Collections.pl uywa cookies w celu uatwienia uytkownikom korzystania z witryny, do tworzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.

Jeeli nie blokujesz cookies poprzez ustawienia swojej przegldarki, to zgadzasz si na ich uywanie oraz zapisywanie w pamici urzdzenia.

Wicej informacji znajdziesz w Polityce prywatnoci.

OK
Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych Strona Gwna Forum Kolekcjonerów Rzeczy Najró¿niejszych

Tu Twoja kolekcja nabierze rumieñców!

  
  
 
   
 
Poprzedni temat «» Nastpny temat

Tagi tematu: gazetka, kolekcjoner.

Autor Wiadomo
Gazetka "Kolekcjoner". Co wy na to?
Turtwig 


Poland

Wiek: 34
Posty: 213
Skd: Tricity
Wysany: 2014-03-16, 18:09   
  Rodzaj kolekcji: Pokemon Tazo (polskie, zagraniczne, podróbki), naklejki Pokemon


Witam wszystkich,
na wstêpie chcia³am serdecznie przeprosiæ, ¿e "zniknê³am" z forum bez s³owa i nikt nie wiedzia³, co z Gazetk±. W styczniu mia³am nieciekaw± sytuacjê w domu zwi±zan± z pobytem bliskiej osoby w szpitalu i na g³owie mia³am nie tylko swoje obowi±zki, ale tak¿e te zwi±zane z opiek± nad domem i nad powa¿nie chor± osob±. Powoli wszystko wraca u mnie do normy i po kolei nadrabiam rzeczy, które np. powinny byæ zrobione ju¿ miesi±c czy dwa miesi±ce temu.
W grudniu opó¼nienie wynika³o z opiesza³o¶ci / braku komunikatywno¶ci niektórych osób, które artyku³y pisa³y. W styczniu i lutym opó¼nienie wynika³o natomiast ju¿ ca³kowicie z mojej winy :-/ , za co naprawdê przepraszam bardzo wszystkich zainteresowanych. :oops:
Gazetka oczywi¶cie wyjdzie, potrzebujê tylko jeszcze trochê czasu, aby wszystko nadgoniæ. Chcia³abym obiecaæ, ze wyjdzie np. za tydzieñ, ale wiedz±c ¿e ju¿ wcze¶niej zapewnia³am ¿e nied³ugo bêdzie a jednak nie by³o, wolê na razie nic konkretnego nie zapowiadaæ.
Pozdrawiam serdecznie tych, którym los gazetki nie by³ obojêtny!
_________________
http://collections.pl/tur...19948.htm#87674 <-- rzeczy które zbieram oraz te, które posiadam na wymianę
 
     
Pomó¿ g³odnym dzieciom - Kliknij w brzuszek pajacyka!
Eworu 

Poland

Wiek: 25
Posty: 117
Skd: D±browa Górnicza
Wysany: 2014-07-11, 10:16   
  Rodzaj kolekcji: Breloki


Witam,
postanowi³em na okres wakacji staæ siê redaktorem naszej gazetki. Nie wiem czy zostanê nim te¿ po wakacjach,czas poka¿e :-) . Dlatego chcia³bym prosiæ wszystkich którzy mogliby napisaæ artyku³ do gazetki lub podes³aæ materia³y o kontakt ze mn±-albo na priv albo na [email protected] .Chcia³em te¿ zapytac siê co s±dzicie o moich pomys³ach na nowe dzia³y. Pierwszy dotyczy³by flesza miesiêcznego. Na pewno ka¿dy w wakacje gdzie¶ wypoczywa: http://wypoczynek.turystyka.pl . Czy to nad morzem,w górach, w mie¶cie albo aktywnie na rowerze. My¶la³em czy nie dodaæ do gazetki waszych zdjêæ z widokami, nowymi zakupami do kolekcji, ciekawymi muzeami czy po prostu czego¶ co chcieliby¶cie pokazaæ,np. swoje rodzinne miasto. Drugi dotyczy dzia³u drugie hobby. Ka¿dy tutaj ma jedno hobby-kolekcjonerstwo. Ale s±dze ¿e ka¿dy ma te¿ drugie i trzecie. Nie raz mog± byc ciekawe i zaskakuj±ce. Co s±dzicie o takim dziale w gazetce?Pytam siê gdy¿ nie jest to juz tematyka kolekcjonerska. Ostatnie dotyczy felietonów. Przez kilka numerów ukazywa³ siê tekst MarcinaW o losach jego rodziny. Chcia³bym wiedzieæ czy interesuj± was kolejne tego typu artyku³y historyczne,zachowuj±ce pamiêæ o osobach/miejscach.Niekoniecznie bezpo¶rednio zwi±zanych z kolekcjonerstwem. Jeszcze raz przypominam o zg³aszaniu siê z pomys³ami i materia³ami na artyku³. ;-)
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez Eworu 2018-08-28, 12:57, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2014-10-16, 22:42   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Mam dobr± wiadomo¶æ :-D

"Gazetka Kolekcjoner" uka¿e siê niebawem i postaramy siê aby regularniej siê pokazywa³a na naszym forum.

S± jednak dwa warunki do spe³nienia - musz± byæ artyku³y, wywiady, felietony etc. czyli materia³y do zamieszczenia w gazetce i musi kto¶ to wydaæ.

Potrzebna jest Wasza pomoc do spe³nienia obu tych warunków. Nie mo¿e byæ tak aby ca³y czas te same osoby dawa³y materia³y (chyba ¿e maj± na to ochotê) i zawsze te same osoby zbiera³y artyku³y, redagowa³y, sk³ada³y i obrabia³y graficznie.

Reasumuj±c :-D bierzemy klawiatury w d³oñ i piszemy (Ci co ju¿ napisali i to po kilka razy - mog± odpocz±æ) a potem nadsy³amy materia³y do Eworu lub do mnie.

I wtedy s± gazetki :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2014-10-20, 00:18   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Zapraszam w imieniu autorów artyku³ów oraz redaktorów wydania - Eworu i pawlosa - do zapoznania siê z nowym numerem Gazetki Kolekcjoner. To ju¿... lub dopiero nr 15 :-D
Mi³ej lektury!

http://collections.pl/gaz...ner-vt12437.htm
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
powerr 


Poland

Wiek: 38
Posty: 76
Skd: Kraków
Wysany: 2014-10-26, 22:30   
  Rodzaj kolekcji: karty telefoniczne, monety 2z³ GN


Zagadki nie da siê rozwi±zaæ !!
Jest kilka rozwi±zañ, ale wszystkie ³ami± (naginaj±) zasady tej zagadki.
Zawsze brakuje jednego po³±czenia !
_________________
Mam sporo plastikowych biletów okresowych z Krakowa do wymiany.
Zainteresowani proszê o PW
 
     
oen 

Poland

Wiek: 41
Posty: 122
Skd: wawa
Wysany: 2014-11-26, 14:13   
  Rodzaj kolekcji: obrazki z gum, samochody, sport, film


powerr napisa/a:
Zawsze brakuje jednego po³±czenia !

nie mogê siê z tym zgodziæ - istniej± rozwi±zania w których brakuje wiêkszej liczby po³±czeñ :)

btw. podpinam tutaj - czy jest kto¶ chêtny do napisania artyku³u do gazetki nr 17?

Czy masz ciekaw± kolekcjê?
Czy masz ciekawe prze¿ycia (np. zwi±zane z kolekcjonowaniem)?
Czy masz ochotê na napisanie artyku³u?
Czy masz chwilê wolnego czasu?

Je¶li na co najmniej jedno z powy¿szych odpowied¼ jest "tak" to jete¶ t± osob±, której poszukujemy :)
_________________
pozdrawiam,
Grzechu
muzeumkolekcji
Ostatnio zmieniony przez oen 2014-11-26, 14:13, w caoci zmieniany 1 raz  
 
     
fotokolekcja 

Poland

Wiek: 30
Posty: 19
Skd: Pa³uki
Wysany: 2016-08-16, 09:51   
  Rodzaj kolekcji: kolekcjoner aparatów


Nie mam w tej chwili czasu na przeczytanie wszystkich wpisów w tym temacie - ale uwa¿am, ¿e gazetka "kolekcjoner" to super pomys³, ale raczej nie wydawanie co miesi±c (przeczyta³em pierwszy wpis w tym temacie). My¶lê, ¿e taka gazetka mog³aby byæ wydawana co 3 miesi±ce - czyli cztery razy w roku. Co Wy na to? Kto w ogóle zajmuje siê t± gazetk±? To jest jedna osoba, czy wiêcej? :)

Pozdrawiam serdecznie
kolekcjoner aparatów fotograficznych (i wszystkiego co zwi±zane z fotografi±).
_________________
http://fotokolekcja.eu Kolekcjoner aparatów
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2016-08-16, 11:37   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Tylko tutaj sprz±tam ;-)
Gazetk± zajmuje siê jedna osoba przy wspó³udziale kilku innych - czêsto tych samych. Poza tym kilku kolekcjonerów (te¿ czêsto te same osoby) pisz± artyku³y do gazetki.

Gdyby¶ by³ zainteresowany to proponujê zajrzeæ na ten temat:
http://collections.pl/pos...vt18911,120.htm

Najlepiej by³oby gdyby¶ napisa³ swój artyku³ do gazetki - masz bardzo ciekaw± pasjê i podejrzewam ¿e du¿± kolekcjê aparatów i sprzêtu fotograficznego? :-D
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-05-08, 18:50   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Czas pomy¶leæ o gazetce...
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
sebidin 

Poland

Wiek: 39
Posty: 8
Skd: Kraków
Wysany: 2017-09-26, 18:53   
  Rodzaj kolekcji: zapalniczki, ³y¿eczki do soli, naparstki, kluczyki, lampy


Czy gazetka jest wydawana równie¿ na papierze? Przegl±da³em sobie nr 18 i mamy takie spostrze¿enia natury technicznej a mianowicie: ma³a czcionka i ma³e zdjêcia - szczególnie te z relacji z Bytomia. Szkoda.
_________________
Zapraszam na blog: £y¿eczki do soli - blog kolekcjonera
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2017-09-26, 18:59   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


Nie no, to tylko cyfrowa publikacja :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-09-26, 19:09   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Któr± mo¿na sobie wydrukowaæ :-P

Pyta³em w maju ale widocznie jeszcze za wczesny czas na gazetkê... ;-)
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
sebidin 

Poland

Wiek: 39
Posty: 8
Skd: Kraków
Wysany: 2017-09-26, 19:50   
  Rodzaj kolekcji: zapalniczki, ³y¿eczki do soli, naparstki, kluczyki, lampy


pietras napisa/a:
Nie no, to tylko cyfrowa publikacja :-)


No w³a¶nie, bo tylko to t³umaczy³oby, dlaczego wszystko jest tak w tej publikacji ma³e i po¶ciskane. Wiêcej rozmachu proszê! :)
_________________
Zapraszam na blog: £y¿eczki do soli - blog kolekcjonera
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2017-09-26, 20:13   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


sebidin, zapraszamy do wspó³pracy :-D

http://collections.pl/pos...vt18911,120.htm
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2019-12-10, 23:08   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


A gdyby tak zredagowaæ nowy numer gazetki na ¶wiêta/nowy rok? Spis tematów lu¼no pomy¶lany:
- poka¿ swoj± kolekcjê, zw³aszcza próbujemy ¶ci±gn±æ kogo¶ spoza forum, nawet tylko po to
- kolekcjonowanie w grach, cz. 2- trofea i nagrody
- kolekcje-pami±tki z podró¿y, czyli magnesy itd
- wystawa kolekcji- co i jak, poradnik od tych, którym siê uda³o
- podsumowania roku w kolekcjach
- artyku³ kategorii hobby inne
- artyku³ o jakich¶ targach staroci
- gorzkie ¿ale co dalej z forum i czego to wina, idei forum czy zjawiska kolekcjonowania ogólnie
No i na razie tyle z pomys³u. Co kto na to?
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2019-12-11, 11:00   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


Ka¿dy pomys³ z gazetka bêdzie dobry.
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
pietras 


Poland

Wiek: 31
Posty: 903
Skd: Lublin
Wysany: 2019-12-12, 12:01   
  Rodzaj kolekcji: zapa³ki reklamowe


No to ciekawe, kto by siê jeszcze zg³osi³ :-)
_________________
"-Jestem prawdziwym kolekcjonerem.
-Tak,wiem.Jest pan jedyn± osob±,która widz±c obrazek kobiety w samej skórze,patrzy jak± szpilk± jest przypiêty."
http://mojekolekcje.pl.tl/
 
     
domimuseums Poland

Wiek: 47
Posty: 7363
Skd: Warszawa
Wysany: 2019-12-13, 09:19   
  Rodzaj kolekcji: falerystyka - odznaki: pinsy, buttony, szpilki, agrafki, s³upki z nakrêtk± i inne...


W³a¶nie...
_________________
Zbieram odznaki/przypinki (pins, buttons, szpilki, agrafki) muzeów, skansenów, parków, obozów koncentracyjnych i miejsc gdzie s± muzea, memoria³ów, oceanariów, zoo, z Syrenk± warszawsk±, naszywki z muzeów oraz piny Hard Rock Cafe. Odznak jest ju¿ 5 000 szt.
Je¶li posiadacie - proszê o kontakt!
 
     
CardCollector 

Poland

Wiek: 26
Posty: 4
Wysany: 2020-02-08, 21:40   
  Rodzaj kolekcji: TCG, TAZO, COINS


Hej, takie pytanie poboczne - gdzie znajdê numer 17 gazetki?
 
     
warczp 


Poland

Wiek: 56
Posty: 2333
Skd: Swarzêdz
Wysany: 2020-02-09, 09:44   
  Rodzaj kolekcji: Korki od win, basset (kolekcja tematyczna), odznaki-herby miast polskich, naklejki z kodami krajów ( PL,D,RUS,...)


Faktycznie brakuje w spisie.
Prze¶lij mi Twojego emila to wy¶lê.
_________________
"Miar± cz³owieka jest bardziej jego hobby ni¿ zawód."
Robert Byrne (°ᴥ°)
Mam na wymianê . . Poszukujê
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Ten temat jest zablokowany bez moliwoci zmiany postw lub pisania odpowiedzi Gazetka "Kolekcjoner"
Lista wszystkich numerów gazetki "Kolekcjoner".
Wostr Pub 3 2016-12-26, 13:54
zgrredek
Brak nowych postw Ogoszenie: Zmiany w dziale "Komentarze do wymian"
zgrredek Komentarze do wymian 0 2008-03-02, 19:28
zgrredek
Brak nowych postw Przyklejony: [ Ankieta ] G³osowanie nad stworzeniem dzia³u "Wycena"
Wostr Archiwum 4 2012-06-08, 22:42
domimuseums
Brak nowych postw "Komentarze do wymian" i "Przedstaw siê"
warczp O Forum 4 2012-09-30, 10:52
Wostr
Brak nowych postw [Offer] Plakaty z seriali "Lost" i "Skazany n
arty294 Plakaty 1 2019-02-19, 20:52
arty294

 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.
© 2007–2013 Collections.pl | Informacje o prawach autorskich | Polityka prywatnoci | Korzystanie z Forum oznacza akceptacj Regulaminu

Strony internetowe: Projektowanie stron Studio Graficzne