Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: fotosika, ich, obrobki, oraz, podstawy, przez, wstawianie, zdjec

Autor Wiadomo
Podstawy obróbki zdjêæ oraz ich wstawianie przez Fotosika
Prankster 

Poland

Wiek: 36
Posty: 152
Skd: Sieradz
Wysany: 2009-03-11, 23:12   Podstawy obróbki zdjêæ oraz ich wstawianie przez Fotosika
  Rodzaj kolekcji: numizmatyka


Dlaczego warto robiæ obróbkê zdjêæ?

Jest kilka powodów dlaczego warto robiæ obróbkê zdjêæ. Mo¿na w ten sposób zrekompensowaæ swoje (lub sprzêtowe) niedoskona³o¶ci, lepiej zaprezentowaæ przedmiot, zmniejszyæ wymiary i rozmiar zdjêcia, czy poprawiæ ich jako¶æ.

Wielokrotnie widzia³em na Allegro skany monet czy znaczków maj±ce format kartki A4 i gdzie¶ w rogu by³a ledwo widoczna moneta. Równie¿ zdarza³o mi siê trafiæ na zdjêcia, gdzie robiono zdjêcie przedmiotu na stole i w tle by³o widaæ ba³agan na tym stole.


Wybór programu

Sam Windows udostêpnia bardzo prymitywne narzêdzia, wiêc trzeba siê posi³kowaæ dodatkowymi programami, których jest przeogromna liczba. Programy do obróbki grafiki s± bardzo ró¿norodne, od zwyk³ych przegl±darek grafiki (Pogl±d obrazów w Windows) czy prostych programów typu Paint po zaawansowane i rozbudowane programy typu Photoshop.

Do naszych podstawowych potrzeb wystarczy pierwsza lepsza przegl±darka grafik. Mo¿e to byæ np. IrfanView, ACDSee, czy Picasa. Ja bêdê opisywa³ wszystko na przyk³adzie programu XnView, którego u¿ywam od lat.

Program mo¿na ¶ci±gn±æ ze strony XnView.com - Download. Polecam wersjê Standard albo Complete w postaci pliku zip [ZIP file (Multi-language)], poniewa¿ nie trzeba go instalowaæ, wystarczy rozpakowaæ w dowolnym folderze, no i dostêpna jest polska wersja jêzykowa.


Przejd¼my teraz do rzeczy.

Kadrowanie

Piersz± rzecz± jak± powinni¶my zrobiæ z wykonanym przez nas zdjêciem (lub skanem), to kadrowanie. Kadrowanie w naszym przypadku to nic innego jak takie dociêcie zdjêcia, aby zosta³ na nim sam fotografowany przedmiot.

Zademonstrujê to na przyk³adzie zdjêæ moich monet.Jak widaæ na tym zdjêciu wokó³ interesuj±cej mnie monety jest sporo zbêdnej przestrzeni i widaæ fragmenty jeszcze kilku innych monet.

Trzymaj±c wci¶niêty lewy przycisk myszy (w skrócie LPM) robimy prostok±tne zaznaczenie w taki sposób, aby objê³o ono ca³± monetê. Je¶li stwierdzimy, ¿e trochê nam nie wysz³o, to mo¿emy najechaæ kursorem nad ma³e kwadraciki widoczne na linii obramowania i trzymaj±c wci¶niêty LPM zmieniæ rozmiar zaznaczenia.

Gdy ju¿ uzyskamy odpowiednie zaznaczenie, jak na poni¿szym zdjêciu, u¿ywamy narzêdzia Przytnij (ikona ; menu Edycja - Przytnij; klawiatura Shift + X).W ten sposób otrzymamy wykadrowane zdjêcie:
Poprawianie jako¶ci

Zdjêcie które ja zrobi³em jest trochê szarawe, wypada³oby je wiêc trochê rozja¶niæ. XnView ma sporo opcji do manipulacji, ale ja korzystam g³ównie z Poziomów (menu Obraz - Dostosuj - Poziomy...).

Otwiera siê nam ma³e okno z wykresem poziomów.


Przesuwaj±c punkty czerni i bieli obraz nam siê rozja¶nia, o co dok³adnie chodzi³o. Ró¿nicê w wygl±dzie widaæ ju¿ na zdjêciu.Zachêcam do ma³ego eksperymentowania z opcjami w menu Obraz - Dostosuj. W Menu Obraz - Mapa kolorów oraz na pasku narzêdzi pod ikon± znajduj± siê opcje Automatyczne poziomy oraz Automatyczny kontrast, które czêsto daj± wystarczaj±cy efekt. W dodatku mo¿na siê do nich dostaæ z poziomu Paska narzêdzi, co jest szybsze i wygodniesze ni¿ buszowanie w menu.


Skalowanie

Skalowanie jest to po prostu zmiana rozmiarów zdjêcia. Dziêki temu zdjêcie w ca³o¶ci siê wy¶wietli na stronie, nie bêdzie powodowa³o rozjazdu strony (zdarza siê), nie bêdzie trzeba go przewijaæ, no i co najwa¿niejsze, bêdzie mia³o mniej kilobajtów. Jest to bardzo wa¿ne na forach, gdzie mo¿na za³±czaæ zdjêcia jako za³±czniki i limit wielko¶ci pliku wynosi np. 256kB, a nawet na Allegro, gdzie siê dodatkowo p³aci za zdjêcia powy¿ej 50kB.

W XnView skalowanie jest bardzo proste. Wybieramy z menu Obraz - Zmieñ rozmiar... albo wciskamy na klawiaturze Shift + S. Otworzy nam siê okno:Sprawdzamy, czy jest zaznaczona opcja Utrzymuj proporcje (zabezpiecza przed zniekszta³ceniami obrazu) i podajemy odpowiednie wymiary. Najlepiej jest podawaæ szeroko¶æ. Dla potrzeb tego miniporadnika wybra³em szeroko¶æ zdjêæ 600 pikseli. Efekt skalowania jest widoczny na dotychczasowych zdjêciach monety, poniewa¿ ka¿de zosta³o tak przeskalowane.


Zapis

Do zapisu zdjêcia polecam u¿yæ Plik - Zapisz jako... (ikona ) zamiast Plik - Zapisz. Dziêki temu nie stracimy oryginalnego zdjêcia, które mo¿e siê przydaæ, je¶li trzeba bêdzie zamie¶ciæ dodatkowe (np. wiêksze) zdjêcie przedmiotu.
Ostatnio zmieniony przez domimuseums 2018-03-05, 09:26, w caoci zmieniany 5 razy  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Wismat 


Poland

Wiek: 77
Posty: 54
Skd: okolice Gdañska
Wysany: 2009-03-12, 18:16   
  Rodzaj kolekcji: kapsle, polskie plastikowe zakrêtki


Gratulujê fajnego artyku³u :)
_________________
http://www.bottlecaps.za.pl/ - Moje kapsle i zakrêtki. Zapraszam!

Najchêtniej kontaktujê siê poprzez mail - [email protected]
 
 
     
Wismat 


Poland

Wiek: 77
Posty: 54
Skd: okolice Gdañska
Wysany: 2009-03-13, 20:53   
  Rodzaj kolekcji: kapsle, polskie plastikowe zakrêtki


Jakby komu¶ brakowa³o przyk³adów to tutaj jest przyk³ad, jak NIE NALE¯Y POD ¯ADNYM POZOREM robiæ zdjêcia ;)

_________________
http://www.bottlecaps.za.pl/ - Moje kapsle i zakrêtki. Zapraszam!

Najchêtniej kontaktujê siê poprzez mail - [email protected]
 
 
     
recibista 

Poland

Wiek: 31
Posty: 134
Skd: ¦l±sk
Wysany: 2009-03-14, 08:01   
  Rodzaj kolekcji: rachunki z kas (bills of sale)


Wismat napisa/a:
Jakby komu¶ brakowa³o przyk³adów to tutaj jest przyk³ad, jak NIE NALE¯Y POD ¯ADNYM POZOREM robiæ zdjêcia ;)

Co chcesz za kapcie i dywanik? :mrgreen:
_________________
Zbieram rachunki (paragony) z kas fiskalnych - po jednym z jednego punktu handlowego.

Wymieniam siê tylko je¶li w¶ród rachunków jest co¶ spoza Polski.
 
 
     
Prankster 

Poland

Wiek: 36
Posty: 152
Skd: Sieradz
Wysany: 2009-08-21, 23:51   
  Rodzaj kolekcji: numizmatyka


Poradnika czê¶æ dalsza.

Ostatnio wypatrzy³em w XnView tak± malutk± funkcjê, która zawsze uchodzi³a moich oczom. Do "usuwania" wydanych przedmiotów ze zdjêæ u¿ywa³em zwyk³ych programów graficznych typu Photoshop czy GIMP. Ju¿ nie muszê.


Wystarczy zaznaczyæ fragment zdjêcia, który chcemy zaczerniæ i z menu Edycja wybieramy opcjê Wyczy¶æ. Powoduje to zaczernienie zaznaczonego fragmentu.

Efekty mo¿na zobaczyæ na zdjêciach w moich w±tkach w dziale Znaczki pocztowe i inne filatelia.
 
     
Wismat 


Poland

Wiek: 77
Posty: 54
Skd: okolice Gdañska
Wysany: 2009-08-23, 18:18   
  Rodzaj kolekcji: kapsle, polskie plastikowe zakrêtki


Ja jednak polecam do tego celu Painta i zwyk³e zamazanie zdjêcia. Wtedy dobrze widaæ co jest dostêpne a co nie. U Ciebie niektóre znaczki s± tak jakby wpó³ ciemne i nie wiem czy jest dostêpny, czy to tylko cieñ :)
_________________
http://www.bottlecaps.za.pl/ - Moje kapsle i zakrêtki. Zapraszam!

Najchêtniej kontaktujê siê poprzez mail - [email protected]
 
 
     
Go

Wysany: 2009-08-23, 18:29   
  


8-) Ja wolê Photoshop-a do wszystkiego....
 
     
Rosomak Poland

Wiek: 34
Posty: 163
Skd: Pu³awy
Wysany: 2009-08-23, 18:52   
  Rodzaj kolekcji: monety, p³yty z muzyk±, pendrive


Ja moge polecic Irfan View jest darmowy i potrafi wiekszosc co potrzebne kolekcjonerowi do obrobki zdjec :P
Dla mnie wlaczac gimpa lub photoshopa do takiej obrobki to jak jechanie tirem po paczke zapalek...

na linuxie polecam gthumb (GTK) lub gwenview (QT)
_________________
http://chrzescijanstwo-w-5min.pl
 
     
Prankster 

Poland

Wiek: 36
Posty: 152
Skd: Sieradz
Wysany: 2009-08-23, 20:09   
  Rodzaj kolekcji: numizmatyka


Marcinie, po co a¿ 3 programy, skoro mo¿na u¿ywaæ spokojnie jednego, ma³ego, szybkiego i po polsku? Zanim u mnie zd±¿y siê odpaliæ Fireworks, to w tym samym czasie w XnView zrobiê co mam do zrobienia i jeszcze zd±¿ê wgraæ zdjêcie na serwer :).

IrfanView i XnView to ta sama grupa programów. Ja u¿ywam XnView, bo jest dla mnie wygodniejszy.
 
     
Bluefish 


Poland

Wiek: 43
Posty: 63
Skd: Opole
Wysany: 2009-10-30, 21:18   
  Rodzaj kolekcji: pocztówki, monety, banknoty, znaczki, bilety MZK z Opola


A moim zdaniem do tego celu najlepszy jest Slowview 1.0 RC2. Programik niewielki dziêki czemu otwiera siê ekspresowo (u mnie poni¿ej 1 sekundy), ma wszystkie potrzebne funkcje (kadrowanie, wyostrzanie, zmiana poziomów jasno¶æ/gamma/kontrast, wycinanie) dostêpne w ³atwy sposób (nie trzeba siê przebijaæ przez skomplikowane menu (jak to bywa np. w IrfanView). No i co najwa¿niejsze program jest darmowy i przy odrobinie wprawy mo¿na 'dostosowaæ' zdjêcie dos³ownie w kilka sekund.
 
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2009-11-08, 14:23   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Ja tam u¿ywam jednego programu-edytora zdjêæ w moim sagemie my411x :mrgreen:
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2011-05-03, 10:27   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Prankster, Doda³bym jeszcze do ca³ego opisu jedn± funkcjê: "Obrót".
Zdarza siê, ¿e na zdjêciu lub skanie przedmiot wyszed³ obrócony i przed kadrowaniem nale¿a³oby go ustawiæ w "pozycji pracy" (poziomo/pionowo z uwzglêdnieniem osi przedmiotu).
Oko ludzkie jest wyczulone na takie niedok³adno¶ci.

Nieobrocone.JPG
Plik cignito 12627 raz(y) 17.15 KB

_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2011-11-16, 11:38   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


Czy i jaki jest maksymalny rozmiar zdjec wrzucanych na forum.
Czy mozna wrzucac wieksze niz standartowe 640x460, a forum samo standaryzuje rozmiar czy tem limit wymiarowy jest obowiazujacy?
Pozdrawiam.
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2011-11-16, 13:30   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Maksymalny rozmiar zdjêæ za³±czanych na forum to jest 300 Kb.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
4kalif
[Usunity]

Wysany: 2013-07-03, 14:59   
  


fajny artyku³ :)
 
     
pdurka 


Poland

Wiek: 35
Posty: 91
Skd: Szymankowo
Wysany: 2016-12-02, 19:06   
  Rodzaj kolekcji: pocztówki, bilety, karty telefoniczne, naklejki, czasopisma,d³ugopisy, breloki


ma³e przedmioty najlepiej zrobiæ zdjêcia w trybie makro i zbli¿ymy jak najbli¿ej jak potrafi aparat i ¿eby zmie¶ci³o siê w kadrze, wtedy wychodzi zdjêcia wyra¼nie i ostre, tak jak pokaza³em moje kolekcje.
_________________
Jestem niedos³ysz±cy, prawdopodobie tylko ja kolekcjonujê. Kolekcjonujê breloczki, smyczy, gad¿ety, zak³adki na ksi±¿ki, d³ugopisy i o³ówki reklamowe i firmowe, wizytówki, pocztówki i znaczki pocztowe polskie
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2018-03-05, 09:24   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Tutaj bêdzie dobre miejsce na pomoc z fotosikiem!
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw dyskusja zainicjowana przez szejkoszwejka
Ewika Pub 27 2012-02-05, 15:41
Go
Brak nowych postw [Want] Poszukujê poczówek, zdjêæ z miasta Mielec i bliskich
sey_on Pocztówki - Polska 7 2017-12-16, 10:37
warczp
Brak nowych postw [Offer] Monety 2z³ NG, 5z³ oraz PRL
darek77 Monety 1 2018-08-28, 21:49
domimuseums
Brak nowych postw [Want] To My Kibice oraz ziny
radbar93 Bilety, programy 0 2021-01-26, 13:03
radbar93
Brak nowych postw Identyfikacja oraz wycena
zst_patryk Identyfikacja 1 2021-01-04, 21:36
Carycek1

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne