Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna » Tagi » targi
Podobne tagi tematw
targi, targi staroci

Tematy oznaczone jako targi
Tytu/tre wtku  Wywietle  Odpowiedzi 

23. Targi Ksi±¿ki Historycznej w Warszawie


Tegoroczne 23. targi Ksi±¿ki Historycznej odbêd± siê w dniach 27-30 listopada 2014 r., po raz szósty w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie - Muzeum. Mo¿e kto¶ z forumowiczów siê wybiera? Wiktor Suworow, Stanis³awa Celiñska (bêdzie mia³a koncert), Barbara Wachowicz, Waldemar Kuczyñski, Chris Niedenthal, Wojciech Reszczyñski, Krzysztof Mroziewicz, Joanna Szczepkowska - autografami tych osób by³bym zainteresowany (gdyby kto¶ mia³ ochotê na co¶ z moich wystawionych rzeczy, a nie ma autografów na wymianê :-) ). Ponadto w sobotê 29 listopada oraz w niedzielê 30 listopada mo¿na bêdzie obejrzeæ pokazy grup rekonstrukcyjnych. Na stoisku Agencji Mienia Wojskowego bêdzie mo¿na nabyæ przedmioty zwi±zane z polsk± wojskowo¶ci± – np. he³my i berety, oryginalne wojskowe lampy naftowe czy zasobniki i ró¿nego rodzaju torby, kultowe pa³atki, wiatrówki wojsk l±dowych czy wojskowe koce. W sobotê 29 listopada mo¿na przyj¶æ i wymieniæ siê ksi±¿k± – nie tylko historyczn±. Szczegó³owe informacje: http://www.pwkh.pl/index.php?id_kat=1&id_p=16&id=214 .

PS. Na ...
6052 33

Targi Turystyczne.


Od 24 do 26 kwietnia w Warszawie w nowym centrum wystawienniczym MT ruszaj± targi Turystyczne. Jestem tam co roku i naprawdê warto odwiedzic tê imprezkê. Szczególnie polecam j± kolekcjonerom; pocztówek , kalendarzyków , smyczy, zak³adek, map i folderów turystycznych. Wstêp wolny.
5491 7

Targi kolekcjonerskie w Grudzi±dzu


W ka¿d±, trzeci± sobotê miesi±ca w Grudzi±dzu, w budynku MDK-u przy ul. Che³miñskiej (obok kina Helios) odbywaj± siê targi kolekcjonerskie.

Na tych targach mo¿na zakupiæ wiele wspania³ych rzeczy:
numizmaty, filatelia, odznaczenia i piny, karty telefoniczne, rozmaite ksi±zki i starocie ;]


Serdecznie zapraszam ;]
5047 0

Ogólnopolskie Targi Kolekcjonerskie w £odzi


W dniach 7-8 luty odbêd± siê po raz kolejny Ogólnopolskie targi Kolekcjonerskie. Serdecznie zapraszam Hala Sportowa ul. Ks Skorupki, gdyby kto¶ mia³ k³opot z dojazdem s³u¿ê pomoc± na maila [email protected]
5035 3

Pu³awskie Targi Kolekcjonerskie 20 maja 2012


Bêd±c wczoraj w Pu³awach zauwa¿y³em plakat o reaktywowaniu Pu³awskich Targów Kolekcjonerskich. Najbli¿sze odbêd± siê w dniu 20 maja 2012 r.
Wiêcej informacji:

http://www.pok.cad.pl/2012/kolekcjonerzy_2.html
4963 1

Gie³dy i targi w czeskiej Pradze


Witajcie,

czy znacie jakie¶ gie³dy, pchle targi, gie³dy staroci w czeskiej Pradze?
Czy jakie¶ sta³e czy tylko sezonowe?

S³ysza³em o gie³dzie kolekcjonerskiej - chyba by³y wyjazdy na ni± równie¿ z naszego forum ale mo¿e mi siê wydawa³o - ale podobno trwa od wiosny do jesieni.

Dajcie znaæ proszê - jestem zainteresowany nimi bardzo w tym tygodniu.

Pozdrawiam i dziêkujê.
4735 4

Targi Kolekcjonerskie w Poznaniu


targi Kolekcjonerskie w Poznaniu w dwóch turach:
11-12 czerwca 2016
10-11 wrze¶nia 2016

Pierwszy termin przegapi³em (nic o tym nie wiedzia³em), ale na drug± turê zamierzam pój¶æ.

Czy by³ kto¶ na pierwszej turze lub na podobnej imprezie gdzie¶ indziej?
Na czym to polega? Jak siê przygotowaæ? :-)
4276 12

targi monet i znaczków


Od 1 wrze¶nia w Warszawie odbêd± siê targi monet i znaczków w których uczestniczyæ ma Poczta Polska.
http://www.poczta-polska.pl/aktualnosci/pierwsze_targi_monet_i_znaczkow_w_polsce_14583.html
4147 3

Pchle Targi w Gdañsku


10 czerwca br. rusza Pchli Targ w Gdañsku-Oliwie. Czyli okazja do wy³owienia skarbów kolekcjonerskich lub dania mo¿liwo¶ci ³owienia innym. ;)


Wiêcej info o otwarciu sezonu Pchlego Targu w wydarzeniu na FB: https://www.facebook.com/events/118637182047369/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22263%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D


Info ogólne odno¶nie Pchlego Targu:
- WWW: http://pchlitarg.tujest.pl/
- FB: https://www.facebook.com/PchliTargGdansk/
3979 9

Targi w Berlinie, Gorlitz, Zgorzelcu, Lubinie i Katowicach


Hej,

Wreszcie znalaz³em trochê wiêcej wolnego czasu i pojecha³em na targ w Berlinie 3.10.2014 - jak ju¿ tam by³em to stwierdzi³em, ¿e podskoczê te¿ na inne :) poni¿ej krótkie podsumowanie.
Na szcze¶cie przez ca³y weekend pogoda dopisa³a :)


3.10.2014 - Berlin - od rana (ja by³em na 8:00 i by³o wystawionych pewnie 90% osób)
Bardzo pozytywne wra¿enie - mnóstwo znaczków, ksi±¿ek, klocków lego, samochodzików, zabawek, p³yt, zdjêæ, pocztówek, monet, ... w zasadzie wszystkiego po trochu.
Schludnie i ³adnie wszystko powyk³adane, dodatkowo wewn±trz dworca kolejne osoby wystawiaj±ce.
Niestety nic z moich zainteresowañ :( by³o kilka osób z kartami Star Wars Match Attax
Cena - za darmo
Rozmiar - bardzo du¿y targ, wg mnie co¶ ok 500 wystawiaj±cych, na zewn±trz 99% targu, 1% wewn±trz
Organizowany raz do roku


3.10.2014 - Gorlitz (wieczorny ...
3508 0

Targi Sberatel 8-10 wrze¶nia Praga


Czy jedzie kto¶ do Pragi na targi Sberatel 8-10 wrze¶nia?
2959 2

Targi Motoryzacyjne Poznañ 2018


Jak dobrze pójdzie to zawitam na targi motoryzacyjne jakie odbêd± siê w Poznaniu w najbli¿szy weekend. Ja najpewniej bêdê 7 kwietnia.

I st±d pytanie. Czy kto¶ mo¿e co¶ by potrzebowa³ z owego wydarzenia? Nie obiecujê, ¿e siê uda, ale jakbym wiedzia³a na co zwracaæ uwagê w¶ród wystawców to zawsze by³oby ³atwiej.

Pozdrawiam
2638 0

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne