-ver

Buduj±c platformê mocno opieramy siê o feedback przekazywany nam przez u¿ytkowników. Bêdziemy wdziêczni za wszystkie sugestie!

Zachêcamy tak¿e do zadawania pytañ, chêtnie na nie odpowiemy.
3760 0

Dla prawdziwych kolekcjonerów!


[mod]Kolekcjonerstwo czyli innymi s³owy... pasja! Je¿eli nale¿ysz do grona prawdziwych kolekcjonerów to bezapelacyjnie powiniene¶ zajrzeæ na jeden z lepszych serwisów w Polsce czyli http://kolekcjonuj.net.pl/ :)
¦wietne forum dyskusyjne, wiele artyku³ów/porad, a co najlepsze jest tu nawet gie³da dla kolekcjonerów!
Pozdrawiam. [/mod]

[aukcje_mod:10e5e16824]
3331 1

Cos dla kolekcjonerow kapsli


Raj dla niejednego kolekcjonera kapsli - brazylijska enklawa w polnocnej czesci Prefektury Chiba.
Kapsle sprzedaja po 30 jenow/sztuka, okolo 35-40 centow USD.
3202 0

[Offer] Czasopisma dla hobbistów


Jak w temacie - dwa egzemplarze czasopisma HOBBY z pocz±tku lat 90. ubieg³ego wieku. Ma³y format (A-5), króciutkie artykuliki, ale ju¿ bardziej kolorowe ni¿ Kolekcjoner Polski. Zamie¶ci³em spisy tre¶ci obu czasopism, mo¿e kogo¶ zainteresuj±. Zamieniê na pocztówki i zdjêcia zwi±zane tematycznie z Wieluniem i Ziemi± Wieluñsk± /Wieluñ, Wieruszów, Praszka, Boles³awiec, Dzia³oszyn, Osjaków, Bia³a, Krzeczów, Toporów, Walichnowy, Sokolniki, Wierzchlas/ lub autografy. Do miejscowo¶ci z Ziemi Wieluñskiej mo¿na jeszcze dopisaæ (bo ju¿ widzia³em): Kamion, Konopnica, Dzietrzniki, Dzietrzkowice, O¿arów, £ubnice, Mokrsko, Szynkielów, Naramice.
3199 3

Adam S³odowy Majsterkowanie dla ka¿dego


Witam, mam do wymiany klasyka gatunku. Rok wydania 1982, 402 strony bezgranicznego czytania. Rozstanê siê z ni± i oddam w dobre rêce w zamian za kapsle.
3049 5

kieliszki dla konesera


Witam, tak jak w temacie powy¿ej poszukujê kieliszków dla konesera ró¿nych trunków. Najlepiej by by³y nowoczesne i oryginalne oraz piêkne i eleganckie. Czy kto¶ takie widzia³ lub ma?;)
2935 2

Dla kolekcjonerów wizytówek


Nie wiem, czy takowi jeszcze na Forum pozostali, ale w ramach robienia porz±dków w swoich "papciochch" (to taka moja nazwa regionalna ¶mieci, ale nie dla posiadacza :-) ) i wyrzucania niepotrzebnych (zdaniem mojej ¿ony) rzeczy - udostêpniam przed wyrzuceniem. Jest trochê niechlujnie zeskanowany, ale w trakcie skanowania kot wlaz³ na skaner i na razie nie chcê go zrzucaæ. Jak zejdzie (ze skanera)- poprawiê :-) .
Oczywi¶cie - gdyby jaki¶ kolekcjoner chcia³ mi podes³aæ autograf lub pocztówki wieluñskie (a nawet jedn± pocztówkê) w zamian za wizytówki (a mam tego parê setek i te¿ chyba bêdê musia³ wyrzuciæ), nie bêdê mia³ nic przeciwko :mrgreen:
2860 2

Dewocjonalia dla kolekcjonera


Mój kolega jest kolekcjonerem relikwii ¶wiêtych, dewocjonaliów i obrazków religijnych.
Czê¶æ z tych rzeczy przekazuje równie¿ na misje do Ameryki Po³udniowej.

Je¿eli chcecie pozbyæ siê tego typu rzeczy, to mogê przekazaæ Wam kontakt (e-mail)do kolegi.

Mo¿e uda Wam siê dokonaæ wymiany, czy pozbyæ siê zbêdnych rzeczy.

E-mail przeka¿ê zainteresowanym na PW (proszê o wiadomo¶æ do mnie).
2521 1

[Offer] dla birofilow


Gazetki piwne:

2443 0

[Offer] The Beatles dla Beatles'a?


Czy ewentualnie interesowalo by Cie cos takiego? Album, 3CD
2389 0

Instrukcje postêpowania dla nowych moderatorów.


Zwracaæ uwagê na oferty sprzeda¿y, kupna, linki do aukcji, linki do stron komercyjnych.

Je¿eli kto¶ proponuje wymianê i kupno/sprzeda¿, to nie usuwam wtedy ca³ego tematu tylko ukrywam czê¶æ dotycz±c± kupna/sprzeda¿y.
Ukrywam tekst stosuj±c znaczniki:
mod (w nawiasach kwadratowych) na pocz±tku zdania/s³owa,
/mod (w nawiasach kwadratowych) na koñcu zdania/s³owa.
Ten znacznik powoduje, ¿e zwykli forumowicze nie widz± zawarto¶ci, która znajduje siê pomiêdzy tymi znacznikami.
W postodsiewni s± tematy, które zawieraj± te znaczniki i mo¿na zobaczyæ jak to wygl±da.

Je¿eli ewidentnie widaæ, ¿e kto¶ chce co¶ sprzeda¿/kupiæ, to ukrywam ca³y tekst i temat wywalam do postodsiewni.

Zawsze w takich tematach umieszczam odpowiednie tabliczki: pieni±dze, aukcje.

Za ka¿d± ofertê kupna/sprzeda¿y/link do allegro/link do strony komercyjnej dajê ostrze¿enie - 1 punkt.

Czasami zdarza siê u¿ytkownik, który pomimo tego, ¿e dosta³ ju¿ ode mnie ...
1738 2

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne