Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: darmo, klubow, odznaki

Autor Wiadomo
Przesunity przez: interfan
2011-12-30, 09:51
Odznaki od klubów za darmo
Go

Wysany: 2011-12-30, 01:44   Odznaki od klubów za darmo
  


Ostatnio miewam problemy ze spaniem w zwi±zku z czym postanowi³em zabraæ siê za wysy³anie maili do klubów i federacji pi³karskich z pro¶b± o wys³anie odznaki z herbem klubu/federacji wiernemu kibicowi:)

Jak siê dzi¶ okaza³o, wys³a³em w sumie oko³o 250 maili ;o Objecha³em wszystkie pierwszoligowe zespo³y angielskie, hiszpañskie, francuskie, niemieckie, w³oskie, holenderskie, szkockie, parê zespo³ów z Rosji, Ukrainy, Czech, Szwajcarii, Belgii, Austrii, Grecji, Portugalii, Danii oraz rzecz jasna polska Ekstraklasa + 1. liga. Do tego wszystkie federacje europejskie oraz kilka pozaeuropejskich.

Wysy³anie roz³o¿y³em na dwie noce, ³±cznie oko³o 6 godzin (28-29 grudnia).

Oczywi¶cie, wiêkszo¶æ adresów mailowych w okresie miêdzy¶wi±tecznym ma "wolne", wiêc traktowany by³em z automatu odpowiedziami typu "Proszê czekaæ na odpowied¼ po Nowym Roku".

Jedynie HSV, Borussia Dortmund, West Bromwich, Manchester United :( , Flota ¦winouj¶cie oraz Motherwell zastrzeg³y od razu, ¿e nie wysy³aj± pami±tek z racji zbyt du¿ego zainteresowania lub z zasady.

Jest jednak ¶wiate³ko w tunelu na sensowno¶æ tego typu dzia³añ. Mianowicie, dosta³em dzi¶ e-mail z polskiego klubu w którym uprzejma Pani poinformowa³a mnie, ¿e takowa odznaka zosta³a przez ni± wys³ana pod wskazany przeze mnie adres.

S±dzê, ¿e warto by³o posiedzieæ nieco d³u¿ej ni¿ chwilê nad wysy³aniem maili, gdy¿ mo¿na wzbogaciæ kolekcjê o co¶ najcenniejszego - odznaki prosto od klubów.

O dalszym rozwoju wydarzeñ bêdê stara³ siê informowaæ.

Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez Go 2012-06-20, 03:01, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Maisto50 

Poland

Wiek: 28
Posty: 26
Skd: Bia³ystok
Wysany: 2011-12-30, 17:08   
  Rodzaj kolekcji: Monety


Pomys³ dobry, jednak w dziedzinie pi³ki no¿nej du¿o nie dostaniesz. :)
Z polskich klubów Korona Kielce chêtnie wysy³a, choæ czasami prosi o wys³anie koperty zwrotnej.
Tak¿e ¿yczê powodzenia i proszê Ciê o prowadzenie statystyk w tym temacie co, kiedy i od kogo dosta³e¶, bo sam jestem tym zainteresowany.

Wkrótce, bo na feriach zamierzam zabraæ siê za mailowanie do browarów na ca³ym ¶wiecie. Cel? Otrzymanie etykiet, kapsli, otwieraczy, smyczy i innych gad¿etów.

P.S. Proponujê ci poszukaæ trochê w Googlach osób które tak¿e zbieraj± pami±tki sportowe.
 
     
Wizytownik 


Poland

Wiek: 32
Posty: 159
Wysany: 2011-12-30, 17:12   
  Rodzaj kolekcji: Wizytówki


Ja kiedys wyslalem emaile do wszystkich klubow ekstraklasy o wizytowki ludzi zwiazanych z klubami (glownie chodzilo mi o wizytowki prezesow). Nie odpisal zaden klub. Tak samo mialem z wizytowkami eurodeputowanych. Na 50 europoslow odpisalo mi czworo, z czego tylko trzy przyslaly.
_________________
Zapraszam na strone internetowa poswiecona mojej kolekcji http://wizytowki.hpu.pl/news.php
Zachecam do rejestracji, ktora jest latwa i szybka.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2011-12-30, 18:34   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Maisto50, gdyby¶ pisa³ maile do browarów to pytaj równie¿ o piny bo czêsto te wiêksze maj± swoje muzea przy owych zak³adach browarniczych. By³bym zainteresowany takimi pinami.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Go

Wysany: 2012-01-02, 22:48   
  


Co do dalszego rozwoju wydarzeñ, dosta³em emailowe odmowy od Ruchu Radzionków, Sochaux oraz FSV Mainz. Z kolei Maccabi Haifa wys³a³o mi zdjêcie dru¿yny w du¿ej rozdzielczo¶ci o raz programy meczowe w pdf ;)

Kolejny pozytyw: pierwsza federacja potwierdzi³a ju¿ wys³anie pami±tek do mnie. A wiêc póki co skuteczno¶æ 1klub/1federacja.

No i przyszed³ ju¿ PIN od Korony Kielce:)
 
     
szejkoszwejk
[Usunity]

Wysany: 2012-01-03, 16:53   
  


---
Ostatnio zmieniony przez szejkoszwejk 2012-02-21, 17:37, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
Go

Wysany: 2012-01-03, 20:38   
  


3 stycznia 2012:

Vfl Wolfsburg - odsy³aj± do sklepu online, ewentualnie mo¿na wys³aæ zwrotn± kopertê, aby otrzymaæ 3 karty z autografami

FC Sevilla - trzeba wys³aæ im kopertê zwrotn± wtedy byæ mo¿e spe³ni± pro¶bê

DC United
- potrzebuj± adresu w Stanach na który wy¶l± fan pack, gdy¿ nie prowadz± wysy³ek poza USA

O zdobytych za darmo odznakach informujê tylko pojedyncze osoby mailowo. Rozpowszechnianie tej informacji zmniejsza mo¿liwo¶æ otrzymywania odznak przez kolekcjonerów.
 
     
Go

Wysany: 2012-01-05, 17:52   
  


Relacja z ostatnich dwóch dni na
http://wk1987.blox.pl/html
Zapraszam:)
 
     
Go

Wysany: 2012-01-06, 21:30   
  


No i moja dobra rada dla wszystkich, którzy podejmuj± siê masowego wysy³ania maili do klubów i federacji. Nie wysy³ajcie dok³adnie tego samego maila do wszystkich. Umie¶æcie w mailu przynajmniej jedno zdanie, w którym zawiera siê nazwa danego klubu. Oczywi¶cie przy wysy³aniu do nastêpnych mo¿ecie zmieniaæ ju¿ tylko ow± nazwê.
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2012-01-06, 23:25   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Dlaczego jest taka zale¿no¶æ? Czy chodzi tu o podanie nazwy danego klubu lub federacji bo przecie¿ reszta tekstu jest ta sama?
Pytam bo sam jestem zainteresowany t± technika wysy³ania tyle ¿e ja siê nie bawiê w wysy³ania maila do jednego muzeum tylko wysy³am ten sam tekst do 30 ró¿nych muzeów wpisuj±c ich adresy w "ukrytych kopiach do". Gdybym zacz±³ wysy³aæ do ka¿dego, oddzielnie z nazw± danego muzeum w tre¶ci, to zajête bêdê mia³ wszystkie wieczory do emerytury...
Ale klubów i federacji jest znacznie mniej :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
Go

Wysany: 2012-01-09, 17:39   
  


No jest du¿o wiêcej roboty, ale wydajê mi siê, ¿e w paru przypadkach mo¿e to przes±dziæ o wys³aniu paczki z pami±tkami. Taka jest moja rada, po wys³aniu moich maili nie zawsze otrzymujê odznaki, ale dosyæ czêsto przychodz± w ogóle jakiekolwiek odpowiedzi i pami±tki od klubów. I nie zgodzê siê ze twierdzeniem wielu "internetowych specjalistów", którzy twierdz±, ¿e po wys³aniu maili nie mo¿na liczyæ na ciekawe pami±tki.

Dzi¶ przysz³a kolejna odznaka, szczegó³y na blogu. Zapraszam.

Przy moich obecnych obowi±zkach mam ma³o czasu, wiêc póki co bêdê prowadzi³ samego bloga, na forum mam nadziejê nied³ugo powróciæ:)
Ostatnio zmieniony przez Go 2012-01-09, 17:49, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2012-01-18, 13:07   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


Chyba tez sie zaczne w to bawic. Na poczatek wyslalem meila do 10 niemieckich klubow zuzlowych. Ciekaw jestem czy bedzie jakis odzew.
Pozdrawiam
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2012-01-18, 13:31   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Uwaga - to wci±ga :-D

Szczególnie je¶li na pocz±tku otrzymasz kilka przesy³ek z interesuj±cymi Ciê gad¿etami, w tym wypadku odznakami ¿u¿lowymi.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
FALUBAZ_ZG 


Poland

Wiek: 37
Posty: 313
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2012-01-18, 13:50   
  Rodzaj kolekcji: metalowe odznaki sportowe, 2NG-> obojetnie jakie, piny, bilety zuzlowe, kapsle


No jesli o mnie i o kluby zuzlowe chodzi to nie widze problemu.

Nawet jak bym "obskoczyl" wszystkie kluby z Europy to i tak w sumie nazbiera sie ich tylko tyle co klubow pilkarskich z jednego wojewodztwa.
Problem mielaem zeby znalezc 10 niemieckich, ktore wiem, ze jakos dzialaja.
_________________
http://collections.pl/viewtopic.php?p=14604#14604 --> O mnie
http://www.odznakizuzlowe.pl.tl/ --> moja kolekcja odznak
Tylko FALUBAZ i wêgierski styl ¿ycia na krawêdzi!!!
 
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postw wymieniê na bilety odznaki lub proporce polskich klubów pi³k
sandra Bilety, programy 0 2017-12-28, 15:02
sandra
Brak nowych postw Vistaprint - wizytówki za darmo
Korzysta³ kto¶?
ma³ydupek Pub 1 2012-01-23, 09:53
Go
Brak nowych postw [Offer] etykiety piwne za darmo ;)
gosiauke Etykiety po napojach 0 2016-06-14, 21:07
gosiauke
Brak nowych postw [Offer] kalendarzyki oddam za darmo :)
gosiauke Kalendarze 1 2016-06-14, 21:17
MarcinW
Brak nowych postw [Offer] Kolekcja biletów do oddania za darmo [Warszawa]
awi Bilety komunikacyjne 5 2019-11-25, 21:20
STECU TM

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne